Instrukcja obsługi Philips Voice Tracer LFH0622

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Philips Voice Tracer LFH0622. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Philips Voice Tracer LFH0622 na tej stronie.

22
Česky
Vítejte1
Blahopřejeme vám ke koupi a vítejte ve společnosti Philips! Pokud
chcete získat úplnou podporu, kterou společnost Philips nabízí, navštivte
naši webovou stránku, kde najdete informace o podpoře, uživatelské pří-
ručky, software ke stažení, informace o záruce a další. www.philips.com.
Nejdůležitější údaje o výrobku1.1
Nahrávka v populárním formátu MP3•
Rychlý přenos nahrávek a dat prostřednictvím vysokorychlostního •
připojení USB 2.0
Mimořádně velký přední reproduktor pro křišťálově čisté přehrávání •
hlasu
Hlasová aktivace nahrávání pro vytváření poznámek bez použití rukou•
Velkokapacitní paměťové zařízení USB zaručuje maximální •
kompatibilitu
Uspořádejte své soubory snadno a rychle díky 4 složkám•
Okamžité nahrávání stiskem jediného tlačítka – od vypnutí k nahrávání•
Důležité2
Bezpečnost2.1
Abyste zabránili zkratu, nevystavujte produkt dešti nebo vodě.•
Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu způsobenému vytápěcím •
zařízením nebo přímým slunečním světlem.
Chraňte kabely před sevřením, zvláště u zásuvek a místa, kde vycházejí •
ze zařízení.
Zálohujte soubory. Společnost Philips není zodpovědná za jakoukoliv •
ztrátu dat.
Ochrana sluchu2.1.1
Při používání sluchátek dodržujte následující zásady:
Poslouchejte při přiměřených úrovních hlasitosti po přiměřená časová •
období.
Dbejte na to, abyste nenastavili hlasitost na vyšší úroveň, než na kterou •
se přizpůsobí váš sluch.
Nezesilujte hlasitost tak, abyste neslyšeli okolní zvuk.•
Při používání přístroje byste měli být opatrní, případně přerušit jeho •
používání v potenciálně nebezpečných situacích.
Nepoužívejte sluchátka během provozu motorového vozidla, při •
cyklistice nebo jízdě na skateboardu, atd. Může dojít k vytvoření
dopravního rizika a je to v mnoha oblastech nelegální.
Důležité (pro modely dodávané se sluchátky):
Philips zaručuje shodu s maximálním akustickým výkonem audio
přehrávačů tak, jak je to stanoveno příslušnými regulačními orgány, ale
pouze při použití originálního modelu dodaných sluchátek. Pokud je
třeba tato sluchátka vyměnit, doporučujeme, abyste kontaktovali vašeho
prodejce a objednali sluchátka, která jsou shodná s originálními.
Likvidace vašeho starého výrobku2.2
Váš výrobek je navržený a vyrobený z materiálů vysoké kvality a ze •
součástek, které lze recyklovat a znovu použít.
Pokud je k výrobku připojen tento symbol s přeškrtnutou •
popelnicí, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice EU
2002/96/ES.
Informujte se o vašem místním systému sběru odpadu pro elektrické a •
elektronické výrobky.
Postupujte ve shodě s místními zákony a nelikvidujte staré výrobky •
společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých
výrobků pomáhá zabraňovat potencionálním negativním vlivům na
prostředí a lidské zdraví.
Baterie (včetně vestavěných akumulátorových baterií) obsahují látky, •
které mohou znečišťovat životní prostředí. Všechny baterie by se měly
likvidovat v oficiálním sběrném místě.
Váš Digital Voice Tracer3
1
Zásuvka sluchátek
2
Zásuvka mikrofonu
3
Vestavěný mikrofon
4
Zvýšení hlasitosti
5
Záznam, pauza, napájení
6
Rychlé přetáčení, výběr
souborů, volba nabídky
7
Zastavení, displej, odstranění
8
Snížení hlasitosti
9
Reproduktor
10
Zásuvka USB
11
Přihrádka na baterie
12
Zapnutí/vypnutí, přehrávání/
pauza, rychlost přehrávání
13
Nabídka
14
Rychlé přetáčení vpřed, výběr
souborů, volba nabídky
15
Seznam, složka, opakování
16
Displej
17
Přepínač Hold
18
Kontrolka záznamu/přehrávání
Začínáme 4
Vložte baterie 4.1
Vysunutím otevřete kryt baterie. 1
19
Umístěte baterie se správnou polaritou podle podle popisu a 2
uzavřete kryt.
20
D Poznámka
Pokud nebudete zařízení Voice Tracer používat po delší období, •
vyjměte baterie. Prosakující baterie mohou poškodit zařízení Voice
Tracer.
Pokud dojde k poruše zařízení Voice Tracer, vyjměte baterie a znovu •
je vložte.
Před výměnou baterií záznamník zastavte. Výměna baterií během •
používání záznamníku může způsobit narušení souboru.
Když jsou baterie téměř vybité, indikátor baterie začne blikat.•
Zapnutí/vypnutí napájení4.2
Chcete-li zapnout napájení, stiskněte tlačítko 1
f, dokud displej
nezobrazí zprávu
HELLO.
Pokud chcete vypnout napájení, stiskněte tlačítko 2
f zatímco je
záznamník zastaven, dokud displej nezobrazí zprávu
BYE.
Funkce Podržení 4.3
Pokud je spínač
HOLD
17
v poloze Hold, budou všechna tlačítka na
zařízení neaktivní. Na displeji se krátce objeví zpráva On Hold a displej se
vypne. Odemkněte přístroj Voice Tracer přesunutím přepínače
HOLD
do polohy O.
Použití přístroje Voice Tracer s počítačem4.4
Jako velkokapacitní paměťové zařízení nabízí přístroj Voice Tracer
pohodlný způsob ukládání, zálohování a přesouvání souborů. Přístroj
Voice Tracer se připojuje k počítači pomocí připojení USB a nevyžaduje
instalaci speciálního softwaru. Přístroj Voice Tracer se automaticky
zobrazí jako vyměnitelný disk, což umožňuje snadné přesunování
souborů do zařízení a z něj.
21
D Poznámky
Neodpojujte Voice Tracer během přenosu souborů ze zařízení nebo •
do něj. Dokud kontrolka záznamu/přehrávání
18
bliká nebo svítí
oranžově, znamená to, že přenos dat probíhá.
Neformátujte paměť přístroje Voice Tracer na počítači.•
Záznam5
Záznam s vestavěným mikrofonem5.1
Stiskněte tlačítko1
INDEX / a během zastavení záznamníku a vyberte
požadovanou složku.
22
Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko 2 g. Kontrolka záznam/
přehrávání
18
se rozsvítí červeně. Zaměřte vestavěný mikrofon
3
směrem ke zdroji zvuku.
Chcete-li pozastavit záznam, stiskněte tlačítko 3
g. Kontrolka záznam/
přehrávání se rozbliká a na displeji bude blikat nápis
PAUSE
23
. Pro
pokračování v záznamu stiskněte tlačítko
g.
Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko 4
j / DEL.
D Poznámky
Před zahájením záznamu nastavte požadovanou funkci hlasové aktivace •
a režim záznamu (podrobné informace naleznete v části 8 Uživatelská
nastavení).
Abyste se ujistili, že jsou nastavení zařízení Voice Tracer správná, •
proveďte testovací záznam.
Podržte stisknuté tlačítko • f v průběhu záznamu, abyste zobrazili
zbývající čas záznamu.
Stisknutím tlačítka •
b během záznamu vytvoříte nový soubor.
Maximální počet souborů v každé složce je 99, celková kapacita je 396 •
souborů (99 souborů x 4 složky).
Pokud čas záznamu překročí dostupnou kapacitu nebo počet souborů •
dosáhne 396, záznam se zastaví a na displeji se zobrazí zpráva „FULL“.
Odstraňte několik záznamů nebo je přemístěte do počítače.
Během záznamu nevyjímejte baterie. Mohlo by to způsobit poruchu •
záznamníku.
Pokud provádíte záznam po delší časové období, vyměňte před •
zahájením baterie.
Záznam s vnějším mikrofonem 5.2
Chcete-li provádět záznam s vnějším mikrofonem, připojte mikrofon
k mikrofonnímu konektoru a postupujte stejně jako u vestavěného
mikrofonu.
24
Přidejte značky záznamu5.3
Značky záznamu lze použít k označení určitých bodů v průběhu záznamu
jako referencí.
Stiskněte tlačítko1
INDEX / a během záznamu a přidejte novou znač-
ku záznamu. Značka záznamu se zobrazí po dobu jedné sekundy.
25
D Poznámky
Ikona •
indikuje, že záznam obsahuje značky záznamu.
Pro jeden soubor lze nastavit až 32 značek záznamu.•
Přehrávání6
Stiskněte tlačítko1 INDEX / a v průběhu zastavení záznamníku a
vyberte požadovanou složku.
Pro volbu souboru k přehrávání stiskněte tlačítko 2
h nebo b.
Stiskněte tlačítko 3
f. Čas přehrávání se zobrazí na displeji a rozsvítí
se zelená kontrolka LED
18
.
Nastavte hlasitost pomocí tlačítek 4 + a .
Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko 5
j / DEL. Na displeji se
zobrazí celkový čas přehrávání pro aktuální soubor.
Pokud chcete pokračovat, stiskněte tlačítko 6
f, abyste mohli
pokračovat v přehrávání od předchozího místa.
D Poznámka
Pokud jsou sluchátka připojena ke konektoru
EAR
1
, budou
reproduktory záznamníku vypnuty.
Funkce přehrávání6.1
Pomalé, rychlé a normální přehrávání6.1.1
Podržením stisknutého tlačítka
f po dobu 1 sekundy nebo déle se
přepnete mezi normálním, pomalým a rychlým přehráváním.
26
Vyhledávání6.1.2
Podržte stisknuté tlačítko
h nebo b během přehrávání pro rychlé
prohledávání aktuálního souboru směrem vpřed nebo vzad. Chcete-li
obnovit přehrávání při zvolené rychlosti, uvolněte tlačítko.
etáčení směrem zpět a dopředu6.1.3
Stisknutím tlačítka
h nebo b během přehrávání se přesunete zpět
na začátek přehrávaného souboru nebo na následující soubor. Pokud
soubor obsahuje značky záznamů, přehrávání začne v těchto místech.
Režimy přehrávání6.2
Přístroj Voice Tracer můžete nastavit tak, aby přehrával soubory
opakovaně nebo náhodně.
Opakování sekvence6.2.1
Pokud chcete opakovat sekvenci v rámci stopy, stiskněte ve 1
zvoleném počátečním bodě tlačítko
INDEX / a. Na displeji zabliká
REP. A – B
27
.
Ve zvoleném bodě stiskněte znovu tlačítko 2 INDEX / a. Spustí se
opakování sekvence.
Stiskněte tlačítko 3
j / DEL pro zastavení přehrávání nebo stiskněte
tlačítko
INDEX / a pro návrat k normálnímu přehrávání.
Režim opakování souboru nebo složky6.2.2
Podržením stisknutého tlačítka 1
INDEX / a po dobu 1 sekundy nebo
déle se přepnete mezi režimy (opakovat soubor, opakovat složku
nebo normální přehrávání).
28
Ikona Význam
REP. FILE
Opakované přehrávání jednoho souboru
REP. FOLDER
Opakované přehrávání všech souborů ve složce
Odstranění7
Pokud chcete vybrat požadovanou složku, stiskněte v zastaveném 1
stavu záznamníku tlačítko
INDEX / a.
Podržte stisknuté tlačítko 2
j / DEL po dobu 1 sekundy nebo delší. Na
displeji se objeví nápis
DELETE
29
.
Pro výběr volby odstranění stiskněte tlačítko 3
h nebo b:
30
Ikona Význam
FILE
Odstranění jednotlivého souboru
FOLDER
Odstranění všech souborů ve složce
Odstranění všech značek záznamu v souboru.
Stiskněte tlačítko 4
f.
Stisknutím tlačítka 5
h nebo b vyberte soubor nebo složku, nebo
soubor, který obsahuje značky záznamu, které mají být odstraněny
31
.
Stiskněte znovu tlačítko 6
f. Zobrazí se zpráva N (Ne)
32
.
Stisknutím tlačítka 7
h nebo b vyberte Y (Ano)
33
.
Pro potvrzení stiskněte tlačítko 8
f.
D Poznámka
Pořadová čísla souborů se znovu přiřadí automaticky.
Uživatelská nastavení8
Stisknutím tlačítka 1 MENU, zatímco je záznamník zastavený nebo
během příjmu rádia otevřete nabídku.
Stisknutím tlačítka 2
h nebo b vyberte položku nabídky
34
.
Stisknutím tlačítka 3
f vstoupíte do podnabídky.
Stisknutím tlačítka 4
h nebo b změňte nastavení.
Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko 5
f.
Stisknutím tlačítka 6
MENU opustíte aktuální obrazovku nastavení.
Nabídka Nastavení Popis
REC HQ
SP
LP
SLP
Vyberte si mezi 4 režimy záznamu. Podrobné
informace o dostupných režimech záznamu a
časech záznamu naleznete v části 11 Technické
parametry.
19 20
Digital Voice Tracer
LFH0602
LFH0622
For product information and support, visit
www.philips.com
CZ Uživatelská příručka
HU Használati útmutató
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
SK Používatel’ská príručka
SL Uporabniški priročnik
SENSE HI
LO
Nastavení citlivosti záznamu pro potlačení hluku
z pozadí a přizpůsobení prostředí záznamu.
BEEP On
O
Záznamník vydává zvukovou zpětnou vazbu, která
se týká operací tlačítek nebo chyb.
VA On
O
Hlasem aktivovaný záznam je usnadňující funkce
pro záznam bez použití rukou. Je-li povolen
záznam s aktivací hlasem, záznam se spustí
poté, co začnete hovořit. Když hovor ukončíte,
záznamník automaticky pozastaví záznam po
třech sekundách ticha a obnoví činnost až poté,
co začnete znovu hovořit.
FORMAT Yes
No
Odstraní všechny soubory v záznamníku. Před
zformátováním záznamníku přeneste všechny
důležité soubory do počítače.
AUTO OF 5
15
Přístroj Voice Tracer se automaticky vypne po 5
nebo 15 minutách nečinnosti.
VER Zobrazí verzi firmwaru a datum vydání.
Aktualizace firmwaru9
Váš přístroj Voice Tracer je řízený vnitřním programem, který se nazývá
firmware. Je možné, že poté, co jste přístroj Voice Tracer zakoupili, byly
vydány nové verze firmwaru.
Pomocí dodaného kabelu USB připojte přístroj Voice Tracer k 1
počítači.
Aktualizaci firmwaru pro váš přístroj si stáhněte ze stránek 2
www.philips.com a uložte soubor v kořenovém adresáři přístroje
Voice Tracer.
Odpojte přístroj Voice Tracer od počítače. Aktualizace firmwaru 3
proběhne automaticky a po jejím dokončení se přístroj Voice Tracer
vypne.
Řešení potíží 10
Záznamník se nezapne
Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte •
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
Záznamník nic nezaznamenává
Záznamník může být v režimu •
HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy O.
Byl dosažen maximální počet záznamů nebo je zaplněna kapacita •
záznamu. Odstraňte některé záznamy nebo je přesuňte na vnější
zařízení.
Z reproduktoru není nic slyšet
Možná jsou zapojena sluchátka. Odpojte je.•
Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.•
Záznamník nemůže přehrávat záznamy.
Záznamník může být v režimu •
HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy O.
Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte •
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
Zatím nebylo nic zaznamenáno. Zkontrolujte počet záznamů.•
Záznamník nemůže zastavit, pozastavit, přehrávat nebo
zaznamenávat
Záznamník může být v režimu •
HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy O.
Ze sluchátek není nic slyšet
Sluchátka nemusí být správně zapojena. Zapojte sluchátka správně.•
Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.•
Technické parametry11
USB: • Vysokorychlostní mini-USB 2.0
Mikrofon:• 3,5mm•impedance2,2kΩ
Sluchátka:• 3,5mm•impedance16Ωnebovyšší
Displej: • LCD/segmentový•velikostúhlopříčkydispleje:39mm
Mikrofon: • Vestavěný:monofonní•Vnější:monofonní
Kapacita zabudované paměti: • 1GB(LFH0602)•2GB(LFH0622)
Typ zabudované paměti:• NAND Flash
Formáty nahrávání:• MPEG1 layer 3 (MP3)
Režimy nahrávání: • HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/
mono), SLP (MP3/mono)
enosová rychlost: • 64 kbit/s (režim HQ), 48 kbit/s (režim SP), 32
kbit/s (režim LP), 16 kbit/s (režim SLP)
Doba nahrávání • (LFH0602/LFH0622): 139/283 hodin (režim
SLP), 69/141 hodin (režim LP), 46/94 hodin (režim SP), 34/70 hodin
(režim HQ)
Vzorkovací frekvence:• 22 kHz (režim HQ), 16 kHz (režim SP/LP/
SLP)
Vestavěný kruhový dynamický reproduktor s průměrem 30 •
mm•výstupnívýkon:110mW
Provozní podmínky: • Teplota:5–45°C•Vlhkost:10%–90%
Typ baterií:• dvě alkalické baterie Philips AAA (LR03 nebo R03)
Životnost baterie (režim LP):• LFH0602:35hodin•LFH0622:50
hodin
Rozměry výrobku (Š × H × V): • 40 × 18,4 × 108 mm
Hmotnost: • 80 g vč. baterií
Systémové požadavky:• Windows7/Vista/XP/2000,MacOSX,
Linux•volnýportUSB
Magyar
Üdvözöljük!1
Köszönjük, hogy Philips termék mellett döntött! A Philips webhelyet
felkeresve további fontos tájékoztatást kaphat a készülék használatával
kapcsolatban pl. felhasználói kézikönyvek, szoftverletöltések, jótállási
feltételek és sok egyéb formában: www.philips.com.
A termék fő jellemzői1.1
Felvétel a népszerű MP3-formátumban•
Felvételek és adatok nagy sebességű átvitele USB 2.0 segítségével•
Extra méretű elülső hangszóró garantálja a kristálytiszta •
hangvisszaadást
Hanggal indítható felvétel kéz nélküli jegyzetkészítéshez•
Az USB-háttértár eszköz maximális kompatibilitást biztosít•
A 4 mappának köszönhetően gyorsan és egyszerűen rendezhető fájlok•
Azonnali, egygombos felvétel - kikapcsolt állapotból felvétel módba•
Fontos!2
Biztonság2.1
vidzárlat elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket eső vagy víz •
hatásának.
Ne tegye ki a készüléket túlzott hőhatásnak, amit fűtőberendezés vagy •
közvetlen napsugárzás okozhat.
Védje a kábeleket becsípődés ellen, különösen a dugaszoknál és ott, •
ahol a kábel kilép a készülékből.
Fájlok biztonsági tárolása. A Philips nem felel az adatok elvesztéséért.•
Hallásvédelem2.1.1
A fejhallgató használatakor kövesse a következő útmutatásokat
Ne hallgassa a műsort túl nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.•
Ügyeljen rá, hogy ne állítsa nagyobbra a hangerőt, mint amit a fül képes •
elviselni.
Ne állítsa olyan erősre a hangot, hogy ne hallja mellette a környezetet.•
A várhatóan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, illetve átmenetileg •
ne használja a készüléket.
Gépjármű vezetése, kerékpározás vagy gördeszkázás közben ne •
használja a fejhallgatót. Ezzel veszélyeztetheti a forgalmat, ilyen esetben
a törvény is tiltja a használatot.
Fontos (a szállított fejhallgató modellekre vonatkozóan):
A Philips szavatolja, hogy audio lejátszó készülékének maximális
hangteljesítménye megfelel az illetékes hatóságok előírásainak, de csak a
készülékhez adott eredeti fejhallgató használatával. Ha ezt a fejhallgatót
ki kell cserélni, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy
az eredetivel megegyező Philips modellt rendeljen meg.
A készülék eltávolítása2.2
Az Ön készülékét kiváló minőségű, újrahasznosítható és újrahasználható •
anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.
Ha a terméken ezt az áthúzott kerekes kukát ábrázoló rajzot •
látja, ez arra utal, hogy a termékre a 2002/96/EK Európai Uniós
Irányelv vonatkozik.
Tájékozódjon az Ön közelében elérhető hulladékeltávolító helyekről, •
hogy hol adhat le elektromos és elektronikus termékeket.
Kövesse az Önnél érvényes rendelkezéseket, és ne keverje a régi •
készüléket általános háztartási szemét közé. Ha gondoskodik a régi
készülék szakszerű eltávolításáról, ezzel elkerülheti egészsége és
környezet károsítását.
Az áramellátó telepek (így a beépített újratölthető akkumulátorok is) •
olyan anyagokat tartalmaznak, melyek szennyezhetik a környezetet.
Minden telepet hivatalos begyűjtőhelyen kell leadni.
Az Ön digitális Voice Tracere3
1
Fejhallgató aljzat
2
Mikrofon aljzat
3
Beépített mikrofon
4
Hangerő növelése
5
Felvétel, szünet, bekapcsolás
6
Gyors előretekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
7
Leállítás, kijelzés, törlés
8
Hangerő csökkentése
9
Hangszóró
10
USB aljzat
11
Elemtar
12
Be-/kikapcsoló gomb, felvétel/
szünet, lejátszási seb.
13
Menü
14
Gyors visszatekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
15
Index, mappa ismétlése
16
Kijelző
17
Tartás kapcsoló
18
Felvétel/lejátszás kijelző
Az első lépések 4
Helyezze be az elemeket4.1
Csúsztassa félre az elemtartó fedelét. 1
19
Helyezze be megfelelő polaritással, a feltüntetett módon az 2
elemeket, és zárja vissza a fedelet.
20
D Megjegyzés
Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a Voice Tracert, vegye ki az •
elemeket. Az elemek szivárgása károsíthatja a Voice Tracert.
A Voice Tracer nem megfelelő működése esetén, vegye ki az elemeket, •
majd-helyezze be ismét őket.
Elemcsere előtt kapcsolja ki a készüléket. Ha az elemeket a készülék •
használata közben veszi ki, ezzel a fájl sérülését okozhatja.
Az elemcsere merülésére az elemjelző villogása hívja fel a figyelmet.•
Bekapcsolás/kikapcsolás4.2
Bekapcsoláshoz nyomja meg a 1
f gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a
HELLO.
A kikapcsoláshoz nyomja meg a 2
f gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a
BYE.
Tartás funkció 4.3
Amikor a
TARTÁS kapcsoló
17
Hold helyzetben van, a készülék egyetlen
gombja sem kezelhető. On Hold látható rövid ideig a kijelzőn, majd a
kijelző kikapcsol. A Voice Tracer a
TARTÁS kapcsoló O (Ki) állásba
történő mozgatásával szabadítható fel.
A Voice Tracer használata számítógéppel4.4
A Voice Tracer USB tárolóként lehetőséget kínál fájlok mentésére,
biztonsági tárolására és mozgatására. A Voice Tracer USB csatlakozón
keresztül kapcsolható össze számítógéppel, és nem igényli különleges
szoftver telepítését. A Voice Tracer automatikusan eltávolítható
meghajtóként jelenik meg, így a készülékről és a készülékre egyszerűen
egérrel húzhatók át a fájlok.
21
D Megjegyzések
Ne válassza le a Voice Tracert a számítógépről, miközben fájlokat •
mozgat a készülékről vagy a készülékre. Amikor a felvétel/lejátszás
jelzőlámpa
18
narancs színű fénnyel villog, folyamatban van a fájlok
mozgatása.
Ne formázza számítógépen a Voice Tracer meghajtóját.•
Felvétel5
Felvétel a beépített mikrofonnal5.1
Nyomja meg az1
INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában,
hogy kiválaszthassa a kívánt mappát.
22
Nyomja meg a 2 g gombot a felvétel elindításához. A felvétel/lejátszás
kijelző
18
piros fénnyel világít. Irányítsa a beépített mikrofont
3
a
hangforrás felé.
A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a 3
g gombot. A felvétel/
lejátszás kijelző villogni kezd, és a
PAUSE szaggatottan jelez a
kijelzőn
23
. Nyomja meg ismét a g gombot a felvétel folytatásához.
A felvétel leállításához nyomja meg a 4
j / DEL gombot.
D Megjegyzések
A felvétel elindítása előtt állítsa be a kívánt beszédhang működtető •
funkciót és a felvételi módot (lásd 8 A beállítások testreszabása.
oldalon), ahol további részleteket tudhat meg.
Készítsen próbafelvételt, hogy meggyőződjön a Voice Tracer helyes •
beállításáról.
Tartsa nyomva a • f gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
Nyomja meg a •
b gombot felvétel közben új fájl létrehozásához.
Egy mappában maximum 99 fájl tárolható, a teljes tárolási kapacitás •
396 fájl (egyenként 99 fájl 4 mappában).
Ha a felvételi idő meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást, vagy ha •
a fájlok száma eléri a 396-ot, a felvétel megáll, és megjelenik a ’FULL
felirat. Töröljön, vagy helyezzen át számítógépre néhány felvételt.
Felvétel közben ne vegye ki az elemeket. Ennek a készülék nem •
megfelelő működése lehet a következménye.
Ha hosszabb ideig kíván felvételt készíteni, a felvétel megkezdése előtt •
cserélje ki az elemeket.
Felvétel külső mikrofonnal 5.2
Ha külső mikrofonnal szeretne felvételt készíteni, csatlakoztassa azt
a mikrofon aljzatra, majd kövesse ugyanazt az eljárást, mint beépített
mikrofon esetén.
24
Indexjelek hozzáadása5.3
Egy felvétel meghatározott pontjainál indexjeleket használhat
referenciaként.
Nyomja meg az1
INDEX / a gombot felvétel közben indexjel
hozzáadásához. Az indexszám egy másodpercre megjelenik.
25
D Megjegyzések
Az •
ikon azt jelzi, hogy a felvételben indexjelek vannak.
Egy fájlhoz max. 32 indexjel rendelhető hozzá.•
Lejátszás6
Nyomja meg az 1 INDEX / a gombot, miközben a felvevő készülék
leállított állapotban van, a kívánt mappa kiválasztása érdekében .
Nyomja meg a 2
h vagy a b dombot a lejátszani kívánt fájl
kiválasztásához.
Nyomja meg a 3
f gombot. A lejátszási idő leolvasható a kijelzőn, és
a zöld LED
18
világít.
Állítsa be a hangerőt a 4 + és a gombbal.
A felvétel leállításához nyomja meg a 5
j / DEL gombot. Az aktuális fájl
teljes lejátszási ideje leolvasható a kijelzőről.
Nyomja meg ismét az 6
f gombot, hogy a lejátszás az előző helyről
folytatódjon.
D Megjegyzés
Amikor a fejhallgató az
EAR
1
dugaljra csatlakozik, a felvevő készülék
hangszórója kikapcsolt állapotban van.
Lejátszási funkciók6.1
Lassú, gyors, normál lejátszás6.1.1
Tartsa nyomva az
f gombot 1 másodpercen keresztül vagy hosszabb
ideig a normál, a lassú vagy a gyors lejátszás kiválasztásához.
26
Keresés6.1.2
Tartsa nyomva a
h vagy a b gombot lejátszás közben, ha gyorsan
előre vagy vissza kíván keresni az aktuális fájlban. A gombot elengedve
folytathatja a lejátszást a kiválasztott sebességgel.
Vissza és előre léptetés6.1.3
Nyomja meg a
h vagy a b gombot lejátszás közben az éppen
lejátszott fájl elejére vagy a következő fájlhoz előre történő léptetéshez.
Ha a fájl indexjeleket tartalmaz, a lejátszás ennél a pontnál kezdődik el.
Lejátszási lehetőségek6.2
A Voice Tracer alkalmas fájlok ismételt vagy véletlen sorrendben történő
lejátszására.
Felvételsorozat ismétlése6.2.1
Ha egy dal egy részét egyszer vagy többször meg kívánja ismételni, 1
nyomja meg az
INDEX / a gombot a kiválasztott kezdési pontnál.
REP. A – B villog a kijelzőn
27
.
Nyomja meg ismét az2
INDEX / a gombot a kiválasztott befejezési
pontnál. Az ismétlés megkezdődik.
Nyomja meg a 3
j / DEL gombot a lejátszás leállításához, vagy nyomja
meg az
INDEX / a gombot a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
Fájl vagy mappa ismétlése6.2.2
Tartsa nyomva az 1
INDEX / a gombot 1 másodpercre vagy hosszabb
ideig a lejátszási módok közötti kapcsoláshoz (fájl ismétlése, mappa
ismétlése vagy normál lejátszás).
28
Ikon Jelentés
REP. FILE
Egy fájl többszöri lejátszása
REP. FOLDER
Minden fájl többszöri lejátszása a mappán belül
Törlés7
A kívánt mappa kiválasztása érdekében nyomja meg az1 INDEX / a
gombot, miközben a felvevőkészülék leállított állapotban van.
Nyomja meg a 2
j / DEL gombot 1 másodpercig vagy hosszabb ideig.
Az
DELETE felirat jelenik meg a kijelzőn
29
.
Nyomja meg a 3
h vagy a b gombot a törlés kiválasztásához:
30
Ikon Jelentés
FILE
Egyetlen fájl törlése
FOLDER
Egy mappában az összes fájl törlése
Egy fájlban az összes indexjel törlése
Nyomja meg a 4
f gombot.
Nyomja meg a 5
h vagy a b gombot a törölni kívánt fájl, mappa
vagy az indexjeleket tartalmazó fájl kiválasztása érdekében
31
.
Nyomja meg ismét a 6
f gombot. N (No) látható a kijelzőn
32
.
Nyomja meg a 7
h vagy a b gombot az Y (Yes = igen) kiválasztása
érdekében
33
.
Nyomja meg a 8
f gombot a megerősítéshez.
D Megjegyzés
A sorszámok automatikusan újból kiosztásra kerülnek.
A beállítások testreszabása8
A menü megnyitásához nyomja meg a 1 MENU gombot, miközben a
készülék leállított állapotban vagy rádióvétel üzemmódban van.
Nyomja meg a 2
h vagy a b gombot menüpont kiválasztásához
34
.
Nyomja meg a 3
f gombot egy almenü eléréséhez.
Nyomja meg a 4
h vagy a b gombot egy beállítás
megváltoztatásához.
Nyomja meg a 5
f gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
Nyomja meg a 6
MENU gombot az aktuális beállítási menüből való
kilépéshez.
Menü Beállítás Jelentés
REC HQ
SP
LP
SLP
Választási lehetőség 4 felvételi mód között. Lásd a
11 Műszaki adatok. oldalon, ahol további részleteket
tudhat meg a rendelkezésre álló felvételidokl és
felvételi időkről.
SENSE HI
LO
A felvétel érzékenységének beállítása a háttérzajok
kizárásához és a felvételi környezethez való
alkalmazkodáshoz.
BEEP On
O
A készülék hangjelzéssel reagál a gombok
működtetésére vagy a hibákra.
VA On
O
Beszédhanggal működtetett felvétel, amely a kéz-
használat nélküli felvételindítás kényelmi funkciója.
A beszédhanggal működtetett felvétel aktív állapo-
tában a felvétel akkor kezdődik, amikor Ön beszélni
kezd. Amikor nincs beszédhang, a készülék három
másodpercnyi csend után automatikusan szünet
állapotba kerül, és akkor folytatja a felvételt, amikor
ismét beszédhangot észlel.
FORMAT Yes
No
Valamennyi fájl törlése a készüléken. A készülék
formázása előtt másoljon számítógépre minden
fontos fájlt.
AUTO
OF
5
15
A Voice Tracer 5 vagy 15 perc inaktív állapot után
automatikusan kikapcsol.
VER A firmware verzió és a kibocsátási dátum
megjelenítése.
A firmware frissítése9
Az Ön Voice Tracer készülékét egy firmware elnevezésű belső program
vezérli. Előfordulhat, hogy a firmware újabb verziói jelennek meg, miután
megvásárolta a Voice Tracert.
Csatlakoztassa számítógéphez a Voice Tracert a mellékelt USB-kábel 1
segítségével.
Töltse le a firmware frissítést Voice Tracere számára a 2
www.philips.com helyről, és tárolja a fájlt a Voice Tracer
főkönyvtárában.
Válassza le a Voice Tracert a számítógépről. A firmware frissítése 3
automatikusan megtörténik, és ennek befejeztével a Voice Tracer
kikapcsol.
Hibaelhárítás 10
Nem kapcsolható be a készülék
Lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve az elemek. •
Helyezzen be új elemeket, és győződjön meg a telepek megfelelő
behelyezéséről.
Nem vesz fel semmit a készülék
A készülék •
TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
O (Ki) helyzetbe.
Lehet, hogy elérte a felvételek maximális számát, vagy kimerült •
a felvételi kapacitás. Töröljön néhány felvételt, vagy helyezzen át
felvételeket külső készülékre.
Nem hallható semmi a hangszóróból
Lehet, hogy be van dugva a fejhallgató. Távolítsa el a fejhallgatót.•
A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.•
A készülék nem játssza le a felvételeket
A készülék •
TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
O (Ki) helyzetbe.
Lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve az elemek. •
Helyezzen be új elemeket, és győződjön meg a telepek megfelelő
behelyezéséről.
Nem készített még felvételeket. Ellenőrizze a felvételek számát.•
A készülék nem állítható le, nem kapcsol szünet, lejátszás vagy
felvétel üzemmódba
A készülék •
TARTÁS üzemmódban van. Csúsztassa a TARTÁS kapcsolót
O (Ki) helyzetbe.
Nem hallható semmi a fejhallgatóban
A fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő. Ellenőrizze a fejhallgató •
megfelelő csatlakoztatását.
A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.•
Műszaki adatok11
USB: • Nagy sebességű 2.0 mini-USB
Mikrofon:• 3,5mm•impedancia2,2kΩ
Fejhallgató:• 3,5mm•impedancia16Ωvagynagyobb
Kijelző: • LCD/szegmens•kijelzőátlóméret:39mm
Mikrofon: • Beépített:mono•Külső:mono
Beépített memória kapacitása: • 1GB(LFH0602)•2GB(LFH0622)
Beépített memória típusa:• NAND Flash
Rögzítési formátumok:• MPEG1 layer 3 (MP3)
Felvételi módok: • HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/
mono), SLP (MP3/mono)
Átviteli sebesség:• 64 kbps (HQ-mód), 48 kbps (SP-mód), 32 kbps
(LP-mód), 16 kbps (SLP-mód)
Felvételi idő • (LFH0602/LFH0622): 139/283 óra (SLP-mód),
69/141 óra (LP-mód), 46/94 óra (SP-mód), 34/70 óra (HQ-mód)
Mintavételezési sebesség: • 22 kHz (HQ-mód), 16 kHz (SP/LP/SLP
mód)
Beépített30mmdinamikushangyszóró•kerek/Kimenőteljesítmény:•
110mW
Üzemi körülmények: • Hőmérséklet:5°–45°C•Páratartalom:
10%–90%
Elem típusa:• két Philips AAA alkáli telep (LR03 vagy R03)
Elem élettartama (LP mód): • LFH0602:35óra•LFH0622:50óra
Termék méretei (Sz × Mé × Ma): • 40 × 18,4 × 108 mm
Tömeg:• 80 g
Rendszerkövetelmények:• Windows7/Vista/XP/2000,MacOSX,
Linux•szabadUSBport
Polski
Witamy1
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni
skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy
odwiedzić naszą stronę internetową, na której można uzyskać materiały
pomocy technicznej, takie jak instrukcje obsługi, programy do pobrania,
informacje dotyczące gwarancji itp.: www.philips.com.
Główne cechy produktu1.1
Nagrywanie dźwięku w popularnym formacie MP3•
Korzystaj z szybkiego przesyłania nagrań i plików za pomocą złącza •
Hi-Speed USB 2.0
Wyjątkowodużygłośnikprzednizapewniakrystalicznieczyste•
brzmienie nagrań głosowych
Nagrywanie uruchamiane głosem umożliwiające sporządzanie notatek •
w trybie głośnomówiącym
Maksymalna zgodność pamięci masowej USB•
Szybkie i łatwe zarządzanie plikami w 4 dostępnych folderach•
Natychmiastowe nagrywanie za pomocą jednego przycisku – przejście •
z trybu wyłączonego zasilania do trybu nagrywania
Ważne2
Bezpieczeństwo2.1
Aby uniknąć zwarć, należy chronić urządzenie przed deszczem i wodą.•
Nie należy narażać urządzenia na działanie nadmiernego ciepła, •
wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie
światła słonecznego.
Przewody powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły •
być uciskane, zwłaszcza przy wtykach oraz w miejscach, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych plików. Firma Philips nie •
ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
Ochrona słuchu2.1.1
Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do
poniższych zaleceń:
Nie należy słuchać zbyt głośno i zbyt długo.•
Należy zachować ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze •
względu na dostosowywanie się słuchu.
Nie powinno się zwiększać głośności do takiego poziomu, przy którym •
nie słychać otoczenia.
Wpotencjalnieniebezpiecznychsytuacjachnależyużywaćsłuchawekz•
rozwagą lub przestać ich używać na jakiś czas.
Nie powinno się używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu •
silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to
spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to
niedozwolone na wielu obszarach.
Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
Firma Philips gwarantuje zgodność odtwarzaczy audio z ustalonymi
przez odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy dźwięku
wyłącznie w przypadku korzystania z dostarczonych oryginalnych
słuchawek. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany, firma Philips zaleca
kontakt ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z
oryginalnym.
Utylizacja zużytych urządz2.2
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany z wykorzystaniem •
wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które poddane
recyklingowi mogą być ponownie użyte.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego •
pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on
postanowieniomDyrektywyEuropejskiej2002/96/WE.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych •
produktów elektronicznych wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Baterie (w tym także akumulatory wbudowane w urządzenie) •
zawierają substancje, które mogą być źródłem skażenia środowiska
naturalnego. Akumulatory i baterie należy oddawać do specjalnych
punktów zbiórki odpadów.
Dyktafon cyfrowy Digital Voice Tracer3
1
Gniazdo słuchawek
2
Gniazdo mikrofonu
3
Wbudowanymikrofon
4
Zwiększanie głośności
5
Nagrywanie, wstrzymanie,
włączanie zasilania
6
Szybkie przewijanie do przodu,
wybór pliku, wybór menu
7
Zatrzymanie, wyświetlanie,
usuwanie
8
Zmniejszanie głośności
9
Głośnik
10
Gniazdo USB
11
Komora baterii
12
Włączanie/wyłączaniezasilania,
odtwarzanie/wstrzymanie,
prędkość odtwarzania
13
Menu
14
Szybkie przewijanie do tyłu,
wybór pliku, wybór menu
15
Indeks, folder, odtwarzanie
wielokrotne
16
Wyświetlacz
17
Przełącznik funkcji blokady
18
Wskaźniknagrywania/
odtwarzania
Przygotowywanie do pracy 4
Wkładanie baterii 4.1
Otwórz pokrywę baterii, zsuwając ją. 1
19
Włóżbateriezzachowaniemwskazanejodpowiedniejbiegunowości2
i zamknij pokrywę.
20
D Uwaga
Jeśli dyktafon Voice Tracer nie będzie używany przez dłuższy czas, •
należywyjąćzniegobaterie.Wyciekelektrolituzbateriimoże
uszkodzić dyktafon.
Jeśli dyktafon Voice Tracer działa nieprawidłowo, należy wyjąć baterie i •
włożyć je ponownie.
Przedwymianąbateriinależyzatrzymaćnagrywanie.Wyjęciebateriiw•
trakcie nagrywania może uszkodzić plik.
Gdy baterie są bliskie wyczerpania, miga wskaźnik baterii.•
Włączanie/wyłączanie zasilania4.2
Aby włączyć dyktafon, naciśnij i przytrzymaj przycisk 1
f, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis
HELLO.
Aby wyłączyć dyktafon, przy zatrzymanym nagrywaniu naciśnij i 2
przytrzymaj przycisk
f, aż na wyświetlaczu pojawi się napis BYE.
Funkcja blokady 4.3
Po ustawieniu przełącznika
HOLD
17
w położenie Hold (Blokada)
wszystkie przyciski urządzenia stają się nieaktywne. Na wyświetlaczu
pojawia się na moment napis On Hold (Zablokowane) i wyświetlacz
wyłącza się. Aby odblokować dyktafon, należy przestawić przełącznik
HOLD w położenie O(Wyłączone).
Korzystanie z dyktafonu Voice Tracer po podłączeniu do 4.4
komputera
Dyktafon Voice Tracer może służyć jako pamięć masowa USB, oferując
wygodny sposób zapisywania, przenoszenia i tworzenia kopii zapasowych
plików. Dyktafon łączy się z komputerem przez port USB i nie wymaga
instalowania specjalnego oprogramowania. Automatycznie pojawia się on
w systemie jako dysk wymienny, umożliwiając łatwe kopiowanie plików
do i z urządzenia metodą „przeciągnij i upuść”.
21
D Uwagi
Nie należy odłączać dyktafonu Voice Tracer podczas przesyłania plików •
z urządzenia lub do urządzenia. Gdy wskaźnik nagrywania/odtwarzania
18
miga na pomarańczowo, oznacza to, że trwa przesyłanie danych.
Pamięci dyktafonu nie należy formatować na komputerze.•
Nagrywanie5
Nagrywanie za pomocą wbudowanego mikrofonu5.1
Naciśnij przycisk1
INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
22
Naciśnij przycisk 2 g,abyrozpocząćnagrywanie.Wskaźnik
nagrywania/odtwarzania
18
zaświeci się na czerwono. Skieruj
wbudowany mikrofon
3
w stronę źródła dźwięku.
Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 3
g.Wskaźnik
nagrywania/odtwarzania zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi
się migający napis
PAUSE (WSTRZYMANIE)
23
. Naciśnij ponownie
przycisk
g, aby wznowić nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 4
j / DEL.
D Uwagi
Przed rozpoczęciem nagrywania należy wybrać żądaną funkcję •
uruchamiania głosowego i tryb nagrywania (szczegółowe informacje
znajdują się w rozdziale 8 Dostosowywanie ustawień).
Wcelusprawdzenia,czyustawieniadyktafonuVoiceTracersą•
prawidłowe, można wykonać próbne nagranie.
Aby wyświetlić pozostały czas nagrywania, należy nacisnąć i •
przytrzymać przycisk f podczas nagrywania.
Aby utworzyć nowy plik, należy podczas nagrywania nacisnąć przycisk •
b.
Wkażdymfolderzemożnazapisaćmaksymalnie99plików,ałączniewe•
wszystkich folderach – 396 plików (99 plików x 4 foldery).
Gdy czas nagrywania przekroczy dostępną pojemność pamięci lub •
liczba plików osiągnie 396, nagrywanie zostanie zatrzymane i wyświetli
się napis ‘FULL’ (PEŁNY). Należy wtedy usunąć kilka nagrań lub
przenieść je do komputera.
Podczas nagrywania nie wolno wyjmować baterii. Może to •
doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia.
Wprzypadkuplanowaniadługotrwałegonagrywania,przed•
rozpoczęciem należy wymienić baterie.
Nagrywanie za pomocą zewnętrznego mikrofonu 5.2
Wcelunagrywaniazapomocązewnętrznegomikrofonunależy
podłączyć go do gniazda mikrofonu i wykonać te same czynności co w
przypadku wbudowanego mikrofonu.
24
Dodawanie znaczników indeksu5.3
Znaczniki indeksu służą do zaznaczenia określonych miejsc w nagraniu
jako punktów odniesienia.
Naciśnij przycisk1
INDEX / a podczas nagrywania, aby dodać znacznik in-
deksu. Numer indeksu zostanie wyświetlony przez jedną sekundę.
25
D Uwagi
Ikona •
oznacza, że nagranie zawiera znaczniki indeksu.
Wjednymplikumożnaustawićmaksymalnie32znacznikiindeksu.•
Odtwarzanie6
Naciśnij przycisk1 INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
Naciskając przyciski 2
h lub b, wybierz plik do odtworzenia.
Naciśnij przycisk 3
f. Na wyświetlaczu pojawi się czas odtwarzania i
zaświeci się zielona dioda LED
18
.
Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków 4 + i .
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk 5
j / DEL. Na
wyświetlaczu pojawi się łączny czas odtwarzania bieżącego pliku.
Naciśnij ponownie przycisk 6
f, aby kontynuować odtwarzanie od
ostatniego miejsca.
D Uwaga
Jeśli do gniazda
EAR
1
są podłączone słuchawki, głośnik dyktafonu
zostanie wyłączony.
Funkcje odtwarzania6.1
Odtwarzanie w zwolnionym, przyspieszonym i zwykłym 6.1.1
tempie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
f przez co najmniej 1 sekundę, aby
wybrać odtwarzanie w zwykłym, zwolnionym lub przyspieszonym
tempie.
26
Wyszukiwanie6.1.2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
h lub b podczas odtwarzania, aby
przeszukać bieżący plik wstecz lub do przodu w przyspieszonym tempie.
Zwolnij przycisk, aby wznowić odtwarzanie w wybranym tempie.
Przewijanie do tyłu i do przodu6.1.3
Naciśnij przycisk
h lub b podczas odtwarzania, aby przewinąć do
tyłu, do początku odtwarzanego pliku lub do przodu, do następnego
pliku. Jeśli plik zawiera znaczniki indeksu, odtwarzanie rozpocznie się w
danym punkcie.
Opcje odtwarzania6.2
Dyktafon Voice Tracer umożliwia wielokrotne oraz losowe odtwarzanie
plików.
Wielokrotne odtwarzanie fragmentu utworu6.2.1
Aby powtórzyć fragment utworu lub odtwarzać go w pętli, naciśnij 1
przycisk
INDEX / a w wybranym momencie rozpoczęcia. Na ekranie
pojawi się migający napis
REP. A – B
27
.
Wwybranymmomenciezakończenianaciśnijponownieprzycisk2
INDEX / a. Rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie wybranego
fragmentu.
Naciśnij przycisk 3
j / DEL, aby zatrzymać odtwarzanie, lub naciśnij
przycisk
INDEX / a, aby powrócić do normalnego odtwarzania.
Wielokrotne odtwarzanie pliku lub folderu6.2.2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1
INDEX / a przez co najmniej 1
sekundę podczas odtwarzania, aby zmienić tryb odtwarzania
(wielokrotne odtwarzanie pliku, wielokrotne odtwarzanie folderu
lub normalne odtwarzanie).
28
Ikona Znaczenie
REP. FILE
Wielokrotneodtwarzaniejednegopliku
REP. FOLDER
Wielokrotneodtwarzaniewszystkichplikóww
folderze
Usuwanie7
Naciśnij przycisk1 INDEX / a przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
wybrać żądany folder.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2
j / DEL przez co najmniej 1 sekundę.
Na ekranie pojawi się napis
DELETE (USUWANIE)
29
.
Naciskając przyciski 3
h lub b, wybierz opcję usuwania:
30
Ikona Znaczenie
FILE
Usunięcie pojedynczego pliku
FOLDER
Usunięcie wszystkich plików w folderze
Usunięcie wszystkich znaczników indeksu w pliku
Naciśnij przycisk 4
f.
Naciskając przyciski 5
h lub b, wybierz plik, folder lub plik
zawierający znaczniki indeksu, przeznaczony do usunięcia
31
.
Naciśnij ponownie przycisk 6
f. Pojawi się litera N (Nie)
32
.
Naciskając przyciski 7
h lub b, wybierz opcję Y (Tak)
33
.
Naciśnij przycisk 8
f, aby potwierdzić.
D Uwaga
Numery porządkowe plików są automatycznie ponownie przypisywane.
Dostosowywanie ustawień8
Naciśnij przycisk 1 MENU przy zatrzymanym nagrywaniu, aby
otworzyć menu.
Naciskając przyciski 2
h lub b, wybierz opcję menu
34
.
Naciśnij przycisk 3
f, aby otworzyć podmenu.
Naciskając przyciski 4
h lub b, zmień ustawienie.
Naciśnij przycisk 5
f, aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk 6
MENU, aby zamknąć aktualny ekran ustawień.
Menu Ustawienie Opis
REC HQ
SP
LP
SLP
Wybórmiędzy4trybaminagrywania.
Szczegółowe informacje o dostępnych trybach i
czasach nagrywania znajdują się w rozdziale 11
Parametry techniczne.
SENSE HI
LO
Ustawienie czułości nagrywania pozwala uniknąć
szumów otoczenia na nagraniu i dostosować ją
do środowiska nagrywania.
BEEP On(Wł.)
O(Wył.)
Dyktafon wydaje sygnały dźwiękowe związane z
użyciem przycisku lub wystąpieniem błędu.
VA On(Wł.)
O(Wył.)
Głosowe uruchamianie nagrywania jest
wygodną funkcją umożliwiającą nagrywanie bez
użycia rąk. Jeśli funkcja ta jest uaktywniona,
nagrywanie włącza się, gdy użytkownik zaczyna
mówić. Gdy użytkownik przestaje mówić,
dyktafon automatycznie wstrzymuje nagrywanie
po trzech sekundach ciszy i wznawia je, gdy
użytkownik znowu zaczyna mówić.
FORMAT Yes (Tak)
No (Nie)
Powoduje usunięcie wszystkich plików w
dyktafonie. Przed rozpoczęciem formatowania
należy przesłać ważne pliki do komputera.
AUTO OF 5
15
Dyktafon Voice Tracer automatycznie wyłącza
się po 5 lub 15 minutach braku aktywności.
VER Wyświetlawersjęoprogramowania
sprzętowego i datę wydania.
Aktualizacja oprogramowania 9
sprzętowego
Pracą dyktafonu Voice Tracer steruje wewnętrzny program nazywany
oprogramowaniem sprzętowym. Od chwili zakupu urządzenia Voice
Tracer mogły się ukazać nowe wersje oprogramowania sprzętowego.
Połącz urządzenie Voice Tracer z komputerem, korzystając z 1
dostarczonego kabla USB.
Ze strony 2 www.philips.com pobierz aktualizację oprogramowania
sprzętowego dla posiadanego modelu dyktafonu Voice Tracer i
zapisz plik w głównym katalogu dyktafonu.
Odłącz urządzenie Voice Tracer od komputera. Aktualizacja 3
oprogramowania sprzętowego przebiegnie automatycznie, a po jej
zakończeniu urządzenie wyłączy się.
Rozwiązywanie problemów 10
Nie mogę włączyć dyktafonu
Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone •
nieprawidłowo.Wymieńbaterienanoweisprawdź,czybateriesą
włożone prawidłowo.
Dyktafon nie nagrywa
Dyktafon może być przełączony w tryb •
HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik
HOLDwpołożenieO(Wyłączony).
Mogła zostać osiągnięta maksymalna liczba nagrań lub brak jest •
wolnej pamięci na nagrania. Usuń niektóre nagrania lub przenieś je do
zewnętrznego urządzenia.
Nic nie słychać z głośnika
Do dyktafonu mogą być podłączone słuchawki. Odłącz słuchawki.•
Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.•
Dyktafon nie odtwarza nagrań
Dyktafon może być przełączony w tryb •
HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik
HOLDwpołożenieO(Wyłączony).
Baterie w dyktafonie mogą być wyczerpane lub włożone •
nieprawidłowo.Wymieńbaterienanoweisprawdź,czybateriesą
włożone prawidłowo.
Nic nie zostało jeszcze nagrane. Sprawdź liczbę nagrań.•
W dyktafonie nie działa zatrzymanie, wstrzymanie,
odtwarzanie lub nagrywanie
Dyktafon może być przełączony w tryb •
HOLD (Blokada). Przesuń
przełącznik
HOLDwpołożenieO(Wyłączony).
Nic nie słychać w słuchawkach
Słuchawki mogą nie być prawidłowo podłączone. Podłącz prawidłowo •
słuchawki.
Głośność jest ustawiona na najniższym poziomie. Zwiększ głośność.•
Parametry techniczne11
USB:• Złącze mini-USB 2.0 High Speed
Mikrofon:• 3,5mm•impedancja2,2kΩ
Słuchawki: • 3,5mm•impedancja16Ωlubwięcej
Wyświetlacz: • LCD/segmentowy•długośćprzekątnejekranu:39mm
Mikrofon: • Wbudowany:monofoniczny•Zewnętrzny:monofoniczny
Pojemność pamięci wewnętrznej: • 1GB(LFH0602)•2GB
(LFH0622)
Typ pamięci wewnętrznej:• NAND Flash
Formaty nagrywania:• MPEG1 layer 3 (MP3)
Tryby nagrywania:• HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/
mono), SLP (MP3/mono)
Szybkość przesyłu: • 64 kbit/s (tryb HQ), 48 kbit/s (tryb SP), 32 kbit/s
(tryb LP), 16 kbit/s (tryb SLP)
Czas nagrywania • (LFH0602/LFH0622): 139/283 godziny (tryb
SLP), 69/141 godziny (tryb LP), 46/94 godziny (tryb SP), 34/70 godzin
(tryb HQ)
Częstotliwość próbkowania: • 22 kHz (tryb HQ), 16 kHz (tryb SP/
LP/SLP)
Wbudowany,okrągłygłośnikdynamicznyośrednicy30mm•moc•
wyjściowa:110mW
Warunki eksploatacji: • Temperatura:5°–45°C•Wilgotność:10
%–90%
Typ baterii:• dwie baterie alkaliczne firmy Philips typu AAA (LR03
lub R03)
Żywotność baterii (tryb LP):• LFH0602:35godzin•LFH0622:50
godzin
Wymiary produktu (szerokość x wysokość x długość): •
40 x 18,4 x 108 mm
Masa: • 80 g z bateriami
Wymagania systemowe: • Windows7/Vista/XP/2000,MacOSX,
Linux•dostępnyportUSB
21
23
24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34
1
2
13
3
9
5
7
16
17
11
15
10
4
8
14
12
6
18
5103 109 9735.1

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Philips Voice Tracer LFH0622 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Philips Voice Tracer LFH0622 udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Philips
Model Voice Tracer LFH0622
Produkt Dyktafon
EAN 37849990186, 7612392205852
Język Polski, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński
Grupa produktu Dyktafony
Typ pliku PDF
Audio
Maksymalny czas nagrywania 283godz
Wbudowany mikrofon
Tryb nagrywania Super Długie Nagranie (SLP)
- MPEG1 l3 (MP3)
Pozostałe funkcje
Prędkość przepływu danych 64 kbps (HQ), 48 kbps (SP), 32 kbps (LP), 16 kbps (SLP)
System operacyjny Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X, Linux
Rodzaj baterii AAA
Waga i rozmiary
Długość urządzenia 18mm
Wysokość 107mm
Szerokość produktu 39mm
Waga produktu 58g
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu (cale) 1.5
Typ wyświetlacza LCD
Wymagania systemowe
USB
Pamięć
Pojemność pamięci wewnętrznej 2048MB
Porty i interfejsy
Standardowe rozwiązania komunikacyjne USB
Bateria
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 50godz
Liczba baterii 2
Głośniki
Moc wyjściowa 110mW
Średnica głośników 30mm
Zawartość opakowania
Podręcznik użytkownika