Instrukcja obsługi Sony Bravia KD-79X9005B

Sony Bravia KD-79X9005B
9.4 · 1
PDF instrukcja
 · 2 str.
Polski
instrukcjaSony Bravia KD-79X9005B

Touchpad Remote Control

RMF-ED004
4-528-450-21(1)Printed in China© 2014 Sony Corporationhttp://www.sony.net
Polski
Panel dotyk. zdalnego ster.Położenie etykiety identyfikacyjnej
Etykiety z numerem modelu i oznaczeniem
certyfikacji znajdują się pod osłoną baterii.
Produkt ten został wyprodukowany
przez lub na zlecenie Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Zapytania dotyczące zgodności
produktu z wymaganiami prawa Unii
Europejskiej należy kierować do Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W
kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy
korzystać z adresów kontaktowych
podanych w oddzielnych dokumentach
dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
RP:
Sony Europe Limited,
The heights , Brooklands
Weybridge, Surrey, KT 13 0XW
United Kingdom
Sony Corp. deklaruje, że ten panel dotyk.
zdalnego ster. jest zgodny z
podstawowymi wymogami i innymi
istotnymi warunkami dyrektywy 1999/5/
WE.
Szczegółowe informacje można znaleźć
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Wyrzucanie panelu dotyk. zdalnego ster.Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomaga
chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Wyrzucanie zużytych bateriiPozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na
jej opakowaniu oznacza, że nie może być
ona traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii
może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
stosuje się jako dodatkowe oznaczenie,
jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.

Uwaga

Przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa, aby zapewnić
bezpieczeństwo użytkowników urządzenia
i zapobiec uszkodzeniu przedmiotów.

Ostrzeżenie

Nie narażaj panelu dotyk. zdalnego ster.
na kontakt z ogniem.
Nie demontuj panelu dotyk. zdalnego
ster..
Nie używaj, nie ładuj, nie przechowuj ani
nie zostawiaj panelu dotyk. zdalnego
ster. w pobliżu ognia ani w miejscach, w
których jest wysoka temperatura, np. na
słońcu ani w nagrzanym słońcem
samochodzie.
Nie dopuszczaj, aby do środka panelu
dotyk. zdalnego ster. dostała się woda
lub inne substancje.
Baterii nie wolno narażać na przegrzanie,
np. kontakt z promieniami słońca,
ogniem itp.
Środki ostrożności
podczas użytkowania
Panel dotyk. zdalnego ster. korzysta z
sygnału radiowego z urządzenia BRAVIA.
Urządzenia radiowe wykorzystują pasmo
o częstotliwości 2,4GHz, zakłócenia
spowodowane przez bezprzewodowe
sieci LAN mogą więc powodować
zmniejszenie prędkości połączenia
radiowego lub okazjonalne przerwanie
łączności.
Jeśli w pobliżu znajdują się inne
urządzenia elektryczne (np. kuchenka
mikrofalowa lub smartfon), zakłócenie fal
radiowych jest bardziej prawdopodobne.
Nie potrząsaj urządzeniem ani nie
upuszczaj go.
Nie używaj urządzenia w wysokich
temperaturach ani w pobliżu silnego
pola magnetycznego.
Nie używaj urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, parę, wodę lub dym.
Małe akcesoria trzymaj poza zasięgiem
dzieci, aby nie zostały przez pomyłkę
połknięte.
Baterie wyrzucaj w sposób zgodny z
zasadami ekologii. W niektórych
regionach obowiązują specjalne przepisy
dotyczące wyrzucania baterii. Skonsultuj
się w tej sprawie z władzami lokalnymi.
Dostarczone wraz z urządzeniem baterie
manganowe służą do celów testowych.
Zalecamy używanie dostępnych w
handlu baterii alkalicznych.
(Nie wolno używać akumulatorów).

Rejestrowanie panelu

dotyk. zdalnego

ster.w telewizorze

1 Przygotuj dostarczony

pilot zdalnego
sterowania. Naciśnij
przycisk HOME na
dostarczonym pilocie
zdalnego sterowania,
wybierz
[Ustawienia]
[Ustawienia
systemowe] [Konfig.
panelu dotyk. zdalnego
ster.], a następnie
postępuj zgodnie z
poleceniami
wyświetlanymi na
ekranie.

2 Przygotuj panel dotyk.

zdalnego ster.

3 Naciśnij przycisk

zmniejszania głośności.

4 Trzymając wciśnięty

przycisk zmniejszania
głośności, naciśnij
przycisk SOCIAL VIEW i
przytrzymaj go przez
2sekundy.
Więcej informacji na temat panelu dotyk.
zdalnego ster. można znaleźć w
dokumencie i-Manual.
Dane techniczne
Temperatura eksploatacji (°C)-10°C - 40°CTyp baterii2 baterie AAAWymiary (w przybliżeniu; sz. × w. ×
gł.)
52,3mm × 130,4mm × 19,4mmMasa razem z bateriami
80 g
Częstotliwość łączności radiowej2,4GHz
NFC
13,56MHzWzornictwo i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Magyar
Touchpad távoli vezérlésAz azonosító címke helye
A modellszám és a tanúsítvány címkéi az
akkumulátorfedél eltávolítása után válnak
láthatóvá.
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1
Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán),
vagy megbízottja gyártotta. Az Európai
Unió jogszabályai alapján a
termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Németország) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz-
vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy az
érintőtáblás távirányító megfelel az 1999/5/
EK irányelv alapvető követelményeinek és
más vonatkozó előírásainak.
További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Az érintőtáblás távirányító hulladékkezeléseFeleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termék helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Használt elemek hulladékkezeléseFeleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez
a szimbólum együtt szerepelhet a higany
(Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha
az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált elemek helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítha
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.

Vigyázat

Személyes biztonsága és az anyagi kár
elkerülése érdekében, kérjük, olvassa el a
biztonsági utasításokat.

Figyelmeztetés

Ne dobja tűzbe az érintőtáblás távirányítót.
Ne szerelje szét az érintőtáblás
távirányítót.
Az érintőtáblás távirányítót ne használja,
ne töltse, ne tárolja és ne hagyja tűz
közelében, illetve magas hőmérsékletnek
kitett helyeken, például tűző napon vagy
napon álló autóban.
Ne jusson víz vagy más idegen anyag az
érintőtáblás távirányítóba.
Az elemeket ne tegye ki túlságosan magas
hőmérsékletnek, például napfénynek,
tűznek vagy hasonló hatásnak.
Használati
óvintézkedések
Az érintőtáblás távirányító működését a
BRAVIA készüléktől érke
rádiófrekvenciás jel biztosítja.
A rádiófrekvenciás eszközök 2,4 GHz
sávszélességet használnak, így a
kommunikációs sebesség a vezeték nélküli
LAN interferencia következtében
alkalmanként romolhat vagy
megszakadhat.
Ha vannak a közelben háztartási eszközök
(például mikrohullámú sütők vagy
okostelefonok), a rádióhullám-
interferencia valószínűbb.
Ne rázza és ne ejtse le a terméket.
Ne használja a terméket magas
hőmérsékleten vagy erős mágneses mező
közelében.
Ne használja a terméket poros, párás, vizes
vagy füstös helyen.
A kisméretű tartozékokat tartsa gyermekek
elől elzárva, nehogy véletlenül lenyeljék
azokat.
Gondoskodjon a lemerült elemek
környezetbarát elhelyezéséről. Bizonyos
régiókban törvény szabályozza az elemek
hulladékként történő elhelyezését. Lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
A mellékelt mangán elemek tesztelési
célokat szolgálnak.
A kereskedelmi forgalomban elérhető
alkáli elemek használatát ajánljuk.
(Újratölthető elemek nem használhatók.)

Az érintőtáblás

távirányító

regisztrálása a tv-

készülékhez

1 Készítse elő a mellékelt

tv-távirányítót. Nyomja
meg a HOME gombot a
mellékelt tv-távirányítón,
válassza a
[Beállítások]
[Rendszerbeállítások]
[Touchpad távoli
vezérlés beállítása]
lehetőséget, majd kövesse
a képernyőn megjelenő
utasításokat.

2 Készítse elő az

érintőtáblás távirányítót.

3 Nyomja le a

hangerőcsökkentés
gombot.

4 Nyomja le a SOCIAL VIEW

gombot 2 másodpercig,
miközben nyomva tartja a
hangerőcsökkentés
gombot.
Az érintőtáblás távirányítóval kapcsolatban
további információkat az i-Manual
kézikönyvben talál.
Műszaki adatok
Működési hőmérséklet (°C)-10°C - 40°CElem típusaAAA elem × 2Méretek (kb.) (szé × ma × mé)52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mmTömeg az elemmel együtt
80 g
Rádióhullámos kommunikáció frekvenciája2,4 GHz
NFC
13,56 MHzA forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Slovensky
Diaľkový ovládač touchpadUmiestnenie identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu a označením
certifikátu sa nachádzajú pod krytom batérií.
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v
mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám
podľa legislatívy Európskej únie treba
adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že
tento Diaľkový ovládač touchpad spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia diaľkového ovládača touchpadLikvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí
sa odovzdat’ do príslušnej zberne na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie
tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo
predajňa, v ktorej ste si tento výrobok
zakúpili.
Likvidácia použitých batériíZneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo
0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Pozor

V záujme vlastnej bezpečnosti a v snahe o
predchádzanie poškodeniu zariadenia si
prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.

Varovanie

Diaľkový ovládač touchpad nehádžte do
ohňa.
Diaľkový ovládač touchpad nerozoberajte.
Diaľkový ovládač touchpad nepoužívajte,
nenabíjajte, neskladujte a nenechávajte v
blízkosti ohňa ani na miestach s vysokou
teplotou, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v autách vyhriatych od slnka.
Zabráňte vniknutiu vody alebo cudzích
predmetov do diaľkového ovládača
touchpad.
Batérie nesmú byť vystavené nadmernému
teplu, napríklad slnečnému svetlu, ohňu a
podobne.
Opatrenia pri používaní
Diaľkový ovládač touchpad fungujú tak, že
prijímajú signály rádiových frekvencií (RF) z
TV prijímača BRAVIA.
Zariadenia RF využívajú pásmo 2,4 GHz, a
preto sa môže rýchlosť komunikácie občas
znižovať alebo môže nastať výpadok kvôli
rušeniu bezdrôtovej siete LAN.
Ak sa v blízkosti nachádzajú elektrické
domáce spotrebiče (napríklad mikrovlnné
rúry alebo smartfóny), rušenie rádiových
vĺn je pravdepodobnejšie.
Produktom netraste a zabráňte jeho pádu.
Tento produkt nepoužívajte pri vysokých
teplotách ani v blízkosti silných
magnetických polí.
Tento produkt nepoužívajte na miestach
vystavených prachu, pare, vode alebo
dymu.
Drobné príslušenstvo nenechávajte v
dosahu detí, pretože by ho mohli omylom
prehltnúť.
Batérie likvidujte spôsobom šetrným voči
životnému prostrediu. V niektorých
oblastiach môže byť likvidácia batérií
regulovaná. Informácie vám poskytnú
miestne úrady.
Dodané mangánové batérie sú určené len
na testovanie.
Odporúčame používať komerčne dostupné
alkalické batérie.
(Nabíjateľné batérie nie je možné
používať.)

Registrácia diaľkového

ovládača touchpad v

TV prijímači

1 Pripravte si dodaný

diaľkový ovládač TV
prijímača. Stlačte tlačidlo
HOME na dodanom
diaľkovom ovládači TV
prijímača, vyberte položky
[Nastavenia]
[Nastavenia systému]
[Nastavenie diaľkov.
ovládača touchpad] a
postupujte podľa
zobrazených pokynov.

2 Pripravte si diaľkový

ovládač touchpad.

3 Stlačte tlačidlo zníženia

hlasitosti.

4 Držte tlačidlo zníženia

hlasitosti a na 2 sekundy
stlačte tlačidlo SOCIAL
VIEW.
Ďalšie informácie o diaľkovom ovládači
touchpad nájdete v návode i-Manual.
Špecifikácie
Prevádzková teplota (°C)-10°C - 40°CTyp batérieBatéria AAA × 2Rozmery (približne) (š × v × h)52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mmHmotnosť vrátane batérie
80 g
Rádiokomunikačná frekvencia2,4 GHz
NFC
13,56 MHzVzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Česky
Dálkové ovládání TouchpadUmístění identifikačního štítku
Štítky pro model č. a certifikační označení
najdete po sejmutí krytu baterie.
Tento výrobek byl vyroben buď přímo
nebo v zastoupení společností Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonskon. Žádosti
týkající se technických požadavků na
výrobky danými směrnicemi Evropské
unie je třeba adresovat na
zplnomocněného zástupce, kterým je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro
záležitosti servisu a záručních
podmínek se obracejte na adresy
uvedené v servisních a záručních
dokumentech.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že
toto dálkové ovládání Touchpad vyhovuje
základním požadavkům a dalším
relevantním ustanovením směrnice
1999/5/ES.
Podrobnosti naleznete na následujících
stránkách:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace dálkového ovládání TouchpadLikvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z
domácnosti. Je nutné ho odvézt do
Instrukcja obsługi
PL
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
Használati útmutató
HU
Instrucţiuni de utilizare
RO
Ръководство за употреба
BG
Oδηγίες Xρήσης
GR
Kullanım Kılavuzu
TR
Инструкция по эксплуатации
RU
Інструкція з експлуатації
UA
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete ochránit přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního
obecního úřadu, podniku pro likvidaci
domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Likvidace použitých bateriíNakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na
jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se nemělo
nakládat jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech
baterii může být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie
obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo
0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo
docházet v případech nevhodného zacházení
s vyřazenými bateriemi. Materiálová
recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé
spojení s vloženou baterií, je třeba, aby
takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z
výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, podnik zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde
jste výrobek zakoupili.

Upozornění

Vzájmu zajištění osobní bezpečnosti a
zamezení vzniku škod na majetku si přečtěte
tyto bezpečnostní pokyny.

Varování

Nevkládejte dálkové ovládání Touchpad do
ohně.
Nerozebírejte dálkové ovládání Touchpad.
Nepoužívejte, nenabíjejte, neskladujte a
nenechávejte dálkové ovládání Touchpad
vblízkosti ohně ani na místech svysokou
teplotou, například na přímém slunečním
světle nebo vautě zaparkovaném na
slunci.
Dávejte pozor, aby se do dálkového
ovládání Touchpad nedostala voda ani jiné
materiály.
Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému
teplu, například slunečnímu záření, ohni a
podobně.
Opatření při použití
Dálkové ovládání Touchpad je řízeno
radiofrekvenčním signálem ze zařízení
BRAVIA.
Radiofrekvenční zařízení využívají pásmo
frekvence 2,4GHz, proto může občas kvůli
rušení bezdrátové sítě LAN dojít ke snížení
rychlosti komunikace.
Pokud jsou vblízkosti dálkového ovládání
umístěny domácí elektrické přístroje (např.
mikrovlnné trouby nebo chytré telefony),
radiofrekvenční rušení je
pravděpodobnější.
Chraňte výrobek před otřesy a pádem.
Nepoužívejte výrobek při vysoké teplotě
nebo vblízkosti silného magnetického
pole.
Nepoužívejte výrobek vmístech svýskytem
prachu, páry, vody nebo kouře.
Malá příslušenství uchovávejte mimo
dosah dětí, které by je mohly omylem
polknout.
Baterie likvidujte způsobem, který chrání
životní prostředí. Vněkterých oblastech je
nutné baterie likvidovat podle místních
předpisů. Informujte se u příslušných
úřadů.
Dodané manganové baterie slouží ke
zkušebním účelům.
Doporučujeme používat běžně dostupné
alkalické baterie.
(Dobíjecí baterie nelze použít.)

Registrace dálkového

ovládání Touchpad

ktelevizoru

1 Připravte dodané dálkové

ovládání televizoru.
Stiskněte tlačítko HOME na
dodaném dálkovém
ovládání televizoru, zvolte
[Nastavení]
[Systémová nastavení]
[Nastavení dálk. ovl.
Touchpad], potom se řiďte
pokyny na obrazovce.

2 Připravte si dálkové

ovládání Touchpad.

3 Stiskněte tlačítko snížení

hlasitosti.

4 Držte tlačítko snížení

hlasitosti stisknuté a na
2sekundy podržte tlačítko
SOCIAL VIEW.
Další informace o dálkovém ovládání
Touchpad najdete vpříručce i-Manual.
Specifikace
Provozní teplota (°C)-10°C - 40°CTyp baterieBaterie typu AAA (2ks)Rozměry (přibl.) (š × v × h)52,3mm×130,4mm×19,4mmHmotnost včetně baterie
80 g
Radiokomunikační frekvence2,4GHz
NFC
13,56MHzVzhled a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Български
Тъчпад дистанционноМясто на идентификационния етикет
Етикетите за номер на модел и
маркировка за сертификация се намират
като се свали капака на батерията.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитвания за съответствие на
продуктите съгласно
законодателството на Европейския
съюз, следва да се отправят към
Упълномощения представител Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Германия. За
въпроси, свързани със сервиз и
гаранция, моля използвайте адресите,
посочени в придружаващите сервизни
или гаранционни документи.
С настоящето Sony Corp. декларира, че
това тъчпад дистанционно отговаря на
основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕО.
За подробности посетете следния URL
адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне на тъчпад дистанционнотоТретиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното
място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Изхвърляне на изхабени батерииТретиране на използвани батерии (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или върху
опаковката показва, че батерията,
доставена с този продукт, не трябва да се
третира като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се
използва в комбинация с означение на
химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като предадете тази батерия на
правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето им на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните
ресурси.
За продукти, които от гледна точка на
безопасност, правилен начин на действие
или съхранение на данни изискват
батерията да бъде постоянно свързана
(вградена), тази батерия трябва да бъде
подменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да сте сигурни, че
вградената батерия ще бъде третирана
правилно, предайте стария продукт в
събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
За всички останали батерии моля
прочетете в упътването как да извадите
по безопасен начин изважда батерията от
продукта. Предайте я в събирателния
пункт за рециклиране на използвани
батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.

Внимание

Моля, прочетете внимателно тези
инструкции за безопасност, за да
осигурите личната си безопасност и да
предотвратите повреда на имущество.

Предупреждение

Не поставяйте тъчпад дистанционното в
огън.
Не разглобявайте тъчпад
дистанционното.
Не използвайте, зареждайте,
съхранявайте или оставяйте тъчпад
дистанционното близо до огън или на
места с висока температура, например
на директна слънчева светлина или в
нагрети от слънцето автомобили.
Не допускайте вода или чужди частици
да навлизат в тъчпад дистанционното.
Не излагайте батериите на прекомерна
топлина, например слънчева светлина,
огън или подобни.
Предпазни мерки при
употреба
Тъчпад дистанционното се задейства
чрез радиочестотен сигнал от BRAVIA.
Радиочестотните устройства използват
честотна лента 2,4 GHz, затова скоростта
на комуникация може да се влошава
или понякога да прекъсва при
смущения от безжични мрежи.
Ако наблизо има поставени домакински
електрически уреди (напр.
микровълнови фурни или смартфони),
вероятността за радиочестотни
смущения е по-голяма.
Не разклащайте и не изпускайте
продукта.
Не използвайте продукта при висока
температура или в близост до силно
магнитно поле.
Не използвайте продукта на места,
изложени на прах, пара, вода или дим.
Пазете малките аксесоари далеч от
деца, за да не бъдат погълнати от тях по
грешка.
Изхвърляйте изразходваните батерии
по щадящ околната среда начин. В
някои населени места е възможно
изхвърлянето на батериите да е
регулирано нормативно. Моля,
консултирайте се с местните власти.
Доставените манганови батерии са с
цел тестване на продукта.
Препоръчваме употребата на алкални
батерии, налични в търговската мрежа.
(Презареждаеми батерии не могат да се
използват.)

За да регистрирате

тъчпад

дистанционното към

телевизора

1 Подгответе

предоставеното
дистанционно на
телевизора. Натиснете
бутон HOME на
предоставеното
дистанционно на
телевизора, изберете
[Настройки]
[Системни настройки]
[Настройка на тъчпад
дистанционно], след
което следвайте
инструкциите на екрана.

2 Подгответе тъчпад

дистанционното.

3 Натиснете бутона за

намаляване на звука.

4 Натиснете клавиша

SOCIAL VIEW за 2
секунди, като държите
натиснат бутона за
намаляване на звука.
За повече информация за тъчпад
дистанционното вижте i-Manual.
Спецификации
Работна температура (°C)-10°C - 40°CВид батерияAAA батерия × 2Размери (прибл.) (ш × в × д)52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mmТегло, включително батерията
80 g
Радио комуникационна честота2,4 GHz
NFC
13,56 MHzДизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Română
Telecomandă cu touchpadAmplasarea etichetei de identificare
Etichetele pentru numărul de model şi
marcajul de certificare se găsesc prin
îndepărtarea capacului compartimentului
pentru baterii.
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebări legate de
conformitatea aparatului cu legislația
Uniunii Europene pot fi adresate: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice intrebări legate de service sau de
garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce însoţesc
aparatul.
Prin prezenta, Sony Corp. declară că această
telecomandă cu touchpad este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Casarea telecomenzii cu touchpadDezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă
produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va
ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi
primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul
de salubritate local sau magazinul de unde
aţi cumpărat produsul.
Casarea bateriilor uzateDezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu
menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i
se pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu şi
pentru sănătatea umană, care, în caz contrar,
pot fi provocate de către manipularea şi
eliminarea greşită a acestor baterii.
Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele
de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi
produsulul la sfârşitul duratei de funcţionare
la centrele de colectare pentru deşeuri
electrice şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a
bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la
un centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.

Atenţie

Citiţi aceste instrucţiuni de siguranţă pentru
securitatea dvs. personală şi pentru
prevenirea daunelor materiale.

Avertisment

Nu aruncaţi telecomanda cu touchpad în
foc.
Nu demontaţi telecomanda cu touchpad.
Nu utilizaţi, nu încărcaţi, nu depozitaţi şi nu
lăsaţi telecomanda cu touchpad în
apropierea unui foc sau în locaţii cu
temperatură ridicată, de ex., în lumină
solară directă sau în maşini încălzite la
soare.
Nu permiteţi pătrunderea apei sau a
corpurilor străine în telecomanda cu
touchpad.
Bateriile nu trebuie expuse la căldură
excesivă, de ex., la soare, foc sau alte surse
similare.
Măsuri de precauţie la
utilizare
Telecomanda cu touchpad este acţionată
prin semnale RF de la televizorul BRAVIA.
Dispozitivele RF utilizează o lărgime de
bandă de 2,4 GHz, motiv pentru care viteza
de comunicaţie se poate deteriora sau
comunicaţia se poate întrerupe ocazional
din cauza interferenţei cu dispozitivele
LAN wireless.
Dacă în apropierea telecomenzii sunt
amplasate dispozitive electrocasnice (de
ex., cuptoare cu microunde sau telefoane
smartphone), interferenţele cu unde radio
sunt mai probabile.
Nu scuturaţi şi nu lăsaţi să cadă acest
produs.
Nu utilizaţi acest produs la temperaturi
ridicate sau în apropierea unui câmp
magnetic puternic.
Nu utilizaţi acest produs în locaţii expuse la
praf, aburi, apă sau fum.
Nu lăsaţi accesoriile de mici dimensiuni la
îndemâna copiilor, pentru a nu fi ingerate
accidental.
Casaţi bateriile într-un mod ecologic. În
anumite regiuni, casarea bateriilor este
reglementată. Adresaţi-vă cu autorităţilor
locale.
Bateriile cu mangan furnizate servesc în
scopuri de testare.
Se recomandă utilizarea de baterii alcaline
disponibile în comerţ.
(Nu se pot utiliza acumulatori.)

Pentru înregistrarea

telecomenzii cu

touchpad la televizor

1 Pregătiţi telecomanda

furnizată a televizorului.
Apăsaţi pe butonul HOME
de la telecomanda
furnizată a televizorului,
selectaţi
[Setări]
[Setări sistem]
[Configurare telecomandă
cu touchpad], apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.

2 Pregătiţi telecomanda cu

touchpad.

3 Apăsaţi pe butonul de

reducere a volumului.

4 Apăsaţi pe butonul SOCIAL

VIEW timp de 2 secunde,
menţinând apăsat butonul
de reducere a volumului.
Pentru mai multe informaţii despre
telecomanda cu touchpad, consultaţi
manualul i-Manual.
Specificaţii
Temperatură de funcţionare (°C)-10°C - 40°CTip de baterieBaterie AAA × 2Dimensiuni (aprox.) (l × h × l)52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mmGreutate cu baterie
80 g
Frecvenţă de radiocomunicaţii2,4 GHz
NFC
13,56 MHzDesignul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Ελληνικά
Τηλεχειριστήριο TouchpadΘέση της ετικέτας αναγνώρισης προϊόντος
Μπορείτε να βρείτε την ετικέτα με τον
αριθμό μοντέλου και τη σήμανση
πιστοποίησης αφαιρώντας το κάλυμμα της
μπαταρίας.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση SonyΑγαπητέ πελάτη
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή
με ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και
άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή
την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα
μέλη του δικτύου μας ASN, για παράδειγμα
σε τηλεφωνικούς καταλόγους, στους
καταλόγους προϊόντων μας και στις
ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε
περιττή ταλαιπωρία σας, συνιστούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χρήσης προτού ψάξετε για επισκευή κατά
τη διάρκεια της εγγύησης.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν
της Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που
συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.Με την
παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν
είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα
σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή,
για μια περίοδο ΔYΟ ΕΤΩN από την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη
χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony
ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της
Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony)
χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η
Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα
ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα
και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1.
Επισκευές δυνάμει της παρούσας
εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν
προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή
η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της
ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του
προϊόντος και του ονόματος του
εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό
προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η
Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν
να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά
την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν
προσκομισθούν τα προαναφερόμενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από
αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή
το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα
του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν
ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο
σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει
αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή
καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή
αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν
σας για επισκευή κατά την περίοδο
εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς
που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊόντος σας προς και από τη Sony ή
μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
εξής:
Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα
οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, κλπ.).
Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή
οικιακή χρήση.
Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από
Kακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
του χειρισμού που επιφέρει
φυσική, αισθητική ή επιφανειακή
ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή

Instrukcja

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Sony Bravia KD-79X9005B. Ta instrukcja należy do kategorii Telewizory i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 9.4. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Sony Bravia KD-79X9005B lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Sony , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Samsung Galaxy A7 udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Specyfikacje Sony Bravia KD-79X9005B

Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu Sony Bravia KD-79X9005B.

Daj się zahipnotyzować obrazowi 4K dzięki 8,2 milionom pikseli. Spektakularna rozdzielczość 3840 x 2160 to oszałamiająca...
Daj się zahipnotyzować obrazowi 4K dzięki 8,2 milionom pikseli. Spektakularna rozdzielczość 3840 x 2160 to oszałamiająca...
Wyraziste szczegóły widoczne z praktycznie każdego miejsca, spójne kolory i klarowność obrazu przy ultraszerokich kątach...
Wyraziste szczegóły widoczne z praktycznie każdego miejsca, spójne kolory i klarowność obrazu przy ultraszerokich kątach...
Wyświetlacz jest wyposażony w standardowy uchwyt VESA do powieszenia na ścianie lub ramieniu obrotowym.
Ciesz się grami mobilnymi, muzyką i filmami na dużym ekranie.
Nie ma potrzeby kupować zewnętrznych głośników, aby uzyskać doskonały dźwięk. Dzięki zintegrowanym głośnikom ten wyświet...
Dzięki doskonałej kamerze internetowej utrzymywanie kontaktu i praca są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Rodzinny ...
Przygotuj się na zanurzenie się w dźwięku, jakiego nie zapewniłby Ci laptop. Cztery głośniki stereo zapewniają bogaty, p...
Wygoda w zasięgu ręki z pilotem, dzięki któremu sterowanie wyświetlaczem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Ogólne
Marka Sony
Model Bravia KD-79X9005B
Produkt Telewizor
EAN 4905524975376
Język Polski
Typ pliku PDF
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu 79 "
Długość przekątnej ekranu (cm) 199.6 cm
Typ HD 4K Ultra HD
Rozdzielczość 3840 x 2160 px
Ustawienia formatu ekranu 14:9,Zoom
Obsługiwane rozdzielczości grafiki 3840 x 2160,4096 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo 1080i,1080p,2160p,480i,480p,576i,576p,720p
Współczynik kontrastu (dynamiczny) 1000000:1
Jasność - cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) - ms
Typ podświetlenia LED -
Kąt widzenia (poziomy) 178 °
Kąt widzenia (pionowy) 178 °
Technologia interpolacji Motionflow XR 800 Hz
Kształt ekranu Płaski
Natywne proporcje obrazu 16:9
Konstrukcja
Kolor produktu Czarny
Diody LED Tak
Standard VESA Tak
Wbudowany wyłącznik Tak
Interfejs do montażu panelu 400 x 400 mm
Porty i interfejsy
Złożone wejście wideo 1
Wyjścia słuchawkowe 1
Moduł CI+ Tak
Ilość portów HDMI 4
Wejście PC (D-Sub) Nie
Mobile High-Definition Link (MHL) Tak
HDCP Tak
Port DVI Nie
Ilość portów DVI-D 0
Liczba portów USB 2.0 3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A 0
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) 1
Wejscie Audio (L,P) 1
Wejście cyfrowe audio 1
Liczba złącz rf 1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 1
Wspólny interfejs -
Wejście S-Video 0
Consumer Electronics Control (CEC) BRAVIA Sync
Liczba gniazd cardbus pcmcia 1
Liczba złącz scart 2
Cechy zarządzania
Wyłącznik czasowy Tak
Włącznik/wyłącznik czasowy Tak
Elektroniczny przewodnik po programach Tak
OSD Tak
Języki menu ekranowego BUL,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HEB,HUN,ITA,KAZ,LIT,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR
Moc
Pobór mocy w trybie czuwania 0.3 W
Maksymalne zużycie mocy 433 W
Pobór mocy 229 W
Sieć
Wi-Fi Tak
Wi-Fi Direct Tak
Przewodowa sieć LAN Tak
Przeglądanie Tak
Wydajność
Kontrola rodzicielska Tak
Miejscowe przyciemnianie -
Funkcje dotyczące telegazety -
24p Tak
Czujnik oświetlenia otoczenia Tak
Tryb gry Tak
Redukcja hałasu Tak
Obsługiwane formaty plików wideo 3GPP,AVCHD,AVI,MKV,MOV,MP4,MPEG1,WEBM,WMV,XVID
Obsługiwane formaty audio LPCM,MP3,WMA
Format kompresji zdjęć JPG,MPO
Pozostałe funkcje
Obraz-Obraz Tak
Typ 3D Pasywne
Funkcja zegara Tak
Wsparcie głębokich barw Tak
Panoramo Tak
Funkcja wykrywania twarzy Tak
Skype Tak
Kompatybilność 3D Tak
Wbudowane głośniki Tak
Wbudowana kamera/aparat Tak
Wbudowany mikrofon Tak
Roczne zużycie energii 318 kWh
Klasa efektywności energetycznej (stara) A
Baterie w zestawie Tak
Okulary 3D dostępne w zestawie Tak
Ilość okularów 3D 2
NFC Tak
Obsługiwane systemy plików exFAT,FAT16,FAT32,NTFS
Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA) Tak
Tuner telewizyjny
Typ tunera Analogowe i cyfrowe
System formatu sygnału analogowego -
System formatu sygnału cyfrowego DVB-C2,DVB-S2,DVB-T2
Automatyczne wyszukiwanie kanałów Tak
Smart TV
Smart TV Tak
Telewizja internetowa Tak
Aplikacje lifestyle Skype
Tryby inteligentne Cinema,Game,Personal,Photo,Sports,Standard,Vivid
Audio
Ilość głośników 4
Moc wyjściowa (RMS) 65 W
Tryby dźwięku Movie,Music,Standard
Technologie dekodowania dźwięku Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse
Wbudowane dekodery dzwieku Dolby Digital
Waga i rozmiary
Szerokość (bez podstawy) 2029 mm
Głębokość (bez podstawy) 111 mm
Wysokość (bez podstawy) 1054 mm
Waga (bez podstawy) 59700 g
Szerokość urządzenia (z podstawą) 2031 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą) 442 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą) 1109 mm
Waga (z podstawą) 60900 g
Dane opakowania
Szerokość opakowania 2157 mm
Głębokość opakowania 531 mm
Wysokość opakowania 1205 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania Tak
Przewody Prąd przemienny
Podstawa biurkowa Tak
Skrócona instrukcja obsługi Tak
Podręcznik użytkownika Tak
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Sony Bravia KD-79X9005Bmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników