Instrukcja obsługi Sony ICF-C1PJ

Sony ICF-C1PJ
(1)
  • Liczba stron: 2
  • Typ pliku: PDF
ICF-C1PJ_CED [NL/PL] 4-528-478-51(2)

Voorbereidingen

De AM-raamantenne

aansluiten

De vorm en lengte van de antenne zijn
ontwikkeld voor het ontvangen van AM-
signalen. U mag de antenne niet demonteren
of oprollen.
1 Zet de plastic voet rechtop en klik de
antenne vast in de gleuf van de voet.
Duw de
antenne op
de voet tot
hij vastklikt.
Plastic voet
2 Steek de stekker van de AM-antenne
in de AM ANTENNA-aansluiting van het apparaat.
De AM-raamantenne
verwijderen
Houd de lip van de antenne-aansluitklem
omlaag geduwd, en verwijder de AM-
raamantenne.

Aansluiten op een

wisselstroombron

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Naar stopcontact
"dag en maand" (ongeveer 2 seconden)
"jaar" (ongeveer 2 seconden) "huidige MET
(Midden-Europese Tijd)" worden beurtelings
afgebeeld op het display.
(Dit apparaat is in de fabriek reeds ingesteld op
de huidige MET, en wordt gevoed door de
noodbatterij.)

De klok voor de eerste

keer instellen

Het enige wat u hoeft te doen om de klok voor
de eerste keer in te stellen, is uw tijdzone
selecteren.
Als u in de Centraal-Europese tijdzone woont,
hoeft u de zone-instelling niet te veranderen.
1 Houd TIME ZONE gedurende langer
dan 2 seconden ingedrukt.
Zonenummer "1:00" wordt afgebeeld op
het display.
2 Druk herhaaldelijk op VOL/SET + of
om als volgt een nummer te selecteren:
Zonenummer Tijdzone
"0:00" West-Europese tijd
"1:00" Midden-Europese
Tijd
(standaardinstelling)
"2:00" Oost-Europese tijd
3 Druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER om in te stellen.Als u in een ander land/gebied woont dan deze tijdzones
Raadpleeg "De klok handmatig instellen" om
de juiste tijd in te stellen.
Opmerking
Tijdens transport en uw eerste gebruik kan
zich een klokfout voordoen. Raadpleeg in dat
geval "De klok handmatig instellen" om de
juiste tijd in te stellen.
Over de automatische
zomertijdfunctie
Dit apparaat past de tijd automatisch aan de
zomertijd aan. "DST" wordt automatisch op het
display afgebeeld wanneer de zomertijd ingaat
en gaat uit op het display wanneer de
zomertijd eindigt.
De automatische instelling van de zomertijd is
gebaseerd op GMT (Greenwich Mean Time).
Zonenummer 0:

De zomertijd begint de laatste zondag van
maart om 1:00 uur 's nachts.

De zomertijd eindigt de laatste zondag van
oktober om 2:00 uur 's nachts.
Zonenummer 1:

De zomertijd begint de laatste zondag van
maart om 2:00 uur 's nachts.

De zomertijd eindigt de laatste zondag van
oktober om 3:00 uur 's nachts.
Zonenummer 2:

De zomertijd begint de laatste zondag van
maart om 3:00 uur 's nachts.

De zomertijd eindigt de laatste zondag van
oktober om 4:00 uur 's nachts.
Opmerking

In de praktijk is de invoering van de
zomertijd en zijn begin-/einddatum en -tijd
zijn onderhevig aan omstandigheden en
regelgeving in elk land/gebied. In het geval
dit een gewenste instelling hindert,
annuleert u de automatische
zomertijdfunctie en zet u de klok handmatig
op de gewenste tijd. Klanten die wonen in
een land waar geen zomertijd is, moeten de
automatische zomertijdfunctie uitschakelen
voordat ze het apparaat gebruiken.
De automatische
zomertijdfunctie
uitschakelen
De automatische zomertijdfunctie kan
worden uitgeschakeld.
Houd DST gedurende langer dan 2seconden ingedrukt.
"Aut OFF" wordt afgebeeld op het
display.
De automatische zomertijdfunctie inschakelenHoud DST gedurende langer dan 2seconden ingedrukt.
"Aut On" wordt afgebeeld op het
display.

Bedieningen

De klok handmatig

instellen

Om de klok handmatig in te stellen, bedient u
het apparaat als volgt.
1 Houd SET TIME/DATE gedurende
langer dan 2 seconden ingedrukt.
Het jaartal begint te knipperen op het
display.
2 Druk herhaaldelijk op VOL/SET + of
om het jaartal te selecteren, en druk daarna op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
3 Herhaal stap 2 om de maand, de dag
en de tijd in te stellen.
Nadat de tijd is ingesteld, klinkt een
pieptoon.
Opmerkingen
Als u tijdens het instellen van de klok
gedurende ongeveer 1 minuut op geen
enkele knop drukt, wordt de klokinstelfunctie
verlaten.
In het systeem is een kalender van 100 jaar
(2013 - 2112) geprogrammeerd.
Het tijdweergaveformaat
veranderen
U kunt kiezen uit het 24-uursysteem
(standaardinstelling) en het 12-uursysteem om
de tijd af te beelden.
Houd ALARM RESET/OFF en SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Het tijdweergaveformaat wisselt tussen het
24-uursysteem ("0:00" = middernacht) en het
12-uursysteem ("AM 12:00" = middernacht).
De datum en het jaar afbeelden
Druk eenmaal op SET TIME/DATE om de datum
en maand af te beelden, en druk nogmaals om
het jaar af te beelden. Om terug te keren naar
de weergave van de huidige tijd, drukt u
nogmaals op SET TIME/DATE of na enkele
seconden keert de klokweergave automatisch
terug.
In het geval de zomertijd
begint/eindigt terwijl de
automatische zomertijdfunctie
is uitgeschakeld
Verander de klokinstelling handmatig in het
geval u de automatische zomertijdfunctie hebt
uitgeschakeld.

De projector

gebruiken

Met de projector kunt u de tijd en de huidig
gebruikte alarmpictogrammen afbeelden op
een muur of het plafond binnen een afstand
van 0,5 meter tot 4 meter.
1 Roteer de projectoreenheid om de
projectorlens in de gewenste richting te richten.
2 Druk op PROJECTION.
3 Draai FOCUS om scherp te stellen.
Om de projector uit te schakelen, drukt u
nogmaals op PROJECTION.
De weergaverichting van de
projector roteren
Druk herhaaldelijk op ROTATE PROJECTION.
Bij iedere druk op ROTATE PROJECTION, roteert
de weergaverichting zoals in afbeelding .
Opmerkingen

Kijk niet rechtstreeks in de lens.

De projectorfunctie kan niet worden gebruikt
als de klok niet is ingesteld.

Op bepaalde muren en plafonds kan de tijd
niet goed geprojecteerd worden.

De projectoreenheid kan vanuit de stand
recht omhoog 90° naar voren of naar
achteren worden gedraaid en klikt wanneer
hij wordt teruggedraaid naar de stand
rechtop.

Als de projectoreenheid tot voorbij zijn
eindpunt wordt gedraaid, kan hij worden
beschadigd.

De projector wordt automatisch
uitgeschakeld na 16 uur.

Naar de radio

luisteren

1 Druk herhaaldelijk op AM/FM/
NATURE SOUND om de gewenste frequentieband (AM of FM) te selecteren.
2 Druk op TUNING + of om op de
gewenste zender af te stemmen.
Als u TUNING + of ingedrukt houdt, begint
het scannen. Het scannen pauzeert
wanneer een zender is gevonden, en begint
weer na enkele seconden. Om het scannen
te stoppen, drukt u op TUNING + of (of op
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER).
3 Druk op VOL/SET + of om het
volumeniveau in te stellen.
Om de radio uit te schakelen, drukt u op
ALARM RESET/OFF.
Opmerking

De FM-frequentieweergave is nauwkeurig tot
op 0,1MHz. Bijvoorbeeld, de frequenties
88,00MHz en 88,05MHz worden beide
afgebeeld als "88.0MHz".
Voorkeurzenders instellen
U kunt 5 voorkeurzenders voor FM en
5voorkeurzenders voor AM instellen.
1 Stem af op de zender die u als
voorkeurzender wilt instellen.
2 Houd de gewenste toets van NATURE
SOUND/PRESET (1 t/m 5) ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
Voorbeeld: Het volgende scherm wordt
afgebeeld wanneer u FM 105,7 MHz instelt
onder voorkeurzendernummer 3 voor FM.
Het display beeldt gedurende enkele
seconden de frequentie af en keert daarna
terug naar de huidige tijd.
Om de voorkeurzender te veranderen,
stemt u af op de gewenste zender en houdt
u de betreffende toets van NATURE
SOUND/PRESET (1 t/m 5) ingedrukt totdat
u een pieptoon hoort.
Opmerking

Als u probeert een andere zender op te slaan
onder hetzelfde voorkeurzendernummer,
wordt de eerder opgeslagen zender
vervangen door de nieuwe.
Afstemmen op een voorkeurzender
1 Druk herhaaldelijk op AM/FM/
NATURE SOUND om de gewenste frequentieband (AM of FM) te selecteren.
2 Druk op de toets van NATURE
SOUND/PRESET (1 t/m 5) waaronder de gewenste zender is opgeslagen.
3 Druk op VOL/SET + of om het
volumeniveau in te stellen.Opmerking

Als nog geen zender is opgeslagen, wordt
"Non" afgebeeld op het display. Daarna keert
het apparaat terug naar dezelfde toestand
als in stap 1.
Nederlands
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat voor het eerst bedient,
en bewaar hem voor latere naslag.
Voor klanten in Europa
Registreer nu voor gratis updates op:
www.sony-europe.com/myproducts
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet
afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn,
enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op
het apparaat.
Om de kans op brand of elektrische schokken
te verkleinen, mag u het apparaat niet
blootstellen aan druppels of spetters, en
mogen geen voorwerpen die met een vloeistof
zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een
krappe ruimte, zoals een boekenkast of
ingebouwde kast.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen
worden gebruikt niet bloot aan buitensporige
hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om
het apparaat los te koppelen van het
elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op
een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht
u een abnormale situatie van het apparaat
ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Het apparaat blijft onder spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs
als het apparaat is uitgeschakeld.
Het typeplaatje en belangrijke
veiligheidsinformatie bevinden zich op de
onderkant van het apparaat.
VOORZICHTIG
Als de batterij verkeerd geplaatst wordt,
bestaat gevaar voor explosie. Vervang
uitsluitend door hetzelfde type.
Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in
opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met
betrekking tot product conformiteit gebaseerd
op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
De geldigheid van de CE-markering is beperkt
tot alleen die landen waarin dit wettelijk
verplicht is, hoofdzakelijk in de EEA-landen
(European Economic Area).
Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de
batterij of op de verpakking wijst
erop dat het product en de
batterij, niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool gebruikt worden in combinatie met
een chemisch symbool. Het chemisch symbool
voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste
wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch
en het elektronische apparaat op een juiste
wijze zal worden behandeld, dienen deze
producten aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle
andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij
aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het
recycleren van dit product of batterij, kan u
contact opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product of batterij hebt
gekocht.
WAARSCHUWING

De batterij kan bij verkeerde behandeling
exploderen. Niet opladen, uit elkaar halen of
in een vuur gooien.

Gooi een opgebruikte batterij direct weg in
overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving en richtlijnen. Houd uit de buurt
van kinderen.
Licentie en
handelsmerken
No Power No Problem™ is een handelsmerk
van Sony Corporation.
Voorzorgsmaatregelen

Bedien het apparaat met de voeding
beschreven onder "Technische gegevens".

Als u het netsnoer wilt loskoppelen, trekt u
aan de stekker en niet aan het snoer.

Laat het apparaat niet liggen op een plaats
in de buurt van warmtebronnen, zoals
radiatoren of heteluchtkanalen, of op
plaatsen die zijn blootgesteld aan direct
zonlicht, buitensporig veel stof, mechanische
trillingen of schokken.

Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te
voorkomen dat warmte zich in het apparaat
ophoopt. Plaats het apparaat niet op een
oppervlak (een tapijt, deken, enz.) of in de
buurt van materialen die de
ventilatieopeningen kunnen blokkeren.

Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terecht komt, trekt u de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact en laat u het
apparaat controleren door vakbekwaam
servicepersoneel, voordat u dit apparaat
verder gebruikt.

Maak de behuizing schoon met een zachte,
droge doek. Gebruik geen enkel soort
oplosmiddel, zoals alcohol of wasbenzine,
omdat dit de afwerking kan beschadigen.
OPMERKINGEN OVER DE
LITHIUMBATTERIJ

Gooi de opgebruikte batterij direct weg.
Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van
kinderen. Als de batterij is ingeslikt,
raadpleegt u onmiddellijk een huisarts.

Veeg de batterij af met een droge doek om
zeker te zijn van goed contact.

Let bij het plaatsen van de batterij erop dat
de polen in de juiste richting wijzen.

Houd de batterij niet vast met een metalen
pincet omdat hierdoor kortsluiting kan
ontstaan.

Stel de batterij niet bloot aan buitengewoon
hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht,
vuur en dergelijke.
Als u vragen of problemen hebt aangaande
dit apparaat, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Een natuurgeluid

selecteren

Dit apparaat bevat 5 soorten natuurgeluiden:
Branding, Vogels, Regen, Beekje en
Onderwater.
1 Druk herhaaldelijk op AM/FM/
NATURE SOUND om het natuurgeluid te selecteren.
2 Druk op de gewenste toets van
NATURE SOUND/PRESET (1 t/m 5).
Picto-
grammen
Soort geluid
Branding
Vogels
Regen
Beekje
Onderwater
Om het natuurgeluid uit te schakelen, drukt
u op ALARM RESET/OFF.
Opmerking

Als andere functies in gebruik zijn, zijn de
natuurgeluiden niet beschikbaar.

Het alarm instellen

Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee
alarmprogramma's instellen (ALARM A en
ALARM B).
Een alarmtijd kan worden ingesteld voor elk
programma en het alarmgeluid kan worden
geselecteerd uit "RADIO" (radio), "BUZZ"
(zoemer) of "NATURE" (natuurgeluid).
Alvorens het alarm in te stellen

Zorg ervoor dat de klok is ingesteld. (Zie "De
klok handmatig instellen".)

Om het radioalarm in te stellen, slaat u eerst
uw favoriete zender op als voorkeurzender.
(Zie "Voorkeurzenders instellen".)
1 Houd SET ALARM/ALARM A (of B)
gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt.
Tijdens het instellen van de alarm, knippert
"A" (of "B") op het display.
2 Druk op VOL/SET + of om het
gewenste uur te selecteren, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
3 Druk op VOL/SET + of om de
gewenste minuten te selecteren, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
4 Druk op VOL/SET + of om de
gewenste alarmperiode ("WEEKDAY", "WEEKEND" of elke dag*) te selecteren, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.* In geval van elke dag, worden zowel "WEEKDAY" als "WEEKEND" afgebeeld.
5 Druk op VOL/SET + of om de
gewenste alarmfunctie ("RADIO", "BUZZ" of "NATURE") te selecteren, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Als "RADIO" is geselecteerd
Ga verder naar " Het radioalarm
instellen".
Als "BUZZ" is geselecteerd
De instelling is voltooid. De zoemer zal
klinken op het ingestelde tijdstip en het
volumeniveau neemt geleidelijk toe. ("A" (of
"B") knippert op het display.)
Als "NATURE" is geselecteerd
Ga verder naar " Het natuurgeluidalarm
instellen".
Het radioalarm instellen
6 Druk op VOL/SET + of om de
AM-frequentieband of FM-frequentieband te selecteren, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
7 Druk op VOL/SET + of (of op een
toets van NATURE SOUND/PRESET (1 t/m 5)) om het voorkeurzendernummer van de gewenste zender te selecteren, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Als nog geen zender is opgeslagen als
voorkeurzender
Het voorkeurzendernummer en "Non"
worden beurtelings afgebeeld op het
display. In dit geval zal de zoemer klinken
op het ingestelde tijdstip.
8 Druk op VOL/SET + of om het
volumeniveau in te stellen, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
De instelling is voltooid. De radio zal
worden ingeschakeld op het ingestelde
tijdstip en het volumeniveau neemt
geleidelijk toe. ("A" (of "B") knippert op het
display.)
Het natuurgeluidalarm instellen
6 Druk op VOL/SET + of (of op een
toets van NATURE SOUND/PRESET (1 t/m 5)) om het gewenste natuurgeluid te selecteren, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
7 Druk op VOL/SET + of om het
volumeniveau in te stellen, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
De instelling is voltooid. Het natuurgeluid
zal worden afgespeeld op het ingestelde
tijdstip en het volumeniveau neemt
geleidelijk toe. ("A" (of "B") knippert op het
display.)
Het alarmgeluid stoppen
Druk op ALARM RESET/OFF om het alarmgeluid te stoppen.
Het alarm zal weer klinken op hetzelfde tijdstip
de volgende doordeweekse dag of het
volgende weekend.
Enkele minuten sluimeren
Druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Het alarmgeluid stopt, maar wordt na ongeveer
10 minuten automatisch weer voortgebracht.
Bij iedere druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER, verandert de sluimertijd als volgt:
Het display beeldt gedurende enkele seconden
de sluimertijd af en keert daarna terug naar de
huidige tijd. ("A" (of "B") knippert op het
display.)
Het alarm uitschakelen
Druk op SET ALARM/ALARM A (of B).
"A" (of "B") gaat uit op het display.
Een alarminstelling veranderen
Stel het alarm opnieuw in.
Tips

Nadat het instellen van het alarm voltooid is,
wordt de instelling van de alarmtijd
afgebeeld.

Als u tijdens het instellen van het alarm
gedurende langer dan 2 seconden SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER ingedrukt houdt, is de
alarminstelling onmiddellijk voltooid.
Opmerkingen

Als een tweede alarm klinkt tijdens het
eerste alarm (of terwijl de sluimerfunctie is
ingeschakeld), krijgt het tweede alarm
voorrang.

Als dezelfde alarmtijd is ingesteld voor zowel
ALARM A als ALARM B, krijgt ALARM A
voorrang.

Als geen bediening plaatsvindt terwijl het
alarm klinkt, zal het alarm na ongeveer
60minuten stoppen.

Als de automatische zomertijdfunctie is
ingesteld, werkt het alarm als volgt:
– Als het alarm is ingesteld op een tijdstip
dat wordt overgeslagen omdat de
zomertijd begint, zal het alarm klinken
op het moment dat de zomertijd ingaat.
– Als het alarm is ingesteld op een tijdstip
dat twee keer voorkomt omdat de
zomertijd eindigt, zal het alarm twee
keer klinken.
Opmerkingen over de alarmfunctie in geval van een stroomonderbreking
In geval van een stroomonderbreking blijven
de alarmfuncties werken tot de batterij
helemaal leeg is. Maar sommige functies
kunnen als volgt worden beïnvloed:

Het display gaat uit.

Als het alarmgeluid is ingesteld op "RADIO"
of "NATURE", zal de zoemer klinken.

Als een stroomonderbreking optreedt terwijl
het alarm klinkt, zal de zoemer afgaan.

Als niet op ALARM RESET/OFF wordt
gedrukt, zal het alarm gedurende ongeveer
5minuten klinken.

Als "
" wordt afgebeeld op het display, zal
het alarm niet klinken in geval van een
stroomonderbreking. Vervang de batterij als
"
" wordt afgebeeld.

De sluimerfunctie zal niet werken.

Tijdens een stroomonderbreking, zal het
alarm slechts eenmaal klinken op het
ingestelde tijdstip.

De slaaptimer

instellen

Met de slaaptimer kunt u in slaap vallen met de
radio of natuurgeluiden, waarna de radio of het
natuurgeluid automatisch wordt uitgeschakeld
na een vooraf ingestelde tijdsduur.
Druk op SLEEP terwijl de radio of het natuurgeluid wordt weergegeven.
"SLEEP" wordt afgebeeld op het display.
Bij iedere druk op SLEEP, verandert de
tijdsduur (in minuten) op het display als volgt:
De radio of het natuurgeluid wordt
weergegeven gedurende de tijdsduur die u
hebt ingesteld en wordt daarna uitgeschakeld.
Om de slaaptimer uit te schakelen, drukt u
herhaaldelijk op SLEEP om de slaaptimer in te
stellen op "OFF".
De radio of natuurgeluiden
uitschakelen vóór het
ingestelde tijdstip
Druk op ALARM RESET/OFF.
De slaaptimer en het alarm
tezamen gebruiken
U kunt in slaap vallen met de radio of het
natuurgeluid, en tevens worden gewekt door
het alarm op het ingestelde tijdstip.
Stel eerst het alarm in en daarna de slaaptimer.
Tip

Wanneer u op SLEEP drukt terwijl de
slaaptimer geactiveerd is, wordt de
resterende tijd afgebeeld op het display.
Opmerking

Wanneer het alarm ingesteld is om af te
gaan tijdens de tijdsduur van de slaaptimer,
zal de slaaptimer automatisch worden
uitgeschakeld wanneer het alarm klinkt.

De helderheid van het

display instellen

Drie helderheidsniveaus zijn beschikbaar.
Druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Bij iedere druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER, verandert de helderheid van het display
als volgt:
Tip

U kunt ook de helderheid van het display
instellen op uit door SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER ingedrukt te houden.
Opmerkingen

Wanneer het alarm klinkt of de
sluimerfunctie is ingeschakeld, kan de
helderheid van het display niet worden
veranderd.

Zelfs als de helderheid is ingesteld op uit,
licht het display op met een laag
helderheidsniveau wanneer het alarm klinkt.

Een smartphone

opladen

U kunt een smartphone opladen door hem met
behulp van een USB-kabel (niet bijgeleverd)
aan te sluiten op het apparaat.
Smartphone
USB-kabel geleverd
bij de smartphone
Opmerkingen

Wij garanderen niet dat dit apparaat kan
worden gebruikt voor het opladen van alle
producten die via USB kunnen worden
opgeladen.

Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor
een voedingsstoom die groter is dan
5V/1,5A.

Controleer de ladingstoestand op de
smartphone.

Als een waarschuwingstoon klinkt, koppelt u
de smartphone los van het apparaat.

De ontvangstgevoeligheid op de radio kan
verslechteren tijdens het opladen van een
smartphone via USB.

Algemene informatie

Over de batterij als

noodvoeding

Dit apparaat is voorzien van een CR2032-
batterij als noodvoeding waarmee de klok en
het alarm blijven werken tijdens een
stroomonderbreking. (No Power No Problem-
systeem)
Wanneer moet de batterij
vervangen worden?
Wanneer de batterij leeg is, wordt ""
afgebeeld op het display.
Als een stroomonderbreking optreedt terwijl
de batterij leeg is, worden de huidige tijd en de
alarmtijd gewist.
Opmerking voor klanten in Europa

De klok is in de fabriek ingesteld en het
geheugen ervan wordt gevoed door de
reeds geplaatste CR2032-batterij van Sony.
Als "0:00" op het display knippert, nadat het
apparaat voor het eerst is aangesloten op
een stopcontact, kan de batterij leeg zijn.
Neem in dat geval contact op met een
Sony-dealer. De in de fabriek geplaatste
CR2032-batterij wordt als onderdeel van het
apparaat gezien en wordt gedekt door de
garantie. U dient "Opmerking voor klanten in
Europa" (in deze gebruiksaanwijzing) aan
een Sony-dealer te laten zien om een beroep
te doen op de garantie van dit apparaat.
De noodbatterij
vervangen
1 Laat de netstekker aangesloten op het
stopcontact en open het batterijvak op de onderkant van het apparaat.
Draai de schroef
helemaal los.
Duw de lip in en trek het
deksel omhoog.
2 Verwijder de oude batterij door hem
eruit te schuiven en eruit te pakken.
3 Plaats een nieuwe batterij in de
batterijhouder met de kant omhoog gericht.CR2032
4 Plaats het deksel van het batterijvak
terug en draai de schroef vast.
5 Druk op AM/FM/NATURE SOUND
zodat "
" uitgaat op het display.Opmerkingen

Wanneer u de batterij vervangt, trekt u de
stekker van het netsnoer niet uit het
stopcontact. Anders worden de huidige
datum en tijd, het alarm en de
voorkeurzenders gewist.

Als de klok wordt gewist terwijl u de batterij
vervangt, stelt u de klok opnieuw in. (Zie "De
klok handmatig instellen".)

Als de stekker van het netsnoer gedurende
een lange tijd uit het stopcontact blijft,
verwijdert u de batterij om schade te
voorkomen als gevolg van lekkage of
corrosie.

Verhelpen van

storingen

Als enig probleem aanhoudt nadat u de
onderstaande controles hebt uitgevoerd,
neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Na een stroomonderbreking knippert de tijdweergave als "0:00" of "AM 12:00".

De batterij is leeg. Verwijder de oude batterij
en plaats een nieuwe.
Slechte ontvangst

Strek de FM-draadantenne over de volle
lengte om de ontvangstgevoeligheid te
vergroten.

Sluit de bijgeleverde AM-raamantenne aan
op het apparaat. Draai de antenne in een
horizontaal vlak voor optimale ontvangst.

Plaats de AM-raamantenne niet dichtbij het
apparaat of andere audio-/videoapparatuur
omdat dan ruis kan ontstaan.

Houd digitale muziekspelers en mobiele
telefoons uit de buurt van de AM-
raamantenne en de FM-antenne omdat
hierdoor de ontvangst kan worden gestoord.
Het alarm klinkt niet op de ingestelde alarmtijd.

Controleer of "A" of "B" op het display wordt
afgebeeld.
Het radio- of natuurgeluidalarm is ingeschakeld, maar geen geluid wordt voortgebracht op de ingestelde alarmtijd.

Controleer de instelling van het
volumeniveau van het alarm.
Wanneer de zomertijd begint, schakelt de klok niet automatisch om naar de zomertijdfunctie.

Zorg ervoor dat de klok correct is ingesteld.

Als "Aut On" wordt afgebeeld op het
display nadat DST gedurende langer dan
2seconden ingedrukt is gehouden, is de
automatische zomertijdfunctie ingeschakeld.

Technische gegevens

Tijdweergave
Schakel om tussen het 24-uursysteem
(standaardinstelling) en het 12-uursysteem.
Frequentiebereik
Frequentie-
band
Frequentie Frequentie-
stapgrootte
FM 87,5 MHz – 108 MHz 0,05MHz
AM 531 kHz – 1.602 kHz 9kHz
Middenfrequentie
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Luidspreker
Diameter ong. 4,0 cm, 8 Ω
Uitgangsvermogen: 700 mW (bij 10%
harmonische vervorming)
Voedingsvereisten
230 V wisselstroom, 50 Hz
Reservevoeding voor klok: 3 V gelijkstroom,
één CR2032-batterij
USB-uitgang
USB-poort (gelijkstroomuitgang van 5 V 1,5 A)
Natuurgeluiden
Branding, Vogels, Regen, Beekje, Onderwater
Afmetingen
Ong. 114,5 mm 104 mm 100,5 mm (b/h/d),
inclusief uitstekende delen en
bedieningsorganen
Gewicht
Ong. 625 g, inclusief de CR2032-batterij
Bijgeleverde accessoires
AM-raamantenne (1)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn
onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
DisplayProjectoreenheidProjectorlensNATURE SOUND/PRESETNetsnoerFM-draadantenne
Gebruik de voelstippen op de toetsen VOL/SET + en TUNING + en de voelbare tekens
op de toetsen 3 (NATURE SOUND/PRESET) en ALARM RESET/OFF als
referentiepunten bij de bediening van het apparaat.

FM/AM Clock Radio

GebruiksaanwijzingInstrukcja obsługi (Na odwrocie)©2014 Sony Corporation Printed in China4-528-478-51(2)ICF-C1PJ
Sony ICF-C1PJ

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 1

Czy masz pytanie dotyczące Sony ICF-C1PJ lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Sony ICF-C1PJ poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Marek Wojtaszewski, 29-4-2019 16:04:42 Bez komentarza

Dzień dobry. W instrukcji pisze że jest format 24 godzinny a jest 12 godzinny Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz na to pytanie

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Sony ICF-C1PJ. Ta instrukcja należy do kategorii Radiobudziki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Sony ICF-C1PJ lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Sony ICF-C1PJ

Nie ma potrzeby kupować zewnętrznych głośników, aby uzyskać doskonały dźwięk. Dzięki zintegrowanym głośnikom ten wyświet...
Ogólne
Marka Sony
Model ICF-C1PJ
Produkt Radiobudzik
Język Polski
Typ pliku PDF
Cechy
Kolor produktu Srebrny
Antena AM Tak
Antena zakresu UKF Tak
Zegar
Funkcja wstrzymania Tak
Alarm Tak
Brzęczyk Tak
Pozostałe funkcje
Data Tak
Cyfrowy tuner Tak
Średnica sterownika 4 mm
Radio FM Tak
Typ ekranu LCD
Głośniki
Wbudowane głośniki Tak
Radio
Pasmo FM 87.5 - 108 Mhz
Radio Zegar
Typ tunera Cyfrowy
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 101 mm
Wysokość produktu 102 mm
Głębokość produktu 101 mm
Waga produktu 490 g
Bateria
Rodzaj baterii CR2032
Napięcie baterii 3 V
Moc
Częstotliwość wejściowa AC 60 Hz
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Sony ICF-C1PJ.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj