Instrukcja obsługi Philips Voice Tracer LFH0867

Philips Voice Tracer LFH0867

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Philips Voice Tracer LFH0867. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Philips Voice Tracer LFH0867 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Philips
Model
Voice Tracer LFH0867
Produkt
EAN
37849990308
Język
Holenderski, Szwedzki, Polski, Słowacki, Słoweński
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.philips.com/global
26
Nederlands
Welkom1
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om volop te profi-
teren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u een bezoek brengen
aan onze website voor informatie zoals gebruikershandleidingen, soft-
waredownloads, garantiegegevens en heel wat meer: www.philips.com.
Belangrijkste kenmerken1.1
Opnemen in het populaire MP3-formaat•
Een snelle overdracht van opnamen en gegevens via high-speed USB 2.0•
Het zoom-microfoonsysteem richt zich op geluid vóór de Voice Tracer •
en beperkt de ontvangst van geluiden van opzij en achteren
Opnemen met stemactivering om handsfree notities te maken•
USB-massaopslag voor optimale compatibiliteit•
Direct opnemen met één druk op de knop – van uitgeschakeld •
onmiddellijk naar opnamemodus
Geniet van MP3- en WMA-muziek•
Belangrijk2
Veiligheid2.1
Houd het product uit de regen en vermijd contact met water om •
kortsluiting te voorkomen.
Stel het product niet bloot aan te veel warmte, bijvoorbeeld van een •
verwarming of door direct zonlicht.
Zorg ervoor dat de kabels niet beklemd raken, vooral bij de stekkers •
en daar waar ze uit het product komen.
Maak kopieën van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor •
enig gegevensverlies.
Veiligheid van het gehoor2.1.1
Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u uw oortelefoon
gebruikt:
Gebruik het product gedurende een redelijke tijd en bij een redelijke •
geluidssterkte.
Zet het geluid niet harder, want uw gehoor past zich aan.•
Zet het geluid niet zo hard dat u niets meer van uw omgeving hoort.•
Wees voorzichtig of stop het gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.•
Gebruik de oortelefoon niet in een gemotoriseerd voertuig, tijdens •
het fietsen of skateboarden. Het kan gevaar voor het verkeer
veroorzaken en is in veel gebieden verboden.
Belangrijk (voor modellen met oortelefoon):
Philips garandeert dat zijn geluidsapparatuur voldoet aan de maximale
geluidssterkte zoals die is bepaald door de relevante regelgeving, maar
alleen bij gebruik van de origineel meegeleverde oortelefoon. Moet deze
oortelefoon worden vervangen, dan raden wij aan contact op te nemen
met uw leverancier om een Philips-model te bestellen identiek aan het
origineel.
Uw oude product weggooien2.2
Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen •
en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Het symbool van een verrijdbare vuilnisbak met een kruis •
erdoorheen geeft aan dat het product valt onder de Europese
richtlijn 2002/96/EC.
Stel u op de hoogte van uw plaatselijke, gescheiden ophaalsysteem •
voor elektrische en elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi oude producten niet weg •
met het gewone huisvuil. Gooit u uw oude producten op de juiste
manier weg, dan voorkomt dit negatieve gevolgen voor milieu en
volksgezondheid.
Batterijen (ook ingebouwde, oplaadbare batterijen) bevatten •
substanties die het milieu kunnen verontreinigen. Alle batterijen
moeten worden weggegooid bij een ocieel verzamelpunt.
Uw Digital Voice Tracer3
1
Oortelefoonaansluiting,
aansluiting voor
afstandsbediening
2
Microfoonaansluiting, lijningang
3
Ingebouwde microfoon
4
Volume omhoog
5
Opnemen, pauzeren, inschakelen
6
Snel vooruit, bestand kiezen,
menu kiezen
7
Stoppen, weergeven,
verwijderen
8
Volume omlaag
9
Luidspreker
10
USB-aansluiting
11
Batterijvak
12
In/uitschakelen, afspelen/
pauzeren, afspeelsnelheid
13
Menu, FM-radio, zoomfunctie
14
Snel terug, bestand kiezen,
menu kiezen
15
Index, map, herhalen
16
Scherm
17
Vergrendelschakelaar
18
Opname-/afspeellampje
Eerste gebruik 4
De batterijen plaatsen 4.1
De Voice Tracer kan worden gebruikt met de oplaadbare LFH9154-
batterijen van Philips of met AAA alkaline-batterijen.
Schuif het deksel van het batterijvak open. 1
19
Plaats de batterijen met de juiste polariteit zoals is aangegeven op 2
het toestel en sluit het deksel.
20
D Opmerkingen
Niet tegelijkertijd batterijen van verschillende typen en/of merken •
gebruiken.
Haal de batterijen uit het toestel als u de Voice Tracer voor langere tijd •
niet gebruikt. Lekkende batterijen kunnen de Voice Tracer beschadigen.
Werkt de Voice Tracer niet goed, haal dan de batterijen eruit en plaats •
ze opnieuw.
Schakel het toestel uit voordat u de batterijen vervangt. Verwijdering •
van de batterijen terwijl de recorder nog is ingeschakeld, kan het
bestand beschadigen.
Zijn de batterijen bijna leeg, dan knippert het batterijlampje.•
Kost het meer dan twee minuten om de batterijen te vervangen, dan •
kan het zijn dat u de tijd opnieuw moet instellen.
De batterijen opladen4.2
De oplaadbare LFH9154-batterijen van Philips kunnen in de Voice Tracer
worden opgeladen. De oplaadbare batterijen worden automatisch
opgeladen wanneer de Voice Tracer is aangesloten op een computer.
Het duurt ongeveer 2,5 uur om de batterijen volledig op te laden.
D Opmerkingen
Alleen de meegeleverde LFH9154-batterijen van Philips kunnen •
worden opgeladen.
Laad de batterijen volledig op alvorens ze te gebruiken.•
De computer moet aan staan wanneer de batterijen worden opgeladen.•
Als de USB-poort van de computer niet genoeg stroom levert, moet •
de oplaadfunctie worden uitgeschakeld (zie hoofdstuk 9 voor meer
informatie) en moeten de batterijen worden opgeladen met een
externe oplader.
In-/uitschakelen4.3
Om het toestel in te schakelen, drukt u op de knop 1 k totdat op
het scherm
HELLO verschijnt.
Om het toestel uit te schakelen, drukt u op de knop 2 k terwijl de
recorder is gestopt totdat op het scherm
BYE verschijnt.
Vergrendelfunctie4.4
Staat de vergrendelschakelaar
17
in de stand Hold, dan zijn alle knoppen
op het apparaat geblokkeerd. Op het scherm komt eventjes On hold te
staan, waarna het scherm uitgaat. Zet de vergrendelschakelaar in de
stand O om de Voice Tracer te ontgrendelen.
Datum en tijd instellen4.5
Wanneer u de batterijen voor de eerste keer in het apparaat plaatst,
moet u de datum en de tijd instellen.
Op het scherm verschijnt 1 “CLOCK”
21
. Druk op de knop k. De
aanduiding voor het jaar knippert
22
.
Druk op de knop 2 h of op b om het jaar in te stellen.
Druk op de knop 3 k om verder te gaan met de instellingen voor
de maand.
Herhaal de stappen 4 2 en 3 om op dezelfde manier de maand, de
dag, 12- of 24-uursysteem en de tijd in te stellen.
D Opmerking
U kunt de datum en de tijd op ieder gewenst moment veranderen via het
menu. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie.
Scherminformatie4.6
Druk op de knop• j
/ DEL terwijl de recorder niet opneemt om de
informatie op het scherm door te nemen: totale afspeeltijd van het
huidige bestand > tijd > datum > resterende opnametijd > opnametijd
van het huidige bestand > opnamedatum van het huidige bestand.
Houd • k ingedrukt tijdens het opnemen om de resterende
opnametijd te bekijken.
De Voice Tracer gebruiken met een computer4.7
U kunt de Voice Tracer ook gebruiken als USB-massageheugen om
eenvoudig bestanden op te slaan, te kopiëren of te verplaatsen. U kunt
de Voice Tracer via een USB-aansluiting met een computer verbinden;
er hoeft geen speciale software te worden geïnstalleerd. De Voice
Tracer wordt automatisch weergegeven als een verwijderbaar station,
waardoor bestanden eenvoudig kunnen worden uitgewisseld tussen
computer en apparaat.
23
D Opmerkingen
Maak de Voice Tracer niet los terwijl u bestanden overzet van of naar •
het apparaat. Er worden gegevens overgezet zolang het opname-/
afspeellampje
18
oranje knippert.
Formatteer het station van de Voice Tracer niet vanaf een computer.•
De afstandsbediening aansluiten (alleen LFH0885)4.8
Met de afstandsbediening kunnen opnames worden gestart en gepauzeerd,
en kunnen nieuwe bestanden en indexmarkeringen worden toegevoegd.
Sluit de afstandsbediening aan op de oortelefoonaansluiting van de 1
Voice Tracer
24
.
Het dockingstation gebruiken (alleen LFH0868/LFH0888)4.9
Met het dockingstation kunnen bestanden van uw Voice Tracer op de
computer worden geüpload en de batterijen worden opgeladen.
25
Sluit het dockingstation met de bijgeleverde USB-kabel op een 1
computer aan.
Sluit de Voice Tracer op de dockingsleuf van het dockingstation aan.2
Opnemen5
Opnemen met de ingebouwde microfoon5.1
Druk op de knop1
INDEX / a wanneer de recorder in de Stopmodus
staat om de gewenste map te kiezen
26
.
Druk op de knop 2 g om met de opname te beginnen. Het opname-/
afspeellampje
18
is rood. Richt de ingebouwde microfoon
3
op
de geluidsbron.
Druk op de knop 3 g om te pauzeren. Het opname-/afspeellampje
knippert, en
PAUSE knippert op het scherm
27
. Druk opnieuw op
de knop g om verder te gaan met opnemen.
Druk op de knop 4 j
/ DEL om de opname te stoppen.
D Opmerkingen
Stel de gewenste functie voor spraakgestuurd gebruik en de •
opnamemodus in, voordat u begint met opnemen (zie hoofdstuk 9
voor meer informatie).
Maak een proefopname om de instellingen van de Voice Tracer te testen.•
Houd • k ingedrukt tijdens het opnemen om de resterende
opnametijd te bekijken.
Druk op • b tijdens het opnemen om een nieuw bestand te maken.
Het maximum aantal bestanden in iedere map is 99; er zijn in totaal •
vier mappen, dus het totaal aantal bestanden is 396 (99 bestanden x
4 mappen).
Wanneer de opnametijd de beschikbare capaciteit overschrijdt of het •
aantal bestanden 396 bedraagt, dan stopt de opname en verschijnt
er ‘FULL. Verwijder een aantal opnames of verplaats ze naar een
computer.
Haal de batterijen niet uit het apparaat tijdens het opnemen. De •
recorder werkt hierdoor mogelijk niet naar behoren.
Als u van plan bent om gedurende lange tijd op te nemen, vervang de •
batterijen dan voor u met opnemen begint.
De Voice Tracer kan opnemen terwijl hij gevoed wordt via een USB-•
kabel, zodat de batterijen niet leeg raken. Verbind de recorder met
een computer via de USB-kabel en druk minstens een seconde op de
knop g om de opname te starten.
Opnemen met een externe microfoon 5.2
Om met een externe microfoon op te nemen, verbindt u de microfoon
via de microfoonaansluiting en volgt u dezelfde procedure als bij gebruik
van de ingebouwde microfoon.
28
Een opgenomen bestand bewerken5.3
Een opgenomen bestand kan worden bewerkt door een deel van de
opname te overschrijven of een opname aan het einde van het bestand
toe te voegen.
Stel voorafgaand aan het opnemen de gewenste bewerkingsmodus 1
in (overschrijven of toevoegen) (zie hoofdstuk 9 voor meer
informatie).
Druk op de knop2
INDEX / a wanneer de recorder in de Stopmodus
staat om de gewenste map te kiezen.
Druk op de knop 3 h of b om het bestand te kiezen waaraan u
iets wilt toevoegen (zie hoofdstuk 6.1.1 voor meer informatie over
het selecteren van een bestand).
Speel af tot de plek waar u iets wilt toevoegen en druk op de knop 4
k om het afspelen te pauzeren.
Druk op de knop 5 g. De indicator opnemen/afspelen knippert en in
het scherm wordt
OVER of APPEND weergegeven.
Druk opnieuw op de knop 6 g om de opname te starten. De
bestaande opname wordt bewerkt.
Druk op de knop 7 j
/ DEL om de opname te stoppen.
D Opmerkingen
Bij het bewerken van een opname wordt de opnamemodus van het •
oorspronkelijke bestand gebruikt.
De bewerkte opname is niet beschikbaar in de map •
M (muziek).
Indexmarkeringen toevoegen5.4
Met indexmarkeringen kunt u bepaalde punten in een opname aangeven
als referentiepunten.
Druk op de knop1
INDEX / a tijdens het opnemen om een
indexmarkering aan te geven. Het indexnummer wordt gedurende
een seconde weergegeven
29
.
D Opmerkingen
Het pictogram •
geeft aan dat er in een opname
indexmarkeringen zitten.
U kunt per bestand in totaal 32 indexmarkeringen aangeven.•
De zoomfunctie gebruiken5.5
Als de zoomfunctie actief is, richten de microfoons zich op het geluid
vóór de Voice Tracer. De ontvangst van geluid van de zijkant en
achterkant wordt verminderd. Deze functie is aan te bevelen bij het
opnemen van lezingen, speeches en andere situaties waarin de spreker
zich niet vlak bij de opnamepositie bevindt. De zoomfunctie heeft
twee geluids/afstandsinstellingen om het gewenste geluidseect te
maximaliseren.
Druk tijdens het opnemen op de knop 1 l
/ MENU om de zoommodus
te veranderen (Uit > Zoom 1 > Zoom 2 > Uit)
30
.
D Opmerkingen
De zoomfunctie is geoptimaliseerd voor de interne microfoon en de
externe zoommicrofoon (meegeleverd bij de LFH0885).
19 20
Digital Voice Tracer
LFH0862
LFH0867
LFH0868
LFH0882
LFH0885
LFH0888
LFH0895
For product information and support, visit
www.philips.com
NL Gebruikershandleiding
PL Instrukcja obsługi
SK Používatel’ská príručka
SL Uporabniški priročnik
SV Användarhandbok
Afspelen6
Druk op de knop1 INDEX / a wanneer de recorder in de Stopmodus
staat om de gewenste map te kiezen.
Druk op de knop 2 h of op b om het bestand te kiezen dat u
wilt afspelen (zie hoofdstuk 6.1.1 voor meer informatie over het
selecteren van een bestand).
Druk op de knop 3 k. Op het scherm wordt de afspeeltijd getoond
en het groene opname-/afspeellampje
18
gaat aan.
Pas de geluidssterkte aan met de knoppen 4 + en .
Druk op de knop 5 j
/ DEL om het afspelen te stoppen.
De totale afspeeltijd van het huidige bestand wordt getoond op
het scherm.
Druk opnieuw op de knop 6 k om door te gaan met het afspelen
vanaf de vorige positie.
D Opmerking
De functie auto-backspace speelt de laatste 3 seconden van de •
opname opnieuw af wanneer het afspelen wordt voortgezet.
Wanneer er een oortelefoon is aangesloten op de •
EAR-aansluiting
1
,
wordt de luidspreker van de recorder uitgeschakeld.
D Opmerkingen over het gebruik van de Voice Tracer als een
muziekspeler
De recorder kan muziekbestanden afspelen in .wma- en .mp3-formaat. •
Dit soort bestanden kan van de computer naar de muziekmap van
de recorder worden overgezet. Bestanden met kopieerbescherming
(digitale-rechtenbeheer) kunnen niet worden gebruikt.
In de muziekmap van de Voice Tracer kunnen tot twee mapniveaus wor-•
den aangemaakt. In iedere map kunnen 199 mappen en bestanden staan.
Druk op de knop • k om de geselecteerde map of het geselecteerde
bestand te openen. Druk op de knop
INDEX / a om naar een map
terug te keren op een hoger niveau.
Druk op de knop • g tijdens het afspelen van muziek om de equalizer-
instelling te wijzigen (Normaal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normaal).
Afspeelfuncties6.1
Een bestand selecteren/een indexmarkering vinden6.1.1
Druk eenmaal op de knop • b als de recorder is gestopt om naar het
einde van een bestand te gaan. Druk nogmaals op de knop b om
naar het begin van het volgende bestand te gaan.
Druk eenmaal op de knop • h als de recorder is gestopt om naar het
begin van een bestand te gaan. Druk nogmaals op de knop h om
naar het einde van het vorige bestand te gaan.
Als er op de knop • h of b wordt gedrukt en er staan
indexmarkeringen in het bestand, dan gaat de recorder naar de vorige
of volgende indexmarkering.
Langzaam, snel en normaal afspelen6.1.2
Houd de knop k ten minste 1 seconde ingedrukt om te wisselen
tussen normaal, langzaam en snel afspelen
31
.
Zoeken6.1.3
Houd de knop h of b ingedrukt tijdens het afspelen om in het
huidige bestand snel naar voor of naar achter te scannen. Laat de knop
los om weer terug te gaan naar afspelen met de gekozen snelheid.
Vooruit- en achteruitspoelen6.1.4
Druk op de knop h of b tijdens het afspelen om terug te spoelen
naar het begin van het bestand dat wordt afgespeeld, of verder naar het
volgende bestand. Staan er indexmarkeringen in het bestand, dan begint
het afspelen op dat punt.
Afspeelmogelijkheden6.2
U kunt de Voice Tracer instellen op het herhaald afspelen van bestanden
of het afspelen van bestanden in een willekeurige volgorde.
Een fragment afspelen6.2.1
Om een fragment herhaald of in een lus af te spelen, drukt u op de 1
knop
INDEX / a op het gekozen beginpunt. REP. A – B knippert op
het scherm
32
.
Druk nog een keer op de knop2
INDEX / a bij het gekozen eindpunt.
Het herhaalde fragment begint.
Druk op de knop 3 j
/ DEL om het afspelen te stoppen of druk op de
knop
INDEX / a om terug te keren naar normaal afspelen.
Een bestand of map herhalen / willekeurig afspelen6.2.2
Houd de knop 1
INDEX / a minstens 1 seconde ingedrukt tijdens het
afspelen om te wisselen tussen afspeelmodi (bestand herhalen, map
herhalen, map willekeurig of normaal afspelen)
33
.
Pictogram Betekent
REP. FILE
Een bestand herhaaldelijk afspelen
REP. FOLDER
Alle bestanden in de map herhaaldelijk afspelen
FOLDER SHUF
Alle bestanden in de map in een willekeurige
volgorde afspelen
D Opmerking
Willekeurig afspelen kan alleen in de (muziek)map
M.
Verwijderen7
Druk op de knop1 INDEX / a wanneer de recorder in de Stopmodus
staat om de gewenste map te kiezen.
Houd de knop 2 j
/ DEL ten minste 1 seconde ingedrukt. Er verschijnt
DELETE op het scherm
34
.
Druk op de knop 3 h of op de knop b om een verwijderingsoptie
in te stellen
35
:
Pictogram Betekent
FILE
Eén bestand verwijderen
FOLDER
Alle bestanden in een map verwijderen
Alle indexmarkeringen in een bestand verwijderen
Druk op de knop 4 k.
Druk op de knop 5 h of op de knop b om het bestand, de map
of het bestand met de indexmarkeringen te selecteren die moeten
worden verwijderd
36
.
Druk nog een keer op de knop 6 k.
N (Nee) verschijnt
37
.
Druk op de knop 7 h of op de knop b om
Y (Ja) te selecteren
38
.
Druk op de knop 8 k om te bevestigen.
D Opmerking
Opeenvolgende bestandsnummers worden automatisch opnieuw
toegewezen.
Radio (alleen LFH0882)8
Sluit de oortelefoon aan. De meegeleverde oortelefoon werkt als 1
een radio-antenne.
Houd de knop 2 l
/ MENU ten minste 1 seconde ingedrukt om in de
radiostand te komen.
Radiozenders automatisch instellen8.1
Druk op de toets 1 l
/ MENU terwijl de recorder in de radiostand
staat om het menu te openen.
Druk op de knop 2 h of op de knop b om
AUTO te selecteren.
Druk nog een keer op de knop 3 k.
N (Nee) verschijnt.
Druk op de knop 4 h of op de knop b om
Y (Ja) te selecteren.
Druk op de knop 5 k om te bevestigen. De radio stemt automatisch
af op radiozenders en slaat de frequenties op onder voorselecties.
De radio kan maximaal 20 radiozenders opslaan onder voorselecties.
Radiozenders handmatig instellen8.2
Om een frequentie nauwkeurig af te stellen, moet u kort op de 1
knop h of op de knop b drukken.
Om naar een sterker signaal te zoeken, moet u de knop 2 h of de
knop b ingedrukt houden.
Druk op de knop 3 k om de frequentie op te slaan onder een
voorselectie.
Pas de geluidssterkte aan met de knoppen 4 + en .
Houd de knop 5 l/ MENU ten minste 1 seconde ingedrukt om uit de
radiostand te gaan.
D Opmerking
Druk op de toets j
/ DEL terwijl de recorder in de radiostand staat om
te wisselen tussen stereo- en mono-ontvangst.
Een voorgeselecteerde radiozender afspelen8.3
Druk op de toets1
INDEX / a terwijl de recorder in de radiostand
staat om te wisselen tussen frequentie- en voorselectiemodus.
Druk in de voorselectiemodus op de knop 2 h of op de knop
b om over te schakelen naar een andere voorgeselecteerde
radiozender.
Pas de geluidssterkte aan met de knoppen 3 + en .
Houd de knop 4 l
/ MENU ten minste 1 seconde ingedrukt om uit de
radiostand te gaan.
Een voorgeselecteerde radiozender verwijderen8.4
Druk op de toets1
INDEX / a terwijl de recorder in de radiostand
staat om te wisselen tussen frequentie- en voorselectiemodus.
Druk in de voorselectiemodus op de knop 2 h of op de knop
b om de voorgeselecteerde radiozender te kiezen die u wilt
verwijderen.
Houd de knop 3 j
/ DEL ten minste 1 seconde ingedrukt om de
voorgeselecteerde radiozender te verwijderen.
Opnemen van FM-radio8.5
Stem handmatig af op een radiozender of speel een 1
voorgeselecteerde radiozender af.
Druk op de knop 2 g om met de opname te beginnen.
Druk op de knop 3 j
/ DEL om de opname te stoppen.
Instellingen aanpassen9
Het menu is beschikbaar wanneer de recorder in de Stopmodus staat
en tijdens radio-ontvangst. De beschikbare menuopties verschillen
naargelang u zich in een map met spraakbestanden, muziekbestanden of
in de radiomodus bevindt.
Druk op de toets 1 l
/ MENU wanneer de recorder in de Stopmodus
staat om het menu te openen.
Druk op de knop 2 h of op de knop b om een menuoptie te
selecteren
39
.
Druk op de knop 3 k om een sub-menu in te gaan.
Druk op de knop 4 h of b om een instelling te wijzigen.
Druk op de knop 5 k om uw keuze te bevestigen.
Druk op de knop 6 l
/ MENU om het scherm met de huidige
instellingen te verlaten.
Menu Instelling Betekent
REC* PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
Maak uw keuze uit zes opnamekwaliteiten: niet-
gecomprimeerde PCM-stereo-opname (LFH0882)
in cd-kwaliteit, twee stereo-instellingen (SHQ en
HQ), of drie mono-instellingen (SP, LP en SLP)
voor langere opnametijden. Zie hoofdstuk 12 voor
meer informatie over beschikbare opnamemodi en
opnametijden.
SENSE* HI
LO
Regelt de opnamegevoeligheid om te voorkomen
dat achtergrondgeluiden worden opgenomen en
stelt de gevoeligheid in op de opnameomgeving.
VA* On
O
Spraakgestuurde opname is een handige optie
voor handsfree opnemen. Als spraakgestuurd
opnemen is ingeschakeld, begint het opnemen
wanneer u begint te spreken. Als u stopt met
spreken, pauzeert de recorder automatisch na drie
seconden stilte, en gaat alleen aan wanneer u weer
begint te spreken.
EDIT* APPND
OVER
OFF
Een opgenomen bestand kan worden bewerkt
door een deel van de opname te overschrijven of
een opname aan het einde van het bestand toe te
voegen. Stel voor het bewerken van een opname
de gewenste bewerkingsmodus in (overschrijven
[=OVER] of toevoegen [=APPND]). Zie hoofdstuk
5.3 voor meer informatie.
INPUT V (voice)
L (line-in)
Gebruik de instelling L (line-in) wanneer u
opneemt van externe geluidsbronnen via de
lijningang van de recorder.
DIVIDE* O
30 min.
60 min.
De functie Automatisch opdelen verdeelt opnames
automatisch in afzonderlijke bestanden van 30
of 60 minuten. Hierdoor wordt het makkelijker
opnames van lange vergaderingen of lezingen terug
te vinden, te bewerken en te archiveren.
LIGHT On
O
Het scherm licht een paar seconden op wanneer u
op een knop hebt gedrukt.
BEEP On
O
De recorder geeft een piepgeluid bij bediening van
de knoppen en bij fouten.
CLOCK DD:MM:YY
12/24 H
HH:MM:SS
Zijn de datum en de tijd ingesteld, dan wordt
bij ieder bestand automatisch de datum en tijd
opgeslagen wanneer het bestand is opgenomen.
TIMER O
V
CH
Programmeer een automatische opname met de
microfoon (kies V) of van een radiozender (kies
CH/alleen LFH0882). Geef het begintijdstip op,
de lengte van de opname (30/60/120 minuten of
onbeperkt), een map en de radiozender die moet
worden opgenomen.
ALARM O
b
F
Gebruik de Voice Tracer als een mobiele wekker.
Kies de alarminstelling (b = pieptoon, F = afspelen
bestand), en geef de begintijd op en het bestand
dat moet worden afgespeeld.
AUTO OF 5
15
De Voice Tracer gaat automatisch uit na 5 of 15
minuten inactiviteit.
CHARGE On
O
Wanneer het opladen is ingeschakeld, worden de
oplaadbare batterijen automatisch opgeladen als de
Voice Tracer op een computer wordt aangesloten.
Zie hoofdstuk 4.2 voor meer informatie.
FORMAT Yes
No
Verwijder alle bestanden op de recorder inclusief
de ingestelde radiozenders. Zet alle belangrijke
bestanden naar de computer over voordat u de
recorder formatteert.
VER Geeft de versie van de firmware weer en de
release-datum.
SPLIT* Yes
No
Verdeelt een bestand in twee afzonderlijke
bestanden, zodat deze makkelijk kunnen worden
bewaard of verstuurd via e-mail, of zodat een deel
van het bestand kan worden verwijderd. Speel
het bestand af dat u in twee wilt verdelen, en
stop op de plaats waar u het wilt verdelen; open
vervolgens het menu
SPLIT.
AUTO** Yes
No
Stem automatisch af op een radiozender en sla
maximaal 20 zenders op onder de voorselecties.
OUTPUT
**
EP
SP
Wissel tussen uitvoer via de oortelefoon (EP) en
via de luidspreker (SP) in de radiostand.
* Deze functie is niet aanwezig in de (muziek)map
M.
** Deze functie is alleen beschikbaar in de radiostand.
De firmware bijwerken10
Uw Voice Tracer wordt bestuurd door een intern programma dat
firmware genoemd wordt. Het is mogelijk dat nieuwe versies van de
firmware beschikbaar zijn gekomen nadat u de Voice Tracer heeft
aangeschaft.
Sluit de Voice Tracer aan op een computer met behulp van de 1
meegeleverde USB-kabel.
Download de firmware-update voor uw model Voice Tracer van 2
www.philips.com en sla het bestand op in de hoofdmap van de Voice
Tracer.
Haal de kabel van de Voice Tracer uit de computer. De firmware 3
wordt automatisch bijgewerkt. Als dit is voltooid, wordt de Voice
Tracer uitgeschakeld.
Problemen oplossen11
Mijn recorder kan niet worden ingeschakeld
De batterijen zijn leeg of zitten er niet goed in. Vervang de batterijen •
door nieuwe en zorg ervoor dat ze correct geplaatst worden.
Mijn recorder neemt niets op
De recorder staat misschien in de •
HOLD-stand. Schuif de
vergrendelschakelaar naar de O-positie.
Het maximale aantal opnames is misschien bereikt of de •
opnamecapaciteit is uitgeput. Verwijder een aantal opnames of
verplaats opnames naar een extern apparaat.
Ik hoor niets door de luidspreker
De oortelefoon is misschien aangesloten. Verwijder de oortelefoon.•
De geluidssterkte staat op zijn laagst. Pas de geluidssterkte aan.•
Mijn recorder kan opnames niet afspelen
De recorder staat misschien in de •
HOLD-stand. Schuif de
vergrendelschakelaar naar de O-positie.
De batterijen zijn leeg of zitten er niet goed in. Vervang de batterijen •
door nieuwe en zorg ervoor dat ze correct geplaatst worden.
Er is nog niets opgenomen. Controleer het aantal opnames.•
Mijn recorder stopt niet, pauzeert niet, speelt niet en neemt
ook niet op
De recorder staat misschien in de •
HOLD-stand. Schuif de
vergrendelschakelaar naar de O-positie.
Ik hoor niets door de oortelefoon
De oortelefoon is misschien niet goed aangesloten. Sluit de •
oortelefoon goed aan.
De geluidssterkte staat op zijn laagst. Pas de geluidssterkte aan.•
Technische gegevens12
USB: • hoge snelheid 2.0 mini-USB
Microfoon:• 3,5mm•impedantie2,2kΩ
Oortelefoon: • 3,5mm•impedantie16Ωofmeer
Scherm: • LCD/segment•grootteschermdiagonaal:39mm
Microfoon: • Ingebouwd:stereo•extern:stereo
Ingebouwde geheugencapaciteit:• 4 GB
Ingebouwd geheugentype: • NAND-flash
Opnameformaten: • MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Opnamemodi: • PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/
stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Bitsnelheid: • 1411 kbps (PCM-modus), 192 kbps (SHQ-modus), 64
kbps (HQ-modus), 48 kbps (SP-modus), 32 kbps (LP-modus), 16 kbps
(SLP-modus)
Opnametijd• : 572 uur (SLP-modus), 286 uur (LP-modus), 190 uur
(SP-modus), 143 uur (HQ-modus), 47 uur (SHQ-modus), 6,4 uur
(PCM-modus)
Voorbeeldsnelheid: • 44,1 kHz (PCM/SHQ-modus), 22 kHz (HQ-
modus), 16 kHz (SP/LP/SLP-modus)
Muziek afspelen:• Soortcomprimering:.mp3,.wma•MP3-bitbereik:
8–320kbps•WMA-bitbereik:48–320kbps(44kHz),64–192kbps
(48kHz),stereo•GeenondersteuningvoorDRM
Radio/ontvanger (LFH0882):• Golengtes:FM-stereo•
Frequentiebereik:87,5–108MHz•Aantalvoorkeurzenders:20•
Automatisch digitaal afstemmen
Luidspreker:• Ingebouwde30mmrondedynamischeluidspreker•
vermogen: 110 mW
Voorwaarden voor een goede werking:• Temperatuur: 5 ° – 45 °
C•vochtigheid:10%–90%
Soort batterij:• twee Philips AAA alkaline batterijen (LR03 of R03) of
oplaadbare LFH9154-batterijen van Philips
Levensduur batterij (LP mode):• 50 uur
Productafmetingen (B × D × H):• 40 × 18,4 × 108 mm
Gewicht: • 80 g incl. batterijen
Systeemvereisten:• Windows7/Vista/XP/2000,MacOSX,Linux•
vrije USB-poort
Polski
Witamy1
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni
skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy
odwiedzić naszą stronę internetową, na której można uzyskać materiały
pomocy technicznej, takie jak instrukcje obsługi, programy do pobrania,
informacje dotyczące gwarancji itp.: www.philips.com.
Główne cechy produktu1.1
Nagrywanie dźwięku w popularnym formacie MP3•
Korzystaj z szybkiego przesyłania nagrań i plików za pomocą złącza •
Hi-Speed USB 2.0
Dzięki systemowi mikrofonu zoom dyktafon Voice Tracer nagrywa •
przede wszystkim dźwięki dochodzące do niego od przodu, wyciszając
dźwięki dobiegające z boków i z tyłu urządzenia
Nagrywanie uruchamiane głosem umożliwiające sporządzanie notatek •
w trybie głośnomówiącym
Maksymalna zgodność pamięci masowej USB•
Natychmiastowe nagrywanie za pomocą jednego przycisku – przejście •
z trybu wyłączonego zasilania do trybu nagrywania
Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA•
Ważne2
Bezpieczeństwo2.1
Aby uniknąć zwarć, należy chronić urządzenie przed deszczem i wodą.•
Nie należy narażać urządzenia na działanie nadmiernego ciepła, •
wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie
światła słonecznego.
Przewody powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły •
być uciskane, zwłaszcza przy wtykach oraz w miejscach, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych plików. Firma Philips nie •
ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
Ochrona słuchu2.1.1
Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do
poniższych zaleceń:
Nie należy słuchać zbyt głośno i zbyt długo.•
Należy zachować ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze •
względu na dostosowywanie się słuchu.
Nie powinno się zwiększać głośności do takiego poziomu, przy którym •
nie słychać otoczenia.
W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy używać słuchawek z •
rozwagą lub przestać ich używać na jakiś czas.
Nie powinno się używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu •
silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to
spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to
niedozwolone na wielu obszarach.
Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
Firma Philips gwarantuje zgodność odtwarzaczy audio z ustalonymi
przez odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy dźwięku
wyłącznie w przypadku korzystania z dostarczonych oryginalnych słucha-
wek. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany, firma Philips zaleca kontakt
ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z oryginalnym.
Utylizacja zużytych urządz2.2
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany z wykorzystaniem •
wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które poddane
recyklingowi mogą być ponownie użyte.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego •
pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych •
produktów elektronicznych wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Baterie (w tym także akumulatory wbudowane w urządzenie) •
zawierają substancje, które mogą być źródłem skażenia środowiska
naturalnego. Akumulatory i baterie należy oddawać do specjalnych
punktów zbiórki odpadów.
Dyktafon cyfrowy Digital Voice Tracer3
1
Gniazdo słuchawek, gniazdo do
podłączenia pilota
2
Gniazdo mikrofonu, gniazdo
wejścia liniowego
3
Wbudowany mikrofon
4
Zwiększanie głośności
5
Nagrywanie, wstrzymanie,
włączanie zasilania
6
Szybkie przewijanie do przodu,
wybór pliku, wybór menu
7
Zatrzymanie, wyświetlanie,
usuwanie
8
Zmniejszanie głośności
9
Głośnik
10
Gniazdo USB
11
Komora baterii
12
Włączanie/wyłączanie zasilania,
odtwarzanie/wstrzymanie,
prędkość odtwarzania
13
Menu, radio FM, funkcja zoom
14
Szybkie przewijanie do tyłu,
wybór pliku, wybór menu
15
Indeks, folder, odtwarzanie
wielokrotne
16
Wyświetlacz
17
Przełącznik funkcji blokady
18
Wskaźnik nagrywania/
odtwarzania
Przygotowywanie do pracy 4
Wkładanie baterii 4.1
Dyktafon Voice Tracer może być zasilany bateriami ładowalnymi
LFH9154 firmy Philips lub bateriami alkalicznymi typu AAA.
Otwórz pokrywę baterii, zsuwając ją. 1
19
Włóż baterie z zachowaniem wskazanej odpowiedniej biegunowości 2
i zamknij pokrywę.
20
D Uwagi
Nie należy stosować równocześnie baterii różnych typów/marek. •
Jeśli dyktafon Voice Tracer nie będzie używany przez dłuższy czas, •
należy wyjąć z niego baterie. Wyciek elektrolitu z baterii może
uszkodzić dyktafon.
Jeśli dyktafon Voice Tracer działa nieprawidłowo, należy wyjąć baterie i •
włożyć je ponownie.
Przed wymianą baterii należy zatrzymać nagrywanie. Wyjęcie baterii w •
trakcie nagrywania może uszkodzić plik.
Gdy baterie są bliskie wyczerpania, miga wskaźnik baterii.•
Jeśli wymiana baterii trwa dłużej niż 2 minuty, może być konieczne •
ponowne ustawienie czasu.
Ładowanie baterii4.2
Baterie ładowalne LFH9154 firmy Philips można ładować, gdy są zainsta-
lowane w dyktafonie. Po podłączeniu dyktafonu do komputera baterie ła-
dowane są automatycznie. Pełny cykl ładowania zajmuje około 2,5 godziny.
D Uwagi
Nie można ładować baterii innych niż baterie LFH9154 firmy Philips, •
dostarczone w zestawie.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować baterie.•
Podczas ładowania baterii komputer musi być włączony.•
Jeśli port USB komputera nie zapewnia zasilania o odpowiednich •
parametrach, należy wyłączyć funkcję ładowania (więcej informacji
można znaleźć w rozdziale 9) i użyć ładowarki zewnętrznej.
Włączanie/wyłączanie zasilania4.3
Aby włączyć dyktafon, naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 k, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis
HELLO.
Aby wyłączyć dyktafon, przy zatrzymanym nagrywaniu naciśnij i 2
przytrzymaj przycisk k, aż na wyświetlaczu pojawi się napis
BYE.
Funkcja blokady 4.4
Po ustawieniu przełącznika
HOLD
17
w położenie Hold (Blokada)
wszystkie przyciski urządzenia stają się nieaktywne. Na wyświetlaczu
pojawia się na moment napis On Hold (Zablokowane) i wyświetlacz
wyłącza się. Aby odblokować dyktafon, należy przestawić przełącznik
HOLD w położenie O (Wyłączone).
Ustawianie daty i godziny4.5
Po pierwszym włożeniu baterii zostanie wyświetlony monit o ustawienie
daty i godziny.
Na wyświetlaczu pojawi się napis 1
‘CLOCK’ (ZEGAR)
21
. Naciśnij
przycisk k. Zacznie migać pozycja roku
22
.
Ustaw rok, naciskając przyciski 2 h lub b.
Naciśnij przycisk 3 k, aby przejść do ustawienia miesiąca.
Powtórz kroki 4 2 i 3, aby w taki sam sposób ustawić miesiąc, dzień,
tryb wyświetlania czasu (12- lub 24-godzinny) i godzinę.
D Uwagi
Datę i godzinę można zmienić w dowolnym momencie za pomocą menu.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 9.
Wyświetlanie informacji4.6
Naciśnij przycisk• j
/ DEL przy zatrzymanym nagrywaniu, aby przewinąć
na wyświetlaczu następujące informacje: całkowity czas odtwarzania
bieżącego pliku > godzina > data > pozostały czas nagrywania > czas
nagrywania bieżącego pliku > data nagrywania bieżącego pliku.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk • k podczas nagrywania, aby wyświetlić
pozostały czas nagrywania.
Korzystanie z dyktafonu Voice Tracer po podłączeniu do 4.7
komputera
Dyktafon Voice Tracer może służyć jako pamięć masowa USB, oferując
wygodny sposób zapisywania, przenoszenia i tworzenia kopii zapasowych
plików. Dyktafon łączy się z komputerem przez port USB i nie wymaga
instalowania specjalnego oprogramowania. Automatycznie pojawia się on
w systemie jako dysk wymienny, umożliwiając łatwe kopiowanie plików
do i z urządzenia metodą „przeciągnij i upuść”.
23
D Uwagi
Nie należy odłączać dyktafonu Voice Tracer podczas przesyłania plików •
z urządzenia lub do urządzenia. Gdy wskaźnik nagrywania/odtwarzania
18
miga na pomarańczowo, oznacza to, że trwa przesyłanie danych.
Pamięci dyktafonu nie należy formatować na komputerze.•
Podłączanie pilota (tylko model LFH0885)4.8
Pilota można używać w celu włączania i przerywania nagrywania,
dodawania nowych plików oraz dodawania znaczników indeksu.
Podłącz pilota do gniazda 1
EAR (SŁUCHAWKI) dyktafonu
24
.
Korzystanie ze stacji dokującej (tylko modele LFH0868/4.9
LFH0888)
Stacja dokująca może zostać wykorzystana w celu przesłania plików z
dyktafonu Voice Tracer do komputera lub naładowania baterii.
25
Podłącz stację dokującą do komputera za pomocą kabla USB 1
dostarczonego w zestawie.
Umieść dyktafon Voice Tracer w gnieździe stacji dokującej.2
Nagrywanie5
Nagrywanie za pomocą wbudowanego mikrofonu5.1
Naciśnij przycisk1
INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
26
Naciśnij przycisk 2 g, aby rozpocząć nagrywanie. Wskaźnik
nagrywania/odtwarzania
18
zaświeci się na czerwono. Skieruj
wbudowany mikrofon
3
w stronę źródła dźwięku.
Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 3 g. Wskaźnik
nagrywania/odtwarzania zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi
się migający napis
PAUSE (WSTRZYMANIE)
27
. Naciśnij ponownie
przycisk g, aby wznowić nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 4 j / DEL.
D Uwagi
Przed rozpoczęciem nagrywania należy wybrać żądaną funkcję •
uruchamiania głosowego i tryb nagrywania (więcej informacji można
znaleźć w rozdziale 9).
W celu sprawdzenia, czy ustawienia dyktafonu Voice Tracer są •
prawidłowe, można wykonać próbne nagranie.
Aby wyświetlić pozostały czas nagrywania, należy nacisnąć i •
przytrzymać przycisk k podczas nagrywania.
Aby utworzyć nowy plik, należy podczas nagrywania nacisnąć przycisk •
b.
W każdym folderze można zapisać maksymalnie 99 plików, a łącznie we •
wszystkich folderach – 396 plików (99 plików x 4 foldery).
Gdy czas nagrywania przekroczy dostępną pojemność pamięci lub •
liczba plików osiągnie 396, nagrywanie zostanie zatrzymane i wyświetli
się napis ‘FULL’ (PEŁNY). Należy wtedy usunąć kilka nagrań lub
przenieść je do komputera.
Podczas nagrywania nie wolno wyjmować baterii. Może to •
doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia.
W przypadku planowania długotrwałego nagrywania, przed •
rozpoczęciem należy wymienić baterie.
Dyktafon Voice Tracer może nagrywać przy zasilaniu przez port USB •
bez wyczerpywania baterii. W tym celu należy podłączyć dyktafon
do komputera za pomocą przewodu USB, a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk g przez co najmniej 1 sekundę, aby rozpocząć
nagrywanie.
Nagrywanie za pomocą zewnętrznego mikrofonu 5.2
W celu nagrywania za pomocą zewnętrznego mikrofonu należy
podłączyć go do gniazda mikrofonu i wykonać te same czynności co w
przypadku wbudowanego mikrofonu.
28
Edycja wcześniej nagranego pliku5.3
Wcześniej nagrany plik można edytować, nadpisując fragment nagrania lub
dodając nagranie na końcu pliku.
Przed rozpoczęciem nagrywania ustaw wymagany tryb edycji 1
(nadpisywanie lub dodawanie). Więcej informacji można znaleźć w
rozdziale 9.
Naciśnij przycisk2
INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder .
Naciskając przyciski 3 h lub b , wybierz plik, w którym ma zostać
dodane nagranie (szczegółowe informacje na temat wybierania
plików można znaleźć w rozdziale 6.1.1).
Odtwarzaj lub przewiń do miejsca, w którym ma zostać dodane 4
nagranie i naciśnij przycisk k, aby wstrzymać odtwarzanie.
Naciśnij przycisk 5 g. Wskaźnik nagrywania/odtwarzania zamiga, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
OVER (NADPISYWANIE) lub
APPEND (DODAWANIE).
Naciśnij ponownie przycisk 6 g, aby rozpocząć nagrywanie. Istniejące
nagranie będzie edytowane.
Naciśnij przycisk 7 j
/ DEL , aby zatrzymać nagrywanie.
D Uwagi
Podczas edycji nagrania aktywny jest tryb nagrywania oryginalnego pliku.•
Funkcja edycji nagrań nie jest dostępna w przypadku plików zapisanych •
w folderze
M (muzyka).
Dodawanie znaczników indeksu5.4
Znaczniki indeksu służą do zaznaczenia określonych miejsc w nagraniu
jako punktów odniesienia.
Naciśnij przycisk1
INDEX / a podczas nagrywania, aby dodać znacznik
indeksu. Numer indeksu zostanie wyświetlony przez jedną sekundę.
29
D Uwagi
Ikona •
oznacza, że nagranie zawiera znaczniki indeksu.
W jednym pliku można ustawić maksymalnie 32 znaczniki indeksu.•
Korzystanie z funkcji zoom5.5
Gdy funkcja zoom jest aktywna, dyktafon Voice Tracer nagrywa
przede wszystkim dźwięki dochodzące do niego od przodu, wyciszając
dźwięki dobiegające z boków i z tyłu urządzenia. Korzystanie z tej
funkcji jest zalecane w przypadku nagrywania wykładów i przemówień
oraz w innych sytuacjach, gdy mówca znajduje się w dużej odległości
od dyktafonu. W funkcji zoom dostępne są dwa ustawienia dźwięku/
odległości, umożliwiające osiągnięcie żądanego efektu.
Naciśnij przycisk 1 l
/ MENU button during recording to change the
zoom mode podczas nagrywania, aby zmienić tryb działania funkcji
zoom (Wył. > Zoom 1 > Zoom 2 > Wył.)
30
.
D Uwaga
Funkcja zoom jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania mikrofonu
wewnętrznego oraz zewnętrznego mikrofonu zoom (dostarczanego
wraz z modelem LFH0885).
Odtwarzanie6
Naciśnij przycisk1 INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
Naciskając przyciski 2 h lub b, wybierz plik do odtworzenia
(szczegółowe informacje na temat wybierania plików można znaleźć
w rozdziale 6.1.1).
Naciśnij przycisk 3 k. Na wyświetlaczu pojawi się czas odtwarzania i
zaświeci się zielona dioda LED
18
.
Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków 4 + i .
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk 5 j
/ DEL. Na
wyświetlaczu pojawi się łączny czas odtwarzania bieżącego pliku.
Naciśnij ponownie przycisk 6 k, aby kontynuować odtwarzanie od
ostatniego miejsca.
D Uwagi
Funkcja automatycznego cofania umożliwia odtworzenie ostatnich •
trzech sekund nagrania za każdym razem, gdy jest ono odtwarzane.
Jeśli do gniazda •
EAR
1
są podłączone słuchawki, głośnik dyktafonu
zostanie wyłączony.
D Uwagi dotyczące korzystania z dyktafonu Voice Tracer jako
odtwarzacza muzycznego
Dyktafon obsługuje pliki muzyczne w formatach .wma i .mp3, które •
można przesłać z komputera do folderu z muzyką w dyktafonie. Pliki
zabezpieczone przed kopiowaniem (za pomocą mechanizmu Digital
Rights Management) nie są obsługiwane.
Dyktafon Voice Tracer obsługuje maksymalnie dwa poziomy folderów •
w folderze z muzyką. Każdy folder może zawierać maksymalnie 199
pozycji (plików i folderów).
Aby otworzyć wybrany folder/plik, należy nacisnąć przycisk • k. Aby
powrócić do nadrzędnego folderu, należy nacisnąć przycisk
INDEX / a.
W celu zmiany trybu korektora dźwięku (Normalny > Classic > •
Jazz > Rock > Pop > Normalny) należy nacisnąć przycisk g podczas
odtwarzania muzyki.
Funkcje odtwarzania6.1
Wybierz plik / znajdź znacznik indeksu6.1.1
Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij jednokrotnie przycisk • b,
aby przejść do końca pliku. Naciśnij ponownie przycisk b, aby przejść
do początku następnego pliku.
Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij jednokrotnie przycisk • h,
aby przejść do początku pliku. Naciśnij ponownie przycisk h, aby
przejść do końca poprzedniego pliku.
Jeśli plik zawiera znaczniki indeksu, po naciśnięciu przycisku • h lub
b nagranie zostanie przewinięte do poprzedniego lub następnego
znacznika.
Odtwarzanie w zwolnionym, przyspieszonym i zwykłym 6.1.2
tempie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk k przez co najmniej 1 sekundę, aby
wybrać odtwarzanie w zwykłym, zwolnionym lub przyspieszonym
tempie.
31
Wyszukiwanie6.1.3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk h lub b podczas odtwarzania, aby
przeszukać bieżący plik wstecz lub do przodu w przyspieszonym tempie.
Zwolnij przycisk, aby wznowić odtwarzanie w wybranym tempie.
Przewijanie do tyłu i do przodu6.1.4
Naciśnij przycisk h lub b podczas odtwarzania, aby przewinąć do
tyłu, do początku odtwarzanego pliku lub do przodu, do następnego
pliku. Jeśli plik zawiera znaczniki indeksu, odtwarzanie rozpocznie się w
danym punkcie.
Opcje odtwarzania6.2
Dyktafon Voice Tracer umożliwia wielokrotne oraz losowe odtwarzanie
plików.
Wielokrotne odtwarzanie fragmentu utworu6.2.1
Aby powtórzyć fragment utworu lub odtwarzać go w pętli, naciśnij 1
przycisk
INDEX / a w wybranym momencie rozpoczęcia. Na ekranie
pojawi się migający napis
REP. A – B
32
.
W wybranym momencie zakończenia naciśnij ponownie przycisk2
INDEX / a. Rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie wybranego
fragmentu.
Naciśnij przycisk 3 j
/ DEL, aby zatrzymać odtwarzanie, lub naciśnij
przycisk
INDEX / a, aby powrócić do normalnego odtwarzania.
Wielokrotne odtwarzanie pliku lub folderu/odtwarzanie 6.2.2
losowe
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1
INDEX / a przez co najmniej 1
sekundę podczas odtwarzania, aby zmienić tryb odtwarzania
(wielokrotne odtwarzanie pliku, wielokrotne odtwarzanie folderu,
losowe odtwarzanie folderu lub normalne odtwarzanie).
33
Ikona Znaczenie
REP. FILE
Wielokrotne odtwarzanie jednego pliku
REP. FOLDER
Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w folderze
FOLDER
SHUF
Losowe odtwarzanie wszystkich plików muzycznych
w folderze
D Uwaga
Losowe odtwarzanie jest dostępne tylko w folderze
M (Muzyka).
Usuwanie7
Naciśnij przycisk1 INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 j
/ DEL przez co najmniej 1 sekundę.
Na ekranie pojawi się napis
DELETE (USUWANIE)
34
.
Naciskając przyciski 3 h lub b, wybierz opcję usuwania:
35
Ikona Znaczenie
FILE
Usunięcie pojedynczego pliku
FOLDER
Usunięcie wszystkich plików w folderze
Usunięcie wszystkich znaczników indeksu w pliku
Naciśnij przycisk 4 k.
Naciskając przyciski 5 h lub b, wybierz plik, folder lub plik
zawierający znaczniki indeksu, przeznaczony do usunięcia
36
.
Naciśnij ponownie przycisk 6 k. Pojawi się litera
N (Nie)
37
.
Naciskając przyciski 7 h lub b, wybierz opcję
Y (Tak)
38
.
Naciśnij przycisk 8 k, aby potwierdzić.
D Uwaga
Numery porządkowe plików są automatycznie ponownie przypisywane.
Tryb radia (tylko w modelu LFH0882)8
Podłącz słuchawki. Dołączone słuchawki służą jako antena radiowa.1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 l
/ MENU przez co najmniej 1
sekundę, aby włączyć tryb radia.
Automatyczne strojenie stacji radiowych8.1
Naciśnij przycisk 1 l
/ MENU, gdy jest włączony tryb radia, aby
otworzyć menu.
Naciskając przyciski 2 h lub b, wybierz opcję
AUTO.
Naciśnij ponownie przycisk 3 k. Pojawi się litera
N (Nie).
Naciskając przyciski 4 h lub b, wybierz opcję
Y (Tak).
Naciśnij przycisk 5 k, aby potwierdzić. Odbiornik przeprowadzi
automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich częstotliwości
jako dostępne stacje. Radio umożliwia zaprogramowanie
maksymalnie 20 stacji radiowych.
Ręczne strojenie stacji radiowych8.2
Aby dostroić częstotliwość, krótko naciśnij przycisk 1 h lub b.
Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij i przytrzymaj 2
przycisk h lub b.
Naciśnij przycisk 3 k, aby zapisać częstotliwość jako
zaprogramowaną stację.
Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków 4 + i .
Aby wyłączyć tryb radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 l
/ MENU
przez co najmniej 1 sekundę.
D Uwaga
Naciśnięcie przycisku j
/ DEL, gdy jest włączony tryb radia, powoduje
przełączanie między odbiorem stereofonicznym a monofonicznym.
Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej8.3
Naciśnij przycisk1
INDEX / a, gdy jest włączony tryb radia, aby wybrać
tryb częstotliwości lub tryb zaprogramowanych stacji radiowych.
W trybie zaprogramowanych stacji radiowych naciśnij przycisk 2
h lub b, aby zmienić stację na inną.
Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków 3 + i .
Aby wyłączyć tryb radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk 4 l
/ MENU
przez co najmniej 1 sekundę.
Usuwanie zaprogramowanej stacji radiowej8.4
Naciśnij przycisk1
INDEX / a, gdy jest włączony tryb radia, aby wybrać
tryb częstotliwości lub tryb zaprogramowanych stacji radiowych.
W trybie zaprogramowanych stacji radiowych, naciskając przyciski 2
h lub b, wybierz stację do usunięcia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 j
/ DEL przez co najmniej 1 sekundę,
aby usunąć zaprogramowaną stację radiową.
Nagrywanie z radia FM8.5
Ręcznie dostrój stację radiową lub włącz zaprogramowaną stację.1
Naciśnij przycisk 2 g, aby rozpocząć nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 3 j
/ DEL.
Dostosowywanie ustawień9
Menu jest dostępne przy zatrzymanym nagrywaniu oraz podczas odbiera-
nia radia. Dostępne opcje menu różnią się w zależności od tego, czy wy-
brany jest folder z nagraniami głosowymi, folder z muzyką czy tryb radia.
Naciśnij przycisk 1 l
/ MENU przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
otworzyć menu.
Naciskając przyciski 2 h lub b, wybierz opcję menu
39
.
Naciśnij przycisk 3 k, aby otworzyć podmenu.
Naciskając przyciski 4 h lub b, zmień ustawienie.
Naciśnij przycisk 5 k, aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk 6 l
/ MENU, aby zamknąć aktualny ekran ustawień.
Menu Ustawienie Opis
REC* PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
Umożliwia wybór jednego z kilku trybów
nagrywania: nagrywanie stereofoniczne w
nieskompresowanym formacie PCM o jakości
dźwięku zbliżonej do płyty CD (LFH0882),
dwa tryby stereofoniczne SHQ i HQ oraz trzy
tryby monofoniczne SP, LP i SLP, zapewniające
dłuższy czas nagrywania. Szczegółowe informacje
na temat dostępnych trybów oraz czasów
nagrywania można znaleźć w rozdziale 12.
SENSE* HI
LO
Ustawienie czułości nagrywania pozwala uniknąć
szumów otoczenia na nagraniu i dostosować ją do
środowiska nagrywania.
VA* On (Wł.)
O (Wył.)
Głosowe uruchamianie nagrywania jest wygodną
funkcją umożliwiającą nagrywanie bez użycia rąk.
Jeśli funkcja ta jest uaktywniona, nagrywanie włą-
cza się, gdy użytkownik zaczyna mówić. Gdy użyt-
kownik przestaje mówić, dyktafon automatycznie
wstrzymuje nagrywanie po trzech sekundach ciszy i
wznawia je, gdy użytkownik znowu zaczyna mówić.
EDIT* APPND
OVER
OFF
Wcześniej nagrany plik można edytować,
nadpisując fragment nagrania lub dodając nagranie
na końcu pliku. Przed edycją nagrania ustaw
wymagany tryb edycji (nadpisywanie [=OVER] lub
[dodawanie]). Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale 5.3.
INPUT V (dyktafon)
L (wejście
liniowe)
Podczas nagrywania z zewnętrznych źródeł
dźwięku przez gniazdo wejścia liniowego dyktafo-
nu należy użyć ustawienia L (wejście liniowe).
DIVIDE* O (Wył.)
30 min
60 min
Funkcja automatycznego podziału rejestruje
nagranie w osobnych plikach, tworząc je co 30
lub 60 minut. Znacznie ułatwia to wyszukiwanie,
edytowanie i archiwizowanie długich nagrań,
takich jak spotkania lub wykłady.
LIGHT On (Wł.)
O (Wył.)
Wyświetlacz pozostaje podświetlony przez kilka
sekund od naciśnięcia przycisku.
BEEP On (Wł.)
O (Wył.)
Dyktafon wydaje sygnały dźwiękowe związane z
użyciem przycisku lub wystąpieniem błędu.
CLOCK DD:MM:YY
12/24 H
HH:MM:SS
Jeśli data i godzina są ustawione, informacja o
dacie i godzinie nagrywania jest automatycznie
zapisywana w każdym pliku.
TIMER O (Wył.)
V
CH
Umożliwia zaplanowanie automatycznego nagry-
wania przy użyciu mikrofonu (opcja V) lub z kanału
radiowego (opcja CH / tylko w modelu LFH0882).
Należy określić czas rozpoczęcia, czas trwania na-
grywania (30/60/120 minut/nieograniczony), folder
i kanał radiowy, który ma być nagrywany.
23
27
28
29
31 32
33 34
35 36
37 38
39
ALARM O (Wył.)
b
F
Dyktafon Voice Tracer może służyć jako przeno-
śny budzik. Należy wybrać tryb budzika (b = sygnał
dźwiękowy, F = odtwarzanie pliku), określić czas
rozpoczęcia i plik, który ma być odtwarzany.
AUTO OF 5
15
Dyktafon Voice Tracer automatycznie wyłącza się
po 5 lub 15 minutach braku aktywności.
CHARGE On
O
Gdy funkcja ładowania jest włączona, po
podłączeniu dyktafonu Voice Tracer do
komputera baterie ładowane są automatycznie.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4.2.
FORMAT Yes (Tak)
No (Nie)
Powoduje usunięcie wszystkich plików w dyk-
tafonie, włącznie z zaprogramowanymi stacjami
radiowymi. Przed rozpoczęciem formatowania
należy przesłać ważne pliki do komputera.
VER Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego
i datę wydania.
SPLIT* Yes (Tak)
No (Nie)
Umożliwia podzielenie dużego pliku na dwa
oddzielne pliki, dzięki czemu można je łatwo
zarchiwizować lub przesłać pocztą e-mail, lub
też usunąć część pliku. Aby podzielić plik, należy
włączyć odtwarzanie i zatrzymać je w miejscu,
w którym ma nastąpić rozdzielenie, a następnie
otworzyć menu
SPLIT.
AUTO** Yes (Tak)
No (Nie)
Umożliwia automatyczne dostrojenie stacji radio-
wych i zaprogramowanie maksymalnie 20 stacji.
OUTPUT
**
EP
SP
Umożliwia wybór między wyjściem słuchawko-
wym (EP) a głośnikiem (SP) w trybie radia.
* Ta funkcja jest niedostępna w folderze
M (Muzyka).
** Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie radia.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego10
Pracą dyktafonu Voice Tracer steruje wewnętrzny program nazywany
oprogramowaniem sprzętowym. Od chwili zakupu urządzenia Voice
Tracer mogły się ukazać nowe wersje oprogramowania sprzętowego.
Połącz urządzenie Voice Tracer z komputerem, korzystając z 1
dostarczonego kabla USB.
Ze strony 2 www.philips.com pobierz aktualizację oprogramowania
sprzętowego dla posiadanego modelu dyktafonu Voice Tracer i
zapisz plik w głównym katalogu dyktafonu.
Odłącz urządzenie Voice Tracer od komputera. Aktualizacja 3
oprogramowania sprzętowego przebiegnie automatycznie, a po jej
zakończeniu urządzenie wyłączy się.
Rozwiązywanie problemów 11
Nie mogę włączyć dyktafonu
Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone nieprawidłowo. •
Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.
Dyktafon nie nagrywa
Dyktafon może być przełączony w tryb •
HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik
HOLD w położenie O (Wyłączony).
Mogła zostać osiągnięta maksymalna liczba nagrań lub brak jest •
wolnej pamięci na nagrania. Usuń niektóre nagrania lub przenieś je do
zewnętrznego urządzenia.
Nic nie słychać z głośnika
Do dyktafonu mogą być podłączone słuchawki. Odłącz słuchawki.•
Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.•
Dyktafon nie odtwarza nagrań
Dyktafon może być przełączony w tryb •
HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik
HOLD w położenie O (Wyłączony).
Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone nieprawidłowo. •
Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.
Nic nie zostało jeszcze nagrane. Sprawdź liczbę nagrań.•
W dyktafonie nie działa zatrzymanie, wstrzymanie,
odtwarzanie lub nagrywanie
Dyktafon może być przełączony w tryb •
HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik
HOLD w położenie O (Wyłączony).
Nic nie słychać w słuchawkach
Słuchawki mogą nie być prawidłowo podłączone. Podłącz prawidłowo •
słuchawki.
Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.•
Parametry techniczne12
USB:• Złącze mini-USB 2.0 High Speed
Mikrofon:• 3,5mm•impedancja2,2kΩ
Słuchawki: • 3,5mm•impedancja16Ωlubwięcej
Wyświetlacz: • LCD/segmentowy•długośćprzekątnejekranu:39mm
Mikrofon: • Wbudowany:stereofoniczny•Zewnętrzny:stereofoniczny
Pojemność pamięci wewnętrznej: • 4 GB
Typ pamięci wewnętrznej:• NAND Flash
Formaty nagrywania:• MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Tryby nagrywania:• PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ
(MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Szybkość przesyłu: • 1411 kbit/s (tryb PCM), 192 kbit/s (tryb SHQ),
64 kbit/s (tryb HQ), 48 kbit/s (tryb SP), 32 kbit/s (tryb LP), 16 kbit/s
(tryb SLP)
Czas nagrywania:• 572 godziny (tryb SLP), 286 godziny (tryb LP),
190 godziny (tryb SP), 143 godzin (tryb HQ), 47 godzin (tryb SHQ),
6,4 godzin (tryb PCM)
Częstotliwość próbkowania: • 44,1 kHz (tryb PCM/SHQ), 22 kHz
(tryb HQ), 16 kHz (tryb SP/LP/SLP)
Odtwarzanie muzyki:• Formatkompresji:.mp3,.wma•Szybkość
kompresjiMP3:8–320kbit/s•SzybkośćkompresjiWMA:48–320
kbit/s(44kHz),64–192kbit/s(48kHz),stereo•Brakobsługi
mechanizmu DRM
Tuner/odbiór stacji radiowych (LFH0882):• Pasma:FM,stereo•
Zakresczęstotliwości:87,5–108MHz•Liczbaprogramowanychstacji
radiowych:20•Automatycznestrojeniecyfrowe
Wbudowany,okrągłygłośnikdynamicznyośrednicy30mm•moc•
wyjściowa: 110 mW
Warunki eksploatacji: • Temperatura:5°–45°C•Wilgotność:
10%–90%
Typ baterii:• dwie baterie alkaliczne firmy Philips typu AAA (LR03 lub
R03) lub baterie ładowalne LFH9154 firmy Philips
Żywotność baterii (tryb LP):• 50 godzin
Wymiary produktu (szerokość x wysokość x długość): •
40 x 18,4 x 108 mm
Masa: • 80 g z bateriami
Wymagania systemowe: • Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux•dostępnyportUSB
Slovenčina
Vitajte1
Blahoželáme vám ku kúpe a vitajte u Philipsa! Aby ste mohli naplno
využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, navštívte našu
internetovú stránku s informáciami o podpore, ako sú návody na
použitie, softvér na prevzatie, záručné informácie a veľa iného:
www.philips.com.
Najdôležitejšie charakteristiky výrobku1.1
Nahrávajte do populárneho formátu MP3•
Rýchly prenos nahrávok a údajov cez vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0•
Systém smerovania mikrofónu zameria Voice Tracer na zvuk prichádza-•
júci spredu, zatiaľ čo zvuky prijímané zboku a zozadu sa obmedzia
Nahrávanie aktivované hlasom pre zachytávanie poznámok bez použitia •
rúk
Veľkokapacitné ukladanie pomocou rozhrania USB zaručuje maximálnu •
kompatibilitu
Okamžité jednodotykové nahrávanie – od vypnutia k režimu nahrávania•
Vychutnajte si prehrávanie hudby vo formáte MP3 a WMA•
Dôležité upozornenie2
Bezpečnosť2.1
Nevystavujte výrobok pôsobeniu dažďa alebo vody na predchádzanie •
vzniku krátkeho spojenia.
Nevystavujte zariadenie pôsobeniu nadmerného tepla od vykurovacích •
telies alebo priameho slnečného svetla.
Káble chráňte pred prepichnutím, predovšetkým pri zásuvkách a •
miestach, kadiaľ vychádzajú z jednotky.
Svoje súbory si zálohujte. Spoločnosť Philips nezodpovedá za prípadnú •
stratu dát.
Bezpečnosť sluchu2.1.1
Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce zásady:
Počúvajte s primeranou hlasitosťou a po primerane dlhý čas.•
Pri zvyšovaní hlasitosti postupujte opatrne, pretože sluch sa •
prispôsobuje postupne.
Nezvyšujte hlasitosť tak vysoko, aby ste nepočuli čo sa okolo vás deje.•
V potenciálne nebezpečných situáciách postupujte opatrne alebo •
dočasne prestaňte zariadenie používať.
Nepoužívajte slúchadlá pri jazde na motorovom vozidle, bicyklovaní, •
jazde na skateboarde a pod. Môže to spôsobiť dopravné
nebezpečenstvo a na mnohých miestach je to tiež nezákonné.
Dôležité upozornenie (modely dodávané so slúchadlami):
Spoločnosť Philips zaručuje dodržiavanie maximálneho zvukového
výkonu zvukových prehrávačov stanoveného príslušnými regulačnými
orgánmi, avšak len s originálnym modelom dodávaných slúchadiel. Ak si
tieto slúchadlá vyžadujú náhradu, odporúčame vám obrátiť sa na svojho
maloobchodného predajcu a objednať si model zhodný s originálnym.
Likvidácia starého výrobku2.2
Váš výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a •
komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.
Symbol prekríženého kontajnera na kolesách uvedený na •
výrobku znamená, že na tento výrobok sa vzťahuje európske
smernica EÚ 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme oddeleného zberu elektrických a •
elektronických výrobkov.
Postupujte v súlade s miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré výrobky •
spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých
výrobkov napomáha prevencii potenciálnych negatívnych dôsledkov na
životné prostredie a na zdravie človeka.
Batérie (vrátane vstavaných akumulátorov) obsahujú látky, ktoré môžu •
znečisťovať životné prostredie. Všetky batérie sa musia odovzdať na
oficiálnom mieste zberu.
Váš Digital Voice Tracer3
1
Zásuvka slúchadla, zásuvka
diaľkového ovládania
2
Zásuvka mikrofónu, zásuvka
linkového vstupu
3
Vstavaný mikrofón
4
Zvýšenie hlasitosti
5
Záznam, pauza, zapnúť
6
chlo dopredu, výber súboru,
výber ponuky
7
Zastaviť, vyobraziť, vymazať
8
Zníženie hlasitosti
9
Reproduktor
10
USB Zásuvka
11
Priestor na batérie
12
Zap/vyp napájanie, prehrať/
pauza, rýchlosť prehrávania
13
Ponuka, rádio FM, funkcia zoom
14
chlo dozadu, výber súboru,
výber ponuky
15
Index, priečinok, zopakovať
16
Displej
17
Spínač Hold
18
Indikátor záznam/prehrávanie
Na úvod 4
Vloženie batérií 4.1
Voice Tracer možno používať s akumulátormi LFH9154 Philips alebo
alkalickými batériami AAA.
Odsuňte kryt batérií. 1
19
Batérie vkladajte vo vyznačenej správnej polarite a zatvorte kryt. 2
20
D Poznámky
Nemiešajte akumulátory a batérie rôznych typov a značiek.•
Ak Voice Tracer nebudete dlhšie používať, vyberte batérie. Únik z •
batérií môže Voice Tracer poškodiť.
Pri nesprávnej funkcii Voice Tracer vyberte batérie a znova ich vložte.•
Pred výmenou batérií záznamník zastavte. Vybraním batérií počas •
používania záznamníka môžete poškodiť súbor.
Keď sú batérie takmer úplne vybité, bliká indikátor batérie.•
Ak výmena batérie potrvá dlhšie ako 2 minúty, budete možno nútený •
znova nastaviť čas.
Nabíjanie akumulátorov4.2
Akumulátory LFH9154 Philips možno nabíjať priamo vo Voice Tracer.
Keď je Voice Tracer pripojený k počítaču, akumulátory sa automaticky
dobíjajú. Úplný nabíjací cyklus trvá asi 2,5 hodiny.
D Poznámky
Iné ako dodávané akumulátory Philips LFH9154 sa nesmú nabíjať.•
Akumulátory úplne nabite pred prvým použitím.•
Počítač musí byť pri nabíjaní akumulátorov zapnutý.•
Ak port USB počítača neposkytuje dostatočnú výkonovú kapacitu, •
vypnite funkciu dobíjania (ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 9) a
použite externú nabíjačku akumulátorov.
Zapínanie a vypínanie4.3
Zapína sa stlačením tlačidla 1 k, pokiaľ sa na displeji nezobrazí
HELLO.
Stlačením tlačidla 2 k sa vypína keď je záznamník zastavený, až kým
sa na displeji neobjaví
BYE.
Funkcia zámky ovládačov 4.4
Keď je spínač
HOLD
17
v uzamknutej polohe, všetky tlačidlá zariadenia
sú vypnuté. Na displeji sa nakrátko ukáže On Hold a displej sa vypne.
Voice Tracer odomknete presunutím spínača
HOLD do polohy O.
Nastavenie dátumu a času4.5
Pri prvej inštalácii batérií budete vyzvaný, aby ste zadali dátum a čas.
Na displeji sa zobrazí 1
‘CLOCK’
21
. Stlačte tlačidlo k. Bliká
indikátor roka
22
.
Stlačte tlačidlo 2 h alebo b a nastavte rok.
Stlačte tlačidlo 3 k a prejdete na nastavenia mesiaca.
Zopakujte kroky 4 2 a 3 a rovnako pokračujte nastavením mesiaca,
dňa, 12/24-hodinového systému a času.
D Poznámky
Dátum a čas možno zmeniť kedykoľvek pomocou ponuky. Ďalšie
informácie sa uvádzajú v kapitole 9.
Informácie na displeji4.6
Stlačte tlačidlo• j
/ DEL keď je záznamník zastavený a informácie budú
rolovať po displeji: Celkový čas prehrávania aktuálneho súboru > čas >
dátum > zvyšný časť záznamu > čas záznamu aktuálneho súboru > čas
záznamu aktuálneho súboru.
Počas záznamu stlačte a podržte • k a zobrazí zvyšný čas záznamu.
Používanie Voice Tracer s počítačom4.7
Ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie Voice Tracer ponúka pohodlný
spôsob ukladania, zálohovania a presúvania súborov. Voice Tracer
sa pripojí k počítaču cez rozhranie USB a nevyžaduje si inštaláciu
žiadneho osobitného softvéru. Voice Tracer sa automaticky zobrazí ako
vymeniteľná jednotka, čo vám umožní jednoducho potiahnuť a pustiť
súbory na jednotku alebo naopak.
23
D Poznámky
Voice Tracer neodpájajte, kým sa súbory prenášajú z tohto zariadenia •
alebo na toto zariadenie. Údaje sa ešte prenášajú, kým kontrolka
záznamu/prehrávania
18
bliká oranžovou farbou.
Neformátujte jednotku Voice Tracer na počítači.•
Pripojenie diaľkového ovládania (iba LFH0885)4.8
Diaľkové ovládanie slúži na spustenie a prerušenie nahrávania, pridávanie
nového súboru a pridávanie indexovacích značiek.
Diaľkový ovládač sa pripája k zdierke EAR Voice Tracer 1
24
.
Používanie dokovacej stanice (iba LFH0868/LFH0888)4.9
Dokovaciu stanicu možno používať na odovzdávanie súborov z Voice
Tracer do počítača a na dobíjanie akumulátorov.
25
Dokovaciu stanicu pripojte k počítaču pomocou dodávaného kábla 1
USB.
Voice Tracer vložte do dokovacej zásuvky dokovacej stanice.2
Záznam5
Záznam cez vstavaný mikrofón5.1
Stlačte tlačidlo1
INDEX/a kým je záznamník zastavený a vyberte si
požadovaný priečinok.
26
Stlačením tlačidla 2 g sa spustí záznam. Kontrolka záznam/prehrávanie
18
sa rozsvieti červenou farbou. Nasmerujte vstavaný mikrofón
3
na zdroj zvuku.
Záznam zastavíte stlačením tlačidla 3 g. Kontrolka záznam/prehrávanie
sa rozbliká a na displeji sa rozbliká
PAUSE
27
. Opätovným stlačením
tlačidla g záznam pokračuje ďalej.
Záznam sa zastaví stlačením tlačidla 4 j
/ DEL.
DPoznámky
Pred spustením záznamu nastavte požadovanú funkciu aktivovania •
hlasom a režim záznamu (ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 9).
Urobte skúšobný záznam a skontrolujte, či sú nastavenia Voice Tracer •
správne.
Počas záznamu stlačte a podržte • k a zobrazí zvyšný čas záznamu.
Stlačením • b počas záznamu si vytvorte nový súbor.
V každom priečinku môže byť maximálne 99 súborov, a celková •
kapacita je 396 súborov (99 súborov x 4 priečinky).
Ak dĺžka záznamu prekročí dostupnú kapacitu, alebo ak počet súborov •
dosiahne 396, záznam sa zastaví a zobrazí sa ‚FULL‘. Odstráňte
niekoľko nahrávok, alebo ich presuňte do počítača.
Počas záznamu nevyberajte batérie. Môže to spôsobiť chybnú funkciu •
záznamníka.
Ak má záznam trvať dlhší čas, skôr ako začnete vymeňte batérie.•
Voice Tracer môže robiť záznam aj s napájaním cez kábel USB bez •
vybíjania batérie. Záznamník pripojte k počítaču pomocou kábla USB a
stlačte tlačidlo g na 1 sekundu alebo dlhšie na spustenie záznamu.
Záznam cez externý mikrofón 5.2
Pri zázname cez externý mikrofón pripojte mikrofón k zásuvke pre
mikrofón a ďalej postupujte rovnako ako pri zázname cez vstavaný
mikrofón.
28
Úpravy zaznamenaného súboru5.3
Predtým zaznamenaný súbor možno upravovať prepísaním časti
nahrávky alebo pripojením záznamu na konci súboru.
21 22
30
25
24
5103 109 9731.1
1
2
13
9
5
7
16
17
11
15
10
4
8
14
12
6
18
3

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Philips Voice Tracer LFH0867, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Audio
Maksymalny czas nagrywania   572 godz
Wbudowany mikrofon   yes
Pozostałe właściwości
Typ pliku MP3, WMA, MPEG1 layer 3
System operacyjny   Windows Vista/Windows XP
Mac OS 10.5
Wymiary produktu (SxGxW)   39 x 18 x 107 mm
Rodzaj baterii   AAA
Pamięć
Pojemność pamięci wewnętrznej   4096 MB
Wyświetlacz
Typ wyświetlacza   LCD
Podświetlenie   yes
Łączność
Mikrofon   yes
Wyjście na słuchawki   1
Standardowe rozwiązania komunikacyjne   USB
Waga i rozmiary
Waga produktu   58 g
Bateria
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym   50 godz