Instrukcja obsługi Sony KV-29CS60K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-29CS60K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-29CS60K na tej stronie.

R
2-048-442-51(3)
KV-29CS60K
©2004 by Sony Corporation
Operating Instructions
GB
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкции за използване
BG
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела
"Информация за безопасността" на това ръководство.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Návod k použití
CZ
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
"Bezpečnostní upozornění" v tomto návodu. Návod si uschovejte
i pro budoucí potřebu.
Kezelési utasítás
HU
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági tudnivalók c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
Instrukcja obsługi
PL
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z
rozdziałem "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszłości.
Инструкция по эксплуатации
RU
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с
разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей
инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее.
Trinitron Colour
Television
204844251
Cover(K).fm Page 1 Wednesday, June 16, 2004 9:03 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-29CS60K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-29CS60K udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Poszukuje schematu elektronicznego telewizora sony kv-29CS60K

Ryszard , 2018-01-09 16:14:19