Instrukcja obsługi Siemens SX66U052EU

Siemens SX66U052EU

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Siemens SX66U052EU. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Siemens SX66U052EU prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Siemens
Model
SX66U052EU
Produkt
EAN
4242003581865
Język
Włoski, Polski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
K
6WDUW
K
KPLQ
6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
.ODUVSOHUHLQIOOHQ
5HLQLJHUHLQIOOHQ
3URJUDPPZlKOHQ
.XU]XQGKDQGOLFK
DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
EUDXFKW
9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
GHQQRFK$XIVWHOOXQG
*HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
.XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
GH
*HUlWHLQVFKDOWHQ
*HUlWDXVVFKDOWHQ
$OOHVNODU
3URJUDPPVWDUWHQ
/RVJHKWV
9000 709 350
(9109) 640 TV
+lUWHZHUWEHLP
:DVVHUZHUNHUIUDJHQ
XQGHLQWUDJHQ
(QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
6FKQHOOHUOHGLJW
QXUYRUGHPHUVWHQ
6SOHQRGHUEHL
YHUlQGHUWHU
:DVVHUKlUWH
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
















:DVVHU
+lUWHZHUW
G+
+lUWH
EHUHLFK
PPROO
(LQVWHOO
ZHUW
XQGVRHLQVWHOOHQ
KPLQ
%$
&
(,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
%HLGH7DVWHQORVODVVHQ
'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
ZHLFK
ZHLFK
PLWWHO
PLWWHO
PLWWHO
KDUW
KDUW
KDUW
/|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
'HFNHO
DXIGUHKHQ
1XUYRUGHP
HUVWHQ6SOHQ
GHQ6DO]EHKlOWHU
PLW:DVVHU
IOOHQ
6SH]LDOVDO]
HLQIOOHQ
QLH5HLQLJHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
VFKOLHHQ
8PJHKHQG
VSOHQ
0DFKWEOLW]EODQN
0DUNLHUXQJ
GUFNHQ
'HFNHO
DQKHEHQ
.ODUVSOHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
VFKOLHHQ
./,&.
9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
(YHQWXHOO
'HFNHO|IIQHQ
7DVWHGUFNHQ
$FKWXQJ
.RPELSURGXNWH
QLFKWIUDOOH
3URJUDPPH
JHHLJQHW
+HUVWHOOHUKLQZHLVH
EHDFKWHQ
5HLQLJHUQXU
LQWURFNHQH
5HLQLJHUNDPPHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
]XVFKLHEHQ
GUFNHQ
3/233
PO
PO
PO
3URJUDPPEHUVLFKW
,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH
3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW
'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHV
HQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWH
QDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
$EZHLFKXQJHQLQGHU3UD[LVVLQGP|JOLFK
KDOEH1RUPEHODGXQJ
6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
9RUVSOHQ
6FKQHOO

$XWR

(FR

$XWR

$XWR

6WURPYHUEUDXFKLQN:K
:DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
'DXHULQ6WG0LQ
Ô
¸
i
e
x
j
Í
2:40 - 1:20 0:29 * 0:15
1,30 - 0,70 0,80 0,05
18 - 7 10 4
=XVDW]IXQNWLRQHQ
0DFKHQIOH[LEHO
=HLWVSDUHQ
9DULR6SHHG
ZLUGGXUFKHUK|KWHQ
(QHUJLHHLQVDW]EHL
JOHLFKEOHLEHQGHU
5HLQLJXQJVOHLVWXQJHU]LHOW
+DOEH%HODGXQJ
EHLZHQLJ*HVFKLUU
VSDUW:DVVHU(QHUJLH
XQG=HLW
+\JLHQH
ZlKUHQGGHV
6SOYRUJDQJVZLUGGLH
7HPSHUDWXUHUK|KW
'DGXUFKZLUGHLQHUK|KWHU
+\JLHQHVWDWXVHUUHLFKW
,QWHQVLY=RQH
SHUIHNWIU
JHPLVFKWH%HODGXQJ
6SOGUXFNXQG
6SOWHPSHUDWXUZLUG
HWZDVHUK|KW
MHQDFK0RGHOO
½
²
w
*ODQ]WURFNQHQ
«YHUKLQGHUW)OHFNHQXQG
YHUEHVVHUWGDV
7URFNQXQJVHUJHEQLV
'LH=XJDEHYRQ
.ODUVSOHUZLUGKLHUEHL
HPSIRKOHQ

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Siemens SX66U052EU, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Design
Obudowa   Całkowicie zabudowy
Długość przewodu   1.7 m
Kolor drzwiczek Nie dotyczy
Kolor panelu sterowania Stal nierdzewna
Zarządzanie energią
Klasa wydajności energetycznej   A+++
Pobór wody na cykl   10 L
Roczne spożycie wody   2800 L
Napięcie wejściowe AC   220-240 V
Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
Obciążenie   2400 W
Roczne zużycie energii   215 kWh
Zużycie energii na cykl 0.75 kWh
Praca
Kategoria prania   A
Kategoria suszenia   A
Poziom hałasu Lc IEC   43 dB
Ilość programów piorących   6
Liczba miejsc   13
Czas cyklu 160 min
Programy mycia economy, pre-rinse, quick
Funkcja AquaStop   yes
funkcja AquaSensor yes
Opóźniony start   24 godz
Liczba ustawień temperatury 5
Temperatura (maks) 75 °C
Ergonomia
Filtr samoczyszczący yes
Zabezpieczenie przed dziećmi   yes
Podgrzewacz przepływowy yes
Waga i rozmiary
Waga produktu   47000 g
Szerokość produktu   598 mm
Długość urządzenia   550 mm
Wysokość urządzenia   865 mm
Waga wraz z opakowaniem   50000 g