Philips Voice Tracer LFH0867

Instrukcja obsługi Philips Voice Tracer LFH0867

(1)
 • 26
  Nederlands
  Welkom1
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om volop te profi-
  teren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u een bezoek brengen
  aan onze website voor informatie zoals gebruikershandleidingen, soft-
  waredownloads, garantiegegevens en heel wat meer: www.philips.com.
  Belangrijkste kenmerken1.1
  Opnemen in het populaire MP3-formaat•
  Een snelle overdracht van opnamen en gegevens via high-speed USB 2.0•
  Het zoom-microfoonsysteem richt zich op geluid vóór de Voice Tracer •
  en beperkt de ontvangst van geluiden van opzij en achteren
  Opnemen met stemactivering om handsfree notities te maken•
  USB-massaopslag voor optimale compatibiliteit•
  Direct opnemen met één druk op de knop – van uitgeschakeld •
  onmiddellijk naar opnamemodus
  Geniet van MP3- en WMA-muziek•
  Belangrijk2
  Veiligheid2.1
  Houd het product uit de regen en vermijd contact met water om •
  kortsluiting te voorkomen.
  Stel het product niet bloot aan te veel warmte, bijvoorbeeld van een •
  verwarming of door direct zonlicht.
  Zorg ervoor dat de kabels niet beklemd raken, vooral bij de stekkers •
  en daar waar ze uit het product komen.
  Maak kopieën van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor •
  enig gegevensverlies.
  Veiligheid van het gehoor2.1.1
  Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u uw oortelefoon
  gebruikt:
  Gebruik het product gedurende een redelijke tijd en bij een redelijke •
  geluidssterkte.
  Zet het geluid niet harder, want uw gehoor past zich aan.•
  Zet het geluid niet zo hard dat u niets meer van uw omgeving hoort.•
  Wees voorzichtig of stop het gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.•
  Gebruik de oortelefoon niet in een gemotoriseerd voertuig, tijdens •
  het fietsen of skateboarden. Het kan gevaar voor het verkeer
  veroorzaken en is in veel gebieden verboden.
  Belangrijk (voor modellen met oortelefoon):
  Philips garandeert dat zijn geluidsapparatuur voldoet aan de maximale
  geluidssterkte zoals die is bepaald door de relevante regelgeving, maar
  alleen bij gebruik van de origineel meegeleverde oortelefoon. Moet deze
  oortelefoon worden vervangen, dan raden wij aan contact op te nemen
  met uw leverancier om een Philips-model te bestellen identiek aan het
  origineel.
  Uw oude product weggooien2.2
  Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen •
  en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
  Het symbool van een verrijdbare vuilnisbak met een kruis •
  erdoorheen geeft aan dat het product valt onder de Europese
  richtlijn 2002/96/EC.
  Stel u op de hoogte van uw plaatselijke, gescheiden ophaalsysteem •
  voor elektrische en elektronische producten.
  Houd u aan de plaatselijke regels en gooi oude producten niet weg •
  met het gewone huisvuil. Gooit u uw oude producten op de juiste
  manier weg, dan voorkomt dit negatieve gevolgen voor milieu en
  volksgezondheid.
  Batterijen (ook ingebouwde, oplaadbare batterijen) bevatten •
  substanties die het milieu kunnen verontreinigen. Alle batterijen
  moeten worden weggegooid bij een ocieel verzamelpunt.
  Uw Digital Voice Tracer3
  1
  Oortelefoonaansluiting,
  aansluiting voor
  afstandsbediening
  2
  Microfoonaansluiting, lijningang
  3
  Ingebouwde microfoon
  4
  Volume omhoog
  5
  Opnemen, pauzeren, inschakelen
  6
  Snel vooruit, bestand kiezen,
  menu kiezen
  7
  Stoppen, weergeven,
  verwijderen
  8
  Volume omlaag
  9
  Luidspreker
  10
  USB-aansluiting
  11
  Batterijvak
  12
  In/uitschakelen, afspelen/
  pauzeren, afspeelsnelheid
  13
  Menu, FM-radio, zoomfunctie
  14
  Snel terug, bestand kiezen,
  menu kiezen
  15
  Index, map, herhalen
  16
  Scherm
  17
  Vergrendelschakelaar
  18
  Opname-/afspeellampje
  Eerste gebruik 4
  De batterijen plaatsen 4.1
  De Voice Tracer kan worden gebruikt met de oplaadbare LFH9154-
  batterijen van Philips of met AAA alkaline-batterijen.
  Schuif het deksel van het batterijvak open. 1
  19
  Plaats de batterijen met de juiste polariteit zoals is aangegeven op 2
  het toestel en sluit het deksel.
  20
  D Opmerkingen
  Niet tegelijkertijd batterijen van verschillende typen en/of merken •
  gebruiken.
  Haal de batterijen uit het toestel als u de Voice Tracer voor langere tijd •
  niet gebruikt. Lekkende batterijen kunnen de Voice Tracer beschadigen.
  Werkt de Voice Tracer niet goed, haal dan de batterijen eruit en plaats •
  ze opnieuw.
  Schakel het toestel uit voordat u de batterijen vervangt. Verwijdering •
  van de batterijen terwijl de recorder nog is ingeschakeld, kan het
  bestand beschadigen.
  Zijn de batterijen bijna leeg, dan knippert het batterijlampje.•
  Kost het meer dan twee minuten om de batterijen te vervangen, dan •
  kan het zijn dat u de tijd opnieuw moet instellen.
  De batterijen opladen4.2
  De oplaadbare LFH9154-batterijen van Philips kunnen in de Voice Tracer
  worden opgeladen. De oplaadbare batterijen worden automatisch
  opgeladen wanneer de Voice Tracer is aangesloten op een computer.
  Het duurt ongeveer 2,5 uur om de batterijen volledig op te laden.
  D Opmerkingen
  Alleen de meegeleverde LFH9154-batterijen van Philips kunnen •
  worden opgeladen.
  Laad de batterijen volledig op alvorens ze te gebruiken.•
  De computer moet aan staan wanneer de batterijen worden opgeladen.•
  Als de USB-poort van de computer niet genoeg stroom levert, moet •
  de oplaadfunctie worden uitgeschakeld (zie hoofdstuk 9 voor meer
  informatie) en moeten de batterijen worden opgeladen met een
  externe oplader.
  In-/uitschakelen4.3
  Om het toestel in te schakelen, drukt u op de knop 1 k totdat op
  het scherm
  HELLO verschijnt.
  Om het toestel uit te schakelen, drukt u op de knop 2 k terwijl de
  recorder is gestopt totdat op het scherm
  BYE verschijnt.
  Vergrendelfunctie4.4
  Staat de vergrendelschakelaar
  17
  in de stand Hold, dan zijn alle knoppen
  op het apparaat geblokkeerd. Op het scherm komt eventjes On hold te
  staan, waarna het scherm uitgaat. Zet de vergrendelschakelaar in de
  stand O om de Voice Tracer te ontgrendelen.
  Datum en tijd instellen4.5
  Wanneer u de batterijen voor de eerste keer in het apparaat plaatst,
  moet u de datum en de tijd instellen.
  Op het scherm verschijnt 1 “CLOCK”
  21
  . Druk op de knop k. De
  aanduiding voor het jaar knippert
  22
  .
  Druk op de knop 2 h of op b om het jaar in te stellen.
  Druk op de knop 3 k om verder te gaan met de instellingen voor
  de maand.
  Herhaal de stappen 4 2 en 3 om op dezelfde manier de maand, de
  dag, 12- of 24-uursysteem en de tijd in te stellen.
  D Opmerking
  U kunt de datum en de tijd op ieder gewenst moment veranderen via het
  menu. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie.
  Scherminformatie4.6
  Druk op de knop• j
  / DEL terwijl de recorder niet opneemt om de
  informatie op het scherm door te nemen: totale afspeeltijd van het
  huidige bestand > tijd > datum > resterende opnametijd > opnametijd
  van het huidige bestand > opnamedatum van het huidige bestand.
  Houd • k ingedrukt tijdens het opnemen om de resterende
  opnametijd te bekijken.
  De Voice Tracer gebruiken met een computer4.7
  U kunt de Voice Tracer ook gebruiken als USB-massageheugen om
  eenvoudig bestanden op te slaan, te kopiëren of te verplaatsen. U kunt
  de Voice Tracer via een USB-aansluiting met een computer verbinden;
  er hoeft geen speciale software te worden geïnstalleerd. De Voice
  Tracer wordt automatisch weergegeven als een verwijderbaar station,
  waardoor bestanden eenvoudig kunnen worden uitgewisseld tussen
  computer en apparaat.
  23
  D Opmerkingen
  Maak de Voice Tracer niet los terwijl u bestanden overzet van of naar •
  het apparaat. Er worden gegevens overgezet zolang het opname-/
  afspeellampje
  18
  oranje knippert.
  Formatteer het station van de Voice Tracer niet vanaf een computer.•
  De afstandsbediening aansluiten (alleen LFH0885)4.8
  Met de afstandsbediening kunnen opnames worden gestart en gepauzeerd,
  en kunnen nieuwe bestanden en indexmarkeringen worden toegevoegd.
  Sluit de afstandsbediening aan op de oortelefoonaansluiting van de 1
  Voice Tracer
  24
  .
  Het dockingstation gebruiken (alleen LFH0868/LFH0888)4.9
  Met het dockingstation kunnen bestanden van uw Voice Tracer op de
  computer worden geüpload en de batterijen worden opgeladen.
  25
  Sluit het dockingstation met de bijgeleverde USB-kabel op een 1
  computer aan.
  Sluit de Voice Tracer op de dockingsleuf van het dockingstation aan.2
  Opnemen5
  Opnemen met de ingebouwde microfoon5.1
  Druk op de knop1
  INDEX / a wanneer de recorder in de Stopmodus
  staat om de gewenste map te kiezen
  26
  .
  Druk op de knop 2 g om met de opname te beginnen. Het opname-/
  afspeellampje
  18
  is rood. Richt de ingebouwde microfoon
  3
  op
  de geluidsbron.
  Druk op de knop 3 g om te pauzeren. Het opname-/afspeellampje
  knippert, en
  PAUSE knippert op het scherm
  27
  . Druk opnieuw op
  de knop g om verder te gaan met opnemen.
  Druk op de knop 4 j
  / DEL om de opname te stoppen.
  D Opmerkingen
  Stel de gewenste functie voor spraakgestuurd gebruik en de •
  opnamemodus in, voordat u begint met opnemen (zie hoofdstuk 9
  voor meer informatie).
  Maak een proefopname om de instellingen van de Voice Tracer te testen.•
  Houd • k ingedrukt tijdens het opnemen om de resterende
  opnametijd te bekijken.
  Druk op • b tijdens het opnemen om een nieuw bestand te maken.
  Het maximum aantal bestanden in iedere map is 99; er zijn in totaal •
  vier mappen, dus het totaal aantal bestanden is 396 (99 bestanden x
  4 mappen).
  Wanneer de opnametijd de beschikbare capaciteit overschrijdt of het •
  aantal bestanden 396 bedraagt, dan stopt de opname en verschijnt
  er ‘FULL. Verwijder een aantal opnames of verplaats ze naar een
  computer.
  Haal de batterijen niet uit het apparaat tijdens het opnemen. De •
  recorder werkt hierdoor mogelijk niet naar behoren.
  Als u van plan bent om gedurende lange tijd op te nemen, vervang de •
  batterijen dan voor u met opnemen begint.
  De Voice Tracer kan opnemen terwijl hij gevoed wordt via een USB-•
  kabel, zodat de batterijen niet leeg raken. Verbind de recorder met
  een computer via de USB-kabel en druk minstens een seconde op de
  knop g om de opname te starten.
  Opnemen met een externe microfoon 5.2
  Om met een externe microfoon op te nemen, verbindt u de microfoon
  via de microfoonaansluiting en volgt u dezelfde procedure als bij gebruik
  van de ingebouwde microfoon.
  28
  Een opgenomen bestand bewerken5.3
  Een opgenomen bestand kan worden bewerkt door een deel van de
  opname te overschrijven of een opname aan het einde van het bestand
  toe te voegen.
  Stel voorafgaand aan het opnemen de gewenste bewerkingsmodus 1
  in (overschrijven of toevoegen) (zie hoofdstuk 9 voor meer
  informatie).
  Druk op de knop2
  INDEX / a wanneer de recorder in de Stopmodus
  staat om de gewenste map te kiezen.
  Druk op de knop 3 h of b om het bestand te kiezen waaraan u
  iets wilt toevoegen (zie hoofdstuk 6.1.1 voor meer informatie over
  het selecteren van een bestand).
  Speel af tot de plek waar u iets wilt toevoegen en druk op de knop 4
  k om het afspelen te pauzeren.
  Druk op de knop 5 g. De indicator opnemen/afspelen knippert en in
  het scherm wordt
  OVER of APPEND weergegeven.
  Druk opnieuw op de knop 6 g om de opname te starten. De
  bestaande opname wordt bewerkt.
  Druk op de knop 7 j
  / DEL om de opname te stoppen.
  D Opmerkingen
  Bij het bewerken van een opname wordt de opnamemodus van het •
  oorspronkelijke bestand gebruikt.
  De bewerkte opname is niet beschikbaar in de map •
  M (muziek).
  Indexmarkeringen toevoegen5.4
  Met indexmarkeringen kunt u bepaalde punten in een opname aangeven
  als referentiepunten.
  Druk op de knop1
  INDEX / a tijdens het opnemen om een
  indexmarkering aan te geven. Het indexnummer wordt gedurende
  een seconde weergegeven
  29
  .
  D Opmerkingen
  Het pictogram •
  geeft aan dat er in een opname
  indexmarkeringen zitten.
  U kunt per bestand in totaal 32 indexmarkeringen aangeven.•
  De zoomfunctie gebruiken5.5
  Als de zoomfunctie actief is, richten de microfoons zich op het geluid
  vóór de Voice Tracer. De ontvangst van geluid van de zijkant en
  achterkant wordt verminderd. Deze functie is aan te bevelen bij het
  opnemen van lezingen, speeches en andere situaties waarin de spreker
  zich niet vlak bij de opnamepositie bevindt. De zoomfunctie heeft
  twee geluids/afstandsinstellingen om het gewenste geluidseect te
  maximaliseren.
  Druk tijdens het opnemen op de knop 1 l
  / MENU om de zoommodus
  te veranderen (Uit > Zoom 1 > Zoom 2 > Uit)
  30
  .
  D Opmerkingen
  De zoomfunctie is geoptimaliseerd voor de interne microfoon en de
  externe zoommicrofoon (meegeleverd bij de LFH0885).
  19 20
  Digital Voice Tracer
  LFH0862
  LFH0867
  LFH0868
  LFH0882
  LFH0885
  LFH0888
  LFH0895
  For product information and support, visit
  www.philips.com
  NL Gebruikershandleiding
  PL Instrukcja obsługi
  SK Používatel’ská príručka
  SL Uporabniški priročnik
  SV Användarhandbok
  Afspelen6
  Druk op de knop1 INDEX / a wanneer de recorder in de Stopmodus
  staat om de gewenste map te kiezen.
  Druk op de knop 2 h of op b om het bestand te kiezen dat u
  wilt afspelen (zie hoofdstuk 6.1.1 voor meer informatie over het
  selecteren van een bestand).
  Druk op de knop 3 k. Op het scherm wordt de afspeeltijd getoond
  en het groene opname-/afspeellampje
  18
  gaat aan.
  Pas de geluidssterkte aan met de knoppen 4 + en .
  Druk op de knop 5 j
  / DEL om het afspelen te stoppen.
  De totale afspeeltijd van het huidige bestand wordt getoond op
  het scherm.
  Druk opnieuw op de knop 6 k om door te gaan met het afspelen
  vanaf de vorige positie.
  D Opmerking
  De functie auto-backspace speelt de laatste 3 seconden van de •
  opname opnieuw af wanneer het afspelen wordt voortgezet.
  Wanneer er een oortelefoon is aangesloten op de •
  EAR-aansluiting
  1
  ,
  wordt de luidspreker van de recorder uitgeschakeld.
  D Opmerkingen over het gebruik van de Voice Tracer als een
  muziekspeler
  De recorder kan muziekbestanden afspelen in .wma- en .mp3-formaat. •
  Dit soort bestanden kan van de computer naar de muziekmap van
  de recorder worden overgezet. Bestanden met kopieerbescherming
  (digitale-rechtenbeheer) kunnen niet worden gebruikt.
  In de muziekmap van de Voice Tracer kunnen tot twee mapniveaus wor-•
  den aangemaakt. In iedere map kunnen 199 mappen en bestanden staan.
  Druk op de knop • k om de geselecteerde map of het geselecteerde
  bestand te openen. Druk op de knop
  INDEX / a om naar een map
  terug te keren op een hoger niveau.
  Druk op de knop • g tijdens het afspelen van muziek om de equalizer-
  instelling te wijzigen (Normaal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normaal).
  Afspeelfuncties6.1
  Een bestand selecteren/een indexmarkering vinden6.1.1
  Druk eenmaal op de knop • b als de recorder is gestopt om naar het
  einde van een bestand te gaan. Druk nogmaals op de knop b om
  naar het begin van het volgende bestand te gaan.
  Druk eenmaal op de knop • h als de recorder is gestopt om naar het
  begin van een bestand te gaan. Druk nogmaals op de knop h om
  naar het einde van het vorige bestand te gaan.
  Als er op de knop • h of b wordt gedrukt en er staan
  indexmarkeringen in het bestand, dan gaat de recorder naar de vorige
  of volgende indexmarkering.
  Langzaam, snel en normaal afspelen6.1.2
  Houd de knop k ten minste 1 seconde ingedrukt om te wisselen
  tussen normaal, langzaam en snel afspelen
  31
  .
  Zoeken6.1.3
  Houd de knop h of b ingedrukt tijdens het afspelen om in het
  huidige bestand snel naar voor of naar achter te scannen. Laat de knop
  los om weer terug te gaan naar afspelen met de gekozen snelheid.
  Vooruit- en achteruitspoelen6.1.4
  Druk op de knop h of b tijdens het afspelen om terug te spoelen
  naar het begin van het bestand dat wordt afgespeeld, of verder naar het
  volgende bestand. Staan er indexmarkeringen in het bestand, dan begint
  het afspelen op dat punt.
  Afspeelmogelijkheden6.2
  U kunt de Voice Tracer instellen op het herhaald afspelen van bestanden
  of het afspelen van bestanden in een willekeurige volgorde.
  Een fragment afspelen6.2.1
  Om een fragment herhaald of in een lus af te spelen, drukt u op de 1
  knop
  INDEX / a op het gekozen beginpunt. REP. A – B knippert op
  het scherm
  32
  .
  Druk nog een keer op de knop2
  INDEX / a bij het gekozen eindpunt.
  Het herhaalde fragment begint.
  Druk op de knop 3 j
  / DEL om het afspelen te stoppen of druk op de
  knop
  INDEX / a om terug te keren naar normaal afspelen.
  Een bestand of map herhalen / willekeurig afspelen6.2.2
  Houd de knop 1
  INDEX / a minstens 1 seconde ingedrukt tijdens het
  afspelen om te wisselen tussen afspeelmodi (bestand herhalen, map
  herhalen, map willekeurig of normaal afspelen)
  33
  .
  Pictogram Betekent
  REP. FILE
  Een bestand herhaaldelijk afspelen
  REP. FOLDER
  Alle bestanden in de map herhaaldelijk afspelen
  FOLDER SHUF
  Alle bestanden in de map in een willekeurige
  volgorde afspelen
  D Opmerking
  Willekeurig afspelen kan alleen in de (muziek)map
  M.
  Verwijderen7
  Druk op de knop1 INDEX / a wanneer de recorder in de Stopmodus
  staat om de gewenste map te kiezen.
  Houd de knop 2 j
  / DEL ten minste 1 seconde ingedrukt. Er verschijnt
  DELETE op het scherm
  34
  .
  Druk op de knop 3 h of op de knop b om een verwijderingsoptie
  in te stellen
  35
  :
  Pictogram Betekent
  FILE
  Eén bestand verwijderen
  FOLDER
  Alle bestanden in een map verwijderen
  Alle indexmarkeringen in een bestand verwijderen
  Druk op de knop 4 k.
  Druk op de knop 5 h of op de knop b om het bestand, de map
  of het bestand met de indexmarkeringen te selecteren die moeten
  worden verwijderd
  36
  .
  Druk nog een keer op de knop 6 k.
  N (Nee) verschijnt
  37
  .
  Druk op de knop 7 h of op de knop b om
  Y (Ja) te selecteren
  38
  .
  Druk op de knop 8 k om te bevestigen.
  D Opmerking
  Opeenvolgende bestandsnummers worden automatisch opnieuw
  toegewezen.
  Radio (alleen LFH0882)8
  Sluit de oortelefoon aan. De meegeleverde oortelefoon werkt als 1
  een radio-antenne.
  Houd de knop 2 l
  / MENU ten minste 1 seconde ingedrukt om in de
  radiostand te komen.
  Radiozenders automatisch instellen8.1
  Druk op de toets 1 l
  / MENU terwijl de recorder in de radiostand
  staat om het menu te openen.
  Druk op de knop 2 h of op de knop b om
  AUTO te selecteren.
  Druk nog een keer op de knop 3 k.
  N (Nee) verschijnt.
  Druk op de knop 4 h of op de knop b om
  Y (Ja) te selecteren.
  Druk op de knop 5 k om te bevestigen. De radio stemt automatisch
  af op radiozenders en slaat de frequenties op onder voorselecties.
  De radio kan maximaal 20 radiozenders opslaan onder voorselecties.
  Radiozenders handmatig instellen8.2
  Om een frequentie nauwkeurig af te stellen, moet u kort op de 1
  knop h of op de knop b drukken.
  Om naar een sterker signaal te zoeken, moet u de knop 2 h of de
  knop b ingedrukt houden.
  Druk op de knop 3 k om de frequentie op te slaan onder een
  voorselectie.
  Pas de geluidssterkte aan met de knoppen 4 + en .
  Houd de knop 5 l/ MENU ten minste 1 seconde ingedrukt om uit de
  radiostand te gaan.
  D Opmerking
  Druk op de toets j
  / DEL terwijl de recorder in de radiostand staat om
  te wisselen tussen stereo- en mono-ontvangst.
  Een voorgeselecteerde radiozender afspelen8.3
  Druk op de toets1
  INDEX / a terwijl de recorder in de radiostand
  staat om te wisselen tussen frequentie- en voorselectiemodus.
  Druk in de voorselectiemodus op de knop 2 h of op de knop
  b om over te schakelen naar een andere voorgeselecteerde
  radiozender.
  Pas de geluidssterkte aan met de knoppen 3 + en .
  Houd de knop 4 l
  / MENU ten minste 1 seconde ingedrukt om uit de
  radiostand te gaan.
  Een voorgeselecteerde radiozender verwijderen8.4
  Druk op de toets1
  INDEX / a terwijl de recorder in de radiostand
  staat om te wisselen tussen frequentie- en voorselectiemodus.
  Druk in de voorselectiemodus op de knop 2 h of op de knop
  b om de voorgeselecteerde radiozender te kiezen die u wilt
  verwijderen.
  Houd de knop 3 j
  / DEL ten minste 1 seconde ingedrukt om de
  voorgeselecteerde radiozender te verwijderen.
  Opnemen van FM-radio8.5
  Stem handmatig af op een radiozender of speel een 1
  voorgeselecteerde radiozender af.
  Druk op de knop 2 g om met de opname te beginnen.
  Druk op de knop 3 j
  / DEL om de opname te stoppen.
  Instellingen aanpassen9
  Het menu is beschikbaar wanneer de recorder in de Stopmodus staat
  en tijdens radio-ontvangst. De beschikbare menuopties verschillen
  naargelang u zich in een map met spraakbestanden, muziekbestanden of
  in de radiomodus bevindt.
  Druk op de toets 1 l
  / MENU wanneer de recorder in de Stopmodus
  staat om het menu te openen.
  Druk op de knop 2 h of op de knop b om een menuoptie te
  selecteren
  39
  .
  Druk op de knop 3 k om een sub-menu in te gaan.
  Druk op de knop 4 h of b om een instelling te wijzigen.
  Druk op de knop 5 k om uw keuze te bevestigen.
  Druk op de knop 6 l
  / MENU om het scherm met de huidige
  instellingen te verlaten.
  Menu Instelling Betekent
  REC* PCM
  SHQ
  HQ
  SP
  LP
  SLP
  Maak uw keuze uit zes opnamekwaliteiten: niet-
  gecomprimeerde PCM-stereo-opname (LFH0882)
  in cd-kwaliteit, twee stereo-instellingen (SHQ en
  HQ), of drie mono-instellingen (SP, LP en SLP)
  voor langere opnametijden. Zie hoofdstuk 12 voor
  meer informatie over beschikbare opnamemodi en
  opnametijden.
  SENSE* HI
  LO
  Regelt de opnamegevoeligheid om te voorkomen
  dat achtergrondgeluiden worden opgenomen en
  stelt de gevoeligheid in op de opnameomgeving.
  VA* On
  O
  Spraakgestuurde opname is een handige optie
  voor handsfree opnemen. Als spraakgestuurd
  opnemen is ingeschakeld, begint het opnemen
  wanneer u begint te spreken. Als u stopt met
  spreken, pauzeert de recorder automatisch na drie
  seconden stilte, en gaat alleen aan wanneer u weer
  begint te spreken.
  EDIT* APPND
  OVER
  OFF
  Een opgenomen bestand kan worden bewerkt
  door een deel van de opname te overschrijven of
  een opname aan het einde van het bestand toe te
  voegen. Stel voor het bewerken van een opname
  de gewenste bewerkingsmodus in (overschrijven
  [=OVER] of toevoegen [=APPND]). Zie hoofdstuk
  5.3 voor meer informatie.
  INPUT V (voice)
  L (line-in)
  Gebruik de instelling L (line-in) wanneer u
  opneemt van externe geluidsbronnen via de
  lijningang van de recorder.
  DIVIDE* O
  30 min.
  60 min.
  De functie Automatisch opdelen verdeelt opnames
  automatisch in afzonderlijke bestanden van 30
  of 60 minuten. Hierdoor wordt het makkelijker
  opnames van lange vergaderingen of lezingen terug
  te vinden, te bewerken en te archiveren.
  LIGHT On
  O
  Het scherm licht een paar seconden op wanneer u
  op een knop hebt gedrukt.
  BEEP On
  O
  De recorder geeft een piepgeluid bij bediening van
  de knoppen en bij fouten.
  CLOCK DD:MM:YY
  12/24 H
  HH:MM:SS
  Zijn de datum en de tijd ingesteld, dan wordt
  bij ieder bestand automatisch de datum en tijd
  opgeslagen wanneer het bestand is opgenomen.
  TIMER O
  V
  CH
  Programmeer een automatische opname met de
  microfoon (kies V) of van een radiozender (kies
  CH/alleen LFH0882). Geef het begintijdstip op,
  de lengte van de opname (30/60/120 minuten of
  onbeperkt), een map en de radiozender die moet
  worden opgenomen.
  ALARM O
  b
  F
  Gebruik de Voice Tracer als een mobiele wekker.
  Kies de alarminstelling (b = pieptoon, F = afspelen
  bestand), en geef de begintijd op en het bestand
  dat moet worden afgespeeld.
  AUTO OF 5
  15
  De Voice Tracer gaat automatisch uit na 5 of 15
  minuten inactiviteit.
  CHARGE On
  O
  Wanneer het opladen is ingeschakeld, worden de
  oplaadbare batterijen automatisch opgeladen als de
  Voice Tracer op een computer wordt aangesloten.
  Zie hoofdstuk 4.2 voor meer informatie.
  FORMAT Yes
  No
  Verwijder alle bestanden op de recorder inclusief
  de ingestelde radiozenders. Zet alle belangrijke
  bestanden naar de computer over voordat u de
  recorder formatteert.
  VER Geeft de versie van de firmware weer en de
  release-datum.
  SPLIT* Yes
  No
  Verdeelt een bestand in twee afzonderlijke
  bestanden, zodat deze makkelijk kunnen worden
  bewaard of verstuurd via e-mail, of zodat een deel
  van het bestand kan worden verwijderd. Speel
  het bestand af dat u in twee wilt verdelen, en
  stop op de plaats waar u het wilt verdelen; open
  vervolgens het menu
  SPLIT.
  AUTO** Yes
  No
  Stem automatisch af op een radiozender en sla
  maximaal 20 zenders op onder de voorselecties.
  OUTPUT
  **
  EP
  SP
  Wissel tussen uitvoer via de oortelefoon (EP) en
  via de luidspreker (SP) in de radiostand.
  * Deze functie is niet aanwezig in de (muziek)map
  M.
  ** Deze functie is alleen beschikbaar in de radiostand.
  De firmware bijwerken10
  Uw Voice Tracer wordt bestuurd door een intern programma dat
  firmware genoemd wordt. Het is mogelijk dat nieuwe versies van de
  firmware beschikbaar zijn gekomen nadat u de Voice Tracer heeft
  aangeschaft.
  Sluit de Voice Tracer aan op een computer met behulp van de 1
  meegeleverde USB-kabel.
  Download de firmware-update voor uw model Voice Tracer van 2
  www.philips.com en sla het bestand op in de hoofdmap van de Voice
  Tracer.
  Haal de kabel van de Voice Tracer uit de computer. De firmware 3
  wordt automatisch bijgewerkt. Als dit is voltooid, wordt de Voice
  Tracer uitgeschakeld.
  Problemen oplossen11
  Mijn recorder kan niet worden ingeschakeld
  De batterijen zijn leeg of zitten er niet goed in. Vervang de batterijen •
  door nieuwe en zorg ervoor dat ze correct geplaatst worden.
  Mijn recorder neemt niets op
  De recorder staat misschien in de •
  HOLD-stand. Schuif de
  vergrendelschakelaar naar de O-positie.
  Het maximale aantal opnames is misschien bereikt of de •
  opnamecapaciteit is uitgeput. Verwijder een aantal opnames of
  verplaats opnames naar een extern apparaat.
  Ik hoor niets door de luidspreker
  De oortelefoon is misschien aangesloten. Verwijder de oortelefoon.•
  De geluidssterkte staat op zijn laagst. Pas de geluidssterkte aan.•
  Mijn recorder kan opnames niet afspelen
  De recorder staat misschien in de •
  HOLD-stand. Schuif de
  vergrendelschakelaar naar de O-positie.
  De batterijen zijn leeg of zitten er niet goed in. Vervang de batterijen •
  door nieuwe en zorg ervoor dat ze correct geplaatst worden.
  Er is nog niets opgenomen. Controleer het aantal opnames.•
  Mijn recorder stopt niet, pauzeert niet, speelt niet en neemt
  ook niet op
  De recorder staat misschien in de •
  HOLD-stand. Schuif de
  vergrendelschakelaar naar de O-positie.
  Ik hoor niets door de oortelefoon
  De oortelefoon is misschien niet goed aangesloten. Sluit de •
  oortelefoon goed aan.
  De geluidssterkte staat op zijn laagst. Pas de geluidssterkte aan.•
  Technische gegevens12
  USB: • hoge snelheid 2.0 mini-USB
  Microfoon:• 3,5mm•impedantie2,2kΩ
  Oortelefoon: • 3,5mm•impedantie16Ωofmeer
  Scherm: • LCD/segment•grootteschermdiagonaal:39mm
  Microfoon: • Ingebouwd:stereo•extern:stereo
  Ingebouwde geheugencapaciteit:• 4 GB
  Ingebouwd geheugentype: • NAND-flash
  Opnameformaten: • MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
  Opnamemodi: • PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/
  stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
  Bitsnelheid: • 1411 kbps (PCM-modus), 192 kbps (SHQ-modus), 64
  kbps (HQ-modus), 48 kbps (SP-modus), 32 kbps (LP-modus), 16 kbps
  (SLP-modus)
  Opnametijd• : 572 uur (SLP-modus), 286 uur (LP-modus), 190 uur
  (SP-modus), 143 uur (HQ-modus), 47 uur (SHQ-modus), 6,4 uur
  (PCM-modus)
  Voorbeeldsnelheid: • 44,1 kHz (PCM/SHQ-modus), 22 kHz (HQ-
  modus), 16 kHz (SP/LP/SLP-modus)
  Muziek afspelen:• Soortcomprimering:.mp3,.wma•MP3-bitbereik:
  8–320kbps•WMA-bitbereik:48–320kbps(44kHz),64–192kbps
  (48kHz),stereo•GeenondersteuningvoorDRM
  Radio/ontvanger (LFH0882):• Golengtes:FM-stereo•
  Frequentiebereik:87,5–108MHz•Aantalvoorkeurzenders:20•
  Automatisch digitaal afstemmen
  Luidspreker:• Ingebouwde30mmrondedynamischeluidspreker•
  vermogen: 110 mW
  Voorwaarden voor een goede werking:• Temperatuur: 5 ° – 45 °
  C•vochtigheid:10%–90%
  Soort batterij:• twee Philips AAA alkaline batterijen (LR03 of R03) of
  oplaadbare LFH9154-batterijen van Philips
  Levensduur batterij (LP mode):• 50 uur
  Productafmetingen (B × D × H):• 40 × 18,4 × 108 mm
  Gewicht: • 80 g incl. batterijen
  Systeemvereisten:• Windows7/Vista/XP/2000,MacOSX,Linux•
  vrije USB-poort
  Polski
  Witamy1
  Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni
  skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy
  odwiedzić naszą stronę internetową, na której można uzyskać materiały
  pomocy technicznej, takie jak instrukcje obsługi, programy do pobrania,
  informacje dotyczące gwarancji itp.: www.philips.com.
  Główne cechy produktu1.1
  Nagrywanie dźwięku w popularnym formacie MP3•
  Korzystaj z szybkiego przesyłania nagrań i plików za pomocą złącza •
  Hi-Speed USB 2.0
  Dzięki systemowi mikrofonu zoom dyktafon Voice Tracer nagrywa •
  przede wszystkim dźwięki dochodzące do niego od przodu, wyciszając
  dźwięki dobiegające z boków i z tyłu urządzenia
  Nagrywanie uruchamiane głosem umożliwiające sporządzanie notatek •
  w trybie głośnomówiącym
  Maksymalna zgodność pamięci masowej USB•
  Natychmiastowe nagrywanie za pomocą jednego przycisku – przejście •
  z trybu wyłączonego zasilania do trybu nagrywania
  Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA•
  Ważne2
  Bezpieczeństwo2.1
  Aby uniknąć zwarć, należy chronić urządzenie przed deszczem i wodą.•
  Nie należy narażać urządzenia na działanie nadmiernego ciepła, •
  wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie
  światła słonecznego.
  Przewody powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły •
  być uciskane, zwłaszcza przy wtykach oraz w miejscach, w których
  przewód wychodzi z urządzenia.
  Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych plików. Firma Philips nie •
  ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
  Ochrona słuchu2.1.1
  Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do
  poniższych zaleceń:
  Nie należy słuchać zbyt głośno i zbyt długo.•
  Należy zachować ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze •
  względu na dostosowywanie się słuchu.
  Nie powinno się zwiększać głośności do takiego poziomu, przy którym •
  nie słychać otoczenia.
  W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy używać słuchawek z •
  rozwagą lub przestać ich używać na jakiś czas.
  Nie powinno się używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu •
  silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to
  spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to
  niedozwolone na wielu obszarach.
  Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
  Firma Philips gwarantuje zgodność odtwarzaczy audio z ustalonymi
  przez odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy dźwięku
  wyłącznie w przypadku korzystania z dostarczonych oryginalnych słucha-
  wek. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany, firma Philips zaleca kontakt
  ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z oryginalnym.
  Utylizacja zużytych urządz2.2
  Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany z wykorzystaniem •
  wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które poddane
  recyklingowi mogą być ponownie użyte.
  Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego •
  pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on
  postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.
  Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych •
  produktów elektronicznych wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
  domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga
  chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
  Baterie (w tym także akumulatory wbudowane w urządzenie) •
  zawierają substancje, które mogą być źródłem skażenia środowiska
  naturalnego. Akumulatory i baterie należy oddawać do specjalnych
  punktów zbiórki odpadów.
  Dyktafon cyfrowy Digital Voice Tracer3
  1
  Gniazdo słuchawek, gniazdo do
  podłączenia pilota
  2
  Gniazdo mikrofonu, gniazdo
  wejścia liniowego
  3
  Wbudowany mikrofon
  4
  Zwiększanie głośności
  5
  Nagrywanie, wstrzymanie,
  włączanie zasilania
  6
  Szybkie przewijanie do przodu,
  wybór pliku, wybór menu
  7
  Zatrzymanie, wyświetlanie,
  usuwanie
  8
  Zmniejszanie głośności
  9
  Głośnik
  10
  Gniazdo USB
  11
  Komora baterii
  12
  Włączanie/wyłączanie zasilania,
  odtwarzanie/wstrzymanie,
  prędkość odtwarzania
  13
  Menu, radio FM, funkcja zoom
  14
  Szybkie przewijanie do tyłu,
  wybór pliku, wybór menu
  15
  Indeks, folder, odtwarzanie
  wielokrotne
  16
  Wyświetlacz
  17
  Przełącznik funkcji blokady
  18
  Wskaźnik nagrywania/
  odtwarzania
  Przygotowywanie do pracy 4
  Wkładanie baterii 4.1
  Dyktafon Voice Tracer może być zasilany bateriami ładowalnymi
  LFH9154 firmy Philips lub bateriami alkalicznymi typu AAA.
  Otwórz pokrywę baterii, zsuwając ją. 1
  19
  Włóż baterie z zachowaniem wskazanej odpowiedniej biegunowości 2
  i zamknij pokrywę.
  20
  D Uwagi
  Nie należy stosować równocześnie baterii różnych typów/marek. •
  Jeśli dyktafon Voice Tracer nie będzie używany przez dłuższy czas, •
  należy wyjąć z niego baterie. Wyciek elektrolitu z baterii może
  uszkodzić dyktafon.
  Jeśli dyktafon Voice Tracer działa nieprawidłowo, należy wyjąć baterie i •
  włożyć je ponownie.
  Przed wymianą baterii należy zatrzymać nagrywanie. Wyjęcie baterii w •
  trakcie nagrywania może uszkodzić plik.
  Gdy baterie są bliskie wyczerpania, miga wskaźnik baterii.•
  Jeśli wymiana baterii trwa dłużej niż 2 minuty, może być konieczne •
  ponowne ustawienie czasu.
  Ładowanie baterii4.2
  Baterie ładowalne LFH9154 firmy Philips można ładować, gdy są zainsta-
  lowane w dyktafonie. Po podłączeniu dyktafonu do komputera baterie ła-
  dowane są automatycznie. Pełny cykl ładowania zajmuje około 2,5 godziny.
  D Uwagi
  Nie można ładować baterii innych niż baterie LFH9154 firmy Philips, •
  dostarczone w zestawie.
  Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować baterie.•
  Podczas ładowania baterii komputer musi być włączony.•
  Jeśli port USB komputera nie zapewnia zasilania o odpowiednich •
  parametrach, należy wyłączyć funkcję ładowania (więcej informacji
  można znaleźć w rozdziale 9) i użyć ładowarki zewnętrznej.
  Włączanie/wyłączanie zasilania4.3
  Aby włączyć dyktafon, naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 k, aż na
  wyświetlaczu pojawi się napis
  HELLO.
  Aby wyłączyć dyktafon, przy zatrzymanym nagrywaniu naciśnij i 2
  przytrzymaj przycisk k, aż na wyświetlaczu pojawi się napis
  BYE.
  Funkcja blokady 4.4
  Po ustawieniu przełącznika
  HOLD
  17
  w położenie Hold (Blokada)
  wszystkie przyciski urządzenia stają się nieaktywne. Na wyświetlaczu
  pojawia się na moment napis On Hold (Zablokowane) i wyświetlacz
  wyłącza się. Aby odblokować dyktafon, należy przestawić przełącznik
  HOLD w położenie O (Wyłączone).
  Ustawianie daty i godziny4.5
  Po pierwszym włożeniu baterii zostanie wyświetlony monit o ustawienie
  daty i godziny.
  Na wyświetlaczu pojawi się napis 1
  ‘CLOCK’ (ZEGAR)
  21
  . Naciśnij
  przycisk k. Zacznie migać pozycja roku
  22
  .
  Ustaw rok, naciskając przyciski 2 h lub b.
  Naciśnij przycisk 3 k, aby przejść do ustawienia miesiąca.
  Powtórz kroki 4 2 i 3, aby w taki sam sposób ustawić miesiąc, dzień,
  tryb wyświetlania czasu (12- lub 24-godzinny) i godzinę.
  D Uwagi
  Datę i godzinę można zmienić w dowolnym momencie za pomocą menu.
  Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 9.
  Wyświetlanie informacji4.6
  Naciśnij przycisk• j
  / DEL przy zatrzymanym nagrywaniu, aby przewinąć
  na wyświetlaczu następujące informacje: całkowity czas odtwarzania
  bieżącego pliku > godzina > data > pozostały czas nagrywania > czas
  nagrywania bieżącego pliku > data nagrywania bieżącego pliku.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk • k podczas nagrywania, aby wyświetlić
  pozostały czas nagrywania.
  Korzystanie z dyktafonu Voice Tracer po podłączeniu do 4.7
  komputera
  Dyktafon Voice Tracer może służyć jako pamięć masowa USB, oferując
  wygodny sposób zapisywania, przenoszenia i tworzenia kopii zapasowych
  plików. Dyktafon łączy się z komputerem przez port USB i nie wymaga
  instalowania specjalnego oprogramowania. Automatycznie pojawia się on
  w systemie jako dysk wymienny, umożliwiając łatwe kopiowanie plików
  do i z urządzenia metodą „przeciągnij i upuść”.
  23
  D Uwagi
  Nie należy odłączać dyktafonu Voice Tracer podczas przesyłania plików •
  z urządzenia lub do urządzenia. Gdy wskaźnik nagrywania/odtwarzania
  18
  miga na pomarańczowo, oznacza to, że trwa przesyłanie danych.
  Pamięci dyktafonu nie należy formatować na komputerze.•
  Podłączanie pilota (tylko model LFH0885)4.8
  Pilota można używać w celu włączania i przerywania nagrywania,
  dodawania nowych plików oraz dodawania znaczników indeksu.
  Podłącz pilota do gniazda 1
  EAR (SŁUCHAWKI) dyktafonu
  24
  .
  Korzystanie ze stacji dokującej (tylko modele LFH0868/4.9
  LFH0888)
  Stacja dokująca może zostać wykorzystana w celu przesłania plików z
  dyktafonu Voice Tracer do komputera lub naładowania baterii.
  25
  Podłącz stację dokującą do komputera za pomocą kabla USB 1
  dostarczonego w zestawie.
  Umieść dyktafon Voice Tracer w gnieździe stacji dokującej.2
  Nagrywanie5
  Nagrywanie za pomocą wbudowanego mikrofonu5.1
  Naciśnij przycisk1
  INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
  wybrać żądany folder.
  26
  Naciśnij przycisk 2 g, aby rozpocząć nagrywanie. Wskaźnik
  nagrywania/odtwarzania
  18
  zaświeci się na czerwono. Skieruj
  wbudowany mikrofon
  3
  w stronę źródła dźwięku.
  Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 3 g. Wskaźnik
  nagrywania/odtwarzania zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi
  się migający napis
  PAUSE (WSTRZYMANIE)
  27
  . Naciśnij ponownie
  przycisk g, aby wznowić nagrywanie.
  Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 4 j / DEL.
  D Uwagi
  Przed rozpoczęciem nagrywania należy wybrać żądaną funkcję •
  uruchamiania głosowego i tryb nagrywania (więcej informacji można
  znaleźć w rozdziale 9).
  W celu sprawdzenia, czy ustawienia dyktafonu Voice Tracer są •
  prawidłowe, można wykonać próbne nagranie.
  Aby wyświetlić pozostały czas nagrywania, należy nacisnąć i •
  przytrzymać przycisk k podczas nagrywania.
  Aby utworzyć nowy plik, należy podczas nagrywania nacisnąć przycisk •
  b.
  W każdym folderze można zapisać maksymalnie 99 plików, a łącznie we •
  wszystkich folderach – 396 plików (99 plików x 4 foldery).
  Gdy czas nagrywania przekroczy dostępną pojemność pamięci lub •
  liczba plików osiągnie 396, nagrywanie zostanie zatrzymane i wyświetli
  się napis ‘FULL’ (PEŁNY). Należy wtedy usunąć kilka nagrań lub
  przenieść je do komputera.
  Podczas nagrywania nie wolno wyjmować baterii. Może to •
  doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia.
  W przypadku planowania długotrwałego nagrywania, przed •
  rozpoczęciem należy wymienić baterie.
  Dyktafon Voice Tracer może nagrywać przy zasilaniu przez port USB •
  bez wyczerpywania baterii. W tym celu należy podłączyć dyktafon
  do komputera za pomocą przewodu USB, a następnie nacisnąć i
  przytrzymać przycisk g przez co najmniej 1 sekundę, aby rozpocząć
  nagrywanie.
  Nagrywanie za pomocą zewnętrznego mikrofonu 5.2
  W celu nagrywania za pomocą zewnętrznego mikrofonu należy
  podłączyć go do gniazda mikrofonu i wykonać te same czynności co w
  przypadku wbudowanego mikrofonu.
  28
  Edycja wcześniej nagranego pliku5.3
  Wcześniej nagrany plik można edytować, nadpisując fragment nagrania lub
  dodając nagranie na końcu pliku.
  Przed rozpoczęciem nagrywania ustaw wymagany tryb edycji 1
  (nadpisywanie lub dodawanie). Więcej informacji można znaleźć w
  rozdziale 9.
  Naciśnij przycisk2
  INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
  wybrać żądany folder .
  Naciskając przyciski 3 h lub b , wybierz plik, w którym ma zostać
  dodane nagranie (szczegółowe informacje na temat wybierania
  plików można znaleźć w rozdziale 6.1.1).
  Odtwarzaj lub przewiń do miejsca, w którym ma zostać dodane 4
  nagranie i naciśnij przycisk k, aby wstrzymać odtwarzanie.
  Naciśnij przycisk 5 g. Wskaźnik nagrywania/odtwarzania zamiga, a na
  wyświetlaczu pojawi się komunikat
  OVER (NADPISYWANIE) lub
  APPEND (DODAWANIE).
  Naciśnij ponownie przycisk 6 g, aby rozpocząć nagrywanie. Istniejące
  nagranie będzie edytowane.
  Naciśnij przycisk 7 j
  / DEL , aby zatrzymać nagrywanie.
  D Uwagi
  Podczas edycji nagrania aktywny jest tryb nagrywania oryginalnego pliku.•
  Funkcja edycji nagrań nie jest dostępna w przypadku plików zapisanych •
  w folderze
  M (muzyka).
  Dodawanie znaczników indeksu5.4
  Znaczniki indeksu służą do zaznaczenia określonych miejsc w nagraniu
  jako punktów odniesienia.
  Naciśnij przycisk1
  INDEX / a podczas nagrywania, aby dodać znacznik
  indeksu. Numer indeksu zostanie wyświetlony przez jedną sekundę.
  29
  D Uwagi
  Ikona •
  oznacza, że nagranie zawiera znaczniki indeksu.
  W jednym pliku można ustawić maksymalnie 32 znaczniki indeksu.•
  Korzystanie z funkcji zoom5.5
  Gdy funkcja zoom jest aktywna, dyktafon Voice Tracer nagrywa
  przede wszystkim dźwięki dochodzące do niego od przodu, wyciszając
  dźwięki dobiegające z boków i z tyłu urządzenia. Korzystanie z tej
  funkcji jest zalecane w przypadku nagrywania wykładów i przemówień
  oraz w innych sytuacjach, gdy mówca znajduje się w dużej odległości
  od dyktafonu. W funkcji zoom dostępne są dwa ustawienia dźwięku/
  odległości, umożliwiające osiągnięcie żądanego efektu.
  Naciśnij przycisk 1 l
  / MENU button during recording to change the
  zoom mode podczas nagrywania, aby zmienić tryb działania funkcji
  zoom (Wył. > Zoom 1 > Zoom 2 > Wył.)
  30
  .
  D Uwaga
  Funkcja zoom jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania mikrofonu
  wewnętrznego oraz zewnętrznego mikrofonu zoom (dostarczanego
  wraz z modelem LFH0885).
  Odtwarzanie6
  Naciśnij przycisk1 INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
  wybrać żądany folder.
  Naciskając przyciski 2 h lub b, wybierz plik do odtworzenia
  (szczegółowe informacje na temat wybierania plików można znaleźć
  w rozdziale 6.1.1).
  Naciśnij przycisk 3 k. Na wyświetlaczu pojawi się czas odtwarzania i
  zaświeci się zielona dioda LED
  18
  .
  Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków 4 + i .
  Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk 5 j
  / DEL. Na
  wyświetlaczu pojawi się łączny czas odtwarzania bieżącego pliku.
  Naciśnij ponownie przycisk 6 k, aby kontynuować odtwarzanie od
  ostatniego miejsca.
  D Uwagi
  Funkcja automatycznego cofania umożliwia odtworzenie ostatnich •
  trzech sekund nagrania za każdym razem, gdy jest ono odtwarzane.
  Jeśli do gniazda •
  EAR
  1
  są podłączone słuchawki, głośnik dyktafonu
  zostanie wyłączony.
  D Uwagi dotyczące korzystania z dyktafonu Voice Tracer jako
  odtwarzacza muzycznego
  Dyktafon obsługuje pliki muzyczne w formatach .wma i .mp3, które •
  można przesłać z komputera do folderu z muzyką w dyktafonie. Pliki
  zabezpieczone przed kopiowaniem (za pomocą mechanizmu Digital
  Rights Management) nie są obsługiwane.
  Dyktafon Voice Tracer obsługuje maksymalnie dwa poziomy folderów •
  w folderze z muzyką. Każdy folder może zawierać maksymalnie 199
  pozycji (plików i folderów).
  Aby otworzyć wybrany folder/plik, należy nacisnąć przycisk • k. Aby
  powrócić do nadrzędnego folderu, należy nacisnąć przycisk
  INDEX / a.
  W celu zmiany trybu korektora dźwięku (Normalny > Classic > •
  Jazz > Rock > Pop > Normalny) należy nacisnąć przycisk g podczas
  odtwarzania muzyki.
  Funkcje odtwarzania6.1
  Wybierz plik / znajdź znacznik indeksu6.1.1
  Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij jednokrotnie przycisk • b,
  aby przejść do końca pliku. Naciśnij ponownie przycisk b, aby przejść
  do początku następnego pliku.
  Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij jednokrotnie przycisk • h,
  aby przejść do początku pliku. Naciśnij ponownie przycisk h, aby
  przejść do końca poprzedniego pliku.
  Jeśli plik zawiera znaczniki indeksu, po naciśnięciu przycisku • h lub
  b nagranie zostanie przewinięte do poprzedniego lub następnego
  znacznika.
  Odtwarzanie w zwolnionym, przyspieszonym i zwykłym 6.1.2
  tempie
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk k przez co najmniej 1 sekundę, aby
  wybrać odtwarzanie w zwykłym, zwolnionym lub przyspieszonym
  tempie.
  31
  Wyszukiwanie6.1.3
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk h lub b podczas odtwarzania, aby
  przeszukać bieżący plik wstecz lub do przodu w przyspieszonym tempie.
  Zwolnij przycisk, aby wznowić odtwarzanie w wybranym tempie.
  Przewijanie do tyłu i do przodu6.1.4
  Naciśnij przycisk h lub b podczas odtwarzania, aby przewinąć do
  tyłu, do początku odtwarzanego pliku lub do przodu, do następnego
  pliku. Jeśli plik zawiera znaczniki indeksu, odtwarzanie rozpocznie się w
  danym punkcie.
  Opcje odtwarzania6.2
  Dyktafon Voice Tracer umożliwia wielokrotne oraz losowe odtwarzanie
  plików.
  Wielokrotne odtwarzanie fragmentu utworu6.2.1
  Aby powtórzyć fragment utworu lub odtwarzać go w pętli, naciśnij 1
  przycisk
  INDEX / a w wybranym momencie rozpoczęcia. Na ekranie
  pojawi się migający napis
  REP. A – B
  32
  .
  W wybranym momencie zakończenia naciśnij ponownie przycisk2
  INDEX / a. Rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie wybranego
  fragmentu.
  Naciśnij przycisk 3 j
  / DEL, aby zatrzymać odtwarzanie, lub naciśnij
  przycisk
  INDEX / a, aby powrócić do normalnego odtwarzania.
  Wielokrotne odtwarzanie pliku lub folderu/odtwarzanie 6.2.2
  losowe
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1
  INDEX / a przez co najmniej 1
  sekundę podczas odtwarzania, aby zmienić tryb odtwarzania
  (wielokrotne odtwarzanie pliku, wielokrotne odtwarzanie folderu,
  losowe odtwarzanie folderu lub normalne odtwarzanie).
  33
  Ikona Znaczenie
  REP. FILE
  Wielokrotne odtwarzanie jednego pliku
  REP. FOLDER
  Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w folderze
  FOLDER
  SHUF
  Losowe odtwarzanie wszystkich plików muzycznych
  w folderze
  D Uwaga
  Losowe odtwarzanie jest dostępne tylko w folderze
  M (Muzyka).
  Usuwanie7
  Naciśnij przycisk1 INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
  wybrać żądany folder.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 j
  / DEL przez co najmniej 1 sekundę.
  Na ekranie pojawi się napis
  DELETE (USUWANIE)
  34
  .
  Naciskając przyciski 3 h lub b, wybierz opcję usuwania:
  35
  Ikona Znaczenie
  FILE
  Usunięcie pojedynczego pliku
  FOLDER
  Usunięcie wszystkich plików w folderze
  Usunięcie wszystkich znaczników indeksu w pliku
  Naciśnij przycisk 4 k.
  Naciskając przyciski 5 h lub b, wybierz plik, folder lub plik
  zawierający znaczniki indeksu, przeznaczony do usunięcia
  36
  .
  Naciśnij ponownie przycisk 6 k. Pojawi się litera
  N (Nie)
  37
  .
  Naciskając przyciski 7 h lub b, wybierz opcję
  Y (Tak)
  38
  .
  Naciśnij przycisk 8 k, aby potwierdzić.
  D Uwaga
  Numery porządkowe plików są automatycznie ponownie przypisywane.
  Tryb radia (tylko w modelu LFH0882)8
  Podłącz słuchawki. Dołączone słuchawki służą jako antena radiowa.1
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 l
  / MENU przez co najmniej 1
  sekundę, aby włączyć tryb radia.
  Automatyczne strojenie stacji radiowych8.1
  Naciśnij przycisk 1 l
  / MENU, gdy jest włączony tryb radia, aby
  otworzyć menu.
  Naciskając przyciski 2 h lub b, wybierz opcję
  AUTO.
  Naciśnij ponownie przycisk 3 k. Pojawi się litera
  N (Nie).
  Naciskając przyciski 4 h lub b, wybierz opcję
  Y (Tak).
  Naciśnij przycisk 5 k, aby potwierdzić. Odbiornik przeprowadzi
  automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich częstotliwości
  jako dostępne stacje. Radio umożliwia zaprogramowanie
  maksymalnie 20 stacji radiowych.
  Ręczne strojenie stacji radiowych8.2
  Aby dostroić częstotliwość, krótko naciśnij przycisk 1 h lub b.
  Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij i przytrzymaj 2
  przycisk h lub b.
  Naciśnij przycisk 3 k, aby zapisać częstotliwość jako
  zaprogramowaną stację.
  Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków 4 + i .
  Aby wyłączyć tryb radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 l
  / MENU
  przez co najmniej 1 sekundę.
  D Uwaga
  Naciśnięcie przycisku j
  / DEL, gdy jest włączony tryb radia, powoduje
  przełączanie między odbiorem stereofonicznym a monofonicznym.
  Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej8.3
  Naciśnij przycisk1
  INDEX / a, gdy jest włączony tryb radia, aby wybrać
  tryb częstotliwości lub tryb zaprogramowanych stacji radiowych.
  W trybie zaprogramowanych stacji radiowych naciśnij przycisk 2
  h lub b, aby zmienić stację na inną.
  Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków 3 + i .
  Aby wyłączyć tryb radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk 4 l
  / MENU
  przez co najmniej 1 sekundę.
  Usuwanie zaprogramowanej stacji radiowej8.4
  Naciśnij przycisk1
  INDEX / a, gdy jest włączony tryb radia, aby wybrać
  tryb częstotliwości lub tryb zaprogramowanych stacji radiowych.
  W trybie zaprogramowanych stacji radiowych, naciskając przyciski 2
  h lub b, wybierz stację do usunięcia.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 j
  / DEL przez co najmniej 1 sekundę,
  aby usunąć zaprogramowaną stację radiową.
  Nagrywanie z radia FM8.5
  Ręcznie dostrój stację radiową lub włącz zaprogramowaną stację.1
  Naciśnij przycisk 2 g, aby rozpocząć nagrywanie.
  Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 3 j
  / DEL.
  Dostosowywanie ustawień9
  Menu jest dostępne przy zatrzymanym nagrywaniu oraz podczas odbiera-
  nia radia. Dostępne opcje menu różnią się w zależności od tego, czy wy-
  brany jest folder z nagraniami głosowymi, folder z muzyką czy tryb radia.
  Naciśnij przycisk 1 l
  / MENU przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
  otworzyć menu.
  Naciskając przyciski 2 h lub b, wybierz opcję menu
  39
  .
  Naciśnij przycisk 3 k, aby otworzyć podmenu.
  Naciskając przyciski 4 h lub b, zmień ustawienie.
  Naciśnij przycisk 5 k, aby potwierdzić wybór.
  Naciśnij przycisk 6 l
  / MENU, aby zamknąć aktualny ekran ustawień.
  Menu Ustawienie Opis
  REC* PCM
  SHQ
  HQ
  SP
  LP
  SLP
  Umożliwia wybór jednego z kilku trybów
  nagrywania: nagrywanie stereofoniczne w
  nieskompresowanym formacie PCM o jakości
  dźwięku zbliżonej do płyty CD (LFH0882),
  dwa tryby stereofoniczne SHQ i HQ oraz trzy
  tryby monofoniczne SP, LP i SLP, zapewniające
  dłuższy czas nagrywania. Szczegółowe informacje
  na temat dostępnych trybów oraz czasów
  nagrywania można znaleźć w rozdziale 12.
  SENSE* HI
  LO
  Ustawienie czułości nagrywania pozwala uniknąć
  szumów otoczenia na nagraniu i dostosować ją do
  środowiska nagrywania.
  VA* On (Wł.)
  O (Wył.)
  Głosowe uruchamianie nagrywania jest wygodną
  funkcją umożliwiającą nagrywanie bez użycia rąk.
  Jeśli funkcja ta jest uaktywniona, nagrywanie włą-
  cza się, gdy użytkownik zaczyna mówić. Gdy użyt-
  kownik przestaje mówić, dyktafon automatycznie
  wstrzymuje nagrywanie po trzech sekundach ciszy i
  wznawia je, gdy użytkownik znowu zaczyna mówić.
  EDIT* APPND
  OVER
  OFF
  Wcześniej nagrany plik można edytować,
  nadpisując fragment nagrania lub dodając nagranie
  na końcu pliku. Przed edycją nagrania ustaw
  wymagany tryb edycji (nadpisywanie [=OVER] lub
  [dodawanie]). Więcej informacji można znaleźć
  w rozdziale 5.3.
  INPUT V (dyktafon)
  L (wejście
  liniowe)
  Podczas nagrywania z zewnętrznych źródeł
  dźwięku przez gniazdo wejścia liniowego dyktafo-
  nu należy użyć ustawienia L (wejście liniowe).
  DIVIDE* O (Wył.)
  30 min
  60 min
  Funkcja automatycznego podziału rejestruje
  nagranie w osobnych plikach, tworząc je co 30
  lub 60 minut. Znacznie ułatwia to wyszukiwanie,
  edytowanie i archiwizowanie długich nagrań,
  takich jak spotkania lub wykłady.
  LIGHT On (Wł.)
  O (Wył.)
  Wyświetlacz pozostaje podświetlony przez kilka
  sekund od naciśnięcia przycisku.
  BEEP On (Wł.)
  O (Wył.)
  Dyktafon wydaje sygnały dźwiękowe związane z
  użyciem przycisku lub wystąpieniem błędu.
  CLOCK DD:MM:YY
  12/24 H
  HH:MM:SS
  Jeśli data i godzina są ustawione, informacja o
  dacie i godzinie nagrywania jest automatycznie
  zapisywana w każdym pliku.
  TIMER O (Wył.)
  V
  CH
  Umożliwia zaplanowanie automatycznego nagry-
  wania przy użyciu mikrofonu (opcja V) lub z kanału
  radiowego (opcja CH / tylko w modelu LFH0882).
  Należy określić czas rozpoczęcia, czas trwania na-
  grywania (30/60/120 minut/nieograniczony), folder
  i kanał radiowy, który ma być nagrywany.
  23
  27
  28
  29
  31 32
  33 34
  35 36
  37 38
  39
  ALARM O (Wył.)
  b
  F
  Dyktafon Voice Tracer może służyć jako przeno-
  śny budzik. Należy wybrać tryb budzika (b = sygnał
  dźwiękowy, F = odtwarzanie pliku), określić czas
  rozpoczęcia i plik, który ma być odtwarzany.
  AUTO OF 5
  15
  Dyktafon Voice Tracer automatycznie wyłącza się
  po 5 lub 15 minutach braku aktywności.
  CHARGE On
  O
  Gdy funkcja ładowania jest włączona, po
  podłączeniu dyktafonu Voice Tracer do
  komputera baterie ładowane są automatycznie.
  Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4.2.
  FORMAT Yes (Tak)
  No (Nie)
  Powoduje usunięcie wszystkich plików w dyk-
  tafonie, włącznie z zaprogramowanymi stacjami
  radiowymi. Przed rozpoczęciem formatowania
  należy przesłać ważne pliki do komputera.
  VER Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego
  i datę wydania.
  SPLIT* Yes (Tak)
  No (Nie)
  Umożliwia podzielenie dużego pliku na dwa
  oddzielne pliki, dzięki czemu można je łatwo
  zarchiwizować lub przesłać pocztą e-mail, lub
  też usunąć część pliku. Aby podzielić plik, należy
  włączyć odtwarzanie i zatrzymać je w miejscu,
  w którym ma nastąpić rozdzielenie, a następnie
  otworzyć menu
  SPLIT.
  AUTO** Yes (Tak)
  No (Nie)
  Umożliwia automatyczne dostrojenie stacji radio-
  wych i zaprogramowanie maksymalnie 20 stacji.
  OUTPUT
  **
  EP
  SP
  Umożliwia wybór między wyjściem słuchawko-
  wym (EP) a głośnikiem (SP) w trybie radia.
  * Ta funkcja jest niedostępna w folderze
  M (Muzyka).
  ** Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie radia.
  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego10
  Pracą dyktafonu Voice Tracer steruje wewnętrzny program nazywany
  oprogramowaniem sprzętowym. Od chwili zakupu urządzenia Voice
  Tracer mogły się ukazać nowe wersje oprogramowania sprzętowego.
  Połącz urządzenie Voice Tracer z komputerem, korzystając z 1
  dostarczonego kabla USB.
  Ze strony 2 www.philips.com pobierz aktualizację oprogramowania
  sprzętowego dla posiadanego modelu dyktafonu Voice Tracer i
  zapisz plik w głównym katalogu dyktafonu.
  Odłącz urządzenie Voice Tracer od komputera. Aktualizacja 3
  oprogramowania sprzętowego przebiegnie automatycznie, a po jej
  zakończeniu urządzenie wyłączy się.
  Rozwiązywanie problemów 11
  Nie mogę włączyć dyktafonu
  Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone nieprawidłowo. •
  Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.
  Dyktafon nie nagrywa
  Dyktafon może być przełączony w tryb •
  HOLD (Blokada). Przesuń
  przełącznik
  HOLD w położenie O (Wyłączony).
  Mogła zostać osiągnięta maksymalna liczba nagrań lub brak jest •
  wolnej pamięci na nagrania. Usuń niektóre nagrania lub przenieś je do
  zewnętrznego urządzenia.
  Nic nie słychać z głośnika
  Do dyktafonu mogą być podłączone słuchawki. Odłącz słuchawki.•
  Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.•
  Dyktafon nie odtwarza nagrań
  Dyktafon może być przełączony w tryb •
  HOLD (Blokada). Przesuń
  przełącznik
  HOLD w położenie O (Wyłączony).
  Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone nieprawidłowo. •
  Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.
  Nic nie zostało jeszcze nagrane. Sprawdź liczbę nagrań.•
  W dyktafonie nie działa zatrzymanie, wstrzymanie,
  odtwarzanie lub nagrywanie
  Dyktafon może być przełączony w tryb •
  HOLD (Blokada). Przesuń
  przełącznik
  HOLD w położenie O (Wyłączony).
  Nic nie słychać w słuchawkach
  Słuchawki mogą nie być prawidłowo podłączone. Podłącz prawidłowo •
  słuchawki.
  Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.•
  Parametry techniczne12
  USB:• Złącze mini-USB 2.0 High Speed
  Mikrofon:• 3,5mm•impedancja2,2kΩ
  Słuchawki: • 3,5mm•impedancja16Ωlubwięcej
  Wyświetlacz: • LCD/segmentowy•długośćprzekątnejekranu:39mm
  Mikrofon: • Wbudowany:stereofoniczny•Zewnętrzny:stereofoniczny
  Pojemność pamięci wewnętrznej: • 4 GB
  Typ pamięci wewnętrznej:• NAND Flash
  Formaty nagrywania:• MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
  Tryby nagrywania:• PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ
  (MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
  Szybkość przesyłu: • 1411 kbit/s (tryb PCM), 192 kbit/s (tryb SHQ),
  64 kbit/s (tryb HQ), 48 kbit/s (tryb SP), 32 kbit/s (tryb LP), 16 kbit/s
  (tryb SLP)
  Czas nagrywania:• 572 godziny (tryb SLP), 286 godziny (tryb LP),
  190 godziny (tryb SP), 143 godzin (tryb HQ), 47 godzin (tryb SHQ),
  6,4 godzin (tryb PCM)
  Częstotliwość próbkowania: • 44,1 kHz (tryb PCM/SHQ), 22 kHz
  (tryb HQ), 16 kHz (tryb SP/LP/SLP)
  Odtwarzanie muzyki:• Formatkompresji:.mp3,.wma•Szybkość
  kompresjiMP3:8–320kbit/s•SzybkośćkompresjiWMA:48–320
  kbit/s(44kHz),64–192kbit/s(48kHz),stereo•Brakobsługi
  mechanizmu DRM
  Tuner/odbiór stacji radiowych (LFH0882):• Pasma:FM,stereo•
  Zakresczęstotliwości:87,5–108MHz•Liczbaprogramowanychstacji
  radiowych:20•Automatycznestrojeniecyfrowe
  Wbudowany,okrągłygłośnikdynamicznyośrednicy30mm•moc•
  wyjściowa: 110 mW
  Warunki eksploatacji: • Temperatura:5°–45°C•Wilgotność:
  10%–90%
  Typ baterii:• dwie baterie alkaliczne firmy Philips typu AAA (LR03 lub
  R03) lub baterie ładowalne LFH9154 firmy Philips
  Żywotność baterii (tryb LP):• 50 godzin
  Wymiary produktu (szerokość x wysokość x długość): •
  40 x 18,4 x 108 mm
  Masa: • 80 g z bateriami
  Wymagania systemowe: • Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
  Linux•dostępnyportUSB
  Slovenčina
  Vitajte1
  Blahoželáme vám ku kúpe a vitajte u Philipsa! Aby ste mohli naplno
  využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, navštívte našu
  internetovú stránku s informáciami o podpore, ako sú návody na
  použitie, softvér na prevzatie, záručné informácie a veľa iného:
  www.philips.com.
  Najdôležitejšie charakteristiky výrobku1.1
  Nahrávajte do populárneho formátu MP3•
  Rýchly prenos nahrávok a údajov cez vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0•
  Systém smerovania mikrofónu zameria Voice Tracer na zvuk prichádza-•
  júci spredu, zatiaľ čo zvuky prijímané zboku a zozadu sa obmedzia
  Nahrávanie aktivované hlasom pre zachytávanie poznámok bez použitia •
  rúk
  Veľkokapacitné ukladanie pomocou rozhrania USB zaručuje maximálnu •
  kompatibilitu
  Okamžité jednodotykové nahrávanie – od vypnutia k režimu nahrávania•
  Vychutnajte si prehrávanie hudby vo formáte MP3 a WMA•
  Dôležité upozornenie2
  Bezpečnosť2.1
  Nevystavujte výrobok pôsobeniu dažďa alebo vody na predchádzanie •
  vzniku krátkeho spojenia.
  Nevystavujte zariadenie pôsobeniu nadmerného tepla od vykurovacích •
  telies alebo priameho slnečného svetla.
  Káble chráňte pred prepichnutím, predovšetkým pri zásuvkách a •
  miestach, kadiaľ vychádzajú z jednotky.
  Svoje súbory si zálohujte. Spoločnosť Philips nezodpovedá za prípadnú •
  stratu dát.
  Bezpečnosť sluchu2.1.1
  Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce zásady:
  Počúvajte s primeranou hlasitosťou a po primerane dlhý čas.•
  Pri zvyšovaní hlasitosti postupujte opatrne, pretože sluch sa •
  prispôsobuje postupne.
  Nezvyšujte hlasitosť tak vysoko, aby ste nepočuli čo sa okolo vás deje.•
  V potenciálne nebezpečných situáciách postupujte opatrne alebo •
  dočasne prestaňte zariadenie používať.
  Nepoužívajte slúchadlá pri jazde na motorovom vozidle, bicyklovaní, •
  jazde na skateboarde a pod. Môže to spôsobiť dopravné
  nebezpečenstvo a na mnohých miestach je to tiež nezákonné.
  Dôležité upozornenie (modely dodávané so slúchadlami):
  Spoločnosť Philips zaručuje dodržiavanie maximálneho zvukového
  výkonu zvukových prehrávačov stanoveného príslušnými regulačnými
  orgánmi, avšak len s originálnym modelom dodávaných slúchadiel. Ak si
  tieto slúchadlá vyžadujú náhradu, odporúčame vám obrátiť sa na svojho
  maloobchodného predajcu a objednať si model zhodný s originálnym.
  Likvidácia starého výrobku2.2
  Váš výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a •
  komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.
  Symbol prekríženého kontajnera na kolesách uvedený na •
  výrobku znamená, že na tento výrobok sa vzťahuje európske
  smernica EÚ 2002/96/ES.
  Informujte sa o miestnom systéme oddeleného zberu elektrických a •
  elektronických výrobkov.
  Postupujte v súlade s miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré výrobky •
  spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých
  výrobkov napomáha prevencii potenciálnych negatívnych dôsledkov na
  životné prostredie a na zdravie človeka.
  Batérie (vrátane vstavaných akumulátorov) obsahujú látky, ktoré môžu •
  znečisťovať životné prostredie. Všetky batérie sa musia odovzdať na
  oficiálnom mieste zberu.
  Váš Digital Voice Tracer3
  1
  Zásuvka slúchadla, zásuvka
  diaľkového ovládania
  2
  Zásuvka mikrofónu, zásuvka
  linkového vstupu
  3
  Vstavaný mikrofón
  4
  Zvýšenie hlasitosti
  5
  Záznam, pauza, zapnúť
  6
  chlo dopredu, výber súboru,
  výber ponuky
  7
  Zastaviť, vyobraziť, vymazať
  8
  Zníženie hlasitosti
  9
  Reproduktor
  10
  USB Zásuvka
  11
  Priestor na batérie
  12
  Zap/vyp napájanie, prehrať/
  pauza, rýchlosť prehrávania
  13
  Ponuka, rádio FM, funkcia zoom
  14
  chlo dozadu, výber súboru,
  výber ponuky
  15
  Index, priečinok, zopakovať
  16
  Displej
  17
  Spínač Hold
  18
  Indikátor záznam/prehrávanie
  Na úvod 4
  Vloženie batérií 4.1
  Voice Tracer možno používať s akumulátormi LFH9154 Philips alebo
  alkalickými batériami AAA.
  Odsuňte kryt batérií. 1
  19
  Batérie vkladajte vo vyznačenej správnej polarite a zatvorte kryt. 2
  20
  D Poznámky
  Nemiešajte akumulátory a batérie rôznych typov a značiek.•
  Ak Voice Tracer nebudete dlhšie používať, vyberte batérie. Únik z •
  batérií môže Voice Tracer poškodiť.
  Pri nesprávnej funkcii Voice Tracer vyberte batérie a znova ich vložte.•
  Pred výmenou batérií záznamník zastavte. Vybraním batérií počas •
  používania záznamníka môžete poškodiť súbor.
  Keď sú batérie takmer úplne vybité, bliká indikátor batérie.•
  Ak výmena batérie potrvá dlhšie ako 2 minúty, budete možno nútený •
  znova nastaviť čas.
  Nabíjanie akumulátorov4.2
  Akumulátory LFH9154 Philips možno nabíjať priamo vo Voice Tracer.
  Keď je Voice Tracer pripojený k počítaču, akumulátory sa automaticky
  dobíjajú. Úplný nabíjací cyklus trvá asi 2,5 hodiny.
  D Poznámky
  Iné ako dodávané akumulátory Philips LFH9154 sa nesmú nabíjať.•
  Akumulátory úplne nabite pred prvým použitím.•
  Počítač musí byť pri nabíjaní akumulátorov zapnutý.•
  Ak port USB počítača neposkytuje dostatočnú výkonovú kapacitu, •
  vypnite funkciu dobíjania (ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 9) a
  použite externú nabíjačku akumulátorov.
  Zapínanie a vypínanie4.3
  Zapína sa stlačením tlačidla 1 k, pokiaľ sa na displeji nezobrazí
  HELLO.
  Stlačením tlačidla 2 k sa vypína keď je záznamník zastavený, až kým
  sa na displeji neobjaví
  BYE.
  Funkcia zámky ovládačov 4.4
  Keď je spínač
  HOLD
  17
  v uzamknutej polohe, všetky tlačidlá zariadenia
  sú vypnuté. Na displeji sa nakrátko ukáže On Hold a displej sa vypne.
  Voice Tracer odomknete presunutím spínača
  HOLD do polohy O.
  Nastavenie dátumu a času4.5
  Pri prvej inštalácii batérií budete vyzvaný, aby ste zadali dátum a čas.
  Na displeji sa zobrazí 1
  ‘CLOCK’
  21
  . Stlačte tlačidlo k. Bliká
  indikátor roka
  22
  .
  Stlačte tlačidlo 2 h alebo b a nastavte rok.
  Stlačte tlačidlo 3 k a prejdete na nastavenia mesiaca.
  Zopakujte kroky 4 2 a 3 a rovnako pokračujte nastavením mesiaca,
  dňa, 12/24-hodinového systému a času.
  D Poznámky
  Dátum a čas možno zmeniť kedykoľvek pomocou ponuky. Ďalšie
  informácie sa uvádzajú v kapitole 9.
  Informácie na displeji4.6
  Stlačte tlačidlo• j
  / DEL keď je záznamník zastavený a informácie budú
  rolovať po displeji: Celkový čas prehrávania aktuálneho súboru > čas >
  dátum > zvyšný časť záznamu > čas záznamu aktuálneho súboru > čas
  záznamu aktuálneho súboru.
  Počas záznamu stlačte a podržte • k a zobrazí zvyšný čas záznamu.
  Používanie Voice Tracer s počítačom4.7
  Ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie Voice Tracer ponúka pohodlný
  spôsob ukladania, zálohovania a presúvania súborov. Voice Tracer
  sa pripojí k počítaču cez rozhranie USB a nevyžaduje si inštaláciu
  žiadneho osobitného softvéru. Voice Tracer sa automaticky zobrazí ako
  vymeniteľná jednotka, čo vám umožní jednoducho potiahnuť a pustiť
  súbory na jednotku alebo naopak.
  23
  D Poznámky
  Voice Tracer neodpájajte, kým sa súbory prenášajú z tohto zariadenia •
  alebo na toto zariadenie. Údaje sa ešte prenášajú, kým kontrolka
  záznamu/prehrávania
  18
  bliká oranžovou farbou.
  Neformátujte jednotku Voice Tracer na počítači.•
  Pripojenie diaľkového ovládania (iba LFH0885)4.8
  Diaľkové ovládanie slúži na spustenie a prerušenie nahrávania, pridávanie
  nového súboru a pridávanie indexovacích značiek.
  Diaľkový ovládač sa pripája k zdierke EAR Voice Tracer 1
  24
  .
  Používanie dokovacej stanice (iba LFH0868/LFH0888)4.9
  Dokovaciu stanicu možno používať na odovzdávanie súborov z Voice
  Tracer do počítača a na dobíjanie akumulátorov.
  25
  Dokovaciu stanicu pripojte k počítaču pomocou dodávaného kábla 1
  USB.
  Voice Tracer vložte do dokovacej zásuvky dokovacej stanice.2
  Záznam5
  Záznam cez vstavaný mikrofón5.1
  Stlačte tlačidlo1
  INDEX/a kým je záznamník zastavený a vyberte si
  požadovaný priečinok.
  26
  Stlačením tlačidla 2 g sa spustí záznam. Kontrolka záznam/prehrávanie
  18
  sa rozsvieti červenou farbou. Nasmerujte vstavaný mikrofón
  3
  na zdroj zvuku.
  Záznam zastavíte stlačením tlačidla 3 g. Kontrolka záznam/prehrávanie
  sa rozbliká a na displeji sa rozbliká
  PAUSE
  27
  . Opätovným stlačením
  tlačidla g záznam pokračuje ďalej.
  Záznam sa zastaví stlačením tlačidla 4 j
  / DEL.
  DPoznámky
  Pred spustením záznamu nastavte požadovanú funkciu aktivovania •
  hlasom a režim záznamu (ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 9).
  Urobte skúšobný záznam a skontrolujte, či sú nastavenia Voice Tracer •
  správne.
  Počas záznamu stlačte a podržte • k a zobrazí zvyšný čas záznamu.
  Stlačením • b počas záznamu si vytvorte nový súbor.
  V každom priečinku môže byť maximálne 99 súborov, a celková •
  kapacita je 396 súborov (99 súborov x 4 priečinky).
  Ak dĺžka záznamu prekročí dostupnú kapacitu, alebo ak počet súborov •
  dosiahne 396, záznam sa zastaví a zobrazí sa ‚FULL‘. Odstráňte
  niekoľko nahrávok, alebo ich presuňte do počítača.
  Počas záznamu nevyberajte batérie. Môže to spôsobiť chybnú funkciu •
  záznamníka.
  Ak má záznam trvať dlhší čas, skôr ako začnete vymeňte batérie.•
  Voice Tracer môže robiť záznam aj s napájaním cez kábel USB bez •
  vybíjania batérie. Záznamník pripojte k počítaču pomocou kábla USB a
  stlačte tlačidlo g na 1 sekundu alebo dlhšie na spustenie záznamu.
  Záznam cez externý mikrofón 5.2
  Pri zázname cez externý mikrofón pripojte mikrofón k zásuvke pre
  mikrofón a ďalej postupujte rovnako ako pri zázname cez vstavaný
  mikrofón.
  28
  Úpravy zaznamenaného súboru5.3
  Predtým zaznamenaný súbor možno upravovať prepísaním časti
  nahrávky alebo pripojením záznamu na konci súboru.
  21 22
  30
  25
  24
  5103 109 9731.1
  1
  2
  13
  9
  5
  7
  16
  17
  11
  15
  10
  4
  8
  14
  12
  6
  18
  3
Philips Voice Tracer LFH0867

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Philips Voice Tracer LFH0867 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Philips Voice Tracer LFH0867 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Philips Voice Tracer LFH0867. Ta instrukcja należy do kategorii Dyktafony i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 5.7. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Holenderski, Szwedzki, Słowacki, Słoweński. Czy masz pytanie dotyczące Philips Voice Tracer LFH0867 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Philips Voice Tracer LFH0867

Marka Philips
Model Voice Tracer LFH0867
Produkt Dyktafon
EAN 37849990308
Język Polski, Holenderski, Szwedzki, Słowacki, Słoweński
Typ pliku PDF
Audio
Maksymalny czas nagrywania 572godz.
Wbudowany mikrofon
Pozostałe funkcje
Typ pliku MP3, WMA, MPEG1 layer 3
System operacyjny Windows Vista/Windows XP
Mac OS 10.5
Wymiary produktu (SxGxW) 39 x 18 x 107mm
Rodzaj baterii AAA
Pamięć
Pojemność pamięci wewnętrznej 4096MB
Wyświetlacz
Typ wyświetlacza LCD
Podświetlenie
Porty i interfejsy
Mikrofon
Wyjście na słuchawki 1
Standardowe rozwiązania komunikacyjne USB
Waga i rozmiary
Waga produktu 58g
Bateria
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 50godz.

Powiązane instrukcje produktów

Dyktafon Philips

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej