Instrukcja obsługi Trelock LS 610

Trelock LS 610
(1)
  • Liczba stron: 2
  • Typ pliku: PDF
WWWTRELOCKDE
."/6"--4
$ "%$)%.5.'3!.,%)45.''" -!.5!,& -/$%$|%-0,/)., '%"25)+3!!.7)*:).'% ).3425##)/.%3$%53/) )3425:)/.)0%2,53/3 "25+3!.6)3.).'
0
35"34)45)£²/$!"!4%2)!#!22%  '!-%.4/$/3!#5-5,!$/2%3#:.6/$+-/.4¹)!0/5¹)4·0,INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
(
SZÓ ELEJI EQYEZÉST'2
).3425##)/.%3$%-/.4!*%953/
  %LFAROTRASERO42%,/#+,3ESTÉHOMOLOGADOYEN!LEMANIAESTÉPERMITIDOPARA
  ELTRÉlCOCOMOILUMINACIØNPARALASBICICLETASDECARRERASHASTAUNPESODE+GO
COMOILUMINACIØNADICIONALSINNINGÞNTIPODERESTRICCIONES
#UMPLECONLOSVALORESDELUMINOSI
DADEXIGIDOSHASTAQUEELPILOTODECONTROLDELASPILASSEENCIENDE
#AMBIODEPILA
4ANPRONTOCOMOSEENCIENDALALÉMPARADECONTROLDELAPILA
#
DELSISTEMADELUZ,3O
SILALUZSEVUELVEMÉSDÏBIL,3HAYQUECAMBIARLASPILASINMEDIATAMENTE
,ASPILASGASTADASPUEDEDEVOLVERLASASUCOMERCIO
,ASPILASUSADASSONRESIDUOSTØXICOSYNOSEDEBENTIRARENLABASURADOMÏSTICA
/TRASINDICACIONESDESEGURIDAD
4ENGAENCUENTAQUEENCASODEAVERÓADEUNDIODONOSEALCANZALAINTENSIDADDELUZ
PRESCRITAPORLALEYYSETIENEQUECAMBIARLALÉMPARA,ADISTRIBUCIØNDELALUZNODEBERÉVERSE
AFECTADAPORNINGUNAPARTEDELVEHÓCULO(AYQUEMONTARLALÉMPARATRASERADELABICICLETA
CONPILASDETALFORMAQUEELEJEDEREFERENCIAYELBORDEDELACARCASADELALÉMPARAESTÏN
PARALELOSALACALZADAYALPLANOLONGITUDINALMEDIANODELVEHÓCULO
'ARANTÓADECALIDADDE4RELOCK
5STEDHACOMPRADOUNPRODUCTO42%,/#+DECALIDAD42%,/#+GARANTIZAALPRIMERCOMPRA
DORAPARTIRDELAFECHADECOMPRADURANTEDOSA×OSQUEESTEPRODUCTODE42%,/#+ESTARÉ
LIBREDEDEFECTOSDEMATERIALYDEFABRICACIØNYASEGURAQUETODOPRODUCTODEFECTUOSOSE
REPARARÉOSESUSTITUIRÉPOROTRONUEVOSINGASTOADICIONALNINGUNO
%NCASODERECLAMACIØNCONTACTEDIRECTAMENTECONSUCOMERCIANTECOMERCIANTE
ESPECIALIZADOYENTRÏGUELESIESPOSIBLEESTECERTIlCADODEGARANTÓAOSUTICKETDE
COMPRA%LSEOCUPARÉTRAMITARCORRECTAMENTELAGARANTÓA,AGARANTÓASOLAMENTEESVÉLIDASI
ELPRODUCTOTRASLACOMPRANOHASIDOABIERTOBRUSCAMENTEODA×ADO.OESVÉLIDAPARALAS
PILASYLASPIEZASDEDESGASTECOMOPOREJEMPLOLÉMPARAS%STAGARANTÓANORESPONSABILIZA
A42%,/#+DEDA×OSPORVICIOSDECUALQUIERÓNDOLE%STAGARANTÓANOTIENEEFECTOSOBRESUS
DEMÉSDERECHOSLEGALESDERECLAMACIØNPORVICIOS
%NCASODEDUDASTAMBIÏNESTÉASUDISPOSICIØNELSERVICIODEPOSVENTADE42%,/#+
4RELOCK'MB(0OSTFACH-àNSTER!LEMANIAWWWTRELOCKDE
Światło tylne TRELOCK LS 610 zostało przetestowane i zgodnie z przepisami dopuszczone w
Niemczech do ruchu drogowego jako oświetlenie dla rowerów wyścigowych o masie do 11 kg
lubjako oświetlenie dodatkowe bez ograniczeń!
Wymagane parametry oświetlenia są
osiągane aż do zaświecenia lampki kontrolnej akumulatorów.
Wymiana baterii
Gdy tylko zaświec i się lampka kontrolna baterii
#
systemu oświetleniowego (LS 610) lub
światłostanie się słabsze (LS 605), należy niezwłocznie wymienić baterie.
Zużyte baterie można zwrócić w sklepie.
Zużyte baterie są odpadami o charakterze specjalnym i
nie mogą być wyrzucane wraz ze odpadami domowymi!
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa
Należy pamiętać, że w razie awarii diody świetlnej nie jest osiągana nakazywana przepisami
prawamoc świetlna i lampę należy wymienić. Rozsył światła nie może być zakłócany przez
żaden elementpojazdu. Montażu bateryjnego tylnego światła pozycyjnego roweru należy
dokonać w taki sposób, aby oś odnies ienia i środkowa krawędź obudowy lampy była w pozycji
równoległej do jezdni i do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.
Gwarancja jakości Trelock
Zakupili Państwo produkt z gwarancją jakości TRELOCK. TRELOCK gwarantuje pierwszemu
nabywcy przez okres dwóch lat od daty zakupu, że w produkcie TRELOCK nie wystąpią wady
materiałowe i wady produkcyjne oraz zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego
wadliwego produktu.
W przypadku reklamacji prosimy o bezpośrednie zwrócenie się do punktu sprzedaży/
wyspecjalizowanego dystrybutora i przedłożenie w miarę możliwości niniejszej karty
gwarancyjnej albo paragonu zakupu. On zadba o właściwe załatwienie gwarancji. Gwarancja
jest ważna tylko wtedy, jeżeli po zakupie produkt nie został otwarty przy użyciu siły lub uszkod-
zony. Nie posiada ona ważności dla baterii i zużywających się elementów, jak np. żarówki. Za
szkody powstałe wskutek wszelkiego rodzaju wad TRELOCK nie ponosi odpowiedzialności
wynikających z tejże gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza dalszych ustawowych
roszczeń prawnych.
W przypadku pytań prosimy o zwrócenie również się do serwisu klientów TRELOCK:
Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
A TRELOCK LS 610 hátsó lámpa ellenőrzött termék és Németországban (StVZO = közúti
forgalomban való részvétel engedélyezésének szabályai) a közúti forgalomban korlátozás
nélkül használható világítóeszközként max. 11 kg súlyú versenykerékpárok számára, vagy
pótvilágításként!
A szükséges fényértékeket egészen az elem ellenőrző lámpa
felvillanásáig eléri.
ELEMCSERE
Amint felgyullad a világítórendszer elem
#
töltöttségellenőrző lámpája (LS 610) vagy a fényerő
gyengül (LS 605), haladéktalanul ki kell cserélni az elemeket.
A használt elemeket vissza lehet vinni a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Az üres elem
veszélyes hulladéknak számít, és nem szabad a háztartási szemétbe dobni!
EGYÉB BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy egy világító dióda kiesésekor a lámpa már nem éri el a törvényben
előírt világítási teljesítményt, és a lámpát ki kell cserélni. A fény eloszlását nem akadályozhatja
valamely kerékpáralkatrész. Az elemes hátsó kerékpárlámpa felszerelését úgy kell elvégezni,
hogy a vonatkozási tengely és lámpa középső burkolatpereme párhuzamos legyen az úttesttel és
/UTRASINDICAÜESDESEGURANA
4ENHAEMATENÎOQUESEUMDÓODOEMISSORDELUZFALHAREJÉNÎOFORALCANADAAPOTÐNCIADE
LUZOBRIGATØRIAPORLEIALÊMPADATEMDESERSUBSTITUÓDA!DISTRIBUIÎODALUZNÎOPODESER
RESTRINGIDAPORNENHUMAPARTEDOVEÓCULO!MONTAGEMDOFAROLIMPARABICICLETASDEVESERFEITA
DEMODOAQUEOEIXODEREFERÐNCIAEOREBORDOCENTRALDACAIXAlQUEMALINHADOSPARALELAMENTE
ÌVIADECIRCULAÎOEAONÓVELMÏDIOLONGITUDINALDOVEÓCULO
'ARANTIADAQUALIDADE4RELOCK
!DQUIRIUUMPRODUTO42%,/#+DEALTAQUALIDADE42%,/#+GARANTEAOPRIMEIROCOMPRADOR
PELOPERÓODODEDOISANOSAPARTIRDADATADECOMPRAQUEOPRODUTO42%,/#+ESTÉISENTODE
DEFEITOSDEMATERIALEDEFABRICAÎOEASSEGURAQUECADAPRODUTODEFEITUOSOSERÉREPARADO
GRATUITAMENTEOUSUBSTITUÓDOPOROUTROPRODUTONOVO
.OCASODEUMARECLAMAÎOÏFAVORDIRIGIRSEDIRECTAMENTEAOSEUCOMERCIANTEDIS
TRIBUIDORAPROVANTEEAPRESENTARLHESEFORPOSSÓVELESTECARTÎODAGARANTIAOUASUA
FACTURADECOMPRA1UALQUERDELESTRATARÉDAPRESTAÎODEGARANTIADOMODOCORRECTO!
GARANTIASØÏVÉLIDADESDEQUEOPRODUTONÎOTENHASIDOABERTOOUDANIlCADOÌFORADEPOIS
DACOMPRA!GARANTIANÎOABRANGEASBATERIASNEMASPEASDEDESGASTECOMOPEXOS
MEIOSDEILUMINAÎO!42%,/#+NÎOSERESPOSABILIZAPORDElCIÐNCIASDEQUALQUERTIPO%STA
GARANTIAÏREGIDAPELOSDIREITOSLEGAISSOBREDElCIÐNCIAS
0ARAMAISINFORMAÎOCONSULTETAMBÏMOSERVIODEASSISTÐNCIATÏCNICADA42%,/#+
4RELOCK'MB(0OSTFACH-àNSTER'ERMANYWWWTRELOCKDE
LIBREDEDEFECTOSDEMATERIALYDEFABRICACIØNYASEGURAQUETODOPRODUCTODEFECTUOSOSE
REPARARÉOSESUSTITUIRÉPOROTRONUEVOSINGASTOADICIONALNINGUNO
%NCASODERECLAMACIØNCONTACTEDIRECTAMENTECONSUCOMERCIANTECOMERCIANTE
ESPECIALIZADOYENTRÏGUELESIESPOSIBLEESTECERTIlCADODEGARANTÓAOSUTICKETDE
COMPRA%LSEOCUPARÉTRAMITARCORRECTAMENTELAGARANTÓA,AGARANTÓASOLAMENTEESVÉLIDASI
ELPRODUCTOTRASLACOMPRANOHASIDOABIERTOBRUSCAMENTEODA×ADO.OESVÉLIDAPARALAS
PILASYLASPIEZASDEDESGASTECOMOPOREJEMPLOLÉMPARAS%STAGARANTÓANORESPONSABILIZA
A42%,/#+DEDA×OSPORVICIOSDECUALQUIERÓNDOLE%STAGARANTÓANOTIENEEFECTOSOBRESUS
DEMÉSDERECHOSLEGALESDERECLAMACIØNPORVICIOS
%NCASODEDUDASTAMBIÏNESTÉASUDISPOSICIØNELSERVICIODEPOSVENTADE42%,/#+
4RELOCK'MB(0OSTFACH-àNSTER!LEMANIAWWWTRELOCKDE
a jármű hosszanti középsíkjával.
TRELOCK MINŐSÉGGARANCIA
Ön egy minőségi terméket vásárolt. A TRELOCK a vásárlás napjától számított két éves
időszakra szavatolja az első vásárlónak, hogy ez a TRELOCK termék minden anyag- és
gyártási hibától mentes, és biztosítja, hogy minden hibás terméket térítésmentesen megjavít,
vagy új termékre cserél ki.
Kérjük, hogy minden reklamációnál közvetlenül a szakkereskedőhöz forduljon, és
lehetőleg mutassa be neki ezt a garancialevelet vagy a vásárlási bizonylatot! Ő gondo-
skodni fog a garancia korrekt lebonyolításáról. A garancia csak akkor érvényes, ha vásárlás
után a terméket erőszakkal nem nyitja fel vagy nem sérti meg. A garancia nem vonatkozik az
elemekre és a kopó alkatrészekre, mint pl. a világítótestre. Hiba miatti, bármilyen jellegű káro-
kért e garancia alapján a TRELOCK nem tehető felelőssé. Ez a garancia nem érinti a további
törvényben előírt szavatossági jogokat.
Ha kérdései vannak, a TRELOCK-vevőszolgálat is a rendelkezésére áll:
Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
Το πίσω φως TRELOCK LS 610 έχει ελεγχθεί και εγκριθεί χωρίς περιορισμούς στη
Γερμανία (StVZO) για την οδική κυκλοφορία ως φωτιστικό σώμα για αγωνιστικά
ποδήλατα με βάρος έως και 11 kg ήως πρόσθετο φωτιστικό σώμα!
Οι
απαιτούμενες τιμές φωτισμού ικανοποιούνται μέχρι το άναμμα της ενδεικτικής
λυχνίαςμπαταριών.
Αλλαγή μπαταριών
Μόλις ανάψει η ενδεικτική λυχνία μπαταριών
#
του συστήματος φώτων (LS 610)
ή αν η έντασηφωτισμού της λυχνίας εξασθενίσει (LS 605), οι μπαταρίες πρέπει να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στο κατάστημα
αγοράς. Οι άδειεςμπαταρίες συνιστούν ειδικά απορρίμματα και δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακάαπορρίμματα!
Λοιπές υποδείξεις ασφαλείας
Λάβετε υπόψη ότι, σε περίπτωση βλάβης μιας φωτοδιόδου, δεν επιτυγχάνεται
η προβλεπόμενη απότο νόμο απόδοση φωτισμού και η λυχνία πρέπει να
αντικατασταθεί. Η κατανομή του φωτός δενπρέπει να επηρεάζεται αρνητικά
από κανένα μέρος του οχήματος. Το πίσω φως ποδηλάτου μεμπαταρίες πρέπει
να τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο άξονας αναφοράς και το μεσαίο
άκροτου περιβλήματός του να είναι παράλληλο με το οδόστρωμα και με το
διαμήκες διάμεσο επίπεδο τουοχήματος.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TRELOCK
Έχετε αγοράσει ένα προϊόν ποιότητας TRELOCK. Η TRELOCK παρέχει εγγύηση δύο
ετών από την ημερομηνία αγοράς στον αρχικό αγοραστή, ότι το παρόν προϊόν
TRELOCK είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικού ή ελλατώματα μεταποίησης,
διασφαλίζει δε ότι κάθε ελαττωματικό προϊόν θα επισκευάζεται χωρίς χρέωση ή
θα αντικαθίσταται με καινούργιο προϊόν.
Σε περίπτωση διαμαρτυρίας, απευθυνθείτε αμέσως στον πωλητή/αντιπρόσωπο
επιδεικνύοντας την παρούσα βεβαίωση εγγύησης ή την απόδειξη αγοράς. Αυτός
θα αναλάβει να χειριστεί σωστά το θέμα της εγγύησής σας. Η εγγύηση ισχύει,
μόνο εφόσον δεν έχει παραβιαστεί ή καταστραφεί η συσκευασία του προϊόντος.
Δεν καλύπτει τις μπαταρίες και τα αναλώσιμα υλικά, π.χ. το λαμπτήρα. Η TRE-
LOCK δεν φέρει ευθύνη, στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης, για τυχόν ζημίες
οποιασδήποτε φύσης. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τυχόν περαιτέρω νόμιμα
δικαιώματά σας.
Αν έχετε ερωτήσεις, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της TRE-
LOCK:Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.

)LFANALINOPOSTERIORE,342%,/#+ÒOMOLOGATOEIN'ERMANIA3T6:/NEÒCONSENTITO
LUTILIZZOSUSTRADACOMELUCEPERBICICLETTEDACORSAlNOADUNPESODIKGOCOMELUCE
SUPPLEMENTARESENZALIMITAZIONI
#UMPLECONLOSVALORESDELUMINOSIDADEXIGIDOSHASTAQUE
ELPILOTODECONTROLDELASPILASSEENCIENDE
3OSTITUZIONEDELLEBATTERIE
.ONAPPENALASPIADICONTROLLODELLEBATTERIE
#
DELGRUPPOLUCE,3SIACCENDEOLALUCE
,3SIFAPIáDEBOLELEBATTERIEDEVONOESSERESOSTITUITEIMMEDIATAMENTE
,ASPILASGASTADASPUEDEDEVOLVERLASASUCOMERCIO
,ASPILASUSADASSONRESIDUOSTØXICOSYNOSEDEBENTIRARENLABASURADOMÏSTICA
!LTREAVVERTENZEDISICUREZZA
4ENEREPRESENTECHEINCASODIGUASTODIUN,%$NONSIHAPIáLAPOTENZALUMINOSAPRESCRITTA
DALLALEGGEEDÒNECESSARIOSOSTITUIRELALAMPADINA,ADISTRIBUZIONEDELLALUCENONDEVEESSERE
LIMITATADAALCUNAPARTEDELVEICOLO)LFANALINOPOSTERIOREABATTERIAPERBICICLETTEDEVEESSERE
MONTATOINMODOCHELASSEDIRIFERIMENTOELALINEAMEDIANADELCORPODELFANALINOSIANO
PARALLELEALPIANOSTRADALEEALPIANOLONGITUDINALEMEDIANODELVEICOLO
'ARANTÓADECALIDADDE4RELOCK
5STEDHACOMPRADOUNPRODUCTO42%,/#+DECALIDAD42%,/#+GARANTIZAALPRIMERCOMPRA
DORAPARTIRDELAFECHADECOMPRADURANTEDOSA×OSQUEESTEPRODUCTODE42%,/#+ESTARÉ
)3425:)/.)0%2),-/.4!'')/%0%2,53/

"AKLYSET,3FRÍN42%,/#+ËRGODKËNTOCHI4YSKLAND3T6:/OBEGRËNSATTILLÍTETSOM
BELYSNINGPÍRACERCYKLARIVËGTRAlKENOMVIKTENINTEÚVERSTIGERKG"AKLYSETKANËVEN
ANVËNDASSOMEXTRABELYSNING
$ELJUSVËRDENSOMKRËVSUPPNÍSFRAMTILLATTBATTERIKONTROLLAMPANTËNDS
"YTABATTERIER
.ËRBELYSNINGSSYSTEMETSBATTERILAMPA
#
TËNDS,3ELLEROMLJUSETBLIRSVAGARE,3
MÍSTEBATTERIERNAGENASTBYTASUT
&ÚRBRUKADEBATTERIERKANÍTERLËMNASTILLAFFËRENDËRDEKÚPTES
"ATTERIERSOMËRSLUTËRMILJÚFARLIGTAVFALLOCHFÍRINTEKASTASIHUSHÍLLSSOPORNA
¾VRIGASËKERHETSANVISNINGAR
4ËNKPÍATTLAMPANSLJUSSTYRKASOMFÚRESKRIVSENLIGTLAGBLIRFÚRSVAGOMENLYSDIODINTELËNGRE
FUNGERAR)SÍDANAFALLMÍSTELAMPANBYTASUT,JUSSPRIDNINGENFÍRINTEBEGRËNSASAVCYKELNS
OLIKADELAR#YKELNSBATTERIDRIVNABAKLYSESKAMONTERASSÍATTREFERENSAXELNOCHLAMPANSTËNKTA
MITTLINJELIGGERPARALLELLTMOTVËGBANANOCHLËNGSMEDCYKELNSMITTLINJE
4RELOCKKVALITETSGARANTI
$UHARKÚPTENKVALITETSPRODUKTFRÍN42%,/#+42%,/#+GARANTERARDENFÚRSTAFÚRVËRVAREN
UNDERTVÍÍRFRÍNOCHMEDKÚPDATUMETATTDENNA42%,/#+PRODUKTINTEHARNÍGRAMATERIAL
OCHTILLVERKNINGSFELOCHSËKERSTËLLERATTALLAPRODUKTERMEDFELREPARERASKOSTNADSFRITTELLERBYTS
UTMOTENNYPRODUKT
6ËNDDIGDIREKTTILLDINHANDLAREFACKHANDLAREFÚRALLAREKLAMATIONEROCHUPPVISAIDENMÍN
DETËRMÚJLIGTDETHËRGARANTIBEVISETELLERDITTKVITTO$ENNEKOMMERATTSETILLATTGARANTIFALLET
TASOMHANDKORREKT'ARANTINËRENDASTGILTIGOMPRODUKTENINTEHARÚPPNATSMEDVÍLDELLER
SKADATSEFTERKÚPET$ENGËLLERINTEFÚRBATTERIEROCHSLITDELARSOMTEXLAMPOR42%,/#+KAN
UTIFRÍNDENHËRGARANTININTEGÚRASANSVARIGFÚRSKADORDIREKTRELATERADETILLBRISTERIPRODUKTEN
$ENNAGARANTIBERÚREJDINAÚVRIGALAGSTADGADEREKLAMATIONSRËTTIGHETER
+UNDSERVICENHOS42%,/#+HJËLPERGËRNATILLMEDFRÍGOR
4RELOCK'MB(0OSTFACH-àNSTER'ERMANYWWWTRELOCKDE
-/.4%2).'3/#("25+3!.6)3.).'
-
Zadní světlo TRELOCK LS 610 je přezkoušeno a v Německu bez omezení přípustné jako
osvětlení závodních kol do hmotnosti 11 kg nebo jako dodatečné osvětlení pro s ilnič
dopravu (STVZO; Pravidla silničního provozu)!
Požadovaných světelných hodnot je dosaženo
až do rozsvícení kontrolky baterie.
VÝMĚNA BATERIE
Jakmile se rozsvítí kontrolka baterie
#
osvětlovacího systému (LS 610) nebo se sníží intenzita
osvětlení (LS 605), musí se okamžitě vyměnit baterie.
Použité baterie můžete odevzdat u Vašeho prodejce. Vybité baterie jsou zvláštní odpad a
nepatří do domovního odpadu!
JINÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Dbejte prosím na to, že při výpadku některé světelné diody nebude dosaženo zákonem
předepsaného světelného výkonu a světelný zdroj se musí vyměnit. Rozdělení svítivosti nesmí
být omezeno žádným dílem vozidla. Montáž bateriového koncového světla na jízdní kolo
proveďte tak, aby základní osa a prostřední hrana pouzdra světla byla rovnoběžná s jízdní
dráhou a podélnou střední rovinou vozidla.
TRELOCK-ZÁRUKA KVALITY
Získali jste TRELOCK-kvalitní výrobek. TRELOCK zaručuje prvnímu kupci na období dvou
let od data zakoupení, že tento výrobek TRELOC je bez vad materiálu a vad zpracování, a
zaručuje, že každý vadný výrobek bude bezplatně opraven nebo vyměněn za nový.
Obraťte se prosím v každém případě reklamace přímo na Vašeho obchodního zástupce/odbor-
ného obchodního zástupce a předložte mu podle možnosti tento záruční list nebo Váš doklad o
zakoupení. Postará se o korektní průběh záručního případu. Záruka je platná pouze tehdy, když
výrobek po zakoupení nebyl násilně otevřen nebo poškozen. Neplatí pro baterie a díly podléha-
jící opotřebení, jako např. osvětlovací prostředky. Za škody vzniklé vadou, jedno jakého druhu,
nemůže být TRELOCK z této záruky činěn zodpovědným. Tato záruka ponechává Vaše další
zákonná práva na závadu nedotčena.
V případě dotazů je Vám také k dispozici TRELOCK zákaznický servis:
Trelock GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Germany, www.trelock.de.
NÁVOD K MONTÁÏI A POUÏITÍ
<
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
*
SZÓ ELEJI EQYEZÉST
,
35"34)45)£²/$!"!4%2)!#!22%'!-%.4/$/3!#5-5,!$/2%3
*

/FAROLIM42%,/#+,3FOITESTADOEAPROVADONA!LEMANHA3T6:/n#ØDIGODAESTRADA
ALEMÎOPARAUMAUTILIZAÎOSEMRESTRIÜESNAVIAPÞBLICACOMOILUMINAÎOPARABICICLETAS
DECORRIDAATÏUMPESODEKGOUCOMOILUMINAÎOADICIONAL/SVALORESDELUZREQUERIDOSSÎO
ATINGIDOSATÏQUEALÊMPADAPILOTODABATERIASEACENDA
4ROCADEBATERIAS
!SSIMQUEALÊMPADAPILOTO
#
DABATERIADOSISTEMADELUZESACENDER,3OUALUZ
DIMINUIRDEINTENSIDADE,3DEVESETROCARIMEDIATAMENTEASBATERIAS
0ODEDEVOLVERASBATERIASUSADASAOSEUVENDEDOR!SBATERIASPERTENCEMÌCATEGORIADELIXO
ESPECIALENÎODEVEMFAZERPARTEDOLIXODOMÏSTICO
Trelock LS 610

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Trelock LS 610 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Trelock LS 610 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Trelock LS 610. Ta instrukcja należy do kategorii Światła rowerowe i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Trelock LS 610 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Trelock LS 610

Ogólne
Marka Trelock
Model LS 610
Produkt Lampa rowerowa
EAN 4016167033467
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Trelock LS 610.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj