Sony HVL-HL

Instrukcja obsługi Sony HVL-HL

(1)
 • A
  B
  C
  1
  D
  2
  1
  4
  3
  23
  21
  2005 Sony Corporation Printed in Japan
  Video Light
  HVL-HL1
  2-515-130-22(1)
  Bruksanvisning
  Manual de instruções
  Bendienungsanleitung
  Gebvuiksaanwijzing
  Det här är kännemärket för systemet med
  aktiv tillbehörssko som är avsett att användas
  med videoprodukter från Sony.
  Videoutrustning och tillbehör som märkts på
  detta sätt är konstruerade för att göra effektiv
  inspelning enklare.
  Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen
  noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som
  referens.
  VARNING!
  Utsätt inte videoljuset för regn och fukt för att undvika riskerna för brand
  och/eller elektriska stötar.
  Egenskaper
  Efter montering på en videokamera kan videoljuset användas som
  videoljus.
  Kan endast användas med en videokamera som har en tillbehörssko med
  aktivt gränssnitt påsatt.
  Läget ON/OFF för videoljuset kontrolleras via videokameran i
  standbyläget.
  Om du väljer läget AUTO tänds videoljuset automatiskt när du filmar i
  mörker.
  Att observera
  Var noga med att inte vidröra plastglaset och dess omgivande delar när
  videoljuset används. Dessa delar blir mycket varma när videoljuset är
  tänt och efter att det just slocknat.
  Rikta inte blicken rakt mot lampan medan videoljuset är tänt.
  Placera inte videoljuset nära lättantändliga eller flyktiga ämnen, som t. ex.
  spritlösningar eller bensin.
  Var noga med att inget föremål eller vätska tränger in i eller tappas/spills
  på videoljuset.
  Utsätt inte videoljuset för stötar eller vibrationer medan det är tänt. Det
  kan skada lampan och leda till att dess livslängd förkortas.
  Lämna inte videoljuset påslaget medan det vilar på eller mot någonting.
  Det kan orsaka brand eller leda till att videoljuset skadas.
  Batteriet strömförsörjer både videokameran och videoljuset medan
  videoljuset används på videokameran. Detta gör att batteriets brukstid
  förkortas till mindre än häften av den normala brukstiden.
  Håll inte i videoljuset för att lyfta upp videokameran.
  Angående rengöring
  Använd en torr, mjuk rengöringsduk för att rengöra videoljuset. Använd en
  trasa, som fuktats i mild diskmedelslösning, när det finns svårborttagna
  fläckar på videoljuset. Torka därefter videoljuset torrt med en mjuk trasa.
  Använd inte starka lösningsmedel, som t.ex. thinner eller bensin, eftersom
  de kan skada ytbehandlingen.
  Tekniska data
  Strömförsörjning 7,2 V likströmsspänning
  Strömförbrukning Ca 3,0 W (watt)
  Maximal ljusstyrka Ca 100 cd
  Lysriktning Horisontell
  Lysvinkel Ca 15 grader
  Lampans belysningstid
  Belysningstid
  Laddningsbart Vid samtidig drift av
  batteri videokamera (DCR-HC90)*
  NP-FA50 35 (30)
  NP-FA70 70 (60)
  (ca antal minuter med fulladdat batteri)
  * Vid användning med LCD-panelen stängd. Belysningstiden med LCD-
  bildskärmen öppen visas inom parentes.
  Belysningsområde (belysninmgsstyrka)
  Ca 1 m : 100 lux, Ca 2 m : 25 lux
  Ca 3 m : 12 lux
  Färgtemperatur Ca 3 000 K
  Lampans genomsnittliga livslängd Ca 100 timmar
  Övrigt
  Dimensioner Ca 31,5 × 57,5 × 40 mm (b/h/d)
  Vikt Ca 30 g
  Inkluderade artiklar Videoljuset (1), Fodral (1)
  Uppsättning tryckt dokumentation
  Rätt till ändringar förbehålles.
  A Montering och borttagning av
  videoljuset på en videokamera
  Ställ videoljusets strömbrytare i läget OFF innan du monterar det på eller
  tar bort det från videokameran.
  Hur videoljuset fästs
  1 Kontrollera att du vridit låsratten moturs så långt det går1.
  2 Passa in pilen på baksidan av videoljuset2 mot pilen på
  videokameran3.
  3 Fäst anslutningen på tillbehörsskon (terminalen) på videoljuset
  till den konkava delen på videokameran4 och skjut sedan
  videoljuset i pilens riktning3.
  4 Vrid låsratten medurs tills den klickar på plats.
  5 Vrid videoljuset så att det pekar åt samma håll som linsen på
  videokameran.
  Videoljuset kan vridas med än 180 grader.
  Ta bort videoljuset
  1 Lossa låsratten genom att vrida den moturs i motsatt riktning
  till pilen.
  2 Ta bort videoljuset genom att trycka ned och dra ut det i
  motsatt riktning till pilen.
  Obs!
  Om du inte kan montera videoljuset öppnar du låset genom att vrida
  låsratten moturs så långt det går.
  B Hur videoljuset används som
  videoljus
  Automatisk tändning av videoljuset i mörker
  1 Skjut strömbrytaren till läget AUTO.
  2 Koppla in läget för inspelningsberedskap på videokameran.
  Videoljuset slås på automatiskt när videokameran används i mörker.
  I läget AUTO stängs videobelysningen av automatiskt efter ungefär 5
  minuter, även under inspelning.
  Om du vill slå av videoljuset när det lyser ställer du videokameran i
  läget OFF (CHG) eller ställer videoljuset på OFF.
  Om du vill låta videoljuset vara påslaget under hela inspelningstiden
  ställer du videoljuset på ON.
  Styrning av videoljuset med videokameran i
  läget för inspelningsberedskap
  1 Skjut strömbrytaren till läget ON.
  2 Koppla in läget för inspelningsberedskap på videokameran.
  Videoljuset slås på samtidigt med videokameran.
  Ställ videokameran i läget OFF (CHG), eller ställ omkopplaren på
  videoljuset i läget OFF, för att släcka videoljuset.
  Efter användning
  Skjut strömbrytaren till avslaget läge OFF.
  OBS!
  Batteriet laddas ur medan videokameran står i läget för
  inspelningsberedskap. Se till att koppla om från beredskap till OFF
  (CHG).
  Förvara videoljuset i det medföljande fodralet när det inte ska användas.
  Kontrollera att videoljuset svalnat före förvaring.
  C Belysning av ett motiv
  När videoljuset används vid tagningar inomhus är det möjligt att få klara
  och vackra färgbilder.
  Vid vidvinkeltagningar kan det hända att videoljuset inte räcker till för att
  belysa hörnen i scenen tillräckligt. Använd videoljuset för att effektivt
  belysa huvudmotivet.
  • Lysrörslampor brukar ofta bli orsak till flimmer på videofilmen. Använd
  videoljuset för att kunna ta bättre bilder, med mindre färgfläckar.
  D Lampbyte
  Den xenon-lampa du ska använda är Sony XB-3L. För utbyte av xenon-
  lampan XB-3L kontaktar du din Sony-återförsäljare eller en Sony-
  serviceverkstad. Uppge följande artikelnummer när du köper xenon-lampa:
  A-1099-823-s.
  En lampa som just gått sönder är mycket varm. Vänta därför tills den
  svalnat innan den tas ur.
  1 Ta bort det främre skyddet genom att föra in ett föremål, t.ex.
  ett mynt, men se först efter om enheten har svalnat tillräckligt
  så att den går att hantera.
  2 Byte av lampa.
  1 Trä röret, som följer med den nya lampan, över den gamla
  lampan som du ska byta ut. Ta sedan bort lampan genom att
  dra röret utåt.
  2 För in den nya lampan rakt in i lampsockeln.
  * Håll lampan rakt, luta den inte.
  3 För in spärrhakarna på det främre skyddet och sätt fast det.
  OBS!
  En just utbränd lampa är mycket varm. Försäkra dig om att lampan har
  svalnat så pass att den kan hanteras.
  Håll i lampan med en ren, torr trasa e.d. för att inte smutsa ned den med
  fingeravtryck. Torka ren lampan noga om den blivit smutsig.
  Svenska
  Esta marca indica a utilização do sistema
  Active Interface Shoe com produtos de vídeo
  da Sony. Componentes e acessórios de vídeo
  equipados com este sistema foram projectados
  para simplificarem gravações efectivas.
  Antes de utilizar o aparelho, leia este manual até ao fim e guarde-o para
  consultas futuras.
  ADVERTÊNCIA
  Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o
  aparelho à chuva nem à humidade.
  Características
  Quando acoplado a uma videocâmara, este aparelho funciona como luz
  de vídeo.
  Pode ser utilizado com uma videocâmara que possui um calço de
  interface activa acoplado.
  Para activar/desactivar o iluminador de vídeo, faça-o com a câmara de
  vídeo no modo de espera.
  Se estiver programado para AUTO, o iluminador de vídeo acende-se
  automaticamente em locais escuros.
  Precauções
  Tome cuidado para não tocar a secção de iluminação, pois a janela de
  plástico e as superfícies ao redor estarão quentes enquanto a luz estiver
  acesa e logo após ter sido apagada.
  Nunca olhe directamente para a lâmpada enquanto a luz de vídeo estiver
  acesa.
  Evite colocar a luz de vídeo nas proximidades de combustíveis ou
  solventes voláteis, tais como álcool ou benzina.
  Não deixe nenhum objecto sólido ou líquido cair sobre ou dentro da luz
  de vídeo.
  Não golpeie nem sacuda a luz de vídeo enquanto acesa, do contrário
  poderá avariar ou encurtar a vida útil da lâmpada.
  Não deixe a luz de vídeo acesa enquanto apoiada sobre ou contra algo;
  isto poderia causar incêndios ou avarias na luz de vídeo.
  Durante a utilização da luz de vídeo, a bateria fornecerá alimentação tanto
  para a videocâmara quanto para a luz de vídeo. Isto encurtará o tempo de
  funcionamento da bateria para uma duração menor que o tempo normal.
  Não levante a videocâmara pela cabeça da luz de vídeo.
  Acerca da limpeza
  Limpe a luz de vídeo com um pano macio e seco. Podem-se remover
  manchas persistentes com um pano levemente humedecido em solução de
  detergente suave, e então secar o aparelho com um pano macio.
  Nunca utilize solventes fortes, tais como diluentes ou benzina, dado que
  estes danificam a superfície de revestimento.
  Especificações
  Alimentação requerida 7,2 V CC
  Consumo Aprox. 3,0 W
  Intensidade luminosa máxima Aprox. 100 cd
  Direcção da iluminação Horizontal
  Ângulo de iluminação Aprox. 15 graus
  Tempo de iluminação contínua
  Duração da iluminação
  Tipo de bateria
  Usada com videocâmara
  (DCR-HC90)*
  NP-FA50 35 (30)
  NP-FA70 70 (60)
  (Minutos aprox. com bateria plenamente carregada)
  * Quando utilizada com o painel LCD fechado. A duração com o painel
  LCD aberto está indicada entre parênteses.
  Gama de iluminação Aproxim. 1 m : 100 lux, Aproxim. 2 m : 25 lux,
  Aproxim. 3 m : 12 lux
  Temperatura de cor Aproxim. 3.000 K
  Vida média da lâmpada Aproxim. 100 horas
  Outros
  Dimensões Aprox. 31,5 × 57,5 × 40 mm (l/a/p)
  Peso Aprox. 30 g
  Itens incluídos Luz de vídeo (1), Bolsa de transporte (1)
  Documentos impressos
  Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
  A Acoplamento ou remoção da luz
  de vídeo numa videocâmara
  Coloque o interruptor de alimentação do iluminador de vídeo na posição
  OFF antes de o montar ou retirar da câmara de vídeo.
  Para acoplar a luz de vídeo
  1 Rode totalmente o botão de bloqueio no sentido contrário ao
  dos ponteiros do relógio1.
  Português
  2 Alinhe a seta existente na parte de trás do iluminador de
  vídeo2 com a seta existente na câmara de vídeo3.
  3 Ligue o conector (terminal) da base do iluminador de vídeo à
  parte côncava da câmara de vídeo4 e faça deslizar o iluminador
  na direcção indicada pela seta3.
  4 Rode o botão de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio
  até ouvir um estalido.
  5 Vire o iluminador de vídeo na mesma direcção da objectiva da
  câmara de vídeo.
  É possível rodar o iluminador de vídeo a mais de 180 graus.
  Para retirar o iluminador de vídeo
  1 Desaperte o botão de bloqueio, rodando-o no sentido contrário
  ao dos ponteiros do relógio, na direcção oposta à indicada pela
  seta.
  2 Pressione e puxe o iluminador de vídeo para fora na direcção
  oposta à indicada pela seta até o retirar.
  Nota
  Se não conseguir encaixar o iluminador de vídeo, rode o botão de bloqueio
  no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao fim para cancelar o
  bloqueio.
  B Utilização da luz de vídeo
  Para acender automaticamente a luz de vídeo
  num local escuro
  1 Ajuste o interruptor de alimentação a AUTO.
  2 Ajuste a videocâmara ao modo de espera.
  A luz de vídeo acende-se automaticamente quando utilizar a
  videocâmara num local escuro.
  No modo AUTO, o iluminador de vídeo é automaticamente desactivado
  após cerca de 5 minutos mesmo durante a gravação.
  Para desactivar o iluminador de vídeo, coloque o interruptor de
  alimentação da câmara de vídeo na posição OFF (CHG) ou o do
  iluminador na posição OFF.
  Para activar o iluminador de vídeo durante o tempo total de gravação,
  coloque o selector POWER na posição ON.
  Para controlar a luz de vídeo com a
  videocâmara no modo de espera
  1 Ajuste o interruptor de alimentação a ON.
  2 Ajuste a videocâmara para o modo de espera.
  A luz de vídeo liga-se em sincronia com a videocâmara.
  Para apagar a luz de vídeo, comute a videocâmara a OFF (CHG), ou
  comute a luz de vídeo a OFF.
  Após o uso
  Ajuste o interruptor de alimentação a OFF.
  Notas
  • A bateria irá descarregar-se enquanto a videocâmara estiver no modo de
  espera. Certifique-se de comutar a videocâmara do modo de espera para
  OFF (CHG).
  Guarde-a na bolsa de transporte quando não estiver em utilização.
  Certifique-se de que a luz de vídeo tenha se esfriado, antes de guardá-la.
  C Iluminação de um objecto
  Nas tomada de cenas em interiores com este aparelho, podem-se obter
  imagens nítidas e de cores magníficas.
  Para tomadas de cenas em grandes angulares, a luz de vídeo pode não
  iluminar completamente os cantos das imagens. Utilize a luz de vídeo
  para registar efectivamente o objecto principal da imagem.
  Lâmpadas fluorescentes tendem a produzir flutuações de luz na gravação.
  O uso da luz de vídeo pode ajudar a produzir melhores imagens com
  menos indefinição de cores.
  D Substituição da lâmpada
  Utilize a lâmpada de xénon XB-3L da Sony. Entre em contacto com o
  representante Sony ou o centro de assistência técnica autorizado da Sony
  para substituir a lâmpada de xénon XB-3L. Indique o seguinte número de
  peça quando encomendar a lâmpada de xénon: A-1099-823-s.
  A lâmpada estará quente quando tiver acabado de se queimar. Aguarde até
  que a lâmpada se esfrie antes de removê-la.
  1 Depois de verificar se o aparelho está suficientemente frio para
  pegar nele, retire a tampa frontal introduzindo um objecto
  como, por exemplo, uma moeda.
  2 Substitua a lâmpada.
  1 Cubra a lâmpada usada com o tubo, fornecido com a
  lâmpada de substituição, e puxe-o para fora de modo a
  substituir a lâmpada usada.
  2 Introduza correctamente a nova lâmpada no suporte.
  * Não incline a lâmpada.
  3 Encaixe as patilhas da tampa frontal e fixe-a.
  Notas
  • A lâmpada estará quente quando tiver acabado de se queimar. Certifique-
  se de que a lâmpada tenha se esfriado o suficiente para manuseá-la.
  • Para evitar que a lâmpada seja impregnada de impressões digitais,
  manuseie-a com um pano seco. Caso a lâmpada esteja manchada, limpe-a
  completamente.
  3
  1
  2
Sony HVL-HL

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Sony HVL-HL lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Sony HVL-HL poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Sony HVL-HL. Ta instrukcja należy do kategorii Lampy wideo i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 9. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels, Nederlands, Duits, Zweeds, Portugees. Czy masz pytanie dotyczące Sony HVL-HL lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Sony HVL-HL

Ogólne
Marka Sony
Model HVL-HL
Produkt Lampa wideo
EAN 4901780914654
Język Engels, Nederlands, Duits, Zweeds, Portugees
Typ pliku PDF

InstrukcjaObslugiPDF.pl

Szukasz instrukcji? InstrukcjaObslugiPDF.pl zapewnia, że szybko znajdziesz instrukcję, której szukasz. Nasza baza danych zawiera ponad milion instrukcji PDF od ponad 10 000 marek. Codziennie dodajemy najnowsze instrukcje, abyś zawsze znalazł produkt, którego szukasz. To bardzo proste: po prostu wpisz nazwę marki i rodzaj produktu w pasku wyszukiwania, a od razu będziesz mógł przejrzeć instrukcję online za darmo.

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2021 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.