Theben SUL 181 d

Instrukcja obsługi Theben SUL 181 d

(2)
 • ATENÇÃO
  Perigo de morte por choque eléctrico ou
  incêndio!
  A montagem deve ser efectuada apenas por
  um electricista especializado!
  Antes da montagem/desmontagem activar a
  tensão de rede!
  WARNUNG
  Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
  Montage ausschließlich von Elektrofachkraft
  durchführen lassen!
  Vor Montage/Demontage Netzspannung
  freischalten!
  WARNING
  Danger of death through electric shock or re!
  Installation should only be carried out by
  professional electrician!
  Disconnect the mains power supply prior to
  installation and/or disassembly!
  AVERTISSEMENT
  Danger de mort, risque d‘électrocution et d‘incendie!
  Le montage doit être effectué exclusivement
  par un électricien spécialisé!
  Désactiver la tension réseau avant le monta-
  ge/ le démontage !
  AVVERTIMENTO
  Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!
  Il montaggio deve essere eseguito esclusi-
  vamente da parte di un elettroinstallatore
  specializzato!
  Prima del montaggio o dello smontaggio
  ADVERTENCIA
  ¡Peligro de muerte por descarga elétrica o
  incendio!
  ¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusiva-
  mente por un electricista profesional!
  ¡Desconecte la tensión de red, antes de pro-
  Allgemeine Infos
  Analoge Zeitschaltuhr
  Wochenprogramm
  (1 Kanal) kürzeste Schaltzeit 15 min
  Technische Daten
  Betriebsspannung: 110 – 230 V AC
  Frequenz: 50–60 Hz
  Eigenverbrauch: max. 1 VA
  Bemessungsstoßspannung: 4 kV
  Kontakt: Wechsler
  Öffnungsweite: < 3 mm (µ)
  Schaltleistung: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Schaltleistung min.: 24 V / 100 mA AC
  Glühlampenlast: 1100 W
  Betriebstemperatur: –20 °C ... +55 °C
  Schutzklasse: II nach EN 60730-1 bei bestim-
  mungsgemäßer Montage
  Schutzart: IP 20 nach EN 60529
  Ganggenauigkeit: ≤ ±1 s/Tag bei +20 °C
  Gangreserve: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Verschmutzungsgrad: 2
  Typ: 1 BSTU
  Kompaktleuchtstofampen: 25 W
  Leuchtstofampen (EVG): 100 W
  LED-Lampen (<2 W): 5 W
  LED-Lampen (>2 W < 8 W): 15 W
  LED-Lampen (>8 W): 18 W
  General information
  Analogue time switch
  Weekly program
  (1 channel) Shortest switching time 15 min
  Technical data
  Operating voltage: 110 – 230 V AC
  Frequency: 50–60 Hz
  Power consumption: 1 VA
  Rated impulse voltage: 4 kV
  Contact: wo way switch
  Opening width: < 3 mm (µ)
  Switching capacity: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Min. switching capacity: 24 V / 100 mA AC
  Incandescent lamp load: 1100 W
  Operating temperature: –20 °C ... +55 °C
  Protection class: II in accordance with
  EN 60669-1 subject to designated installation
  Protection rating: IP 20 in accordance with
  EN 60529
  Time accuracy: ±1s/day (20 °C)
  Power reserve: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Pollution degree: 2
  Type: 1 BSTU
  Compact uorescent tubes: 25 W
  Fluorescent lamps (EB): 100 W
  LED lamps (<2 W): 5 W
  LED lamps (>2 W < 8 W): 15 W
  LED lamps (>8 W): 18 W
  Informations générales
  Horloge programmable analogique
  Programme hebdomadaire
  (1 canal) période de commutation minimale
  15 min
  Caractéristiques techniques
  Tension de service : 110 – 230 V AC
  Fréquence : 50–60 Hz
  Consommation propre: max. 1 VA
  Tension assignée de tenue aux chocs: 4 kV
  Contact: inverseur
  Ouverture: <3 mm (µ)
  Puissance de commutation: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Puissance de commutation min.: 24 V / 100 mA AC
  Charge de lampe à incandescence : 1100 W
  Température de service : –20 °C ... +55 °C
  Classe de protection : II selon EN 60730-1 en
  cas de montage conforme
  Degré de protection : IP 20 selon EN 60529
  Précision de marche : ±1 s/jour (20 °C)
  Réserve de marche : R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Degré de pollution :2
  Type: 1 BSTU
  Tubes uorescents compacts: 25 W
  Lampes uorescentes (EVG): 100 W
  Lampes à LED (<2 W): 5 W
  Lampes à LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lampes à LED (>8 W): 18 W
  Informazioni generali
  Interruttore orario analogico
  Programma settimanale
  (1 canale) tempo di commutazione più breve
  15 min
  Dati tecnici
  Tensione d‘esercizio: 110 – 230 V AC
  Frequenza: 50–60 Hz
  Autoconsumo: max. 1 VA
  Sovratensione transitoria nominale: 4 kV
  Contatto: contatto di communicazione
  Ampiezza di apertura: < 3 mm (µ)
  Potenza di commutazione: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potenza di commutazione min.:
  24 V / 100 mA AC
  Carico lampade a incandescenza: 1100 W
  Temperatura d‘esercizio: –20 °C ... +55 °C
  Classe di protezione: II secondo EN 60730-1
  con montaggio conforme
  Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529
  Precisione di riserva: ±1 s/giorno (20 °C)
  Riserva di carica: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Grado di inquinamento: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lampade uorescenti compatte: 25 W
  Lampade uorescenti con alimentatore
  elettronico: 100 W
  Lampade LED (<2 W): 5 W
  Lampade LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lampade LED (>8 W): 18 W
  Información general
  Interruptor horario analógico
  Programa semanal
  (1 canal) tiempo de conexión más breve
  15 min
  Datos técnicos
  Tensión de servicio: 110 – 230 V AC
  Frecuencia: 50–60 Hz
  Consumo propio: máx. 1 VA
  Impulso de sobretensión admisible: 4 kV
  Contacto: inversor
  Amplitud de apertura: < 3 mm (µ)
  Potencia de conexión: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potencia de conexión mín.: 24 V / 100 mA AC
  Carga de lámpara de incandescencia: 1100 W
  Temp. de funcionamiento: –20 °C ... +55 °C
  Clase de protección: II según EN 60730-1 para
  montaje conforme a lo establecido
  Grado de protección: IP 20 II según EN 60529
  Precisión de marcha: ±1s/día (20 °C)
  Reserva de marcha: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Grado de polución: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lámparas uorescentes compactas: 25 W
  Lámparas uorescentes (balasto electrónico):
  100 W
  Lámparas LED (<2 W): 5 W
  Lámparas LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lámparas LED (>8 W): 18W
  Informações gerais
  Relógios temporizadores analógicos
  Programa semanal
  (1 canal) tempo de comutação mais curto
  15 min
  Dados técnicos
  Tensão de serviço: 110 – 230 V AC
  Frequência: 50–60 Hz
  Consumo próprio: no máx. 1 VA
  Tensão transitória de dimensionamento: 4 kV
  Contacto: inversor
  Amplitude de abertura: < 3 mm (µ)
  Potência de comutação:16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potência mín. de comutação: 24 V / 100 mA AC
  Carga lâmp. incandescente: 1100 W
  Temperatura operacional: –20 °C ... +55 °C
  Classe de protecção: II de acordo EN 60730-1
  com instalação apropriada
  Tipo de protecção: IP 20 de acordo com
  EN 60529
  Precisâo: ≤ ±1s/dia (20 °C)
  Reserva de funcionamento:R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Nível de poluição: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lâmp. uorescentes compactas: 25 W
  Lâmpadas uorescentes
  (balastros electrónicos): 100 W
  Lâmpada LED (<2 W): 5 W
  Lâmpada LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lâmpada LED (>8 W): 18 W
  SUL 181 d 1810011
  DE EN FR IT
  PT
  ES
  307118 00 14. 04. 2015
  Theben AG | Hohenbergstraße 32 | 72401 Haigerloch | GERMANY | Telefon +49 7474 692-369 | info@theben.de | www.theben.de
  Hotline Theben:
  J +49 7474 692-369
Theben SUL 181 d

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Theben SUL 181 d lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Theben SUL 181 d poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą . Ta instrukcja należy do kategorii i otrzymała oceny od osób ze średnią . Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: . Czy masz pytanie dotyczące lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Theben SUL 181 d

Marka Theben
Model SUL 181 d
Produkt Nieskategoryzowany
EAN 4003468182383
Język Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski
Typ pliku PDF
Cechy
Typ wyświetlacza Analogowy
Rodzaj timera Programator codzienny
Kolor produktu Blue, Grey
Stopień ochrony IP IP20
Certyfikaty VDE
Materiał obudowy Termoplastyczny
Czas cyklu 15min
Ilość modułów 3
Liczba kanałów 1
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 53.6mm
Głębokość produktu 65.6mm
Wysokość produktu 90.4mm
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) -20 - 55°C
Moc
Maksymalne natężenie prądu 16A
Maksymalna moc 1100W
Napięcie wejściowe AC 110 - 230V
Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60Hz
Pobór mocy w trybie czuwania 0.5W

Powiązane instrukcje produktów

Nieskategoryzowany Theben

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej