Instrukcja obsługi Renkforce RCD-3038KL

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Renkforce RCD-3038KL. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Renkforce RCD-3038KL na tej stronie.

Version 02/12
Ý
RCD-3038KL
CD-Tuner
!"#$"%&%'()%*"$+&%'
,"$+"-./01
RCD-3038KL
CD-Tuner
23"4)+$%'-5%(+4&6+$7%(
8)'"-09/10
RCD-3038KL
Syntoniseur CD
:7+$6"-#;<=3*7$
8)'"-1>/?@A
RCD-3038KL
CD-Tuner
B"C4&$D())%E$FG$='
8)'$%)-??@/?>H
Best.-Nr. / ItemNo. /
N° de commande / Bestnr.:
37 34 72
I0J@.?.J@?
Ý
Impressum
K$"("-!"#$"%&%'()%*"$+&%'-$(+-"$%"-8&C*$D)+$7%-#"4-L7%4)#-<*"6+47%$6-,<M-N*)&(/L7%4)#/,+4O-?M-K/A..>@-P$4(6Q)&-REEEO67%4)#O67=SO
T**"-U"6Q+"-"$%(6Q*$"V*$6Q-WC"4("+G&%'-X74C"Q)*+"%O-U"347#&D+$7%"%-F"#"4-T4+M-GO-!O-Y7+7D73$"M-Z$D47X"4[$*=&%'M-7#"4-#$"-<4[)((&%'-$%
"*"D+47%$(6Q"%-K)+"%X"4)4C"$+&%'()%*)'"%M-C"#\4["%-#"4-(6Q4$[+*$6Q"%-B"%"Q=$'&%'-#"(-P"4)&('"C"4(O-:)6Q#4&6DM-)&6Q-)&(G&'(E"$/
("M-X"4C7+"%O
K$"("-!"#$"%&%'()%*"$+&%'-"%+(34$6Q+-#"=-+"6Q%$(6Q"%-,+)%#-C"$-K4&6D*"'&%'O-]%#"4&%'-$%-^"6Q%$D-&%#-T&((+)++&%'-X74C"Q)*+"%O
_ Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
Legal notice
^Q"("-73"4)+$%'-$%(+4&6+$7%(-)4"-)-3&C*$6)+$7%-C`-L7%4)#-<*"6+47%$6-,<M-N*)&(/L7%4)#/,+4O-?M-K/A..>@-P$4(6Q)&-REEEO67%4)#O67=SO
T**-4$'Q+(-$%6*&#$%'-+4)%(*)+$7%-4"("4X"#O-U"347#&6+$7%-C`-)%`-="+Q7#M-"O'O-3Q7+7673`M-=$647[$*=$%'M-74-+Q"-6)3+&4"-$%-"*"6+47%$6-#)+)
3476"(($%'-(`(+"=(-4"a&$4"-+Q"-34$74-E4$++"%-)3347X)*-C`-+Q"-"#$+74O-U"34$%+$%'M-)*(7-$%-3)4+M-$(-347Q$C$+"#O
^Q"("-73"4)+$%'-$%(+4&6+$7%(-4"34"("%+-+Q"-+"6Q%$6)*-(+)+&(-)+-+Q"-+$="-7[-34$%+$%'O-LQ)%'"(-$%-+"6Q%7*7'`-)%#-"a&$3="%+-4"("4X"#O
_-Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
Information légales
L"-=7#"-#b"=3*7$-"(+-&%"-3&C*$6)+$7%-#"-*)-(76$c+c-L7%4)#-<*"6+47%$6-,<M-N*)&(/L7%4)#/,+4O-?M-K/A..>@-P$4(6Q)&-REEEO67%4)#O67=SO
^7&(-#47$+(-4c("4Xc(M-`-67=34$(-#"-+4)#&6+$7%O-^7&+"-4"347#&6+$7%M-a&"**"-a&b"**"-(7$+-R3O-"dO-3Q7+7673$"M-=$647[$*=M-()$($"-#)%(-#"(
$%(+)**)+$7%(-#"-+4)$+"="%+-#"-#7%%c"(S-%c6"(($+"-&%"-)&+74$()+$7%-c64$+"-#"-*bc#$+"&4O-5*-"(+-$%+"4#$+-#"-*"-4c$=34$="4M-=e="-3)4-"d+4)$+(O
L"-=7#"-#b"=3*7$-6744"(37%#-)&-%$X")&-+"6Q%$a&"-#&-=7="%+-#"-*)-=$("-(7&(-34"(("O-,7&(-4c("4X"-#"-=7#$[$6)+$7%(-+"6Q%$a&"(-"+-#"
*bca&$3"="%+O
_-Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
Colofon
K"G"-'"C4&$D())%E$FG$%'-$(-""%-3&C*$6)+$"-X)%-#"-[$4=)-L7%4)#-<*"6+47%$6-,<M-N*)&(/L7%4)#/,+4O-?M-K/A..>@-P$4(6Q)&-REEEO67%4)#O67=SO
T**"-4"6Q+"%M-X"4+)*$%'-$%C"'4"3"%M-X774C"Q7&#"%O-U"347#&6+$"(-X)%-E"*D"-))4#-#)%-77DM-C$FX774C""*#-[7+7D73$"M-=$647X"4[$*=$%'-7[-#"
4"'$(+4)+$"-$%-"*"D+47%$(6Q"-'"'"X"%(X"4E"4D$%'()33)4)+&&4M-X"4"$("%-#"-(6Q4$[+"*$FD"-+7"(+"==$%'-X)%-#"-&$+'"X"4O-:)#4&DM-77D-X)%
&$++4"D("*(M-X"4C7#"%O
K"G"-'"C4&$D())%E$FG$%'-X7*#7"+-))%-#"-+"6Q%$(6Q"-(+)%#-C$F-Q"+-$%-#4&D-C"G74'"%O-f$FG$'$%'-X)%-+"6Q%$"D-"%-&$+4&(+$%'-X774C"Q7&#"%O
_-Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Renkforce RCD-3038KL innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Renkforce RCD-3038KL udzielić ci dobrej odpowiedzi.