Instrukcja obsługi RCA 46LA45RQ

RCA 46LA45RQ
(1)
  • Liczba stron: 47
  • Typ pliku: PDF
44

Hecho para Hoy.

C o b e r tu r a - T r a b a jo
D u r a n t e u n p e r í o d o d e 1 2 m e s es d e s d e la f ech a d e com p r a d e su p r o duc to RCA , p a g a r e m o s a
u n c e n t r o a u t o r i za d o d e s e r v i c i o de RC A e l c a r g o de m a n o d e obra p a r a r e pa r a r cu a l q u i e r
de f e c t o en ma t e riales o m a no de o b ra en el t elevisor. Si su televisor es irreparable que le
p r o porcio n a r á u n a u n i d a d r e a c o n d i c i o n a d a d e l mis m o m o d e l o o s u p e r i o r .
C o b er t u r a / Re c a m bios
D u r a n t e u n p e r í o d o d e 1 2 m e s es d e s d e la f ech a d e com p r a d e su p r o duc to RCA , p a g a r e m o s a
u n c e n t r o a u t o r i za d o d e s e r v i c i o de RC A p a r a u n r e emp l a z a r ya se a c o n p a r t e s n u e vas o
r e a c o nd i c i on a d a s , o a n u e st r a o p c i ó n , p a r a r e p a r a r c u a l q u i e r d e f e c t o d e l m a t e r i a l o m a n o d e
o b r a e n el t el e v i s o r . S i su t e l e v i so r es irrep a r a b l e q u e l e p r o p o r ci o n a r á u n a u n i d a d
r e a condicion a d a d e l m i s m o mo d e l o o s u p e r i o r.
P a n e l d e C o b er t u r a - L C D
D u r a n t e u n p e r í o d o d e 1 2 m e s es d e s d e la f ech a d e com p r a d e su p r o duc to RCA , p a g a r e m o s u n
c e n t r o a u t oriza d o d e s e r vi c i o d e R C A pa r a u n r e e m p l a za r la p a n t all a L C D , y a s e a con p a n t a l la
n u e va o r e a c o n d i c i o n ad a , o a n u e s t r a o p c i ó n , p a r a r e p a r a r c u a l q u i e r d e f ec t o d e l ma t e r ia l o m a n o
d e o b ra e n la p a n t all a d e su t el e v i so r . S i su t el e v i so r es i r r e p a r abl e q u e l e p r oporci o n a r á una
u n i da d r e a c o n d ici o n a da d e l m i s m o mo d e l o o s u p er i o r .
C ó m o Ob t e n e r Se r v i c io
P a r a asis t e n ci a e n E s t a d o s Uni d o s ( E . U . A ) si c o m p r ó u n apar a t o R C A e n E . U . A . f avo r d e
lla m a r
al : 1 - 8 88-977 - 6 7 2 2 o vi s ite : www.rca.com
P a r a asis t e n ci a e n México : s i co m p r ó un a p a r a t o R CA e n M é x i c o , f a vo r de ll a m a r a l: 0 1 - 8 0 0 - 8 2 3 -
3 8 5 8 , o v i s i t e : www.rca.com
(Ce n t ro de S e r v i ci o e n x i co )
E l r e p r e s e n t an t e d e S e r vicio r e v i s a r á s u s o p c ion e s p a r a el se r v i ci o .
P a r a su c o m o d i da d le o f r e c e m o s t r e s f o r m a s d e o b t e n e r se r v i ci o d e g a r an a . Us t e d p u e d e e nvi a r
s u p r o d u c t o a la di r e cció n p r o p o r ci o n a da p o r el r e p r e s e n t an t e d e se r v i cio , us t e d p u e d e l l e v a r su
p r oduc t o a un c e ntr o d e ser v ici o a u to r izad o , o pu e d e s o li c ita r e n e l s e rvic i o a d o m icilio
( a d mi n i s t r a d o r d e t erminar á s i el p r o d u c t o se e n c u e n t re e n f unci o n a m i e n t o e n c a s a o d e b e ser
llevado de v uelta a se r vi
c io loc a l técnico para s u rep a ración). El r epre s entante d e l Servicio le
p r o porcio n a r á l a s i n s t r u c c i o n e s p a r a el s e r vicio p r e f e r i d o . S e r e qu i e r e d e l co m p r o b a n t e d e
c o m p ra ori g i n al. Sól o s e l e s d a r á s e rvicio a Domicili o a T e leviso r e s d e 3 7 " p u l gad a s d e tam a ñ o y
m ás g r a nd e s .

G ara n t í a l i m i ta d a p ara E E . U U y Mexico.

RCA 46LA45RQ

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące RCA 46LA45RQ lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom RCA 46LA45RQ poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą RCA 46LA45RQ. Ta instrukcja należy do kategorii Telewizory LCD i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące RCA 46LA45RQ lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje RCA 46LA45RQ

Ogólne
Marka RCA
Model 46LA45RQ
Produkt Telewizor LCD
EAN 0818970010284, 0883393003458
Język Angielski
Typ pliku PDF

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: RCA 46LA45RQ.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj