Instrukcja obsługi Sony KV-32HQ150K

Sony KV-32HQ150K

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Sony KV-32HQ150K. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Sony KV-32HQ150K prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Sony
Model
KV-32HQ150K
Produkt
Język
Angielski, Niemiecki, Polski, Rosyjski, Węgierski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.sony.com/
R
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Návod k obsluze
Operating Instructions
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
KV-32HQ150K
© 2005 by Sony Corporation
BG
CZ
GB
HU
PL
RU
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела ‘Информация за
безопасността’ на това ръководство. Запазете това ръководство за бъдещи
справки.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečte část 'Bezpečnostní
upozornění' v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.
Before operating the TV, please read the ‘Safety Information’ section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Mielõtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen kézikönyv
‘Biztonsági tudnivalók’ c. szakaszát. Õrizze meg a kézikönyvet késõbbi használatra.
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z rozdziałem
'Informacje dotyczące bezpieczeństwa' w niniejszej instrukcji. Prosimy o
zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszło ci.
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с разделом
‘Общие правила техники безопасности’ настоящей инструкции. Сохраняйте
настоящую инструкцию на будущее.
2-594-304-41(1)
K cover.fm Page 1 Monday, January 10, 2005 5:42 PM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Sony KV-32HQ150K, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w