Instrukcja obsługi TriStar BP-2965

TriStar BP-2965

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi TriStar BP-2965. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej TriStar BP-2965 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
TriStar
Model
BP-2965
Produkt
EAN
8713016029652
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Słowacki
Typ pliku
PDF
2
3
1
45
CLEANING AND MAINTENANCE
• Beforecleaning,unplugtheapplianceandwaitfortheappliancetocool
down.
• Neverpourcoldwateronahotplate,thiscoulddamagethedeviceandcan
causesplashinghotwater.
• Wipetheinsideandtheedgesoftheappliancewithapapertowelorasoft
cloth.
• Cleantheappliancewithadampcloth.Neveruseharshandabrasive
cleaners,scouringpadorsteelwool,whichdamagesthedevice.
• Neverimmersethedeviceinwateroranyotherliquid.Thedeviceinnot
dishwasherproof.
GUARANTEE
• Thisproductisguaranteedfor24monthsgranted.Yourwarrantyisvalidif
theproductisusedinaccordancetotheinstructionsandforthepurpose
forwhichitwascreated.Inaddition,theoriginalpurchase(invoice,sales
sliporreceipt)istobesubmittedwiththedateofpurchase,thenameofthe
retailerandtheitemnumberoftheproduct.
• Forthedetailedwarrantyconditions,pleaserefertoourservicewebsite:
www.service.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Thisapplianceshouldnotbeputintothedomesticgarbageattheend
ofitsdurability,butmustbeofferedatacentralpointfortherecycling
ofelectricandelectronicdomesticappliances.Thissymbolontheappliance,
instructionmanualandpackagingputsyourattentiontothisimportantissue.
Thematerialsusedinthisappliancecanberecycled.Byrecyclingofused
domesticappliancesyoucontributeanimportantpushtotheprotectionof
ourenvironment.Askyourlocalauthoritiesforinformationregardingthepoint
ofrecollection.
Packaging
Thepackagingis100%recyclable,returnthepackagingseparated.
Product
ThisdeviceisequippedwithamarkaccordingtotheEuropeanDirective
2012/19/EUonWasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE).Byensuring
thatthisproductwillbecorrectlyprocessedintowaste,itwillhelpprevent
possiblenegativeconsequencesfortheenvironmentandhumanhealth.
EC declaration of conformity
Thisdeviceisdesigned,manufacturedandmarketedinaccordancewith
thesafetyobjectivesoftheLowVoltageDirective"No2006/95/EC",the
protectionrequirementsoftheEMCDirective2004/108/EC"Electromagnetic
Compatibility"andtherequirementofDirective93/68/EEC.
Thisapplianceisdesignedtocomeintocontactwithfoodandisdesigned
inaccordancewithECDirective1935/2004/EEC
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit
apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen
voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze
aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u
problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Ditapparaatkanwordengebruiktdoorkinderenvan8jaarenouderen
personenmetbeperktefysieke,zintuigelijkeofmentalevermogens,of
gebrekaanervaringenkennis,alszeondertoezichtstaan,ofinstructies
hebbenontvangenoverhetopeenveiligewijzegebruikenvanhet
apparaat,enopdehoogtezijnvandemogelijkegevaren.Kinderenmogen
nietmethetapparaatspelen.Reinigingenonderhouddienenniette
wordenuitgevoerddoorkinderen,tenzijzijouderdan8zijn,enonder
toezichtstaan.
• Houdhetapparaatenhetsnoerbuitenbereikvankinderenjongerdan8jaar.
• Leesdegebruiksaanwijzingaandachtigdoorvoordatuhetapparaatvoor
heteerstgebruikt.Bewaardegebruiksaanwijzing,hetgarantiecertificaat,
deverkoopbonenindienmogelijkdekartonnendoosmetdebinnenste
verpakkingomdezeindiennodiglatertekunnenraadplegen.
• Ditapparaatisnietbedoeldvoorgebruikdoorpersonen(waaronder
kinderen)metverminderdelichamelijke,zintuiglijkeofgeestelijke
vermogens,ofdiegebrekaanervaringofkennishebben,tenzijiemanddie
verantwoordelijkisvoorhunveiligheidtoezichtophenhoudtofhunheeft
uitgelegdhoehetapparaatdienttewordengebruikt.
• Alsdeveiligheidsinstructiesnietwordenopgevolgd,kandefabrikantniet
verantwoordelijkwordengesteldvoorschadediedaareventueelhetgevolg
vanis.
• Omkinderentebeschermentegendegevarenvanelektrischeapparatuur
maguzenooitzondertoezichtbijhetapparaatlaten.Selecteerdaaromeen
plekvooruwapparaatopdusdanigewijzedatkinderenernietbijkunnen.
Zorgervoordathetsnoernietnaarbenedenhangt.
• Ditapparaatisalleenvoorhuishoudelijkgebruikenvoorhetdoelwaarhet
voorbestemdis.
• Hetapparaatmoetwordengeplaatstopeenstabiele,vlakkeondergrond.
• Raakheteoppervlakkennietaan.Gebruikhendelsofknoppen.
• Ditapparaatmagnietgebruiktwordenalshetgevallenis,ertekenenvan
schadezijnofalshetlekt.
• Laathetapparaatnooitonbeheerdachterwanneerdestekkerinhet
stopcontactsteekt.
• Reparatiesdienentegeschiedendooreenbekwamegekwalificeerde
dienst(*).
• Hetisnoodzakelijkomdittoestelzuivertehouden,aangezienhetindirect
contactkomtmetetenswaren.
• Zorgdathetapparaatopgeborgenwordtopeendrogeplaats.
• Controleerofhetvoltagedatwordtaangegevenophetapparaat,
overeenkomtmetdeplaatselijkenetspanningvoordatuhetapparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz.Decontactdoosmoetmettenminste
16Aof10Atraagbeveiligdzijn.
• Ditapparaatvoldoetaanallerichtlijnenmetbetrekkingtot
elektromagnetischevelden(EMV).Mitshetapparaatopdejuistewijzeen
volgensdeinstructiesindezegebruiksaanwijzingwordtgebruikt,ishet
veiligtegebruikenvolgenshetnubeschikbarewetenschappelijkebewijs.
• Verplaatshetapparaatnooitdooraanhetsnoertetrekkenenzorgervoor
dathetsnoernergensinverstriktkanraken.
• Gebruiknooitaccessoiresdienietaanbevolenwordendoordefabrikant.
Dezekunnengevaaropleverenvoordegebruikerenschadetoebrengen
aanhetapparaat.
• Zorgervoordathetapparaatafgekoeldisvoordatuhetschoonmaakten
opbergt.
• Dompelhetsnoer,destekkeren/ofhetapparaatnooitinhetwaterofeen
anderevloeistof,ditomutebeschermentegeneenelektrischeschok.
• Gebruikhetapparaatnietindiendestekker,hetnetsnoerofhetapparaat
zelfbeschadigdis.Indienhetnetsnoerbeschadigdis,moetuhetlaten
vervangendooreenbekwamegekwalificeerdedienst(*)omgevaarte
voorkomen.
• Haaldestekkeruithetstopcontactwanneerhetapparaatnietgebruikt
wordt.
• Letop:omgevaartevoorkomendoorhetonbedoeldterugstellenvande
thermischebeveiligingmagditapparaatnietgevoedwordenviaeenextern
schakelapparaat,zoalseentimer,ofaangeslotenzijnopeencircuitdat
regelmatiguitenaangezetwordtdoorhetvoorwerp.
• Laathetapparaatafkoelenalvorensonderdelenteverwijderenofte
monteren.
• Gebruikhetapparaatnooitindebuurtvandirectehittebronnen.
• Zorgdathetsnoernietinaanrakingkomtmetdewarmeonderdelenvan
hetapparaat.
• Hetisaangeradeneenwarmtewerendebedekkingtussendetafelenhet
apparaatteleggen(eveneensomgeensporentengevolgevandewarmte
opuwtafellakenoftafelnatelaten).
• Gebruikhetapparaatnooitindebuurtvaneenmetwatergevulde
gootsteenofietsdergelijks.Pakeenapparaatdatinhetwaterisgevallen
nooitzomaarvast,maartrekeerstdestekkeruithetstopcontact.
• Kinderendienenondertoezichttestaanomtevoorkomendatzemethet
apparaatspelen.
• Laathetsnoernietoverderandvandetafelhangenoftegenhete
oppervlakken.Plaatshetproductnietonderofdichtbijdegordijnen,
raambekledingenz.
* Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Handvatten
2. Bakplaat
3. Lekbak
4. Temperatuurregelknop
5. Indicatielampjeopwarmen
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Haalhetapparaatendeaccessoiresuitdedoos.Verwijdereventuele
stickers,beschermfolieofplasticvanhetapparaat.
• Voordatuhetapparaatvoorheteerstgebruikt,veegtualleafneembare
onderdelenafmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitschurendeproducten.
• Plaatsdebijgeleverdethermostaatindeaansluitingvandethermostaat.
• Sluitdevoedingskabelaanophetstopcontact.(Letop:controleerofhet
voltagedatwordtaangegevenophetapparaat,overeenkomtmetde
plaatselijkenetspanningvoordatuhetapparaataansluit.Voltage220V-240V
50/60Hz)
• Draaidethermostaatmetdeklokmeeopdehoogstestandenlaathet
apparaatminimaal5minutenzonderetenswarenvoorverwarmen.
• Wanneerhetapparaatvoordeeerstekeerwordtaangezet,zalheteenlichte
geurafgeven.Ditisnormaal,zorgvoorvoldoendeventilatie.Dezegeuris
slechtstijdelijkenzalspoedigverdwijnen.
• Hetisaangeradeneenwarmtewerendebedekkingtussendetafelenhet
apparaatteleggen(eveneensomgeensporentengevolgevandewarmte
opuwtafellakenoftafelnatelaten).
• Plaatshetapparaataltijdineengoedgeventileerderuimte.
GEBRUIK
• Zorgervoordathetapparaatongeveer10minutenwordtvoorverwarmd.
• Smeervoorhetgebruikdebakplaatinmeteenbeetjeolie.
• Metdebedieningsknopvandethermostaatkandegewenstetemperatuur
ingesteldworden.
Stand
0 Uit
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Dethermostaatregelteenconstantetemperatuur.Gedurendehetbakkenzal
hetcontrolelampjeaanenuitgaan,ditisnormaal,deingesteldetemperatuur
wordtimmersconstantbijgeregeld.Gebruiknooitscherpevoorwerpenopde
bakplaat,ditkandeantiaanbaklaagbeschadigen.
REINIGING EN ONDERHOUD
• Haaldestekkeruithetstopcontactnahetgebruikofalsuhetapparaat
wiltreinigen.Laathetapparaateerstafkoelen,alvorensubegintmethet
schoonmaken.
• Gietnooitkoudwateropdebakplaatomdezeeerderaftekoelen,ditkan
hetapparaatbeschadigenenkanopspattendheetwaterveroorzaken.
• Veegdebakplaatvanhettoestelschoonmeteenzachtedoekofeenstuk
keukenpapier.
• Reinighetapparaatmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitagressieve
enschurendeschoonmaakmiddelen,eenschuursponsofstaalwol;dit
beschadigthetapparaat.
• Dompelhetapparaatnietonderinwaterofineenanderevloeistofenplaats
hetapparaatnietindevaatwasmachineomtereinigen.
GARANTIEVOORWAARDEN
• Opditproductwordteengarantievan24maandenverleend.Uwgarantie
isgeldigwanneerhetproductisgebruiktinovereenstemmingmetde
gebruiksaanwijzingenvoorhetdoelwaarvoorhetgemaaktis.Tevens
dientdeorigineleaankoopbon(factuur,kassabonofkwitantie)overlegd
tewordenmetdaaropdeaankoopdatum,denaamvanderetailerenhet
artikelnummervanhetproduct.
• Vooruitgebreidegarantievoorwaardenverwijzenwijunaaronze
servicewebsite:www.service.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Ditproductmagaanheteindevanzijnlevensduurnietbijhet
normalehuisafvalwordengedeponeerd,maardientbijeenspeciaal
inzamelpuntvoorhethergebruikvanelektrischeenelektronischeapparaten
tewordenaangeboden.Hetsymboolopartikel,gebruiksaanwijzingen
verpakkingattendeertuhierop.Degebruiktegrondstoffenzijngeschiktvoor
hergebruik.Methethergebruikvangebruikteapparatenofgrondstoffen
levertueenbelangrijkebijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.
Informeerbijuwlokaleoverheidnaarhetbedoeldeinzamelpunt.
Verpakking
Hetverpakkingsmateriaalis100%recyclebaar,leverhetverpakkingsmateriaal
gescheidenin.
Product
DitapparaatisvoorzienvanhetmerktekenvolgensdeEuropeserichtlijn
2012/19/EUinzakeafgedankteelektrischeenelektronischeapparaten(WEEE).
Doorervoortezorgendatditproductopdejuistemanieralsafvalwordt
verwerkt,helptumogelijknegatieveconsequentiesvoorhetmilieuende
menselijkegezondheidtevoorkomen.
EC-conformiteitsverklaring
Ditapparaatisontworpen,vervaardigdenindehandelgebracht
inovereenstemmingmetdeveiligheidsdoeleindenvande
“laagspanningsrichtlijn”nr.2006/95/EC,debeschermingsvoorschriftenvande
EMC-richtlijn2004/108/EC“Elektromagnetischecompatibiliteit”endevereiste
vanrichtlijn93/68/EG.
Ditapparaatisontworpenomincontacttekomenmetlevensmiddelenenis
ontworpeninovereenstemmingmetdeEG-richtlijn1935/2004/EEC.
EN
NL
FR
DE
ES
PT
PL
IT
CS
SV
SK
Instruction manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manual de utilizador
Instrukcja obsługi
Manuale utente
Návod na použití
Bruksanvisning
Návod na použitie
Dear customer,
Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please
read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best
possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions
and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these
instructions you will be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will
avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this
appliance.
SAFETY INSTRUCTIONS
• Theappliancecanbeusedbychildrenagedfromatleast8yearsand
personswithreducedphysical,sensoryormentalcapabilitiesorlack
ofexperienceandknowledgeiftheyhavebeengivensupervisionor
instructionconcerninguseoftheapplianceinasafewayandunderstand
thehazardsinvolved.Childrenshallnotplaywiththeappliance.Cleaning
andusermaintenanceshallnotbemadebychildrenunlesstheyareolder
than8andsupervised.
• Keeptheapplianceanditscordoutofreachofchildrenyoungerthan8
years.
• Pleasereadtheinstructionmanualcarefullybeforeusingthedevice.Please
keeptheseinstructions,theguaranteecertificate,thesalesreceiptand,if
possible,thecartonwiththeinnerpackaging.
• Thisapplianceisnotintendedtobeusedbypersons(includingchildren)
withreducedphysical,sensoryormentalcapabilities,orlackofexperience
andknowledge,unlesstheyhavebeengivensupervisionorinstructions
concerningtheuseoftheappliancebyapersonthatisresponsiblefortheir
safety.
• Byignoringthesafetyinstructionsthemanufacturercannotbehold
responsibleforthedamage.
• Toprotectchildrenagainstthedangersofelectricalappliances,pleasemake
surethatyouneverleavetheapplianceunattended.Thereforeyouhaveto
selectastorageplacefortheappliancewherechildrenarenotabletograb
it.Makesurethatthecableisnothanginginadownwardposition.
• Thisapplianceisonlytobeusedforhouseholdpurposesandonlyforthe
purposeitismadefor.
• Theappliancemustbeplacedonastable,levelsurface.
• Donottouchhotsurfaces.Usehandlesorknobs.
• Donotusewhentheapplianceisfallen,ifthereareanysignsofdamageor
whenitleaks.
• Theusermustnotleavethedeviceunattendedwhileitisconnectedtothe
supply.
• Allrepairsshouldbemadebyacompetentqualifiedrepairservice(*).
• Itisabsolutelynecessarytokeepthisappliancecleanatalltimes,becauseit
comesintodirectcontactwithfood.
• Makesurethattheapplianceisstoredinadryenvironment.
• Checkifthevoltageoftheappliancecorrespondstothemainvoltageof
yourhome.Ratedvoltage:AC220-240V50/60Hz.Thesocketmustbeatleast
16Aor10Aslow-protected.
• Thisappliancecomplieswithallstandardsregardingelectromagneticfields
(EMF).Ifhandledproperlyandaccordingtotheinstructionsinthisuser
manual,theapplianceissafetousebasedonscientificevidenceavailable
today.
• Nevermovetheappliancebypullingthecordandmakesurethecordcan
notbecomeentangled.
• Theuseofaccessoriesthatarenotrecommendedbythemanufacturercan
causeinjuriesandwillinvalidateanywarrantythatyoumayhave.
• Allowtheappliancetocooldownbeforeyoucleanorstoreit.
• Toprotectyourselfagainstanelectricshock,donotimmersethecord,plug
orapplianceinthewateroranyotherliquid.
• Donotusethisappliancewithadamagedcordorplugorwhenthe
appliancehasmalfunctions,orhasbeendamagedinanymanner.Toavoid
ahazardmakesurethatadamagedcordorplugwillbereplacedbyan
Competentqualifiedrepairservice(*).Donotrepairthisapplianceyourself.
• Unplugtheappliancefromthesocketwhenyouarenotusingit.
• Note:Toavoiddangerbyaccidentalresettingthethermalprotection,this
appliancemaynotbepoweredthroughanexternalswitchingdevice,such
asatimer,orconnectedtoacircuitthatregularlywillbeswitchedonoroff.
• Allowthedevicetocooldownbeforeyouaregoingtoremoveorreplace
spareparts.
• Donotusethisapplianceneardirectheatsources.
• Makesurethecorddoesnottouchthehotpartsoftheappliance.
• Weadvisetoplaceaheatresistantcoatingbetweenyourtableandthe
appliance(thiswayyoudon'tgetburnsonyourtableortablecloth).
• Donotusethisapplianceinthebathroomornearasinkfilledwithwater.
Ifthisappliancehasfallenintothewaterdonotundernocircumstances
directlygrabthisappliance,butfirstpulltheplugfromthesocket.
• Childrenshouldbesupervisedtoensurethattheydonotplaywiththe
appliance.
• Makesurethatthecordisnothangingovertheedgeofthetableorcounter,
doesnottouchanyhotsurfacesoriscomingdirectlyintocontactwiththe
hotpartsoftheappliance.Donotplacetheapplianceunderneathorclose
tocurtains,windowcoveringsetc.
* Competent qualified repair service: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualified, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
appliance to this repair service.
PARTS DESCRIPTION
1. Handles
2. Bakingplate
3. Greasetray
4. Temperaturecontrolbutton
5. Heatuplamp
BEFORE THE FIRST USE
• Taketheapplianceandaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protectivefoilorplasticfromthedevice.
• Beforeusingyourapplianceforthefirsttime,wipeoffallremovableparts
withadampcloth.Neveruseabrasiveproducts.
• Placethesuppliedthermostatintheconnectionofthethermostat.
• Putthepowercableintothesocket.(Note:Makesurethevoltagewhichis
indicatedonthedevicematchesthelocalvoltagebeforeconnectingthede
vice.Voltage220V-240V50/60Hz)
• Turnthethermostatclockwisetothehighestsettingandallowthedevice
heatingatleast5minuteswithoutfood.
• Whenthedeviceisturnedonforthefirsttime,aslightodorwilloccur.This
isnormal,ensureadequateventilation.Thisfragranceisonlytemporaryand
willdisappearsoon.
• Weadvisetoplaceaheatresistantcoatingbetweenyourtableandthe
appliance(thiswayyoudon'tgetburnsonyourtableortablecloth).
• Placethedeviceinawellventilatedspace.
USE
• Pre-heatyourapplianceonthehighestlevelfor10minutesbeforeusingit.
• Theheatingplateshouldberubbedinwithsomefoodoil.
• Usethetemperatureknobonthethermostattochoosethedesired
temperature.
Position
0 Off
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Thethermostatregulatesaconstanttemperature.Duringcookingthe
indicatorlightonandoff,thisisnormal,thetemperatureisalwaysconstant
adjusted.Neverusesharpobjectsonthegrillplate,thiswilldamagetheanti-
stickcoating.
EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d'emploi
BP-2965
Cher client,
Félicitations et merci d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Veuillez lire ce
manuel d'instructions avec attention pour pouvoir profiter du meilleur de cet
appareil. Ce manuel contient toutes les instructions et avis nécessaires pour
l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Si vous suivez ces instructions,
vous avez la garantie d'un excellent résultat, ceci vous économisera du temps et
des soucis. Nous espérons que vous éprouverez beaucoup de plaisir en utilisant cet
appareil.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• L’appareilpeutêtreutilisépardesenfantsâgésde8ansetplusetpar
lespersonnesayantdescapacitésphysiques,sensoriellesoumentales
réduitesouquimanquentd’expérienceoudeconnaissancessiellessont
superviséesouinstruitespourl’utilisationdel’appareilentoutesécurité
etsiellescomprennentlesdangersenrapport.Lesenfantsnedoiventpas
joueravecl’appareil.Lenettoyageetl’entretienutilisateurnedoiventpas
êtreaccomplispardesenfantsàmoinsqu’ilsaientplusde8ansetnesoient
supervisés.
• Conservezl'appareiletsoncordonhorsdeportedesenfantsdemoinsde8ans.
• Veuillezlireattentivementlanoticed’emploiavantl’utilisationdel’appareil.
Veuillezconservercettenotice,lecertificatdegarantie,leticketdecaisseet
sipossible,lecartonavecl’emballageintérieur.
• Cetappareiln’estpasdestinéàêtreutiliséparcespersonnes(ycomprisles
enfants)ayantdesdifficultésphysiques,sensoriellesoumentales,ousans
expérienceetconnaissance,àmoinsdeleurendonnerlaresponsabilitéou
d'êtreinforméssurl'utilisationdel'appareilparunepersonneresponsable
deleursécurité.
• Lefabricantneserapastenuresponsabledetousdommagessiles
consignesdesécuriténesontpasrespectées.
• Pourprotégerlesenfantsdesdangersdesappareilsélectriques,veillezàne
jamaislaisserlesappareilssanssurveillance.Parconséquent,ilfaudrachoisir
unlieuderangementpourl’appareilinaccessibleauxenfants.Veillezàce
quelecordonnependepas.
• Cetappareilestuniquementdestinéàdesutilisationsdomestiqueset
seulementdanslebutpourlequelilestfabriqué.
• L’appareildoitêtreposésurunesurfacestableetnivelée.
• Netouchezpaslessurfacesbrûlantes.Utilisezlespoignéesoulesboutons.
• Nepasutiliserl’appareils’ilesttombé,s’ilapparaîtendommagéous’ilfuit.
• Nejamaisutiliserl’appareilsanssupervision.
• TouteslesréparationsdoiventêtreeffectuéesparunCentrederéparation
qualifiéagréé(*).
• Ilestimpératifdeconservercetappareilpropreenpermanencecarilesten
contactdirectavecdesaliments.
• Veillezàcequel’appareilsoitrangédansunlieusec.
• Vérifiezsilatensiondel'appareilcorrespondàlatensiondusecteurdevotre
domicile.Tensionnominale:220-240VCA50/60Hz.Laprisedoitêtred’au
moins16Aou10Aetàfusiblelent.
• Cetappareilestconformeàtouteslesnormesdeschamps
électromagnétiques(EMF).L’appareilestsansdangeràl’utilisationselon
lespreuvesscientifiquesdisponiblesàcejour,àconditiondemanipulation
correcteetenrespectantlesconsignesdecettenoticed’emploi.
• Nejamaisdéplacerl’appareilentirantsurlecordonetveillezàcequece
derniernedeviennepasentortillé.
• L’utilisationd’accessoiresquinesontpasrecommandésparlefabricantpeut
entrainerdesblessuresetannuleratoutesgarantiesenvotrepossession.
• Laissezrefroidirl’appareilavantdelenettoyeroudeleranger.
• Nepasimmergerlecordon,lapriseoul'appareildansdel'eauouautre
liquideafindevouséviterunchocélectrique.
• Nepasutilisercetappareilavecuncordonouunepriseendommagésou
s’ilnefonctionnepascorrectement,ouasubidesdégâtsquelconques.
Afind’évitertousdangers,veillezàcequ’uncordonoupriseendommagés
soientremplacésparuntechnicienagréé(*).Neréparezpasvous-mêmecet
appareil.
• L’utilisateurnedoitpaslaisserl’appareilsanssurveillancelorsqu’ilest
branchéausecteur.
• NB:Afind’évitertoutdangerencasdelaréinitialisationaccidentellede
laprotectionthermique,cetappareilnepeutpasêtrealimentéparun
dispositifexternedecommande,teluneminuterie,oubranchésurun
circuitquiserarégulièrementalluméouéteint.
• Laissezrefroidirl’appareilavantderetirerouderemplacerdespièces.
• Nepasutilisercetappareilàproximitédesourcesdirectesdechaleur.
• Veillezàcequelecordonnetouchepaslespartiesbrulantesdel’appareil.
• Ilestrecommandédemettreundessousrésistantàlachaleurentrevotre
tableetl'appareil(ceprocédééviteradebrulervotretableouvotrenappe).
• Nepasutilisercetappareildanslasalledebainouàproximitéd’unévier
remplid’eau.Sicetappareilesttombédansl’eauilnefautenaucuncasle
saisirdirectement.Débranchezd’abordlafichedelaprise.
• Lesenfantsdoiventêtresuperviséspourêtresûrqu’ilsnejouentpasavec
l’appareil.
• Veillezàcequelecordonnesoitpassuspenduaubordd'unetableoud’un
comptoir,qu’ilnetoucheaucunesurfacechaudeoun'entrepasencontact
directavecdespartiesbrulantesdel'appareil.Nepaspositionnerl’appareil
sousouàproximitéderideaux,detentures,etc.
* Centre de réparation qualifié agréé : Service après vente du fabricant ou de
l’importateur ou tout autre personne qualifiée, agréé et apte à effectuer ce type
de réparation afin d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
renvoyé à ce Centre de réparation.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Poignées
2. Plaquedugrill
3. Bacàgraisse
4. Thermostat
5. Voyantdechauffe
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Retirerl’appareiletlesaccessoiresducarton.Retirerlesautocollants,lefilm
ouleplastiqueprotecteurdel’appareil.
• Essuyeztouteslespiècesamoviblesavecunchiffonhumideavantd’utiliser
votreappareil.Nejamaisutiliserdeproduitsabrasifs.
• Insérezlethermostatfournidanslebranchementduthermostat.
• Branchezlecordond’alimentationàlaprise.(NB:Veillezàcequelatension
indiquéesurl’appareilcorrespondeàlalatensiondusecteurlocalavantlew
branchement.(Tension:220V-240V50/60Hz)
• Tournezlethermostatdanslesensdesaiguillesd’unemontreaumaximum
etlaissezchaufferl'appareilpendantaumoins5minutessansnourriture.
• Unefaibleodeurémaneralorsdelapremièremiseenmarchedel’appareil.
Celaestnormal,veilleràunebonneaération.L’odeurn’estquetemporaireet
disparaitrarapidement.
• Ilestrecommandédemettreundessousrésistantàlachaleurentrevotre
tableetl'appareil(ceprocédééviteradebrulervotretableouvotrenappe).
• Mettezl'appareildansunendroitbienaéré.
UTILISATION
• Préchauffervotreappareilauréglageleplusélevépendant10minutes
avantdel’utiliser.
• Del’huiledecuissondevraitêtreappliquéesurlaplaquedecuisson.
• Latempératuredésiréepeutêtrerégléeavecleboutonduthermostat
Position
0
Arrêt
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Lethermostatmaintientunetempératureconstante.Pendantle
fonctionnement,levoyantlumineuxclignote,cequiestnormal,la
températureconstanteétantréglée.N’utilisezjamaisd’objetstranchantssurla
plaquedugrill,ceciendommageraitlacoucheantiadhésive.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Avantlenettoyage,débranchezl’appareiletattendezqu’ilrefroidisse.
• Neversezjamaisdel’eaufroidesurlaplaquechaude,cecipeut
endommagerl’appareiletcauserdeséclaboussuresd'eauchaude.
• Essuyezl’intérieuretlescôtésdel’appareilavecuneservietteenpapierou
unchiffondoux.
• Nettoyezl’appareilavecunchiffonhumide.N’utilisezjamaisde
nettoyantsfortsetabrasifs,detamponàrécurernidepailledefer,carcela
endommageraitl’appareil.
• N’immergezjamaisl’appareildansl’eauniaucunautreliquide.L’appareilne
vapasaulave-vaisselle.
GARANTIE
• Ceproduitestgarantipourunepériodede24mois.Votregarantieest
valablesileproduitestutiliséselonlesinstructionsetpourl'usageauquel
ilestdestiné.Deplus,lapreuved'achatd'origine(facture,reçuouticketde
caisse)doitêtreprésentée,montrantladated'achat,lenomdudétaillantet
lenumérod'articleduproduit.
• Pourconnaîtrelesconditionsdegarantiedétaillées,veuillezconsulternotre
siteInternetdeservice:www.service.tristar.eu
DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cetappareilnedoitpasêtrejetéauxorduresménagèresàlafindesa
duréedevie,maisdoitêtrerenduàuncentrederecyclaged’appareils
ménagersélectriquesetélectroniques.Cesymbolesurl’appareil,Lanotice
d’emploietl’emballageattirentvotreattentionsurcesujetimportant.
Composantsutilisésdanscetappareilsontrecyclables.Enrecyclantles
appareilsménagers.Usagés,vouscontribuezàunapportimportantàla
protectiondenotre.Environnement.Adressezvousauxautoritéslocalespour
desrenseignementsconcernantlecentredeRecyclage
Emballage
L’emballageest100%recyclable,retournez-leséparément.
Produit
CetappareilcomporteunsymboleconformeàlaDirectiveEuropéenne
2012/19/EUrelativeauxDéchetsd’EquipementsElectriquesetElectroniques
(WEEE).Enveillantàcequecetappareilsoitcorrectementrecyclé,deseffets
éventuellementnuisiblesàl’environnementetàlasantéhumaineseront
évités.
Déclaration de conformité EC
Cetappareilestconçu,fabriquéetcommercialiséconformémentaux
consignesdesécuritéde"LowVoltageDirective"No2006/95/EC,les
conditionsdeprotectiondelaDirectiveCEM2004/108/EC"Compatibilité
Electromagnétique"etlastipulationdelaDirective93/68/CEE.
Cetappareilestdestinéàêtreencontactavecdelanourritureetestconçu
conformémentàladirectiveCE1935/2004/CEE.
DE Bedienungsanleitung
Sehr geehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen
Produkts. Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, um das Gerät
bestmöglich nutzen zu können. Diese Anleitung beinhaltet alle erforderlichen
Anweisungen und Empfehlungen für Gebrauch, Reinigung und Wartung des
Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, garantieren wir ein hervorragendes
Ergebnis, zeitsparend und problemlos. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Gerät viel
Vergnügen haben werden.
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
• DasGerätkannvonKindernab8JahrenundPersonenmiteingeschränkten
körperlichen,sensorischenodergeistigenFähigkeitenoderMangelan
ErfahrungundWissenbenutztwerden,wennsieunterBeaufsichtigungoder
AnleitunghinsichtlichdersicherenAnwendungdesGerätsstehenunddie
damitverbundenenGefahrenverstehen.KinderdürfennichtmitdemGerät
spielen.Reinigungs-undWartungsarbeitenfürBenutzerdürfennichtvon
Kindernvorgenommenwerden,esseidenn,siesindälterals8undwerden
beaufsichtigt.
• GerätundKabelvonKindernunter8Jahrenfernhalten.
• BittelesenSiedieBedienungsanleitungsorgfältig,bevorSiedasGerät
verwenden.BittebewahrenSiedieseAnleitung,dieGarantiekarte,die
Rechnungund,wennmöglich,denKartonmitdemVerpackungsmaterial
sorgfältigauf.
• DiesesGerätistnichtdafürbestimmt,durchPersonen(einschließlich
Kinder)miteingeschränktenphysischen,sensorischenodergeistigen
FähigkeitenodermangelsErfahrungund/odermangelsWissenbenutztzu
werden,esseidenn,siewerdendurcheinefürihreSicherheitzuständige
PersonbeaufsichtigtodererhieltenvonihrAnweisungen,wiedasGerätzu
benutzenist.
• BeimIgnorierenderSicherheitshinweisekannderHerstellernichtfür
Schädenhaftbargemachtwerden.
• UmKindervordenGefahreneinesElektrogerätszuschützen,müssenSie
daraufachten,dassdasGerätniemalsunbeaufsichtigtist.AusdiesemGrund
müssenSiefürdasGeräteinenAufbewahrungsortauswählen,denKinder
nichterreichenkönnen.AchtenSiedarauf,dassdasKabelnichtherunter
hängt.
• DiesesGerätdarfnurfürHaushaltszwecke,undfürdieAnwendung,fürdie
eshergestelltwurde,verwendetwerden.
• DasGerätmussaufeinerebenen,stabilenFlächeplatziertwerden.
• BerührenSiekeineheißenOberflächen.BenutzenSieGriffeoderKnöpfe.
• BenutzenSieesnicht,wenndasGerätheruntergefallenistoderwennes
AnzeichenvonBeschädigungaufweistoderwennesnichtdichtist.
• DasGerätdarfnichtunbeaufsichtigtbleiben,währendesamNetz
angeschlossenist.
• AlleReparaturenmüssendurcheinenkompetenten,qualifizierten
Reparaturzentrumdurchgeführtwerden(*).
• Esistabsolutnotwendig,diesesGerätjederzeitsauberzuhalten,daesin
direktenKontaktmitLebensmittelnkommt.
• StellenSiesicher,dassdasGerätineinertrockenenUmgebunggelagert
wird.
• ÜberprüfenSie,obdieGerätespannungmitderSpannungIhrer
Hausversorgungübereinstimmt.Betriebsspannung:AC220-240V50/60Hz.
DieAnschlussdosemussmindestensmit16Aoder10Aabgesichertsein.
• DiesesGerätstimmtmitallenStandardselektromagnetischerFelder
(EMF)überein.WenndasGerätordnungsgemäßunddenInstruktionenin
dieserBedienungsanleitungentsprechendbehandeltwird,istessicherim
Gebrauch,daesaufaktuellenwissenschaftlichenGrundlagenbasiert.
• BewegenSiedasGerätniemals,indemSieamKabelziehen,undachtenSie
darauf,dassdasKabelnichtverwickeltwird.
• DieBenutzungvonZubehör,dasnichtvomHerstellerempfohlenwurde,
kannzuVerletzungenführenunddenGarantieansprucherlöschenlassen.
• LassenSiedasGerätabkühlen,bevorsieesreinigenoderlagern.
• UmsichvoreinemStromschlagzuschützen,tauchenSiedasKabel,den
SteckeroderdasGerätniemalsinWasserodereineandereFlüssigkeit.
• VerwendenSiedasGerätniemals,wennKabeloderSteckerbeschädigt
sind,oderwenndasGeräteineFehlfunktionaufweist,oderaufirgendeine
Weisebeschädigtwurde.UmeinerGefahrvorzubeugen,stellenSiesicher,
dassbeschädigteKabeloderSteckervoneinemautorisiertenTechniker(*)
ausgetauschtwerden.ReparierenSiedasGerätnichtselbst.
• TrennenSiedasGerätvomStrom,wennSieesnichtverwenden.
• Anmerkung:UmeineGefahrdurchzufälligesZurücksetzendes
Thermoschutzeszuvermeiden,darfdasGerätnichtdurcheinenexternen
SchalterwieeinenTimermitStromversorgtwerden.Esdarfauchnicht
aneinenSchaltkreisangeschlossenwerden,derregelmäßigan-und
abgeschaltetwird.
• LassenSiedasGerätabkühlen,bevorSieErsatzteileentfernenoderersetzen.
• VerwendenSiedasGerätniemalsdirektnebeneinerWärmequelle.
• StellenSiesicher,dassdasKabelnichtmitheißenTeilendesGerätsin
Berührungkommt.
• Wirempfehlen,einehitzebeständigeAuflagezwischenIhrenTischunddas
Gerätzulegen(aufdieseWeisegibteskeineBrandspurenaufIhremTisch
oderderTischdecke).
• BenutzenSiediesesGerätnichtimBadezimmeroderinderNähedes
Waschbeckens,dasmitWassergefülltist.WenndiesesGerätinsWasser
gefallenist,greifenSieunterkeinenUmständeninsWasser,umdasGerät
herauszuholen,sondernziehenSiezuerstdenSteckerausderSteckdose.
• Kindersolltenbeaufsichtigtwerden,umsicherzustellen,dasssienichtmit
demGerätspielen.
• StellenSiesicher,dassdasKabelnichtüberdieKanteeinesTischsodereiner
Thekehängt,irgendeineheißeOberflächeberührtoderindirektenKontakt
mitheißenTeilendesGerätskommt.PlatzierenSiedasGerätnichtunter
odernebenGardinen,Fenstervorhängenusw.
* Kompetenter, qualifizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung des
Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, genehmigt und
kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle Gefahren
zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem Reparaturzentrum
zurückbringen.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Griffe
2. Backblech
3. Fettbehälter
4. Temperaturregler
5. Aufwärmleuchte

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi TriStar BP-2965, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Design
Powierzchnia gotowania 460 x 260 mm
Nienagrzewający się uchwyt yes
Kolor produktu   Czarny
Stopy antypoślizgowe yes
Typ kontroli   Obrotowy
Powłoka nieprzylepna   yes
Tacka ociekowa yes
Możliwość mycia tacy w zmywarce yes
Obudowa   Wolnostojący
Number of burners/cooking zones   1
Wbudowany wyłącznik   yes
Zarządzanie energią
Moc   2000 W
Waga i rozmiary
Szerokość produktu   - mm
Długość urządzenia   - mm
Wysokość urządzenia   - mm
Waga produktu   2000 g
Pakowanie danych
Szerokość   590 mm
Głębokość kartonu   275 mm
Wysokość pudełka   109 mm
Waga wraz z opakowaniem   2500 g
Praca
Regulowany termostat   yes
Zawartość opakowania
Ilość   1

Relaterade produkter: