Instrukcja obsługi Vango Airhub Hexaway II Tall

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Vango Airhub Hexaway II Tall. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Vango Airhub Hexaway II Tall na tej stronie.

NL - Deze tent moet
worden omgeven
door minstens 2
personen
IT - Questa tenda
deve essere eretto
da almeno 2
persone
FR - Cette tente
doit être érigée
par au moins 2
personnes
DE - Dieses Zelt
sollte von mindes-
tens zwei Personen
aufgestellt werden
CZ - Tento stan
by měl být
postaven
nejméně 2 osoby
EN - This
awning should
be erected by
at least 2
people
Airhub hexaway - pitching
A.
1
OR
OR
OR
i. ii.

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Vango Airhub Hexaway II Tall innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Vango Airhub Hexaway II Tall udzielić ci dobrej odpowiedzi.