Instrukcja obsługi Princess Classic Mini Table Chef TM 102221

Princess Classic Mini Table Chef TM 102221

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Princess Classic Mini Table Chef TM 102221. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Princess Classic Mini Table Chef TM 102221 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Princess
Model
Classic Mini Table Chef TM 102221
Produkt
EAN
8712836922211
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Grecki
Typ pliku
PDF
Table Chef
Article 102221/102222
© Princess 2007
Nederlands 1
English 5
Français 9
Deutsch 13
Español 17
Italiano 21
Svenska 25
Dansk 29
Norsk 33
Suomi 37
Português 41
Ελληνικά 45
49
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ :ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭ
ˬίΎϬΠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃
ίΎϬΠϟ΍ ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍ ϭ΃ ˬϪΑ
κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • Οδηγίες χρήσης
ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞϴϟΩ
Garantiekaart / Guarantee card /
Certificat de garantie / Garantiekarte /
Certificado de garantía / Certificato di
garanzia / Garantikort / Garantibevis/
Takuutodistus / Garantibevis / Postal de
garantia / Κάρτα εγγύησης /
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Datum van aankoop / Date of purchase / Date d'achat / Kaufdatum / Fecha de compra / Data di acquisto /
Inköpsdatum / Købsdato / Ostopäivämäärä / Kjøpsdato / Data de compra / Ηµεροµηνία αγοράς /
:
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Dealer / Dealer / Concessionnaire / Händler / Distribuidor / Rivenditore / Återförsäljare / Forhandler /
Myyjä / Forhandler/Revendedor / Κατάστηµα / :
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Type / Model / Type / Typ / Tipo / Modello / Modell / Type / Tyyppi / Type / Tipo / Μοντέλο / :
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Koper / Purchaser / Acheteur / Käufer / Comprador / Dati relativi all'acquirente / Köpare / Køber /
Ostaja / Kjøper / Cliente / Αγοραστής / :
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Table_Chef_102221_102222_NL_Omslag.fm Page 1 Wednesday, February 21, 2007 10:52 AM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Princess Classic Mini Table Chef TM 102221, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Praca
Moc w sumie   900 W
Liczba płyt / stojaków 1
Regulowany termostat   yes
Lampka kontrolna yes
Model   Grill
Źródło ciepła   Elektryczny
Funkcja wędzenia   -
Ergonomia
Łatwy do czyszczenia yes
Nienagrzewający się uchwyt yes
Kółka   no
nogi   yes
Liczba nóg   4
Design
Kolor produktu   Czarny
Powłoka nieprzylepna   yes
Kształt płyty grzewczej   square
Wbudowana wydajność   no
Materiał obudowy -
Rozmiar układu   Blad
Typ górnej powierzchni   Patelnia grillowa
Powierzchnia gotowania 210 x 210 mm
Pokrywka   no
Zarządzanie energią
Napięcie wejściowe AC   230 V
Waga i rozmiary
Szerokość produktu   - mm
Długość urządzenia   - mm
Wysokość urządzenia   - mm

Relaterade produkter: