Instrukcja obsługi Prology DVS-1345T

Prology DVS-1345T
8.4 · 1
PDF instrukcja
 · 48 str.
Angielski
instrukcjaPrology DVS-1345T
Ñîäåðæàíèå
Íàçíà÷åíèå ...............................................................................................................................................2
Ôóíêöèè óñòðîéñòâà .............................................................................................................................3
Êîìïëåêò ïîñòàâêè ...............................................................................................................................3
Äëÿ áåçîïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà ......................................4
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïåðåäíåé ïàíåëè ..............................................................................6
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ .......................................8
Âíóòðåííÿÿ ïàíåëü ............................................................................................................................10
Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ........................................................10
Óñòàíîâêà áàòàðååê â ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ..............................................10
Èíòåðàêòèâíàÿ ñåíñîðíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ ãðàôè÷åñêèì èíòåðôåéñîì ....11
Îáùèå îïåðàöèè .................................................................................................................................11
Óïðàâëåíèå ðàäèîïðèåìíèêîì ....................................................................................................13
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû RDS (Radio Data System) ..........................................................15
Ðåæèì ÒÂ-òþíåðà ..............................................................................................................................17
Îñíîâíûå îïåðàöèè óïðàâëåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèåì äèñêîâ .......................................18
Äåòàëüíîå îïèñàíèå ôóíêöèé ïðîèãðûâàòåëÿ äèñêîâ .....................................................19
Ðåæèì Bluetooth ..................................................................................................................................23
Èñïîëüçîâàíèå êàðò ïàìÿòè USB/SD ......................................................................................24
Îñíîâíûå îïåðàöèè ïî èçìåíåíèþ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ..............................................25
Ìåíþ ñèñòåìíûõ íàñòðîåê «SYSTEM» .............................................................................25
Ìåíþ ÿçûêîâûõ íàñòðîåê «LANGUAGE» .........................................................................27
Ìåíþ àóäèîíàñòðîåê «AUDIO» ..............................................................................................27
Ìåíþ íàñòðîåê èçîáðàæåíèÿ «VIDEO» .............................................................................28
Ðåæèì ñïåöèàëüíûõ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ......................................................................29
Ðàçäåë «Radio» ..............................................................................................................................29
Ðàçäåë «BT» ....................................................................................................................................30
Ðàçäåë «TV MENU» .....................................................................................................................30
Ðàçäåë «SETUP MENU» ............................................................................................................30
«TS Calibrate» .................................................................................................................................31
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ..................................................................................32
Îáùèå ñîâåòû ïî óñòàíîâêå óñòðîéñòâà .................................................................................33
Ñúåìíàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü .............................................................................................................36
Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâîäîâ óñòðîéñòâà .............................................................................37
Âîñïðîèçâîäèìûå äèñêè è ôîðìàòû ........................................................................................38
Òåõíè÷åñêèå äîïóñêè íà âîçìîæíûå íåçíà÷èòåëüíûå äåôåêòû èçîáðàæåíèÿ ...39
Ýêñïëóàòàöèîííûå îãðàíè÷åíèÿ è òåêóùèé ðåìîíò ..........................................................40
Äëÿ áåçîïàñíîãî óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì ..........................................................................43
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ äèñêàìè .......................................................44
Õðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå, ðåñóðñ, óòèëèçàöèÿ ..........................................................45
Ãàðàíòèè ïîñòàâùèêà .......................................................................................................................45
Ðåêîìåíäîâàíî ïðîèçâîäèòåëåì ...............................................................................................46
Äëÿ çàìåòîê ...........................................................................................................................................47

Instrukcja

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Prology DVS-1345T. Ta instrukcja należy do kategorii Radia samochodowe i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.4. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Prology DVS-1345T lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Prology DVS-1345T, a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Prology DVS-1345T udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Specyfikacje Prology DVS-1345T

Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu Prology DVS-1345T.

Ogólne
Marka Prology
Model DVS-1345T
Produkt Radio samochodowe
Język Angielski
Typ pliku Instrukcja obsługi (PDF)

Często zadawane pytania

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Prology DVS-1345Tmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników