Instrukcja obsługi Sony KV-29XL71K

Sony KV-29XL71K

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Sony KV-29XL71K. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Sony KV-29XL71K prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Sony
Model
KV-29XL71K
Produkt
Język
Angielski, Niemiecki, Polski, Rosyjski, Słowacki, Węgierski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.sony.com/
R
2-024-605-41(3)
Trinitron Colour
Television
KV-29XL71K
©2004 by Sony Corporation
Operating Instructions
GB
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкции за използване
BG
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела
"Информация за безопасността" на това ръководство.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Návod k použití
CZ
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
"Bezpečnostní upozornění" v tomto návodu. Návod si uschovejte
i pro budoucí potřebu.
Kezelési utasítás
HU
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági tudnivalók c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
Instrukcja obsługi
PL
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z
rozdziałem "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszłości.
Инструкция по эксплуатации
RU
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с
разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей
инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее.
202460541
29XL71cover(K).fm Page 1 Thursday, June 17, 2004 11:26 AM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Sony KV-29XL71K, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w