Instrukcja obsługi Sony KV-29LS40K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29LS40K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29LS40K na tej stronie.

R
4-103-269-51
Trinitron Colour
Television
KV-29LS40K
©2004 Sony Corporation
Operating Instructions
GB
Before operating the TV, please read the “Safety Information” section of
this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкции за използване
BG
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела
"Информация за безопасността" на това ръководство. Запазете
това ръководство за бъдещи справки.
Návod k použití
CZ
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
"Bezpečnostní upozornění" v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro
budoucí potřebu.
Kezelési utasítás
HU
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági tudnivalók c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
Instrukcja obsługi
PL
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z
rozdziałem "Informacje dotyczšce bezpieczeństwa" w niniejszej
instrukcji. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w
przyszłości.
Инструкция по эксплуатации
RU
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с
разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей
инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее.
410326951
LS40K Cover (Printed in Spain).fm Page 1 Monday, February 2, 2004 9:38 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29LS40K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29LS40K udzielić ci dobrej odpowiedzi.