Instrukcja obsługi Siemens SX66U052EU

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Siemens SX66U052EU. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Siemens SX66U052EU na tej stronie.

K
6WDUW
K
KPLQ
6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
.ODUVSOHUHLQIOOHQ
5HLQLJHUHLQIOOHQ
3URJUDPPZlKOHQ
.XU]XQGKDQGOLFK
DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
EUDXFKW
9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
GHQQRFK$XIVWHOOXQG
*HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
.XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
GH
*HUlWHLQVFKDOWHQ
*HUlWDXVVFKDOWHQ
$OOHVNODU
3URJUDPPVWDUWHQ
/RVJHKWV
9000 709 350
(9109) 640 TV
+lUWHZHUWEHLP
:DVVHUZHUNHUIUDJHQ
XQGHLQWUDJHQ
(QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
6FKQHOOHUOHGLJW
QXUYRUGHPHUVWHQ
6SOHQRGHUEHL
YHUlQGHUWHU
:DVVHUKlUWH
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
















:DVVHU
+lUWHZHUW
G+
+lUWH
EHUHLFK
PPROO
(LQVWHOO
ZHUW
XQGVRHLQVWHOOHQ
KPLQ
%$
&
(,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
%HLGH7DVWHQORVODVVHQ
'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
ZHLFK
ZHLFK
PLWWHO
PLWWHO
PLWWHO
KDUW
KDUW
KDUW
/|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
'HFNHO
DXIGUHKHQ
1XUYRUGHP
HUVWHQ6SOHQ
GHQ6DO]EHKlOWHU
PLW:DVVHU
IOOHQ
6SH]LDOVDO]
HLQIOOHQ
QLH5HLQLJHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
VFKOLHHQ
8PJHKHQG
VSOHQ
0DFKWEOLW]EODQN
0DUNLHUXQJ
GUFNHQ
'HFNHO
DQKHEHQ
.ODUVSOHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
VFKOLHHQ
./,&.
9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
(YHQWXHOO
'HFNHO|IIQHQ
7DVWHGUFNHQ
$FKWXQJ
.RPELSURGXNWH
QLFKWIUDOOH
3URJUDPPH
JHHLJQHW
+HUVWHOOHUKLQZHLVH
EHDFKWHQ
5HLQLJHUQXU
LQWURFNHQH
5HLQLJHUNDPPHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
]XVFKLHEHQ
GUFNHQ
3/233
PO
PO
PO
3URJUDPPEHUVLFKW
,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH
3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW
'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHV
HQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWH
QDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
$EZHLFKXQJHQLQGHU3UD[LVVLQGP|JOLFK
KDOEH1RUPEHODGXQJ
6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
9RUVSOHQ
6FKQHOO

$XWR

(FR

$XWR

$XWR

6WURPYHUEUDXFKLQN:K
:DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
'DXHULQ6WG0LQ
Ô
¸
i
e
x
j
Í
2:40 - 1:20 0:29 * 0:15
1,30 - 0,70 0,80 0,05
18 - 7 10 4
=XVDW]IXQNWLRQHQ
0DFKHQIOH[LEHO
=HLWVSDUHQ
9DULR6SHHG
ZLUGGXUFKHUK|KWHQ
(QHUJLHHLQVDW]EHL
JOHLFKEOHLEHQGHU
5HLQLJXQJVOHLVWXQJHU]LHOW
+DOEH%HODGXQJ
EHLZHQLJ*HVFKLUU
VSDUW:DVVHU(QHUJLH
XQG=HLW
+\JLHQH
ZlKUHQGGHV
6SOYRUJDQJVZLUGGLH
7HPSHUDWXUHUK|KW
'DGXUFKZLUGHLQHUK|KWHU
+\JLHQHVWDWXVHUUHLFKW
,QWHQVLY=RQH
SHUIHNWIU
JHPLVFKWH%HODGXQJ
6SOGUXFNXQG
6SOWHPSHUDWXUZLUG
HWZDVHUK|KW
MHQDFK0RGHOO
½
²
w
*ODQ]WURFNQHQ
«YHUKLQGHUW)OHFNHQXQG
YHUEHVVHUWGDV
7URFNQXQJVHUJHEQLV
'LH=XJDEHYRQ
.ODUVSOHUZLUGKLHUEHL
HPSIRKOHQ

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Siemens SX66U052EU innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Siemens SX66U052EU udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Siemens
Model SX66U052EU
Produkt Zmywarka
EAN 4242003581865
Język Włoski, Polski
Grupa produktu Zmywarki
Typ pliku PDF
Design
Długość przewodu 1.7m
Kolor drzwiczek Nie dotyczy
Kolor panelu sterowania Stal nierdzewna
Zarządzanie energią
Klasa wydajności energetycznej A+++
Pobór wody na cykl 10L
Roczne spożycie wody 2800L
Napięcie wejściowe AC 220-240V
Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60Hz
Obciążenie 2400W
Roczne zużycie energii 215kWh
Zużycie energii na cykl 0.75kWh
Praca
Kategoria prania A
Kategoria suszenia A
Poziom hałasu Lc IEC 43dB
Ilość programów piorących 6
Liczba miejsc 13
Czas cyklu 160min
Programy mycia eco✗my, pre-rinse, quick
Funkcja AquaStop
funkcja AquaSensor
Opóźniony start 24godz
Liczba ustawień temperatury 5
Temperatura (maks) 75°C
Ergonomia
Filtr samoczyszczący
Zabezpieczenie przed dziećmi
Podgrzewacz przepływowy
Waga i rozmiary
Waga produktu 47000g
Szerokość produktu 598mm
Długość urządzenia 550mm
Wysokość urządzenia 865mm
Waga wraz z opakowaniem 50000g