Instrukcja obsługi Varta Power Bank Energy 10000

Varta Power Bank Energy 10000
8.7 · 1
PDF instrukcja
 · 2 str.
Polski
instrukcjaVarta Power Bank Energy 10000
USB
Micro USB
1
2
3
http://www.varta-consumer.com/qr/product/57976

4a)

~7,5 h
a)
5

4b)

ON/OFF
749 028
Micro USBUSB Type C~5,5 h
2.4A
3.0A
2.4A
2.4A
3.0A
2.4A
1)
Charge:
INPUT, USB Type C: 5V 3.0A
INPUT, Micro USB: 5V 0.5A-2.0A
OUTPUT, USB Type C: 5V 3.0A
OUTPUT, USB A: 5V 2.4A
OUTPUT Power max (shared): 15W
Battery: Li-Polymer 3.7V 10.000mAh 37 Wh
Rated capacity: 5920mAh/5V @ 5V/1A
BG
1. Инструкции за безопасност
1.1 Не използвайте и не съхранявайте зарядното устройство близо до източници на топлина, като напр. огън или нагреватели
и не оставяйте продукта в затворено превозно средство. 1.2 Пазете продукта далеч от вода или влажни среди.1.3 Не разглобявайте, повреждайте, разтърсвайте или пробождайте продукта.
1.4 Не използвайте зарядното устройство под 0 °C или над 50 °C, в противен случай функцията по зареждане и разреждане на
зарядното устройство ще се дезактивира поради вътрешния механизъм за безопасност. 1.5 Пазете продукта далеч от деца.2. Инструкции за най-добро използване2.1 Препоръчителна температура на работа и съхранение: 10 °C - 30 °C 2.2 Оптималното състояние на зареждане на зарядното е между 30 % и 70 %.
2.3 Ако устройството не се използва за дълъг период от време, съхранявайте го заредено до прибл. 70 % и го зареждайте и
разреждайте на всеки 3-6 месеца, като го оставяте на хладно и сухо място. В противен случай работата на зарядното ще се
влоши или експлоатационният му живот ще се скъси.В случай на повреда / неизправност, свържете се с търговеца на VARTA.Зареждане на мобилната батерия
Фиг. 1: Бутон за проверка на статуса на зареждане. Показание за състоянието на зареждане от 100 % (четирите бели LED
светодиода светят) до 25 % (само един бял LED светодиод свети - препоръчва се зареждане!)
Фиг. 2: Свържете мобилната батерия към стандартен USB порт, напр. лаптоп, USB електрозахранване. Времето на зареждане
зависи от променливия ток.
Фиг. 3: светодиодите премигват: Мобилната батерия се зарежда. светодиодът свети: зареждането е приключено.
Как да се използва мобилната батерияФиг. 4: 4a) Включване на мобилни устройства към зарядното устройство.
4b) В зависимост от типа на уреда е необходимо включване/изключване.
1)
Защита на околната средаЗа да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради опасните вещества в електрическите и електронните стоки,
уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят с общите отпадъци, а да се възстановят, използват за
друга цел или рециклират. За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с оторизираните местни власти.
CZ
1. Bezpečnostní instrukce
1.1 Power banku neskladujte vblízkosti zdrojů vysokých teplot, jako například uotevřeného ohně či vblízkosti topidel, produkt také
nenechávejte zavřený uvnitř vozidla. 1.2 Produkt uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkého prostředí.1.3 Produkt nerozebírejte, nepoškozujte, nevystavujte nárazům ani neprovrtávejte.
1.4 Power banku nepoužívejte při teplotách pod 0°C nebo nad 50°C, jinak vnitřní bezpečnostní mechanismus zablokuje funkci nabíjení
ivýdeje energie. 1.5 Produkt udržujte mimo dosah dětí.2. Pokyny pro optimální používání2.1 Doporučená teplota pro používání askladování: 10°C - 30°C 2.2 Optimální stav nabití power banky je 30% až 70%.
2.3  Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, uskladněte jej ve stavu nabití cca 70% avždy po 3-6měsících jej nabijte. Produkt
uskladněte na chladném asuchém místě. Jinak hrozí snížení výkonu power banky nebo zkrácení její životnosti.V případě poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA.Dobíjení nabíječky Powerbank
Obrázek 1: Tlačítko pro kontrolu stavu nabíjení. Zobrazení stavu nabití 100% (svítí čtyři bílé LED) až na 25% (svítí pouze jedna bílá LED
– je doporučeno nabití!)
Obrázek 2: Připojte nabíječku Powerbank ke standardnímu portu USB, např. unotebooku Laptop, nebo knabíječce USB. Doba nabíjení
závisí na nabíjecím proudu.Obrázek 3: LED bliká: Nabíječka Powerbank se dobíjí. LED svítí: nabíjení je ukončeno,Použití nabíječky PowerbankObrázek 4: 4a) Připojení mobilních zařízení kpower bance. 4b) Podle typu zařízení je nutné zapnutí/vypnutí.
1)
Ekologie
Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních.
Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem
využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.
D
1. Sicherheitshinweise
1.1 Benutzen oder lagern Sie die Power Bank nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizungen und lassen Sie das Produkt
nicht in einem geschlossenen Fahrzeug liegen.1.2 Halten Sie das Produkt von Wasser oder feuchten Umgebungen fern.1.3 Zerlegen Sie das Produkt nicht, beschädigen, durchstoßen oder durchstechen Sie es nicht.
1.4 Verwenden Sie die Power Bank nicht unter 0°C oder über 50°C, da sonst die Lade- und Entladefunktion der Power Bank aufgrund
eines internen Sicherheitsmechanismus deaktiviert wird.1.5 Halten Sie das Produkt von Kindern fern.2. Anweisungen für optimale Nutzung2.1 Empfohlene Betriebs- und Lagertemperatur: 10°C- 30°C2.2 Der optimale Ladezustand der Power Bank liegt zwischen 30 und 70%.
2.3 Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es mit einem Ladezustand von ca. 70% gelagert und alle 3-6 Monate geladen
und entladen werden und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Andernfalls wird die Leistung der Power Bank
reduziert oder die Lebensdauer wird verkürzt.Bei Schäden/Störungen VARTA- Händler kontaktieren.Aufladen der Powerbank
Bild 1: Druckknopf zur Prüfung des Ladezustandes. Ladezustands-Anzeige von 100% (die 4 weißen LED leuchten) bis zu 25% (nur eine
weiße LED leuchtet - Nachladen empfohlen!).
Bild 2: Powerbank an eine Standard USB-Buchse anschließen, wie z.B. Computer, USB Netzteile. Ladezeiten abhängig vom Ladestrom.
Bild 3: LED blinkt: Powerbank wird aufgeladen. LED leuchtet: Auadung beendet.Verwenden der PowerbankBild 4: 4a) Mobile Geräte mit Powerbank verbinden.
4b) Je nach Gerätetyp ist ein Ein-/ Ausschalten notwendig.
1)
Umweltschutz
Zur Vermeidung von Umwelt-und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen Geräte, die
mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederverwendet oder
verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde.
DK
1. Sikkerhedsanvisninger1.1
Anvend og opbevar ikke powerbanken i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild eller radiatorer, og efterlad ikke produktet i en lukket bil.
1.2 Hold produktet på sikker afstand af vand og fugtige miljøer.1.3 Det er ikke tilladt at adskille, beskadige, ryste eller perforere produktet.
1.4 Anvend ikke powerbanken under 0 °C eller over 50 °C, da powerbankens opladnings- og aadningsfunktion ellers vil blive
deaktiveret på grund af en integreret sikkerhedsmekanisme. 1.5 Opbevar produktet utilgængeligt for børn.2. Anvisninger for optimal håndtering2.1 Anbefalet drifts- og opbevaringstemperatur: 10 °C- 30 °C 2.2 Powerbankens optimale ladetilstand ligger mellem 30 % og 70 %.
2.3  Hvis produktet ikke anvendes i en længere periode, skal det opbevares med en ladetilstand på ca. 70 %. Oplad og aad det hver
3. til 6. måned, og opbevar det på et køligt, tørt sted. I modsat fald vil powerbankens ydeevne eller levetid blive forringet.
Kontakt VARTA forhandleren ved skader/fejl.Opladning af Powerbank
Fig.1: Tryk på knappen for at kontrollere powerbankens ladetilstand. Visning af ladetilstand på 100 % (re hvide LED'er lyser) ned til
25 % (kun én hvid LED lyser - opladning anbefales!)
Fig. 2: Slut Powerbank til en almindelig USB-port, f.eks. en bærbar computer eller en USB-strømforsyning. Ladetiderne afhænger af
ladestrømmen.Fig. 3: LED blinker: Powerbank oplader. LED lyser: Opladning afsluttet.Sådan bruges PowerbankFig. 4: 4a) Slut mobile enheder til powerbanken. 4b) Afhængigt af enhedstypen kan det være nødvendigt at tænde/slukke.
1)
Miljøbeskyttelse
For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoer i elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol ikke
bortskaes som husholdningsaald. De skal aeveres til genbrug eller oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos de
lokale ansvarlige myndigheder.
E

1. Instrucciones de seguridad

1.1 No utilice o almacene el cargador portátil cerca de fuentes de calor, como fuego o estufas y no deje el producto en el interior

de un vehículo cerrado.

1.2 Mantenga el producto alejado del agua o entornos húmedos.

1.3 No desmonte, dañe, sacuda o perfore el producto.

1.4No utilice el cargador portátil con temperaturas por debajo de 0°C o superiores a 50°C; de lo contrario, la función de carga

y descarga del cargador portátil se desactivará debido a un mecanismo interno de seguridad.

1.5 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

2. Instrucciones para un uso óptimo

2.1 Temperatura de uso y almacenamiento recomendada: de 10°C a 30°C.

2.2 El estado de carga óptimo del cargador portátil sería entre el 30% y el 70% de carga.

2.3  Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo con una carga de aprox. el 70% y cárguelo
y descárguelo cada 3-6 meses; además, debe almacenarse en un lugar fresco y seco. De lo contrario, se verá mermado el

rendimiento del cargador portátil o se acortará su vida útil.

En caso de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA.

Cargar el Powerbank

Imagen 1: Pulsador para comprobar el estado de carga. Indicación del estado de carga de 100% (se iluminan cuatro
ledes blancos); hasta 25% (solo se ilumina un led blanco; en ese caso se recomienda la carga).
Imagen 2: Conecte el Powerbank a un puerto USB estándar, p. ej. ordenador portátil , alimentación vía USB. Los tiempos
de carga dependen de la corriente de carga.
Imagen 3: El LED parpadea: El Powerbank se está cargando. El LED encendido: carga nalizada.Cómo usar el Powerbank

Cómo usar el Powerbank

Imagen 4: 4a) Conexión de dispositivos móviles a Powerbank.

4b) Según el tipo de dispositivo, puede ser necesario encender/ apagar.
1)

Protección del Medio Ambiente

Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o

electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que
deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a la autoridad competente.
F
1. Instructions de sécurité
1.1 Ne pas utiliser ou stocker la batterie Power Bank à proximité de sources de chaleur telles que le feu ou les radiateurs et ne pas laisser
le produit dans un véhicule fermé. 1.2 Tenir le produit éloigné de l'eau ou des milieux humides.1.3 Ne pas démonter, endommager, secouer ou percer le produit.
1.4Ne pas utiliser la Power Bank en dessous de 0 °C ou au-dessus de 50 °C, sinon la fonction de charge et de décharge de la Power Bank
sera désactivée en raison d'un mécanisme de sécurité interne. 1.5 Garder le produit hors de portée des enfants.2. Instructions pour une utilisation ou un stockage optimal2.1 Température de fonctionnement et de stockage recommandée : 10 °C – 30 °C 2.2 Le niveau de charge optimal de la Power Bank est compris entre 30 % et 70 %.
2.3Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, le stocker avec un niveau de charge d'environ 70 %, le charger et le
décharger tous les 3 à 6 mois et le placer dans un endroit frais et sec. Dans le cas contraire, cela réduira les performances de la Power Bank ou raccourcira sa durée de vie.Contacter le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts.Charge du chargeur Powerbank
Illustration 1: Bouton-poussoir pour le contrôle du niveau de charge. Achage du niveau de charge de 100 % (quatre LED
blanches allumées) à 25 % (une seule LED blanche allumée – il est recommandé de charger !)
Illustration 2: Raccorder le chargeur Powerbank à une prise femelle USB standard, par ex. ordinateur portable, prise secteur USB.
Les temps de charge dépendent du courant de charge.
Illustration 3: Diode clignote: le chargeur Powerbank est en cours de charge.Diode allumée: charge terminée.
Utilisation du chargeur PowerbankIllustration 4: 4a) Connexon d'appareils mobiles à la Power Bank.
4b) Selon le type d'appareil, un cycle Marche/Arrêt s'avère nécessaire.
1)
Protection de l'environnement
Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé par des substances dangereuses dans les appareils électriques et
électroniques, les appareils qui sont identiés avec ce symbole ne doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers mais doivent être
réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez vous adresser aux autorités responsables respectives.
FIN
1. Turvallisuusohjeet1.1
Älä käytä tai säilytä virtapankkia lähellä lämmönlähteitä, kuten tuli tai lämmittimet, äläkä jätä tuotetta suljetun ajoneuvon sisälle.
1.2 Pidä tuote pois vedestä ja kosteista paikoista.1.3 Älä pura, vahingoita, iske tai poraa tuotetta.
1.4 Älä käytä virtapankkia lämpötilassa alle 0 °C tai yli 50 °C, muutoin virtapankin sisäinen turvallisuusmekanismi poistaa lataus- ja
purkautumistoiminnon käytöstä. 1.5 Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.2. Ohjeet oikealle käsittelylle2.1 Suositeltu käyttö- ja säilytyslämpötila: 10 °C - 30 °C 2.2 Virtapankin optimaalinen lataustila on 30 % - 70 %.
2.3  Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä noin 70 %:n lataustilassa ja lataa, pura sen lataus 3 - 6 kuukauden välein ja
säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa. Muutoin virtapankin suorituskyky heikkenee tai sen käyttöikä lyhenee.Vaurioiden/ virheiden ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään.Powerbankin lataaminen
Kuva 1: Lataustilan tarkastuspainike. Lataustila näyttää 100 % (neljä valkoista LEDIÄ palaa) - 25 % (vain yksi valkoinen LED palaa
- latausta suositellaan!)
Kuva 2: Liitä Powerpack esim. kannettavan tietokoneen tai USB-laturin USB-liittimeen. Latausajat riippuvat latausvirrasta
Kuva 3: LED vilkkuu: Powerbankin lataus on käynnissä. LED palaa: lataus päättynyt.Näin käytät PowerbankiaKuva 4: 4a) Mobiililaitteiden kytkeminen virtapankkiin. 4b) Laitetyypistä riippuen päällä / pois päältä tarvitaan.
1)
Ympäristönsuojelu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi tällä
symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai
kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.
GB
1. Safety Instructions
1.1 Do not use or store power bank near heat sources such as re or heaters and do no leave the product in an enclosed vehicle.
1.2 Keep the product away from water or humid environments.1.3 Do not disassemble, damage, jolt or pierce the product.
1.4 Do not use the power bank below 0°C or above 50°C, otherwise the charge and discharge function of the power bank will be
disabled due to an internal safety mechanism. 1.5 Keep the product away from children.2. Instructions for best treatment2.1 Recommended operating and storage temperature: 10°C- 30°C 2.2 The power bank’s optimal state of charge is between 30% and 70%.2.3 
If the device is not used for a long period of time, store it with a state of charge of approx. 70% and charge & discharge it every 3-6
months and place it in a cool, dry place. Otherwise it will reduce the performance of the power bank or shorten the power bank’s life.
In case of damages/failure contact a VARTA dealer.Charging the Powerbank
Fig. 1: Push button to check the charging status. Charging status display of 100% (four white LED's glowing) down to 25% (only one
white LED on - charging is recommended!)
Fig. 2: Connect Powerpack to a standard USB port, e.g. Laptop, USB Power Supply. Charging times depend on charging current
Fig. 3: LED ashes: Powerbank is charging. LEDs glows: charging nished.How to use the PowerbankFig. 4: 4a) Plug mobile devices into Powerbank. 4b) Depending on the device type it is an on / o necessary.
1)
Environmental Protection
To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with
this symbol mustn’t be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled. For further information on
recycling please contact your local city council.
GR
1. Οδηγίες ασφαλείας
1.1 Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το power bank κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντήρες και μην αφήνετε το
προϊόν σε κλειστό όχημα. 1.2 Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό ή περιβάλλοντα με υγρασία.1.3 Μην αποσυναρμολογείτε, καταστρέφετε, τραντάζετε ή τρυπάτε το προϊόν.
1.4 Μην χρησιμοποιείτε το power bank κάτω από τους 0 °C ή πάνω από τους 50 °C, διαφορετικά η λειτουργία φόρτισης και εκφόρτισης του
power bank θα απενεργοποιηθεί εξαιτίας του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας. 1.5 Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.2. Οδηγίες για τον καλύτερο χειρισμό2.1 Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης: 10 °C - 30 °C 2.2 Η βέλτιστη κατάσταση φόρτισης του power bank είναι μεταξύ 30% και 70%.
2.3  Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την με κατάσταση φόρτισης περ. 70% και φορτίζετέ
την και εκφορτίζετέ την κάθε 3-6 μήνες και τοποθετήστε τη σε ψυχρό, ξηρό μέρος. Διαφορετικά, θα μειωθεί η απόδοση του power bank
ή θα μειωθεί η διάρκεια ζωής του power bank.Σε περίπτωση ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA.Φορτίζοντας το Powerbank
Εικόνα 1: Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης 100% (τέσσερις λευκές λυχνίες LED
ανάβουν) έως το 25% (μόνο μία λευκή λυχνία LED αναμμένη - συνιστάται φόρτιση!)
Εικόνα 2: Συνδέστε το Powerpack σε μία τυπική θύρα USB, π.χ.σε φορητό υπολογιστή, τροφοδοτικό USB. Οι χρόνοι φόρτισης εξαρτώνται
από το ρεύμα φόρτισης.
Εικόνα 3: Το LED αναβοσβήνει: το Powerbank φορτίζεται. Το LED ανάβει: η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
Χρήση του PowerbankΕικόνα 4: 4α) Συνδέστε τις φορητές συσκευές στο Powerbank.
4b) Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να χρειάζεται μία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
1)
Προστασία του περιβάλλοντος
Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα,
αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.
H
1. Biztonsági útmutató
1.1 Ne használja és ne tárolja a Powerbanket hőforrások, például tűz vagy fűtőberendezések közelében, illetve ne hagyja a terméket egy
lezárt járműben. 1.2 Tartsa távol a terméket mindenfajta víztől és párás környezettől.1.3 Ne szerelje szét, ne rongálja meg, ne rázza és ne szúrja keresztül a terméket.
1.4 Ne használja a Powerbanket 0°C alatti vagy 50°C feletti hőmérsékleten, másként egy belső biztonsági mechanizmus megakadályozza
a Powerbank töltési és lemerülési funkcióját. 1.5 Gyermekektől tartsa távol a terméket.2. Útmutató az optimális kezeléshez2.1 Javasolt üzemeltetési és tárolási hőmérséklet: 10°C – 30°C 2.2 A Powerbank optimális töltöttségi állapota 30% és 70% között van.
2.3  Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, tárolja kb. 70%-ban feltöltött állapotban, és 3–6 havonta töltse fel és merítse le, illetve
száraz, hűvös helyen. Másként csökken a Powerbank teljesítménye és élettartama.Károsodás/zavar esetén forduljon egy VARTA-kereskedőhöz.A Powerbank feltöltése
1. kép: Nyomja meg a gombot a töltöttségi állapot ellenőrzéséhez. Töltöttségi szint kijelzése 100%-tól (négy fehér LED világít) 25%-ig (csak
egy fehér LED világít - töltés ajánlott!)
2. kép: Csatlakoztassa a Powerbanket egy standard USB-porthoz, pl. laptop, USB-tápegység. A töltési idő a töltéshez használt áram
függvénye.
3. kép: ha a LED villog: a Powerbank töltése folyamatban. ha a LED világít: a töltés befejeződött.
A Powerbank használata4. kép: 4a) Csatlakoztasson mobileszközöket a Powerbankhez. 4b) Készüléktípustól függően szükséges lehet egy ki-bekapcsolás.
1)
Környezetvédelem
Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségkárosodás elkerülése
érdekében az ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket nem szabad hagyományos úton a háztartási hulladékba helyezni, hanem újra fel kell
használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahasznosítással kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.
HR
1. Sigurnosne upute
1.1 Zabranjena je upotreba i skladištenje prijenosne baterije pored izvora topline kao što su otvoreni plamen ili grijači te ostavljanje
proizvoda u zatvorenom vozilu. 1.2 Proizvod držite podalje od vode i vlažnih okruženja.1.3 Nemojte rastavljati, oštećivati, tresti ni bušiti proizvod.
1.4 Upotreba prijenosne baterije zabranjena je pri temperaturama nižim od 0 °C ili višim od 50 °C jer je u tom slučaju funkcija punjenja
i pražnjenja onemogućena zbog internog sigurnosnog mehanizma. 1.5 Proizvod držite podalje od djece.2. Upute za najbolji način upotrebe2.1 Preporučena temperatura za rad i skladištenje: 10 °C – 30 °C 2.2 Optimalno stanje napunjenosti prijenosne baterije je između 30 % i 70 %.
2.3  Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, pohranite ga napunjenog do otprilike 70 % pa ga punite i praznite svakih 3 – 6
mjeseci, a skladištite ga na hladnom i suhom mjestu. U protivnom će se performanse prijenosne baterije smanjiti ili će se skratiti
njen vijek trajanja.U slučaju oštećenja/smetnji obratite se prodavaču proizvoda VARTA.Punjenje Powerbanka
Slika 1: Potisni gumb za provjeru stanja napunjenosti. Prikaz stanja napunjenosti od 100 % (svijetle četiri bijele LED diode) do 25 %
(svijetli samo jedna bijela LED dioda – preporučuje se punjenje!)
Slika 2: Spojite Powerbank na standardni USB ulaz, primjerice, na prijenosnom računalu, USB napajanje. Vrijeme punjenja ovisi o
jakosti struje punjenja.Slika 3: LED trepće: Powerbank se puni. LED svijetli: punjenje završeno.Kako se upotrebljava PowerbankSlika 4: 4a) Priključivanje mobilnih uređaja na prijenosnu bateriju.
4b) Ovisno o vrsti uređaja potrebno je za uključivanje/isključivanje.
1)
Zaštita okoliša
Kako bi se sprječilo ugrožavanje zdravlja ili okoliša opasnim tvarima koje luče električni i eletronički uređaji, te uređaje - označene ovim
simbolom - nije dopušteno bacati u kućni otpad, nego ih je potrebno preraditi za ponovnu uporabu ili reciklirati. Više informacija o temi
recikliranja možete dobiti od lokalnih nadležnih organa.
I
1. Istruzioni di sicurezza
1.1 Non utilizzare o immagazzinare il power bank accanto a sorgenti di calore quali, ad esempio, fuoco o stufe, e non lasciare il prodotto
all'interno di un veicolo chiuso. 1.2 Tenere il prodotto lontano da acqua o ambienti umidi.1.3 Non smontare, danneggiare, scuotere o forare il prodotto.
1.4 Non utilizzare il power bank a temperature inferiori a 0°C o superiori a 50°C; in caso contrario, un meccanismo di sicurezza interno
disabiliterà le funzioni di carica e di scarica. 1.5 Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.2. Istruzioni per una cura ottimale del prodotto2.1 Temperatura di funzionamento e di stoccaggio consigliata: 10°C - 30°C 2.2 Lo stato di carica ottimale del power bank si colloca tra il 30% e il 70%.
2.3  Se il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, immagazzinarlo con uno stato di carica pari a circa il 70%, quindi
caricarlo e scaricarlo ogni 3-6 mesi e collocarlo in un luogo fresco e asciutto. In caso contrario, le prestazioni del power bank o la sua
vita utile potrebbero subire un calo.In caso di danni/malfunzionamenti contattare il rivenditore VARTA.Caricamento del Powerbank
Fig. 1: Pulsante per il controllo dello stato di carica. Visualizzazione dello stato di carica dal 100% (quattro LED bianchi accesi) no al 25%
(un solo LED bianco acceso: si consiglia la ricarica)Fig. 2:
Collegare Powerbank a una presa USB standard, es. laptop, alimentatore USB. I tempi di ricarica variano in base alla corrente di carica.
Fig. 3: LED lampeggiante: Caricamento in corso di Powerbank. LED acceso: carica completata.Come utilizzare PowerbankFig. 4: 4a) Collegamento dei dispositivi mobili al power bank.
4b) A seconda del tipo di dispositivo utilizzato, è necessario l'accensione o lo spegnimento.
1)
Protezione dell’ambiente
Per evitare che le sostanze nocive contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici possano causare danni all’ambiente o alla salute
pubblica, le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo non devono essere gettate nei riuti domestici indierenziati ma devono
essere riutilizzate o recuperate. Per maggiori informazioni in tema di riciclaggio vogliate rivolgervi alle autorità competenti del vostro paese.
KZ
1. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқау
1.1 Зарядтау құрылғысың жылу көзінің, жалын немесе жылытқыш сияқты нәрселердің қасында пайдаланбаңыз және
жабық көлікте өнімді қалып қоймаңыз.
1.2 Өнімді су немесе ылғал ортадаң алыс сақтаңыз.
1.3 Өнімді бөлшектерге бөлмеңіз, бұзып алмаңыз, қағып-сілкемеңіз немесе теспеңіз.
1.4 Зарядтау құрылғысың 0°C төмен немесе 50°C аса пайдаланбаңыз, әйтпесе зарядтау және зарядының бітуі функциясы
ішкі қауіпсіздік механизм бойынша бөлініп қалады.
1.5 Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз..
2. Үздік пайдалану нұсқаулығы
2.1 Ұсынылған жұмыс жасау және сақтау температурасы: 10°C- 30°C
2.2 Зарядтау құрылғысың батареяның оңтайлы жайы 30% және 70% аралығында.
2.3  Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны шамамен зарядтау деңгейі 70% -ды сақтңыз, әр 3-6 айда зарядтап
және зарядты алып тастап, салқын, құрғақ жерге сақтап қойыңыз. Немесе бұл зарядтау құрылғысының өнімділігін
азайтады да, оның қызмет мерзімін қысқартады.
Зақымдар/ ақаулық болса VARTA дилеріне хабарласыңыз.
Қуат блогын зарядтау
1-сур.: Зарядтау күйін тексеру үшін түймесін басыңыз. 100%-дан 25%-ға дейін заряд деңгейі (төрт индикатордың ақ
түспен жануы) дисплейде көрсетіледі (бір ғана индикатордың ақ түспен жануы - зарядтауды қажет еткенін көрсетеді).
2-сур.: Қуат блогын стандартты USB портына қосыңыз, мысалы, ноутбук, USB қуат беру құралы. Зарядтау уақыттары
зарядтау тогына тәуелді.
3-сур.: СКД жыпылықтайды: Powerbank қуатталуы орындалуда. СКД жанып тұр: зарядтау үрдісі аяқталды.
Powerbank құралымен пайдалану жолы
4-сур.: 4a) Мобилді құрылғыларды зарядтау құрылғысына қосыңыз.
4b) Құрылғы түріне байланысты қосу/өшіру қажет
1)
Қоршаған ортаны қорғау
Электр және электрондық тауарлардағы қауіпті заттарға байланысты қоршаған орта және денсаулық мәселелеріне жол
бермеу үшін осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамау керек. Оны қалпына келтіріп,
қайта пайдалану керек. Қайта пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті қала әкімшілігіне хабарласыңыз.
N
1. Sikkerhetsinstruksjoner1.1
Ikke bruk eller oppbevar nødladeren i nærheten av varmekilder, f.eks. ild eller varmeovner. Ikke la produktet ligge i lukkede kjøretøy.
1.2 Hold produktet unna vann og fuktige omgivelser.1.3 Ikke demonter, skad, rist eller stikk hull på produktet.
1.4 Ikke bruk nødladeren i temperaturomgivelser under 0 °C eller over 50 °C, ellers vil ladnings- og utladningsfunksjonen til nødladeren
deaktiveres på grunn av en intern sikkerhetsmekanisme. 1.5 Hold produktet utenfor barns rekkevidde.2. Instruksjoner for riktig håndtering2.1 Anbefalt drifts- og oppbevaringstemperatur: 10–30 °C 2.2 Nødladerens optimale ladenivå er mellom 30 % og 70 %.
2.3  Hvis enheten ikke skal brukes over lengre perioder, må du oppbevare den med et ladenivå på ca. 70 %. Lad produktet opp og
deretter ut hver 3.–6. måned, og legg det på et kjølig og tørt sted. Ellers vil ytelsen til nødladeren reduseres eller levetiden forkortes.
Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil.Lade Powerbank
Ill.1: Trykk på knappen for å sjekke ladenivået. Ladenivåindikasjon på 100 % (re hvite LED-er lyser), ned til 25 % (kun én hvit LED lyser
– lading anbefales!)
Ill.2: Koble Powerbank til en vanlig USB-port, f.eks. laptop, USB-nettdel. Ladetid avhenger av ladestrøm.
Ill.3: LED blinker: Powerbank lades.LED lyser: Oppladingen er avsluttet.
Slik bruker du PowerbankIll.4: 4a) Koble mobile enheter til nødladeren. 4b) Må slås på/av, avhengig av type enhet.
1)
Miljøvern
For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoer som nnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er
merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon
om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.
NL
1. Veiligheidsinstructies
1.1 Gebruik de powerbank niet of berg hem niet op in de buurt van warmtebronnen zoals vuur of verwarmingstoestellen en laat hem
niet achter in een afgesloten voertuig. 1.2 Houd het product uit de buurt van water of vochtige omgevingen.1.3 Demonteer, beschadig of doorboor het product niet en voorkom stoten.
1.4 Gebruik de powerbank niet bij temperaturen onder 0 °C of boven 50 °C. In deze gevallen wordt de op- en ontlaadfunctie van de
powerbank uitgeschakeld door het inwendige veiligheidsmechanisme. 1.5 Houd het product uit de buurt van kinderen.2. Gebruiksinstructies2.1 Aanbevolen gebruiks- en opslagtemperatuur: 10 °C tot 30 °C 2.2 De optimale laadstatus van de powerbank ligt tussen 30% en 70%.2.3 
Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, moet het met een laadstatus van circa 70% op een koele en droge plaats opgeborgen
worden en om de 3 tot 6 maanden opgeladen en ontladen worden. Als dat niet gebeurt, vermindert de werking of de levensduur van
de powerbank.Bij schade/ storingen contact opnemen met de VARTA dealer.Het Powerbank opladen
Afb. 1: Drukknop voor controle van laadstatus. De laadstatus daalt van 100% (vier brandende witte leds) tot 25% (slechts één brandende
witte led; opladen wordt geadviseerd!)
Afb. 2: Sluit het Powerbank aan op een standaard usb-poort, bijv. laptop, usb-voedingsadapter. Laadtijden zijn afhankelijk van de
laadstroom.Afb. 3: LED knippert: Powerbank laadt op. LED brandt: het opladen is beëindigd.Gebruik van het PowerbankAfb. 4: 4a) Sluit mobiele apparaten aan op powerbank. 4b) Afhankelijk van het apparaattype is in-/uitschakelen vereist.
1)
Milieubescherming
Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoen in elektro- en elektronische apparaten, mogen
apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden hergebruikt of
gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.
P
1. Instruções de segurança1.1
Não utilize ou guarde o power bank perto de fontes de calor, como o fogo ou aquecedores, e não deixe o produto dentro de um veículo fechado.
1.2 Mantenha o produto afastado da água ou de ambientes húmidos.1.3 Não desmonte, danique, sacuda ou perfure o produto.
1.4 Não use o power bank a temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 50 °C; caso contrário, a função de carga e descarga do power
bank será desativada devido a um mecanismo de segurança interno. 1.5 Mantenha o produto longe do alcance das crianças.2. Instruções para o melhor tratamento2.1 Temperatura de funcionamento e armazenamento recomendada: 10 °C - 30 °C 2.2 O estado de carga ideal do power bank é entre 30% e 70%.2.3
Se o dispositivo não for usado por um longo período de tempo, guarde-o com um estado de carga de cerca de 70%, carregue-o e
descarregue-o a cada 3-6 meses e coloque-o num local fresco e seco. Caso contrário, o desempenho do power bank irá diminuir ou a sua vida útil cará reduzida.Em caso de danos/avarias, contatar o distribuidor VARTA.Carregar o Powerbank
Figura 1: Botão de vericação do estado de carga. Indicação do estado da carga desde 100% (quatro LED brancos acesos) a 25%
(apenas um LED branco aceso – recomenda-se recarregar!)
Figura 2: Ligue o Powerbank a uma porta USB standard, por ex. computador portátil, fonte de alimentação USB. Os tempos de carga
dependem da corrente de carga.Figura 3: LED a piscar: o Powerbank está a carregar. LED aceso: carregamento terminou.Como utilizar o PowerbankFigura 4: 4a) Ligar dispositivos móveis ao Powerbank.
4b) Consoante o tipo de equipamento será necessário um Ligar / Desligar.
1)
Proteção do ambiente
Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e eletrónicos,
os equipamentos identicados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado, devendo ser
reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.
PL
1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
1.1 Nie wolno używać, ani przechowywać powerbanku w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwarty ogień lub grzejniki i nie wolno
pozostawiać tego urządzenia w zamkniętym pojeździe. 1.2 Urządzenie nie jest wodoodporne i nie wolno go używać w wilgotnym środowisku.1.3 Nie wolno rozmontowywać, niszczyć, wstrząsać ani przekłuwać urządzenia.
1.4 Nie wolno używać powerbanku w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 50°C, ponieważ w przeciwnym razie funkcje ładowania i
rozładowania urządzenia zostaną wyłączone w wyniku zadziałania wewnętrznego mechanizmu zabezpieczającego. 1.5 Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.2. Instrukcje prawidłowej obsługi2.1 Zalecana temperatura pracy i przechowywania: 10°C - 30°C 2.2 Optymalny stan naładowania powerbanku: 30% - 70%.
2.3 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je umieścić w chłodnym, suchym miejscu i przechowywać w stanie
naładowania około. 70%, a co 3 - 6 miesięcy - naładować i rozładować. W przeciwnym razie zmniejszy się wydajność lub trwałość
powerbanku.W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.Ładowanie Powerbanka
Rysunek 1: Nacisnąć na przycisk, aby sprawdzić stan naładowania. Sygnalizacja stanu naładowania: 100% (świecą cztery białe
diody LED); 25% (świeci tylko jedna biała dioda LED - zalecane naładowanie!)
Rysunek 2: Podłączyć Powerbank do standardowego portu USB, np. w laptopie, zasilaczu USB. Czas ładowania zależy od prądu
ładowania.Rysunek 3: Dioda LED miga: trwa ładowanie Powerbanka. Dioda LED świeci: ładowanie zakończone.Jak korzystać z zasilacza PowerbankRysunek 4: 4a) Podłączyć urządzenia mobilne do powerbanku.
4b) W zależności od typu rządzenia wymagane jest jego włączenie lub wyłączenie.
1)
Chroń środowisko naturalne.
Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu ograniczenia
zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą zostać poddane procesowi recyklingu. Szczegółowych informacji na
ten temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.
RO
1. Instrucţiuni de siguranţă
1.1 Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acumulatorul extern în apropierea surselor de căldură, precum ăcări sau radiatoare, şi nu lăsaţi produsul
într-un vehicul închis. 1.2 Ţineţi produsul departe de apă sau de medii umede.1.3 Nu dezasamblaţi, nu deterioraţi, nu loviţi şi nu perforaţi produsul.
1.4 Nu utilizaţi acumulatorul extern la temperaturi sub 0 °C sau care depăşesc 50 °C; în caz contrar, funcţia de încărcare şi descărcare a
acumulatorului extern va  dezactivată prin intermediul unui mecanism intern de siguranţă. 1.5 Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.2. Instrucţiuni de întreţinere în condiţii optime2.1 Temperatura de funcţionare şi depozitare recomandată: 10 °C - 30 °C 2.2 Nivelul optim de încărcare a acumulatorului extern este cuprins între 30% şi 70%.
2.3  Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, depozitaţi-l cu un nivel de încărcare de aprox. 70%într-un loc rece
şi uscat, şi încărcaţi-l şi descărcaţi-l la ecare 3-6 luni. În caz contrar, performanţa sau durata de viaţă a acumulatorului extern va  redusă.
În caz de deteriorări/defecţiuni contactaţi comerciantul pentru produse VARTA.Încărcarea staţiei de alimentare Powerbank
Fig. 1: Apăsaţi pe buton pentru a verica nivelul de încărcare. Aşarea nivelului de încărcare de la 100% (patru LED-uri albe aprinse) la 25%
(un singur LED alb aprins - se recomandă încărcarea!)
Fig. 2: Conectaţi staţia Powerpack la un port USB standard, de ex. laptop, sursă de alimentare USB. Timpul de încărcare depinde de curentul
de încărcare.
Fig. 3: LED-ul clipeşte: staţia Powerbank se încarcă. LED-ul este aprins verde: încărcare nalizată.
Utilizarea staţiei de alimentare PowerbankFig. 4: 4a) Conectaţi dispozitivele mobile la acumulatorul extern. 4b) În funcţie de tipul aparatului, este necesară conectarea / deconectarea.
1)
Protecţia mediului
Pentru a preveni probleme legate de sănătate şi de mediu datorate substanţelor periculoase din aparatele electrice şi electronice, nu este
permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să e aruncate împreună cu gunoiul menajer, acestea trebuie reciclate. Pentru
informaţii suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresaţi autorităţilor competente în acest sens.
RUS
1. Указания по технике безопасности
1.1 Не используйте и не размещайте внешний аккумулятор вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватель. Не
оставляйте в закрытом транспортном средстве. 1.2 Храните изделие вдали от воды и влажной среды.1.3 Запрещено разбирать, наносить повреждения, трясти и проделывать отверстия в изделии.
1.4 Не используйте внешний аккумулятор при температуре ниже 0°C или выше 50°C, иначе функция зарядки и разрядки
внешнего аккумулятора будет отключена внутренним защитным механизмом. 1.5 Храните в недоступном для детей месте.2. Рекомендации по эксплуатации2.1 Рекомендуемая температура эксплуатации и хранения: 10°C – 30°C 2.2 Оптимальный уровень заряда внешнего аккумулятора: 30% – 70%.
2.3  Если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо хранить его заряженным до 70% в
прохладном и сухом месте. Необходимо разряжать и заряжать устройство каждые 3-6 месяцев. В противном случае производительность внешнего аккумулятора или срок его службы могут сократиться.При выявлении повреждений или дефектов следует обращаться к дилеру компании VARTA.Для того чтобы зарядить внешний аккумулятор Powerbank
Рис. 1: Нажмите кнопку, чтобы проверить уровень заряда. Уровень заряда составляет 100% (горят четыре белых светодиода),
ниже 25% (горит только один белый светодиод – рекомендуется зарядить!)
Рис. 2: Подключите Powerbank к стандартному порту USB, например, к разъему электропитания USB ноутбука. Время зарядки
зависит от зарядного тока.
Рис. 3: Светодиод мигает: выполняется зарядка Powerbank. Свечение светодиода: процесс зарядки завершен.
Как пользоваться устройством PowerbankРис. 4: 4a) Подключите мобильные устройства к внешнему аккумулятору.
4b) Требуется включение/выключение в зависимости от типа устройства.
1)
Экологическая безопасностьС целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека опасных веществ, которые
содержатся в электрических и электронных устройствах, запрещено выбрасывать устройства, обозначенные этим символом, вместе
с несортированным бытовым мусором. Такие устройства подлежат вторичной переработке или утилизации. Для получения дополнительной информации по вопросам переработки для последующего использования обращайтесь в соответствующую службу.
S
1. Säkerhetsföreskrifter1.1
Powerbanken får inte användas eller förvaras nära värmekällor som öppen eld eller element. Produkten får heller inte lämnas i ett stängt fordon.
1.2 Produkten får inte utsättas för vatten eller fuktiga omgivningar.1.3 Produkten får inte plockas isär, skadas, stötas eller genomborras.
1.4 Använd inte powerbanken vid temperaturer under 0°C eller över 50°C. I annat fall kan powerbankens laddnings- och
urladdningsfunktion avaktiveras av en intern säkerhetsmekanism. 1.5 Förvara produkten oåtkomligt för barn.2. Instruktioner för optimal användning2.1 Rekommenderad drift- och förvaringstemperatur: 10°C till 30°C 2.2 Powerbankens optimala laddningstillstånd ligger mellan 30% och 70%.
2.3  Om produkten ska stå oanvänd under en längre tid ska den förvaras med ungefär 70% laddning. Ladda och ladda ur den var tredje till
sjätte månad och förvara den på en torr och sval plats. I annat fall kan powerbankens prestanda påverkas negativt eller livslängden förkortas.
Kontakta VARTA- återförsäljaren vid skador/störningar.Ladda ditt Powerbank
Bild 1: Tryck på knappen för att kontrollera laddningstillståndet. Laddningsstatus visas från 100% (fyra vita lampor lyser) ner till 25% (bara
en vit lampa lyser, laddning rekommenderas!)
Bild 2: Anslut ditt Powerbank till en vanlig USB-port, t.ex. på en laptop eller USB-laddare. Laddningstiden är beroende av laddströmmen
Bild 3: Lysdioden blinkar: Powerbank laddas. Lysdioden lyser: Laddningen är avslutad.Så här använder du PowerbankBild 4: 4a) Anslut mobila enheter till powerbanken. 4b) Du måste ev. slå på/av, beroende på enhet.
1)
Miljöskydd
För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater får apparater som är märkta med den här
symbolen inte slängas i osorterade hushållssopor, utan måste återanvändas eller återvinnas. För mer information om återvinning, var god
vänd dig till ansvarig myndighet.
SRB/MNE
1. Bezbednosna uputstva
1.1 Ne koristite i ne čuvajte power bank eksternu bateriju u blizini izvora toplote, kao što su vatra ili grejalice i ne ostavljajte proizvod u
zatvorenom vozilu. 1.2 Proizvod držite dalje od vode ili vlažnog okruženja.1.3 Proizvod ne rasklapajte, ne oštećujte, ne protresajte i ne bušite.
1.4 Ne koristite power bank eksternu bateriju na temperaturi ispod 0 °C ili iznad 50 °C, u suprotnom će njena funkcija punjenja i pražnjenja
biti onemogućena unutrašnjim sigurnosnim mehanizmom. 1.5 Proizvod držite dalje od dece.2. Uputstva za najbolje korišćenje2.1 Preporučena temperatura za rad i skladištenje: 10 °C – 30 °C 2.2 Optimalno stanje napunjenosti power bank eksterne baterije je između 30% i 70%.
2.3  Ako se uređaj ne koristi duže vreme, čuvajte ga napunjenog oko 70% na hladnom i suvom mestu, a na svakih 3-6 meseci ga punite i
praznite. U suprotnom se performanse power bank eksterne baterije smanjuju ili se skraćuje njen radni vek.U slučaju oštećenja/smetnje kontaktirati prodavca proizvoda VARTA.Punjenje Powerbank-a
Slika 1: Pritisnite dugme da biste proverili status punjenja. Prikaz statusa punjenja od 100% (četiri bele LED lampice uključene) do 25%
(samo jedna bela LED lampica uključena – preporučuje se punjenje!)Slika 2: Priključite Powerbank na standardni USB port, npr. laptopa, USB napajanja. Vreme punjenja zavisi od jačine struje.Slika 3: LED treperi: Powerpack se puni. LED svetli: punjenje završeno.Kako koristiti PowerbankSlika 4: 4a) Uključite mobilne uređaje u Powerbank eksternu bateriju.
4b) Zavisno od tipa uređaja potrebno je uključivanje/isključivanje.
1)
Zaštita životne okoline
Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je bacati uređaje
označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju da budu reciklirani. Za ostale informacije na temu reciklaže obratite se
odgovarajućoj ustanovi.
SK
1. Bezpečnostné pokyny1.1
Nepoužívajte ani neskladujte powerbanku vblízkosti zdrojov tepla, ako je oheň alebo ohrievače, anenechávajte výrobok vuzavretom vozidle.
1.2 Chráňte výrobok pred vodou avlhkým prostredím.1.3 Výrobok nerozoberajte, nepoškodzujte, nehádžte ani neprepichujte.
1.4 Nepoužívajte powerbanku pri teplote nižšej ako 0°C alebo vyššej ako 50°C, inak vnútorný bezpečnostný mechanizmus powerbanky
vypne funkciu nabíjania avybíjania. 1.5 Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.2. Pokyny pre odporúčané zaobchádzanie2.1 Odporúčaná teplota pre prevádzku askladovanie je 10°C – 30°C 2.2 Optimálny stav nabitia powerbanky je medzi 30% a70%.
2.3 Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, skladujte ho vstave nabitia cca 70% a každých 3 – 6 mesiacov nabite avybite auložte na chladné
asuché miesto. Inak sa zníži výkon powerbanky alebo skráti jej životnosť.Pri poškodení alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.Nabíjanie nabíjacieho modulu Powerbank
Obrázok 1: Tlačidlo na kontrolu stavu nabitia. Zobrazenie stavu nabíjania od 100% (svietia štyri biele diódy) do 25% (svieti len jedna biela
dióda – odporúča sa nabitie!)Obrázok 2:
Pripojte modul Powerpack kštandardnému portu USB, napr. notebooku, nabíjačke USB. Doba nabíjania závisí od nabíjacieho prúdu.
Obrázok 3: LED kontrolka bliká: Modul Powerbank sa nabíja. LED kontrolka svieti: nabíjanie ukončené,
Ako modul Powerbank používaťObrázok 4: 4a) Zapojte mobilné zariadenia do powerbanky. 4b) Podľa typu zariadenia je nutné zapnutie/vypnutie.
1)
Ochrana životného prostredia
Z dôvodu zabránenia ekologickým a zdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch,
prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu snetriedeným domovým odpadom, ale musia byť opätovne
použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie ktéme recyklácie sa, prosím, obráťte na príslušný úrad.
SLO
1. Varnostna navodila
1.1 Prenosne baterije ne uporabljajte in ne hranite v bližini virov toplote, kot so ogenj ali grelniki, izdelka tudi ne puščajte v zaprtem vozilu.
1.2 Izdelek hranite proč od vode ali vlage.1.3 Izdelka ne smete razstaviti, poškodovati, tresti ali preluknjati.
1.4 Prenosne baterije ne uporabljajte pod 0 °C ali nad 50 °C, sicer bo funkcija polnjenja in praznjenja prenosne baterije onemogočena
zaradi notranjega varnostnega mehanizma. 1.5 Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

2. Navodila za najprimernejšo uporabo

2.1 Priporočena temperatura obratovanja in shranjevanja: 10°C– 30°C
2.2 Optimalna raven napolnjenosti prenosne baterije je med 30 % in 70%.

2.3

Če se naprava ne uporablja dalj časa, jo shranite ob približno 70-odstotni ravni napolnjenosti, vsakih 3–6 mesecev jo napolnite in izpraznite
ter hranite na hladnem in suhem mestu. V nasprotnem primeru se bo zmanjšala zmogljivost ali skrajšala življenjska doba prenosne baterije.

Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca VARTA.

Polnjenje kompleta Powerbank

Slika 1: Za preverjanje ravni napolnjenosti pritisnite gumb. Prikaz ravni napolnjenosti od 100% (svetijo štiri bele LED-diode) do 25% (sveti

zgolj ena bela LED-dioda – priporočamo polnjenje!)

Slika 2:

Povežite komplet Powerbank s standardnim izhodom USB, npr. prenosnik, USB omrežni polnilec. Čas polnjenja je odvisen od polnilnega toka.

Slika 3: LED-lučka utripa: komplet Powerbank se polni.LED-lučka sveti: polnjenje je končano.

Uporaba kompleta Powerbank

Slika 4: 4a) Mobilne naprave priključite na prenosno baterijo.

4b) Glede na vrsto naprave je potreben vklop/izklop.

1)

Varstvo okolja

Za preprečitev težav z okoljem in zdravjem zaradi nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah, naprav, označenih s tem simbolom, ni
dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, ampak jih je treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za nadaljnje informacije o

recikliranju se obrnite na pristojni urad.

TR
1. Güvenlik Talimatları1.1
Taşınabilir güç kaynağını ateş veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın veya saklamayın ve ürünü kapalı bir araçta bırakmayın.
1.2 Ürünü su veya nemli ortamlardan uzak tutun.1.3 Ürünü sökmeyin, sarsmayın, delmeyin ve ürüne hasar vermeyin.
1.4 Taşınabilir güç kaynağını 0°C'nin altında veya 50°C'nin üzerinde kullanmayın, aksi takdirde dahili güvenlik mekanizması nedeniyle
taşınabilir güç kaynağının şarj ve deşarj işlevi devre dışı bırakılır. 1.5 Ürünü çocuklardan uzak tutun.2. En iyi işleyiş için talimatlar2.1 Önerilen çalışma ve saklama sıcaklığı: 10°C- 30°C 2.2 Taşınabilir güç kaynağının optimum şarj seviyesi %30 ile %70 arasıdır.
2.3  Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, yakl. %70şarj seviyesiyle saklayın ve her 3-6 ayda bir şarj ver deşarj edin ve serin, kuru bir
yerde depolayın. Aksi takdirde, taşınabilir güç kaynağının performansı düşer veya ömrü kısalır.Hasar veya arıza durumunda VARTA satıcısı ile iletişime geçilmelidir.Güç kaynağının şarj edilmesiResim 1:
Şarj durumunu kontrol etmek için düğmeye basın. Şarj durum göstergesi %100 (dört beyaz LED yanar) ile %25 arasıdır (sadece
bir beyaz LED yanar - şarj etmeniz önerilir!)Resim 2: Güç kaynağını standart bir USB portuna bağlayınız, örn. Laptop, USB güç beslemesi. Şarj süreleri şarj akımına bağlıdır.
Resim 3: LED ışığı yanıp sönüyor ise: Güç kaynağı şarj ediliyor. LED ışığı yanıyor ise: Şarj işlemi sona erdi.
Güç kaynağı nasıl kullanılır?Resim 4: 4a) Mobil cihazları taşınabilir güç kaynağına takın. 4b) Cihaz tipine bağlı olarak açıp kapatmak gerekebilir
1)
Çevre koruma
Elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önlenmesi doğrultusunda, bu
simge ile işaretlenmiş cihazlar ayıklanmamış evsel atık ile birlikte yok edilmemelidir ve yeniden kullanılmalı veya işlenmelidir. Geri
dönüşüm konusunda ek bilgiler için yetkili kurumlara başvurun.
UA
1. Інструкції з техніки безпеки
1.1 Не використовуйте та не зберігайте портативний зарядний пристрій поблизу джерел тепла, таких як вогонь або обігрівачі,
та не залишайте виріб у закритому автомобілі. 1.2 Тримайте виріб подалі від води або вологих середовищ.1.3 Не розбирайте, не пошкоджуйте, не струшуйте і не проколюйте виріб.
1.4 Не використовуйте портативний зарядний пристрій за температури нижче 0 °C або вище 50 °C, інакше функція заряджання
і розряджання портативного зарядного пристрою буде відключена через внутрішній механізм безпеки. 1.5 Тримайте виріб подалі від дітей.2. Інструкція щодо поводження2.1 Рекомендована температура експлуатації та зберігання: 10°C- 30°C 2.2 Оптимальний стан заряду портативного зарядного пристрою становить від 30% до 70%.
2.3 Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, зберігайте його із зарядом приблизно 70%, заряджайте і
розряджайте кожні 3-6 місяців і тримайте у прохолодному сухому місці. Інакше продуктивність або термін служби портативного зарядного пристрою скоротиться.При виявленні пошкоджень чи дефектів слід звернутися до дилера компанії VARTA.Заряджання акумулятора
Мал. 1: натисніть кнопку, щоб перевірити стан заряду. Індикація стану заряду від 100% (світяться чотири білі світлодіоди) до
25% (світиться лише один білий світлодіод - рекомендовано підзарядити!)
Мал. 2: Підключіть акумулятор до стандартного порту USB, наприклад, ноутбук, блок живлення USB. Тривалість заряджання
залежить від струму заряду.
Мал. 3: Світлодіод миготить: акумулятор заряджається. Світлодіод світиться: процес зарядки завершено.
Як використовувати акумуляторМал. 4: 4a) Підключіть мобільні пристрої до портативного зарядного пристрою. 4b) Автоматичне вмикання/вимикання в залежності від типу пристрою.
1)
Екологічна безпека
З метою запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я людини небезпечних речовин, що містяться у електричних та
електронних пристроях, заборонено викидати пристрої, позначені цим символом, разом із несортованим побутовим сміттям.
Такі пристрої підлягають вторинній переробці або утилізації. Для отримання додаткової інформації з питань переробки для
подальшого використання звертайтесь до відповідної служби.
AR

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Varta Power Bank Energy 10000. Ta instrukcja należy do kategorii Powerbanki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.7. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Varta Power Bank Energy 10000 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Varta , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Varta udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Możesz mieć wymarzony cienki komputer bez poświęcania żywotności baterii. Bateria litowo-polimerowa zapewnia takie samo ...
Ogólne
Varta
Power Bank Energy 10000 | 57976 101 111
Powerbank
4008496018895, 57976101111
Polski, Angielski
Instrukcja obsługi (PDF)
Wydajność
Pojemność baterii10000 mAh
Pojemność baterii37 Wh
Źródło ładowaniaUSB
Technologia bateriiLitowo-polimerowy (LiPo)
Napięcie baterii3.7 V
Szybkie ładowanie-
Kraj pochodzeniaChiny
Dane opakowania
Szerokość opakowania100 mm
Głębokość opakowania31 mm
Wysokość opakowania195 mm
Waga wraz z opakowaniem300 g
Dane logistyczne
Szerokość kartonu dostawczego218 mm
Długość kartonu do wysyłki148 mm
Wysokość kartonu dostawczego82 mm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)701 g
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)2 szt.
Konstrukcja
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń3
Kolor produktuBlack, White
Kompatybilność ładowarkiUniwersalne
Diody LEDTak
Porty i interfejsy
Złącze micro-USBTak
interfejs wejściaUSB Type-C
Porty wyjścia USB A2
Ilość portów USB typu C1
Zawartość opakowania
PrzewodyMicro-USB
Moc
Napięcie5 V
Napięcie operacyjne5 V
Prąd wejściowy2.4 A
Prąd wyjściowy2.4 A
pokaż więcej

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Varta Power Bank Energy 10000możesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2023 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.