Instrukcja obsługi Sony KV-32HQ150K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32HQ150K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32HQ150K na tej stronie.

R
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Návod k obsluze
Operating Instructions
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
KV-32HQ150K
© 2005 by Sony Corporation
BG
CZ
GB
HU
PL
RU
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела ‘Информация за
безопасността’ на това ръководство. Запазете това ръководство за бъдещи
справки.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečte část 'Bezpečnostní
upozornění' v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.
Before operating the TV, please read the ‘Safety Information’ section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Mielõtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen kézikönyv
‘Biztonsági tudnivalók’ c. szakaszát. Õrizze meg a kézikönyvet késõbbi használatra.
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z rozdziałem
'Informacje dotyczące bezpieczeństwa' w niniejszej instrukcji. Prosimy o
zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszło ci.
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с разделом
‘Общие правила техники безопасности’ настоящей инструкции. Сохраняйте
настоящую инструкцию на будущее.
2-594-304-41(1)
K cover.fm Page 1 Monday, January 10, 2005 5:42 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32HQ150K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32HQ150K udzielić ci dobrej odpowiedzi.