Sony MDR-RF840RK

Instrukcja obsługi Sony MDR-RF840RK

 • MDR-RF840RK,MDR-RF860RK_CED [PL,BG] 3-095-629-61(1)
  Wireless Stereo
  Headphone System
  © 2009 Sony Corporation Printed in China
  Instrukcja obsługi
  Инcтpyкции зa paботa
  3-095-629-61(1)
  Polski
  OSTRZEŻENIE
  Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
  prądem, nie należy narażać tego urządzenia na
  działanie deszczu lub wilgoci.
  Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
  nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
  wypełnionych płynami, takich jak wazony.
  Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać
  obudowy. Czynności serwisowe należy zlecać tylko
  wykwalifikowanym technikom.
  Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
  dostępnego gniazda zasilania. W razie zauważenia
  nieprawidłowej pracy zasilacza sieciowego należy go
  natychmiast odłączyć od gniazda zasilania.
  Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach o
  ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na książki
  lub zabudowane szafki.
  Nie należy narażać akumulatora na działanie zbyt
  wysokich temperatur, na przykład bezpośredniego
  działania światła słonecznego, ognia itp.
  Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
  obudowy.
  Niniejszym firma Sony Corp. oświadcza, że to
  urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami
  oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
  1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można
  pod następującym adresem URL: http://
  www.compliance.sony.de/
  Pozbycie się zużytego sprzętu
  (stosowane w krajach Unii
  Europejskiej i w pozostałych
  krajach europejskich
  stosujących własne systemy
  zbiórki)
  Produkt nie może być traktowany jako odpad
  komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
  odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
  elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie
  zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
  potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
  oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
  niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
  materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
  temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
  z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
  służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
  sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
  Pozbywanie się zużytych baterii
  (stosowane w krajach Unii
  Europejskiej i w pozostałych
  krajach europejskich mających
  własne systemy zbiórki)
  Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że
  bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny.
  Symbol ten, dla pewnych baterii może być stosowany w
  kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole
  chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli
  bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
  ołowiu.
  Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz
  zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na
  środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
  przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
  odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko
  naturalne.
  W przypadku produktów, w których ze względu na
  bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
  danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
  wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
  wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby
  mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
  sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
  zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
  odpowiedniego punktu zbiórki.
  W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
  baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
  obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
  Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu
  zbiórki.
  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
  temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się
  z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
  służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
  odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
  produkt.
  Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie
  należy narażać na działanie zbyt wysokich
  temperatur, na przykład bezpośrednie działanie
  promieni słonecznych, ognia itp.
  Informacje dla klientów: poniższe informacje
  dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w
  krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii
  Europejskiej
  Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-
  7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
  Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
  Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
  potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
  zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
  Nadzór nad dystrybucją na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-
  876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
  serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się
  z podmiotami, których adresy podano w osobnych
  dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
  najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
  Witamy!
  Dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu
  słuchawkowego stereo Sony MDR-RF840RK/
  RF860RK. Przed przystąpieniem do użytkowania tego
  urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą
  instrukcję i zachować ją na przyszłość.
  Wybrane funkcje:
  Kompaktowy nadajnik umożliwiający proste
  ładowanie przy użyciu bezkontaktowej metody
  ładowania, która dzięki wykorzystaniu indukcji
  elektromagnetycznej nie wymaga złącz.
  Akumulator słuchawek można naładować, kładąc
  po prostu słuchawki na nadajniku.
  Funkcja automatycznego włączania/wyłączania
  słuchawek oszczędzająca moc akumulatora.
  System redukcji szumów umożliwiający odtwarzanie
  czystego dźwięku przy minimum szumu
  transmisyjnego (tylko model MDR-RF860RK).
  Zestaw bezprzewodowy umożliwiający słuchanie
  audycji bez zastosowania kabla.
  Dokładne odwzorowanie dźwięku.
  Łatwość podłączania do telewizorów i systemów
  dźwiękowych HiFi.
  Do 100 metrów zasięgu odbiorczego.
  Słuchawki wyposażone w funkcję regulacji
  głośności.
  Wygodne słuchawki dookołouszne z opaską
  samoregulującą.
  Informacje dotyczące
  jakości odbioru
  Zestaw wykorzystuje sygnały o wysokiej
  częstotliwości (pasmo 800 MHz). Jakość odbioru
  może ulec pogorszeniu w zależności od otoczenia.
  Poniżej przedstawiono przykładowe warunki, które
  mogą ograniczyć zasięg odbiorczy lub spowodować
  zakłócenia.
  Wnętrza budynków o ścianach zawierających
  stalowe belki.
  Miejsca, w których znajduje się dużo stalowych
  szafek na dokumenty itp.
  Miejsca, w których znajduje się dużo urządzeń
  elektrycznych emitujących pole
  elektromagnetyczne.
  Umieszczenie nadajnika na metalowym
  przedmiocie.
  Miejsca w pobliżu drogi.
  Szum lub zakłócenia występujące w otoczeniu w
  związku z działaniem przekaźników radiowych
  zamontowanych na przykład w samochodach
  ciężarowych itd.
  Szum lub zakłócenia występujące w otoczeniu w
  związku z działaniem systemów komunikacji
  bezprzewodowej zainstalowanych wzdłuż drogi.
  N Kroki wstępne
  Rozpakowywanie
  Sprawdź, czy w zestawie znajdują się następujące
  elementy:
  Słuchawki (1)
  Nadajnik (1)
  Zasilacz sieciowy (1)
  Przewód połączeniowy (1) (wtyki audio y miniwtyk
  stereo) dł. 1 m
  Adapter uniwersalny (1) (miniwtyk stereo y wtyk
  audio stereo)
  Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy BP-
  HP550-11 (1)
  Ładowanie dołączonego
  akumulatora
  Dołączony do zestawu akumulator niklowo-
  metalowo-wodorkowy nie jest wstępnie naładowany.
  Przed użyciem należy go naładować.
  Aby naładować słuchawki, umieść je na nadajniku.
  1 Naciśnij przycisk PUSH na lewej obudowie,
  aby otworzyć pokrywę komory
  akumulatora.
  Pokrywa akumulatora otworzy się.
  L
  2 Włóż dołączony do zestawu akumulator
  niklowo-metalowo-wodorkowy do komory,
  dopasowując styk 3 akumulatora do
  symbolu 3 w komorze.
  Nie wolno stosować akumulatorów innych niż
  dołączone do zestawu.
  3 Zamknij pokrywę komory akumulatora.
  1Włóż wypust do otworu w górnej lewej części.
  2Zamknij pokrywę (powinna kliknąć).
  1
  L
  2
  4 Podłącz dołączony do zestawu zasilacz
  sieciowy do nadajnika.
  5 Połóż słuchawki na nadajniku, tak aby
  wskaźnik POWER/CHG zaświecił się na
  czerwono.
  Umieść słuchawki na nadajniku, dopasowując
  trójkątne strzałki. Jeżeli słuchawki nie zostaną
  właściwie umieszczone, ładowanie nie rozpocznie
  się.
  Ładowanie trwa ok. 16 godzin. Po naładowaniu
  wskaźnik POWER/CHG przestanie świecić.
  Informacje na temat metody ładowania
  zestawu
  W zestawie zastosowano bezkontaktową metodę
  ładowania, która dzięki wykorzystaniu indukcji
  elektromagnetycznej nie wymaga złącz.
  Uwagi
  W pobliżu punktu ładowania nadajnika nie należy
  pozostawiać metalowych przedmiotów (monet,
  spinaczy itp.). Nadajnik i metal mogą nagrzać się do
  niebezpiecznych temperatur.
  W pobliżu zestawu nie należy pozostawiać
  przedmiotów wrażliwych na oddziaływanie
  magnetyczne (kart kredytowych, dyskietek z
  kodowaniem magnetycznym itp). Pole
  elektromagnetyczne nadajnika może je uszkodzić.
  W pobliżu zestawu nie należy umieszczać
  radioodbiorników. W radioodbiorniku mogą być
  słyszalne zakłócenia. Należy wtedy zmienić kąt
  ustawienia radioodbiornika lub umieścić go dalej od
  zestawu, aby zakłócenia przestały być słyszalne.
  Jeżeli wskaźnik POWER/CHG nadajnika nie
  zaświeci się na czerwono
  Sprawdź, czy na nadajniku leżą poprawnie prawa i
  lewa słuchawka. Zdejmij słuchawki i połóż je
  ponownie na nadajniku, tak aby wskaźnik POWER/
  CHG zaświecił się na czerwono.
  Aby naładować akumulator słuchawek po
  użyciu
  Po użyciu połóż słuchawki na nadajniku. Pełne
  naładowanie akumulatora jest rozpoznawane przez
  wbudowany licznik. Dzięki temu po naładowaniu
  słuchawek nie ma konieczności odłączania ich od
  nadajnika.
  Uwagi
  Podczas ładowania akumulatora nadajnik
  automatycznie przestaje wysyłać sygnały radiowe.
  Ze względów bezpieczeństwa system
  zaprojektowano wyłącznie do ładowania
  dołączonych do zestawu akumulatorów typu BP-
  HP550-11. Należy pamiętać, że przy użyciu tego
  systemu nie wolno ładować akumulatorów innego
  typu.
  W przypadku użycia baterii jednorazowego użytku
  ich ładowanie nie jest możliwe.
  Nie wolno podejmować prób wykorzystania
  dołączonego akumulatora BP-HP550-11 do
  zasilania innych elementów. Akumulator ten jest
  przeznaczony do użytku wyłącznie z niniejszym
  zestawem słuchawkowym.
  Ładowanie należy przeprowadzać w temperaturze
  otoczenia od 0 ˚C do 40 ˚C.
  Ładowanie i czas eksploatacji
  Przybliżony czas
  ładowania*
  1
  1 godzina 60 minut*
  3
  40 minut*
  3
  16 godzin*
  2
  18 godzin*
  3
  14 godzin*
  3
  *
  1
  Przy 1 kHz, moc wyjściowa 1 mW + 1 mW
  *
  2
  Liczba godzin wymagana do pełnego naładowania
  rozładowanego akumulatora.
  *
  3
  Podany czas zależy od temperatury i innych
  warunków.
  Korzystanie ze słuchawek z bateriami
  jednorazowego użytku (sprzedawane
  oddzielnie)
  Do zasilania słuchawek można stosować dostępne w
  sprzedaży baterie jednorazowego użytku (rozmiar
  AAA). Należy je zamontować w sposób zgodny z
  opisem (punkty od 1 do 3) w części „Ładowanie
  dołączonego akumulatora”. Po zamontowaniu baterii
  funkcja ładowania akumulatora nie będzie
  aktywowana.
  Czas pracy na baterii
  (przy użyciu baterii alkalicznych Sony LR03/AM-4 (N))
  Model Przybliżony czas*
  1
  MDR-RF840RK 28 godzin*
  2
  MDR-RF860RK 22 godzin*
  2
  *
  1
  Przy 1 kHz, moc wyjściowa 1 mW + 1 mW
  *
  2
  Podany czas zależy od temperatury i innych
  warunków.
  Uwagi dotyczące baterii
  Baterii jednorazowych nie wolno ładować.
  Baterii jednorazowego użytku nie wolno
  przechowywać razem z monetami lub innymi
  przedmiotami metalowymi. Jeśli złącza baterii
  przypadkowo zetkną się z metalowym obiektem,
  może dojść do emisji ciepła.
  Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
  czas, baterie należy wyjąć w celu uniknięcia wycieku
  i korozji.
  Sprawdzanie poziomu naładowania
  akumulatora
  Wyciągnij opaską samoregulującą i sprawdź stan
  wskaźnika POWER na prawej obudowie. Akumulator
  nadaje się do dalszego użytku, jeśli wskaźnik świeci
  się na czerwono.
  Jeśli wskaźnik POWER świeci słabo, miga lub
  emitowany dźwięk jest zniekształcony lub
  zaszumiony, naładuj akumulator lub zamontuj nową
  baterię jednorazowego użytku.
  Uwaga
  Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe należy
  wymienić na nowe, jeśli czas użytkowania po pełnym
  naładowaniu jest krótszy o połowę niż oczekiwany
  czas użytkowania. Akumulatory typu BP-HP550-11
  nie są dostępne w sprzedaży detalicznej. Można je
  zamówić w sklepie, w którym zakupiono ten zestaw,
  lub u najbliższego przedstawiciela firmy Sony.
  Konfigurowanie nadajnika
  1 Podłącz nadajnik do urządzenia audio/
  wideo.
  W zależności od typu gniazd wybierz jedno z
  poniższych połączeń:
  A Aby podłączyć zestaw do gniazda
  słuchawkowego
  B Aby podłączyć zestaw do wyjść LINE OUT lub
  REC OUT
  * „WALKMAN” i logo „WALKMAN” to
  zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony
  Corporation.
  2 Podłącz dołączony do zestawu zasilacz
  sieciowy do nadajnika.
  Uwagi
  Należy używać tylko dołączonego do zestawu
  zasilacza sieciowego. Nie wolno używać innych
  zasilaczy sieciowych.
  Biegunowość wtyczki
  Jeśli nadajnik jest umieszczony na telewizorze lub w
  jego pobliżu, może odbierać zakłócenia. W takim
  przypadku należy umieścić nadajnik z dala od
  telewizora.
  Jeśli podłączone urządzenie jest wyposażone w
  funkcję AVLS (Automatic Volume Limiter System —
  system automatycznego ograniczania głośności),
  należy ją wyłączyć podczas korzystania z nadajnika.
  W przeciwnym przypadku będzie trzeba zwiększyć
  poziom głośności słuchawek, co może doprowadzić
  do wystąpienia zakłóceń.
  N Obsługa zestawu
  Słuchanie audycji
  Przed rozpoczęciem słuchania
  Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy
  najpierw zmniejszyć poziom głośności.
  1 Włącz urządzenie audio/wideo podłączone
  do nadajnika.
  Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda
  słuchawek, ustaw poziom głośności źródłowego
  urządzenia dźwiękowego na możliwie najwyższy
  poziom, jednak w taki sposób, aby dźwięk nie był
  zniekształcony.
  2 Zdejmij słuchawki z nadajnika.
  Wskaźnik POWER/CHG na nadajniku zaświeci się
  na zielono.
  3 Wybierz częstotliwość radiową za pomocą
  przełącznika wyboru CHANNEL (kanałów).
  1 2
  CHANNEL
  3
  4 Załóż słuchawki.
  Po założeniu słuchawek automatycznie włączy się
  ich zasilanie.
  Wskaźnik POWER na prawej obudowie zaświeci
  się na czerwono.
  Należy pamiętać, aby założyć obudowę prawej
  słuchawki R na prawe ucho, a obudowę lewej
  słuchawki L na lewe ucho.
  Załóż słuchawki pionowo na głowę, aby
  prawidłowo aktywować funkcję automatycznego
  włączania zasilania.
  5 Korzystając z przełącznika (lub przycisku)
  na obudowie prawej słuchawki, wybierz
  kanał zgodny z ustawieniem
  wprowadzonym na nadajniku.
  A MDR-RF840RK
  Korzystając z przełącznika TUNING na obudowie
  prawej słuchawki, wybierz kanał zgodny z
  ustawieniem wprowadzonym na nadajniku.
  Po zakończeniu strojenia, ustaw średni poziom
  głośności, korzystając z pokrętła VOLUME na
  obudowie prawej słuchawki.
  R
  2 31
  VOLUME
  B MDR-RF860RK
  Naciśnij krótko przycisk TUNING, aby
  automatycznie dostroić słuchawki. Jeżeli
  odbierany sygnał nie będzie wyraźny, naciśnij
  przycisk ponownie.
  Po zakończeniu strojenia, ustaw średni poziom
  głośności, korzystając z pokrętła VOLUME na
  obudowie prawej słuchawki.
  R
  TUNING
  VOLUME
  MDR-RF840RK
  MDR-RF860RK
  Przycisk
  PUSH
  Wysyłanie sygnałów radiowych przez nadajnik
  Nadajnik automatycznie rozpoczyna wysyłanie
  sygnałów radiowych po wykryciu sygnału
  dźwiękowego odbieranego z podłączonego
  urządzenia.
  Jeśli nadajnik nie wykryje sygnału dźwiękowego przez
  ponad 4 minuty, wysyłanie sygnałów radiowych
  zostanie zatrzymane, a wskaźnik POWER/CHG
  zgaśnie.
  Gdy nadajnik zacznie ponownie odbierać sygnał
  dźwiękowy, wysyłanie sygnałów radiowych zostanie
  wznowione, a wskaźnik POWER/CHG znowu zacznie
  świecić na zielono.
  Jeśli sygnał dźwiękowy jest bardzo słaby, nadajnik nie
  będzie wysyłać sygnałów radiowych. Jeśli nadajnik
  jest podłączony do gniazda słuchawek, należy
  upewnić się, że poziom głośności podłączonego
  urządzenia jest ustawiony na 5, 6 lub więcej.
  Dźwięk w słuchawkach będzie słyszalny dopiero, gdy
  nadajnik rozpocznie wysyłanie sygnałów radiowych
  po wykryciu sygnału dźwiękowego.
  Słuchawki automatycznie wyłączają się po
  zdjęciu
   Funkcja automatycznego włączania/
  wyłączania zasilania
  Gdy słuchawki nie są używane, nie należy wyciągać
  opaski samoregulującej, gdyż powoduje to zużycie
  energii akumulatora.
  Uwagi
  Jeśli słychać syczenie, należy zbliżyć się do
  nadajnika.
  Jeśli zasilacz sieciowy zostanie odłączony od
  nadajnika przed wyłączeniem słuchawek, może być
  słyszalny szum.
  Proces redukcji szumów (tylko model MDR-
  RF860RK)
  Nadajnik kompresuje sygnał dźwiękowy i przekształca
  go na sygnał radiowy. Słuchawki przekształcają
  odebrany sygnał radiowy na sygnał dźwiękowy i
  dekompresują go.
  Proces redukuje szumy powstałe podczas transmisji.
  sygnał wejściowy
  sygnał wyjściowy
  dekompresja
  kompresja
  zakres dynamiczny
  Nadajnik Słuchawki
  transmisja radiowa
  poziom zakłóceń (niski)
  1
  2 3 4
  5
  1 Nadajnik kompresuje zakres dynamiczny sygnału
  dźwiękowego i przekształca go na sygnał radiowy.
  2 Ze względu na transmisję na dużą odległość itp.
  mogą powstać zakłócenia sygnału.
  3 Słuchawki przekształcają odebrany sygnał radiowy
  na sygnał dźwiękowy.
  4 Podczas konwersji może powstać szum.
  5 Dekompresja poziomu dynamicznego sygnału
  dźwiękowego zmniejsza poziom zakłóceń i
  poprawia współczynnik sygnał/szum.
  Efektywny obszar działania
  nadajnika
  Optymalna odległość nadajnika od słuchawek,
  zapewniająca brak słyszalnych zakłóceń, to
  maksymalnie ok. 100 m. Odległość ta może jednak
  być inna w zależności od otoczenia oraz środowiska
  pracy. Jeśli zestaw odbiera zakłócenia w podanym
  wyżej obszarze, należy zmniejszyć odległość między
  nadajnikiem i słuchawkami albo wybrać inny kanał.
  Uwagi
  Jeśli słuchawki są używane w efektywnym obszarze
  działania nadajnika, można go ustawić w dowolnym
  kierunku względem słuchacza.
  W obszarze odbioru sygnału mogą jednak
  występować miejsca (martwe punkty), w których
  sygnał radiowy może nie być odbierany. To
  zjawisko wynika ze specyfiki sygnałów radiowych i
  nie wskazuje na usterkę zestawu. Lokalizację
  martwych punktów można zmieniać, przestawiając
  nadajnik w inne miejsce.
  Wymiana poduszek
  nauszników
  Poduszki nauszników to część wymienna. Jeśli
  poduszki nauszników zabrudzą się lub zużyją, należy
  je wymienić, postępując zgodnie z poniższym
  opisem. Poduszki nie są dostępne w sprzedaży.
  Można je zamówić w sklepie, w którym zakupiono ten
  zestaw, lub u najbliższego przedstawiciela firmy Sony.
  1 Zdejmij zużyte poduszki nauszników,
  wyciągając je z rowka na obudowie.
  Przybliżony czas użytkowania*
  1
  MDR-RF840RK MDR-RF860RK
  Opaska
  samoregulująca
  Akumulator
  L R
  Nadajnik
  Linie sił
  magnetycznych
  Słuchawki
  1 2
  CHANNEL
  DC IN 12V
  INPUT
  3
  BR A L
  Nadajnik
  Do gniazda
  INPUT B
  Przewód
  połączeniowy
  (w zestawie)
  Do gniazd LINE
  OUT lub REC
  OUT
  Zestaw stereo,
  magnetowid itp.
  2 Załóż nowe poduszki nauszników na
  głośnik.
  Nałóż krawędź poduszki po jednej stronie
  krawędzi rowka jednostki sterującej, a następnie
  owiń krawędź poduszki wokół jednostki, zgodnie
  z poniższą ilustracją. Gdy poduszka będzie
  prawidłowo wsunięta w rowek, ustaw ją w
  położeniu pionowym.
  N Informacje dodatkowe
  Środki ostrożności
  Jeśli nadajnik nie będzie używany przez dłuższy
  czas, wtyczkę zasilacza należy wyjąć z gniazda
  ściennego, chwytając za wtyczkę. Nie wolno
  ciągnąć za przewód.
  Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego nie
  należy pozostawiać w miejscach narażonych na
  bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła
  i wilgoci.
  Uwagi dotyczące zestawu słuchawkowego
  Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu
  Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać
  ustawiania wysokiego poziomu głośności. Eksperci
  do spraw słuchu odradzają długotrwałego słuchania
  głośnej muzyki. Jeśli poczujesz w uszach
  dzwonienie, zmniejsz poziom głośności lub przerwij
  słuchanie.
  Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek może
  spowodować utratę słuchu.
  Troska o otoczenie
  Ustawiaj średni poziom głośności. Dzięki temu będą
  słyszalne dźwięki otoczenia, a muzyka odtwarzana
  przy użyciu zestawu słuchawkowego nie będzie
  uciążliwa dla osób przebywających w pobliżu.
  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
  związane z zestawem, na które nie ma odpowiedzi w
  niniejszej instrukcji, skontaktuj się z najbliższym
  przedstawicielem firmy Sony.
  Pamiętaj, że w przypadku oddawania elementów
  zestawu do naprawy, należy przynieść ze sobą
  zarówno słuchawki, jak i nadajnik.
  Rozwiązywanie
  problemów
  Brak dźwięku / Dźwięk jest stłumiony
  , Sprawdź, czy zasilacz sieciowy lub urządzenie
  audio/wideo jest podłączone prawidłowo.
  , Sprawdź, czy urządzenie audio/wideo jest
  włączone.
  , Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda
  słuchawek, zwiększ poziom głośności na
  podłączonym urządzeniu audio/wideo.
  , Zmień częstotliwość radiową za pomocą
  przełącznika wyboru CHANNEL (kanałów) na
  nadajniku. Następnie wybierz taką samą
  częstotliwość radiową, korzystając z
  przełącznika TUNING (lub przycisku TUNING)
  znajdującego się na obudowie prawej
  słuchawki.
  , Aktywowano funkcję wyciszenia.
  Korzystaj ze słuchawek w pobliżu nadajnika.
  , Wskaźnik POWER na słuchawkach gaśnie,
  świeci słabo, miga lub emitowany dźwięk jest
  zniekształcony albo zaszumiony.
  Naładuj akumulator, jeśli jest rozładowany,
  albo wymień baterie alkaliczne na nowe. Jeśli
  po naładowaniu akumulatora wskaźnik
  zasilania (POWER) nadal się nie świeci,
  należy oddać zestaw słuchawkowy do
  sprzedawcy firmy Sony w celu
  zdiagnozowania problemu.
  Zakłócenia
  , Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda
  słuchawek, zmniejsz poziom głośności na
  podłączonym urządzeniu audio/wideo.
  , Zmień częstotliwość radiową za pomocą
  przełącznika wyboru CHANNEL (kanałów) na
  nadajniku. Następnie wybierz taką samą
  częstotliwość radiową, korzystając z
  przełącznika TUNING (lub przycisku TUNING)
  znajdującego się na obudowie prawej
  słuchawki.
  , Wskaźnik POWER na słuchawkach gaśnie,
  świeci słabo, miga lub emitowany dźwięk jest
  zniekształcony albo zaszumiony.
  Naładuj akumulator, jeśli jest rozładowany,
  albo wymień baterie alkaliczne na nowe. Jeśli
  po naładowaniu akumulatora wskaźnik
  zasilania (POWER) nadal się nie świeci,
  należy oddać zestaw słuchawkowy do
  sprzedawcy firmy Sony w celu
  zdiagnozowania problemu.
  L R
  Nadajnik
  Słuchawki
  Wskaźnik
  POWER/CHG
  1 2
  CHANNEL
  DC IN 12V
  R A L INPUT
  3
  B
  Nadajnik
  Słuchawki
  Pokrętło
  VOLUME
  Przycisk
  TUNING
  Pokrętło
  VOLUME
  Przełącznik
  TUNING
  1 2
  CHANNEL
  DC IN 12V
  R A L INPUT
  3
  B
  Nadajnik
  Zasilacz sieciowy
  (w zestawie)
  Do gniazda
  zasilania
  Do
  gniazda
  DC IN 12V
  1 2
  CHANNEL
  DC IN 12V
  INPUT
  3
  BR A L
  Nadajnik
  Do gniazd
  INPUT A
  Przewód
  połączeniowy
  (w zestawie)
  Adapter
  uniwersalny
  (w zestawie)
  Kanał prawy
  (czerwony)
  Kanał lewy
  (biały)
  WALKMAN*,
  telewizor itd.
  Do gniazda
  słuchawkowego
  (miniwtyk
  stereofoniczny)
  Do gniazda
  słuchawkowego
  (stereofoniczny
  wtyk audio)
  Głośny szum tła
  , Zbliż się do nadajnika. W przypadku oddalania
  się od nadajnika, występujący szum może być
  bardziej słyszalny.
  , Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda
  słuchawek, zwiększ poziom głośności na
  podłączonym urządzeniu audio/wideo.
  , Zmień częstotliwość radiową za pomocą
  przełącznika wyboru CHANNEL (kanałów) na
  nadajniku. Następnie wybierz taką samą
  częstotliwość radiową, korzystając z
  przełącznika TUNING (lub przycisku TUNING)
  znajdującego się na obudowie prawej
  słuchawki.
  , Wskaźnik POWER na słuchawkach gaśnie,
  świeci słabo, miga lub emitowany dźwięk jest
  zniekształcony albo zaszumiony.
  Naładuj akumulator, jeśli jest rozładowany,
  albo wymień baterie alkaliczne na nowe. Jeśli
  po naładowaniu akumulatora wskaźnik
  zasilania (POWER) nadal się nie świeci,
  należy oddać zestaw słuchawkowy do
  sprzedawcy firmy Sony w celu
  zdiagnozowania problemu.
  Dane techniczne
  Parametry ogólne
  Częstotliwość nośna
  863,52 MHz, 864,02 MHz, 864,52 MHz
  Kanał Ch1, Ch2, Ch3
  Modulacja Stereo FM
  Pasmo przenoszenia
  MDR-RF840R: 20 - 20 000 Hz
  MDR-RF860R: 10 - 22 000 Hz
  Nadajnik TMR-RF840R, RF860R
  Źródło zasilania
  12 V (prąd stały): zasilacz sieciowy
  dołączony do zestawu
  Wejście audio wtyki audio, miniwtyk stereofoniczny
  Wymiary Ok. 216 × 105 × 96 mm (szer./wys./gł.)
  Waga Ok. 220 g
  Znamionowy pobór mocy
  3 W
  Słuchawki MDR-RF840R, RF860R
  Źródło zasilania
  Dołączony do zestawu akumulator
  niklowo-metalowo-wodorkowy BP-
  HP550-11 lub dostępne w sprzedaży
  baterie jednorazowego użytku (rozmiaru
  AAA)
  Waga Około 300 g (łącznie z baterią)
  Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
  uprzedzenia.
  Kanał prawy
  (czerwony)
  Kanał lewy
  (biały)
  Nadajnik
  Zasilacz sieciowy
  (w zestawie)
  Do gniazda
  zasilania
  Do
  gniazda
  DC IN 12V
  Punkt ładowania
  2
  Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
  że produkt nie może być traktowany jako odpad
  komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
  odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
  elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
  zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
  potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
  oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
  niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
  materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
  temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
  z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
  służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
  sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
  2

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony MDR-RF840RK innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony MDR-RF840RK udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony MDR-RF840RK. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony MDR-RF840RK na tej stronie.

Specs

Marka Sony
Model MDR-RF840RK
Produkt Słuchawka
EAN 4905524374308
Język Polski
Typ pliku PDF
- Okolicz fonetyczny
- 40
- Ferryt
- RF
- 20 - 20000
- Bezprzewodowy
- 100
- Czarny
- 300
- 112 x 245 x 310
- 28
- Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
- AAA
- 2
-
- Słuchawki
Bateria
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 28godz.
Technologia baterii Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
Rodzaj baterii AAA
Liczba baterii 2
Słuchawki
Średnica głośnika 40mm
Rodzaj magnesu Ferryt
Rozdzielczość słuchawek 20 - 20000Hz
Złączka rurowa Okolicz fonetyczny
Pozostałe funkcje
Wymiary produktu (SxGxW) 112 x 245 x 310mm
Porty i interfejsy
Zasięg bezprzewdowego router'a 100m
Technologia łączności Bezprzewodowy
-
Waga i rozmiary
Waga produktu 300g
Wydajność
Kolor produktu Czarny
Typ produktu Słuchawki

Na sprzedaż w

  Relaterade produkter

  Słuchawka Sony