Instrukcja obsługi Sony KV-32CS71K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-32CS71K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-32CS71K na tej stronie.

R
2-593-187-61(1)
Colour Television
KV-32CS71K
©2005 Sony Corporation
GB
Operating Instructions
GB
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкции за използване
BG
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела
"Информация за безопасността" на това ръководство.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Návod k použití
CZ
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
"Bezpečnostní upozornění" v tomto návodu. Návod si uschovejte
i pro budoucí potřebu.
Kezelési utasítás
HU
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági tudnivalók c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
Instrukcja obsługi
PL
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z
rozdziałem "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszłości.
Инструкция по эксплуатации
RU
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с
разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей
инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее.
Návod na obsluhu
SK
Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas
Informácie o bezpečnosti. Návod si uchovajte pre ďašie použitie.
32CS71 K Cover.fm Page 1 Wednesday, March 16, 2005 4:11 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-32CS71K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-32CS71K udzielić ci dobrej odpowiedzi.