Instrukcja obsługi Philips PX5112TX

Philips PX5112TX
6.8 · 4
PDF instrukcja
 · 8 str.
Polski
instrukcjaPhilips PX5112TX
Brak dŸwiêku/brak zasilania
Pokrêt¬o si¬y g¬osu VOLUME nie ustawione
Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu VOLUME
Kabel zasilania Ÿle w¬o¿ony
Pod¬åczyæ odpowiednio kabel zasilania AC
Wyczerpane/Ÿle w¬o¿one baterie
W¬o¿yæ (nowe) baterie we w¬aœciwy sposób
Pod¬åczone s¬uchawki
Od¬åczyæ s¬uchawki
Silny szum lub przydŸwiêk w radiu
Zak¬ócenia elektryczne: zestaw zbyt blisko telewizora,
magnetowidu lub komputera
Zwiêkszyæ odleg¬oœæ
S¬aby odbiór radiowy
S¬aby sygna¬ radiowy
FM: rozciågnåæ i skierowaæ antenê teleskopowå FM
dla uzyskania najlepszego odbioru
noPr na wyœwietlaczu
Podczas programowania numerów stacji radiowych
wprowadzony zostal numer wiekszy od dopuszczalnego
maksymalnego, równego 40
Wprowadzic numer od 1 do 40
noCd na wyœwietlaczu
P¬yta CD zarysowana lub brudna
Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê CD, patrz rozdzia¬
„Konserwacja“
Kondensacja wilgoci na soczewkach lasera
Odczekaæ chwilê, a¿ wilgoæ wyparuje
nFCd na wyœwietlaczu
P¬yta CD-R(W) jest pusta lub nie zosta¬a sfinalizowana
W¬o¿yæ sfinalizowanå p¬ytê CD-R(W)
dAtA na wyœwietlaczu
CD zawiera pliki formatu innego niz audio
Przeskoczyc pliki danych i przejsc do utworu
zapisanego w formacie CD audio, naciskajac
jedno- lub wielokrotnie SEARCH
lub §
Odtwarzacz CD przeskakuje przez utwory
P¬yta CD jest zabrudzona lub zniszczona
Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê CD
Dzia¬a tryb SHUFFLE lub PROGRAM
Wy¬åczyæ tryb SHUFFLE/PROGRAM
S¬aba jakoœæ dŸwiêku z kasety
Brud i zanieczyszczenia na g¬owicach, itp.
Sprawdziæ stan elementów magnetofonu, patrz
„Konserwacja“
U¿ywane nieodpowiednie kasety (METAL lub
CHROME)
Do nagrywania nale¿y u¿ywaæ wy¬åcznie kaset
NORMAL (IEC
I
)
Nagrywanie nie dzia¬a
Wy¬amane fiszki zabezpieczajåce na kasecie
Zakleiæ otwór po fiszce taœmå klejåcå
Pilot dzia¬a z usterkami (tylko w modelu AZ1505)
Wyczerpane/Ÿle w¬o¿one baterie
W¬o¿yæ (nowe) baterie we w¬aœciwy sposób
Zbyt du¿y kåt/odleg¬oœæ pilota od zestawu
Zmniejszyæ odleg¬oœæ od zestawu/skierowaæ pilota w
kierunku zestawu
WA¯NE!
Niew¬aœciwe u¿ytkowanie baterii mo¿e prowadziæ
do wycieku elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej,
a nawet do rozsadzeniabaterii.
Nie wolno mieszaæ ró¿nych rodzajów baterii, np.
alkalicznych z wêglowo-cynkowymi. W zestawie
nale¿y u¿ywaæjednakowego typu baterii.
Przy wk¬adaniu nowych baterii nale¿y wymieniæ
wszystkie baterie jednoczeœnie.
Baterie zawierajå szkodliwe substancje
chemiczne, dlatego nale¿y wyrzucaæ je
wy¬åcznie doodpowiednich kontenerów.
Zasilanie sieciowe
1. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y sprawdziæ,
czy poziom napiêcia na tabliczce znamionowej
zestawu na spodzie obudowy jest identyczny z
napiêciem w lokalnej sieci. W innym wypadku
nale¿y zasiêgnåæ porady sprzedawcy lub serwisu.
2. Pod¬åczyæ kabel zasilania do gniazdka w œcianie.
Zestaw jestpodŒczony do sieci oraz gotowy do
u¿ytku.
3. W celu ca¬kowitego wy¬åczenia zasilania nale¿y
wyjåæ kabel zgniazdka zasilania.
Tabliczka znamionowa znajduje siê na dole
obudowy.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania
zmian technicznych.
PODSTAWOWE FUNKCJE
WŒczanie/WyŒczanie zestawu i wybieranie
funkcji
1. Wlaczenie polega na wybraniu suwakiem POWER jed-
nej z funkcji: CD, RADIO lub TAPE i uzyciu elementów
sterujacych odpowiadajacych wybranej funkcji.
2. W celu wy¬åczenia zestawu nale¿y przesunåæ
prze¬åcznik POWER w pozycjê TAPE/OFF, przy
zwolnionych klawiszach magnetofonu.
Uwaga : Po wyŒczeniu zasilania zestawu poziom
si¬y g¬osu, ustawienia dŸwiêku oraz stacje radiowe
zostanå zachowane w pamiêci.
Regulacja si¬y i barwy g¬osu (Patrz 2)
1. Nacisnåæ
VOLUME 3 lub 4 regulacja si¬y g¬osu.
2. Nacisnåæ DBB dla w¬åczenia/wy¬åczenia funkcji
wzmocnienia dŸwiêków niskich.
TUNER CYFROWY
Dostrojenie do stacji radiowych
1. Wybraæ Ÿród¬o dŸwiêku RADIO.
Na chwile pojawia sie tu , a nastepnie
wyswietlana jest czestotliwosc nadawania
stacji, pasmo oraz przypisany numer (jesli
zostal zaprogramowany). (Patrz 3)
2. Nacisnåæ kilka razy BAND dla wybrania pasma
radiowego.
3. W celu dostrojenia do stacji radiowych nale¿y
naciskaæ klawisz SEARCH
lub §
a¿ czêstotli-
woœæ na wyœwietlaczu zacznie siê zmieniaæ,
nastêpnie zwolniæ klawisz.
Odbiornik samoczynnie dostroi siê do stacji
radiowej o wystarczajåco silnym sygnale.
Podczas strojenia wyœwietlacz wska¿e Srch.
4. Powtórzyæ w razie potrzeby punkt 3 w celu dostro-
jenia do szukanej stacji.
W celu dostrojenia do stacji o s¬abym sygnale nale¿y
krótko naciskaæ
lub §
do chwili uzyskania
optymalnego odbioru lub w¬aœciwej czêstotliwoœci.
Poprawa odbioru radiowego:
Dla odbioru fal ultrakrótkich FM nale¿y wyciågnåæ
antenê teleskopowå. W celu poprawy odbioru
opuœciæ i obróciæ antenê. Je¿eli sygna¬ radiowy FM
jest zbyt silny (bardzo blisko od przekaŸnika), nale¿y
skróciæ antenê.
Dla odbioru fal MW (AM
lub
LW), zestaw jest
wyposa¿ony w antenê wewnêtrznå, dlatego antena
zewnêtrzna jest niepotrzebna. Nale¿y obracaæ
ca¬ym zestawem.
Programowanie stacji radiowych
Odbiornik pozwala na zaprogramowanie 40 stacji
radiowych w pamiêci, rêczne lub automatycznie
(
ZZaappaammiieettyywwaanniiee aauuttoommaattyycczznnee
).
Programowanie rêczne
1. Dostroiæ siê do wybranej stacji radiowej, (patrz
DDoossttrroojjeenniiee ddoo ssttaaccjjii rraaddiioowwyycchh
“).
Tryby odtwarzania mo¿na ¬åczyæ z funkcjå PROGRAM.
(Patrz 5)
SHUFFLE - odtwarzanie w przypadkowej kolejnoœci
utworów na ca¬ej p¬ycie CD lub w programie
SHUFFLE REPEAT ALL - wielokrotne powtarzanie w
przypadkowej kolejnoœci ca¬ej p¬yty CD lub programu
REPEAT ALL - powtarzanie ca¬ej p¬yty CD lub programu
REPEAT - powtarzanie aktualnego utworu
1. Nacisnåæ kilka razy MODE a¿ na wyœwietlaczu
pojawi siê ¿ådana funkcja.
2. Je¿eli odtwarzacz jest zatrzymany, nale¿y
rozpoczåæ odtwarzanie klawiszem
2;
.
3. Aby powróciæ do normalnego trybu odtwarzania
wystarczy nacisnåæ odpowiedni klawisz MODE, a¿
napisy zniknå z wyœwietlacza.
Mo¿na równie¿ nacisnåæ
9
dla zakoñczenia
odtwarzania.
Programowanie kolejnoœci utworów
Programowanie utworów na p¬ycie CD musi odbywaæ
siê przy zatrzymanym odtwarzaczu, utwory mo¿na
dobieraæ w dowolnej kolejnoœci. Ka¿dy z utworów
mo¿na zaprogramowaæ wiêcej ni¿ jeden raz. W
pamiêci mo¿na zapisaæ do 20 utworów.
1. Wybraæ utwór klawiszem SEARCH
lub §
.
2. Nacisnåæ PROGRAM.
Na wyœwietlaczu pojawi sPROG, Pr oraz
numer wybranego utworu. (Patrz 6)
Przy próbie zapisania utworu przed wybraniem
numeru, wyœwietlacz wska¿e noSE.
3. Powtórzyæ kroki 1-2 dla wybrania i zapisania
pozosta¬ych utworów.
Je¿eli w pamiêci znajduje siê ju¿ 20 utworów,
na ekranie pojawi siê FULL.
Przeglåd programu
Wybrane utwory mo¿na przejrzeæ naciskajåc i
przytrzymujåc klawisz PROGRAM przez kilka sekund,
przy zatrzymanym odtwarzaczu lub podczas
odtwarzania. Na wyœwietlaczu pojawiå siê kolejno
numery wszystkich zaprogramowanych utworów.
Kasowanie programu
Zawartoœæ pamiêci mo¿na skasowaæ przez:
dwukrotne naciœniêcie klawisza
9
podczas odtwarzania
Wyœwietlacz wska¿e na chwilê CLr,
nastêpnie zniknie symbol PROG.
zostanie wybrane inne Ÿród¬o dŸwiêku TAPE lub
RADIO.
MAGNETOFON
Odtwarzanie kaset
1. Wybraæ Ÿród¬o dŸwiêku TAPE.
2. W¬o¿yæ nagranå kasetê, zamknåæ kieszeñ.
3. Odtwarzanie rozpocznie siê po naciœniêciu
2
.
Wyœwietlacz podczas dzia¬ania magnetofonu
bêdzie wskazywa¬ tAPE.
4. Krótkie przerwy w odtwarzaniu uzyskamy po
naciœniêciu PAUSE
;
. Powrót do odtwarzania po
ponownym naciœniêciu klawisza.
5. Przewijanie taœmy w obu kierunkach umo¿liwiajå
klawisze SEARCH
5 lub 6
.
6. Zatrzymanie taœmy klawiszem STOP
9
.
Klawisze zwalniane samoczynnie na koñcu taœmy, o
ile nie naciœniêto klawisza PAUSE
;
.
Informacje ogólne o nagrywaniu
Nagrywanie jest dopuszczalne w przypadku, gdy
prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich nie
naruszone.
Do nagrywania nale¿y wykorzystywaæ kasety NORMAL
(IEC type I) , bez wy¬amanych fiszek zabezpieczajåcych.
Zestaw nie nadaje siê do nagrywania kaset CHROME
(IEC II) lub METAL (IEC IV).
Poziom nagrywania ustawiany jest automatycznie.
Pozycje pokrête¬ VOLUME lub DBB nie majå
wp¬ywu na poziom nagrywania.
W celu zapobie¿enia przypadkowemu nagraniu na
kasecie nale¿y wy¬amaæ fiszkê zabezpieczajåcå
znajdujåcå siê w lewym górnym rogu kasety.
Nagrywanie na tej stronie staje siê niemo¿liwe. Dla
ponow-nego nagrania na danej stronie nale¿y
zakleiæ otwór taœmå klejåcå.
Nagrywanie synchroniczne Synchro CD Start
1. Wybraæ Ÿród¬o dŸwiêku CD.
2. W¬o¿yæ p¬ytê CD i w razie potrzeby zapro-
gramowaæ kolejnoœæ utworów.
3. W¬o¿yæ czystå kasetê magnetofonowå, zamknåæ
kieszeñ.
4. Nagrywanie rozpocznie siê po naciœniêciu
RECORD 0
.
Odtwarzanie p¬yty CD lub programu rozpocznie
siê samoczynnie. Nie trzeba w¬åczaæ oddzielnie
odtwarzacza p¬yt CD.
ODTWARZACZ CD MAGNETOFON
èêàåÖóÄçàÖ
USUWANIE USTEREK
èêàåÖóÄçàÖ
ZASILANIE TUNER CYFROWY
èêàåÖóÄçàÖ
4. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
RECORD 0
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
̇˜‡Ú¸ Á‡ÔËÒ¸.
èÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ CD ̇˜ÌÂÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ò Ì‡˜‡Î‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚. çÂÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚Íβ˜‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ CD
ÓÚ‰ÂθÌÓ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë Á‡ÔËÒ‡Ú¸
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê Ô‰Â·ı ‰‡ÌÌÓÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË:
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH
ËÎË
§
. ÖÒÎË ‚˚
̇¯ÎË ÌÛÊÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê, ÓÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
§
.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË CD,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
2;
.
èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË
RECORD 0
Á‡ÔËÒ¸
̇˜ÌÂÚÒfl ÚÓ˜ÌÓ ˝ÚÓÈ ÚӘ͠Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
5. ÑÎfl Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ PAUSE
;
. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸
Á‡ÔËÒ¸, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PAUSE
;
¢ ‡Á.
6. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‡ÔËÒ¸, ÒΉÛÂÚ
̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ STOP
9
.
á‡ÔËÒ¸ Ò ‡‰ËÓ
1. ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ ̇ Ê·ÂÏÛ˛ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ (ÒÏ.
‡Á‰ÂÎ ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË).
2. ¯‡„Ë 3-6, ëËÌıÓÌÌÓ ̇˜Ì‡ÎÓ Á‡ÔËÒË CD.
àçîéêåÄñàü èé ÅÖáéèÄëçéëíà à éÅôàâ
ìïéÑ (ÒÏ. 8)
è‰Óı‡ÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ·‡Ú‡ÂË, CD ËÎË
͇ÒÒÂÚ˚ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚·„Ë, ‰Óʉfl, ÔÂÒ͇ ËÎË
ÓÚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚,
‚˚Á‚‡ÌÌÓÈ ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ËÎË
ÔflÏ˚Ï ÒÓÎ̘Ì˚Ï Ò‚ÂÚÓÏ.
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
Ïfl„ÍÓÈ, Ò΄͇ ۂ·ÊÌÂÌÌÓÈ Á‡Ï¯ÂÈ. çÂ
ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÌË͇ÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË,
ÒÓ‰Âʇ˘ËÏË ‡ÎÍÓ„Óθ, ‡ÏÏˇÍ, ·ÂÌÁÓÎ ËÎË
‡·‡ÁË‚Ì˚ ‚¢ÂÒÚ‚‡, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸
ÍÓÔÛÒ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÈ, Ó‚ÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ÌÂ
͇˜‡ÎÓÒ¸. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔ˜Â̇
‰ÓÒÚ‡ÚӘ̇fl ‚ÂÌÚËÎflˆËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÔÂ„‚‡.
åÂı‡Ì˘ÂÒÍË ˜‡ÒÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ
Ò‡ÏÓÒχÁ˚‚‡˛˘ËıÒfl ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚, ÒχÁ˚‚‡Ú¸
Ëı Ì ÒΉÛÂÚ.
é·‡˘ÂÌËÂ Ò ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ CD Ë ‰ËÒ͇ÏË ëD
ÖÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ CD Ì ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸
‰ËÒÍË CD ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÂ‰
ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛,
ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÎËÌÁ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ëϲ˘ËıÒfl
ÔÓ‰‡Ê CD ‰Îfl ˜ËÒÚÍË. ÑÛ„Ë ÏÂÚÓ‰˚ ˜ËÒÚÍË
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÎËÌÁ˚.
ãËÌÁ˚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD ÚÓ„‡Ú¸ Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl!
ÇÌÂÁ‡ÔÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ó ·‡ÁÓ‚‡Ì˲
ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË Ë ÎËÌÁ˚ ‚‡¯Â„Ó ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl
CDÏÓ„ÛÚ Á‡ÔÓÚÂÚ¸. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓË„‡ÌËÂ
CD Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ç Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÚÂÂÚ¸
ÎËÌÁ˚; ÓÒÚ‡‚¸Ú ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÚÂÔÎÓÏ
ÓÍÛÊÂÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚·„‡ Ì ËÒÔ‡ËÚÒfl.
ä˚¯Í‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD ‚Ò„‰‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸
Á‡Í˚ÚÓÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ ÎËÌÁ˚ ÌÂ
ÔÓÔ‡‰‡Î‡ Ô˚θ.
óËÒÚËÚ¸ CD ÒΉÛÂÚ ÔÓ ÔflÏÓÈ ÎËÌËË,
̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡flÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Ïfl„ÍÓÈ, Ì‚ÓÒËÒÚÓÈ ÚflÔÍË. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‰ËÒÍ.
çËÍÓ„‰‡ Ì Ô˯ËÚ ̇ CD Ë Ì ÔËÍÎÂË‚‡ÈÚ ̇
ÌÂ„Ó ˝ÚËÍÂÚÍË.
ìıÓ‰ Á‡ χ„ÌËÚÓÙÓÌÓÏ
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Á‡ÔËÒË Ë ÔÓË„˚‚‡ÌËfl χ„ÌËÚÓÙÓ̇ ÒΉÛÂÚ
˜ËÒÚËÚ¸ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚ ˜‡ÒÚË A, B Ë C
ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ ̇ ÌËÊÂÔ˂‰ÂÌÌÓÏ ËÒÛÌÍÂ,
ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ ͇ʉ˚ 50 ˜‡ÒÓ‚ ‡·ÓÚ˚, ËÎË
Ò‰ÌÂÏ Ó‰ËÌ ‡Á ÏÂÒflˆ. èÓθÁÛÈÚÂÒ¸
ıÎÓÔÍÓ‚˚Ï Ú‡ÏÔÓÌÓÏ, Ò΄͇ ÒÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï
‡ÎÍÓ„ÓΠËÎË ÒÔˆˇθÌÓÈ ÊˉÍÓÒÚË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
„ÓÎÓ‚ÓÍ.
1. éÚÍÓÈÚ ͇ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
PLAY 2
Ë ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
ÂÁËÌÓ‚˚Â ÔËÊËÏÌ˚Â ÓÎËÍË C.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PAUSE
;
Ë ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
χ„ÌËÚÌ˚ ÓÎÓ‚ÍË A, Ú‡ÍÊ ÓÒË B.
4. èÓÒΠ˜ËÒÚÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ STOP
9
.
çÂÚ Á‚Û͇/˝ÌÂ„ËË
äÌÓÔ͇ VOLUME Ì ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ì‡
éÚ„ÛÎËÛÈÚ VOLUME
ëÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ ÌÂ̇‰ÂÊÌÓ
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ŇڇÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸/·‡Ú‡ÂË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ
ÇÒÚ‡‚¸Ú (Ò‚ÂÊËÂ) ·‡Ú‡ÂÈ Ô‡‚ËθÌÓ
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˚ ̇ۯÌËÍË
éÚÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË
ëËθÌÓ „Û‰ÂÌË ËÎË ¯ÛÏ ÔË ‡‰ËÓÔËÂÏÂ
ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ËÌÚÂÙÂÂ̈Ëfl: ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
̇ıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ,
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÛ ËÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ
ì‚Â΢¸Ú ‡ÒÒÚÓflÌËÂ
èÎÓıÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ‡‰ËÓÔËÂχ
ë··˚È ‡‰ËÓÒ˄̇Î
FM: ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ
‡ÌÚÂÌÌ˚ FM ‰Îfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ
燉ÔËÒ¸ noPr ̇ ËÒÔÎÂÂ
ÇÓ pÏfl ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌËfl Á‡‰‡ÌÌ˚x p‡‰ËÓ
Òڇ̈ËÈ ‚˚ ‚‚ÎË Á‡‰‡ÌÌ˚È ÌÓÏp, ÍÓÚÓp˚È ‚˚¯
Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÒ ÌÓÏp‡ 40
Ç‚‰ËÚ Á‡‰‡ÌÌ˚È ÌÓÏp 1-40
燉ÔËÒ¸ noCd ̇ ËÒÔÎÂÂ
CD ÒËθÌÓ ÔÓˆ‡‡Ô‡Ì ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ
á‡ÏÂÌËÚÂ/ÔÓ˜ËÒÚËÚ CD, ÒÏ. ÛıÓ
ã‡ÁÂÌ˚ ÎËÌÁ˚ Á‡ÔÓÚÂÎË
èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÔÓ͇ ‚·„‡ Ò ÎËÌÁ ËÒÔ‡ËÚÒfl
燉ÔËÒ¸ nFCd ̇ ËÒÔÎÂÂ
ç‡ CD-R(W) ÌÂÚ Á‡ÔËÒË ËÎË ‰ËÒÍ Ì Á‡‚Â¯ÂÌ
èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Á‡‚Â¯ÂÌÌ˚Ï CD-R(W)
燉ÔËÒ¸ dAtA ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÑËÒÍ ÒÓ‰pÊËÚ ÌÁ‚ÛÍÓ‚˚ Ù‡ÈÎ˚
ç‡ÊÏËÚ
SEARCH
ËÎË
§
Ó‰ËÌ ËÎË ÌÒÍÓθÍÓ
p‡Á ‰Îfl ÔpxÓ‰‡ ̇ Á‚ÛÍÓ‚Û˛ Á‡ÔËÒ¸ ‰ËÒ͇, ‚ÏÒÚÓ
هȷ ‰‡ÌÌ˚x
CD ÔÂÂÔ˚„Ë‚‡ÂÚ ˜ÂÂÁ Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË
CD ÔÓ‚ÂʉÂÌ ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ
á‡ÏÂÌËÚ ËÎË ÔÓ˜ËÒÚËÚ CD
ÇÍβ˜ÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË SHUFFLE ËÎË PROGRAM
Ç˚Íβ˜ËÚ ÙÛÌ͈ËË SHUFFLE/PROGRAM
èÎÓıÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇ ͇ÒÒÂÚ˚
è˚θ Ë „flÁ¸ Ì„ÓÎӂ͇ı Ë Ú.‰.
èÓ˜ËÒÚËÚ ‰ÂÚ‡ÎË Ï‡„ÌËÚÓÙÓ̇ Ë Ú.‰., ÒÏ. ÛıÓ‰
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„ÓÚËÔ‡
(METAL ËÎË CHROME)
ÑÎfl Á‡ÔËÒË ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ͇ÒÒÂÚ‡ÏË
NORMAL (IEC
I
)
á‡ÔËÒ¸ Ì ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
ì¯ÍË Í‡ÒÒÂÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÎÓχÌ˚
á‡ÍÎÂÈÚ ۯÍÓ ÍÛÒÓ˜ÍÓÏ ÍÎÂÈÍÓÈ ÎÂÌÚ˚
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÌÂÙÛÌ͈ËÓÌËÛÂÚ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ (ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÏÓ‰ÂÎË AZ1505)
ŇڇÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸/·‡Ú‡ÂË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ
ÇÒÚ‡‚¸Ú (Ò‚ÂÊËÂ) ·‡Ú‡ÂÈ Ô‡‚ËθÌÓ
ëÎ˯ÍÓÏ ·Óθ¯Ó ‡ÒÒÚÓflÌËÂ/Û„ÓÎ ÔÓÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û
ìÏÂ̸¯ËÚ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ/Û„ÓÎ
Wybór i nagranie fragmentu utworu:
Nacisnåæ i przytrzymaæ SEARCH
lub
§
. Po
rozpoznaniu szukanego fragmentu zwolniæ klawisz
lub §
.
Dla przerwania nagrywania nale¿y w¬åczyæ pauzê
klawiszem
2;
.
Wcisnåæ
RECORD 0
nagrywanie rozpocznie siê
od wybranego fragmentu.
5. Aby przerwaæ nagrywanie na chwilê wystarczy
wcisnåæ PAUSE
;
. Powrót do nagrywania naståpi
po ponownym wciœniêciu PAUSE
;
.
6. Zakoñczenie nagrywania klawiszem STOP
9
.
Nagrywanie z radia
1. Dostroiæ odbiornik do stacji radiowej (patrz
Dostrojenie do stacji radiowych“).
2. Patrz punkt 3-6, Nagrywanie synchroniczne
Synchro CD Start.
BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA I
KONSERWACJA (Patrz 8)
Nie wolno nara¿aæ zestawu, baterii, p¬yt CD ani
kaset na dzia¬anie wilgoci, kropli deszczu, piasku,
bezpoœrednich promieni s¬onecznych ani umieszczaæ
w pobli¿u silnych Ÿróde¬ ciep¬a.
Obudowê zestawu mo¿na czyœciæ miêkkå, niepylåcå
œciereczkå irchowå zwil¿onå wodå. Nie wolno
u¿ywaæ ¿adnych œrodków czyszczåcych,
zawierajåcych alkohol, amoniak, benzen ani
œrodków œciernych, które mogå uszkodziæ obudowê.
Zestaw nale¿y umieœciæ na p¬askiej i twardej
powierzchni, aby odtwarzacz nie przeskakiwa¬
œcie¿ek na p¬ycie. Nie wolno zakrywaæ zestawu,
aby zapobiec przegrzaniu zestawu.
Czêœci mechaniczne zestawu zaopatrzone w
powierzchnie samosmarujåce, dlatego nie wolno
ich smarowaæ ani oliwiæ.
Obs¬uga odtwarzacza i p¬yt CD
Je¿eli p¬yty CD odtwarzane z b¬êdami, przed
oddaniem zestawu do naprawy nale¿y skorzystaæ ze
zwyk¬ej p¬yty czyszczåcej CD dla oczyszczenia soczewek.
Inne metody czyszczenia mogå uszkodziæ soczewki.
Nie wolno nigdy dotykaæ soczewek odtwarzacza CD!
Je¿eli zestaw przeniesiono z ch¬odnego do ciep¬ego
miejsca, na soczewkach wewnåtrz zestawu mo¿e
skroplsiê wilgoæ. Odtwarzacz CD w takim
przypadku nie bêdzie dzia¬a¬. Nale¿y pozostawiæ
zestaw na pewien czas, a¿ normalne odtwarzanie
stanie siê mo¿liwe.
Kieszeñ odtwarzacza CD musi byæ zawsze
zamkniêta dla unikniêcia kurzu na soczewkach.
P¬ytê CD nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå
ruchem od œrodka ku brzegom. Nie wolno u¿ywaæ
preparatów czyszczåcych mogå uszkodziæ p¬ytê!
Nie wolno robiæ notatek ani przyklejaæ nalepek na
p¬ycie CD.
Konserwacja magnetofonu
W celu osiågniêcia najlepszej jakoœci nagrywania i
odtwarzania kaset, po ka¿dych 50 godzinach
u¿ytkowania, lub œrednio raz na miesiåc trzeba
oczyœciæ czêœci A, B i C zgodnie z rysunkiem
poni¿ej. Czyœciæ nale¿y wacikiem lekko zwil¿onym w
alkoholu lub specjalnym p¬ynie do czyszczenia g¬owic.
1. Otworzyæ kieszeñ.
2. Nacisnåæ
PLAY 2
wyczyœciæ gumowe rolki
dociskowe C.
3. Nastêpnie nacisnåæ PAUSE
;
wyczyœciæ g¬owice
magnetyczne A oraz trzonek B.
4. Po zakoñczeniu czyszczenia nacisnåæ STOP
9
.
èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà
1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡
1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÚÓθÍÓ
‰Îfl ÏÓ‰ÂÎË AZ1505)
ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1)
1 VOLUME 3 , 4 - „ÛÎËӂ͇ ÛÓ‚Ìfl ÓÏÍÓÒÚË.
2 DBB (Dynamic Bass Boost) - ‰Îfl ÛÒËÎÂÌËfl ·‡ÒÓ‚.
3 èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ POWER - ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇
Á‚Û͇ ÂÊËχı TAPE/ RADIO / CD Ú‡ÍÊ ‰Îfl
‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (TAPE/ OFF).
4 BAND - ‚˚·Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ ‚ÓÎÌ.
5 0-9: - ˆËÙpÓ‚‡fl Ô‡Ìθ
CD: - ‚˚·Óp Á‡ÔËÒË Ì‡ ‰ËÒÍ Ë ÔpflÏÓ ÔpÓË„p˚‚‡ÌË;
RADIO: -
‰Îfl ‚˚·Ó‡ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ
Òڇ̈ËË ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇.
6 PROGRAM
CD: -
‰Îfl Ó„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ
Ë ÔÓÒÏÓÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚;
ê‰ËÓÔËÂÏÌËÍ: -
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl
‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ.
7 SEARCH , §
CD: - ‰Îfl ÔÓËÒ͇ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‡‰;
- ‚ÔÂ‰ Ô‰Â·ı ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ
‰ÓÓÊÍË.
RADIO: -
(‚ÌËÁ, ‚‚Âı) Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
8 MODE - ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡Á΢Ì˚ı ÂÊËÏÓ‚
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: REPEAT ËÎË SHUFFLE (
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË).
9 2; - ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ËÎËÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD.
0 9 - ‰Îfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD;
- ÒÚË‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ëD.
! ‰ËÒÔÎÂÈ - ‰Îfl ÔÓ͇Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
@ LIFT TO OPEN - ÔÓ‰ÌËÏËÚ Á‰Ò¸ ‰Îfl ÓÚÍp˚‚‡ÌËfl
‰‚pˆ˚ ÓÚÒ͇ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚-ÎÌÚ˚.
# REMOTE SENSOR - (ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎË AZ1505)
ËÌÙ‡Í‡ÒÌ˚È ÒÂÌÒÓ ‰Îfl ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
$ äÌÓÔÍË åÄÉçàíéîéçÄ:
RECORD 0 - ‰Îfl ̇˜‡Î‡ Á‡ÔËÒË.
PLAY 2 - ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.
SEARCH 5 / 6 - ‰Îfl ·˚ÒÚÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË
͇ÒÒÂÚ˚ ‚ÔÂ‰/ÔÂÂÏÓÚÍË̇Á‡‰.
STOP 9 - ‰Îfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Í‡ÒÒÂÚ˚.
PAUSE ; - ‰Îfl ÔÂ˚‚‡ÌËfl Á‡ÔËÒË ËÎË
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.
áÄÑçüü èÄçÖãú
% íÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒ͇fl ‡ÌÚÂÌ̇ - ‰Îfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl
ÔËÂχ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM.
^
p
- „ÌÂÁ‰Ó 3,5 ÏÏ ‰Îfl ÒÚÂÂÓ̇ۯÌËÍÓ‚.
èËϘ‡ÌËÂ: èË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËË Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚
ÍÓÎÓÌÍË ÓÚÍβ˜‡˛ÚÒfl.
& AC MAINS - „ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡.
* éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ - ‰Îfl ‚ÓÒ¸ÏË
·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ 6 R-14, UM2 ËÎË C-cells.
ÑàëíÄçñàéççéÖ ìèêÄÇãÖçàÖ (ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÏÓ‰ÂÎË AZ1505)
1 VOLUME 3 , 4 - „ÛÎËӂ͇ ÛÓ‚Ìfl ÓÏÍÓÒÚË.
2 SHUFFLE - ÔÓË„˚‚‡ÌË Á‚ÛÍÓ‚˚ı ÓÓÊÂÍ CD
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.
3 2; - ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD/ ‰Îfl
ÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD.
4 SEARCH 5 , 6 - ÔÓËÒÍ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÔÂ‰
ËÎË Ì‡Á‡‰ Ô‰Â·ı Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË/CD.
5 PRESET + ,-(‚ÌËÁ, ‚‚Âı) -
‰Îfl ‚˚·Ó‡
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË
‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇
.
6 TUNING , § (‚ÌËÁ, ‚‚Âı) - ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
7 9 - ‰Îfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD;
- ÒÚË‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ëD.
8 ¡ , - ÔÂÂıÓ‰ ̇ ̇˜‡ÎÓ ‰‡ÌÌÓÈ/Ô‰˚‰Û˘ÂÈ/
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
9 REPEAT - ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË/
ÔÓ„‡ÏÏ˚ CD/‚ÒÂ„Ó CD.
чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â.
ÇçàåÄçàÖ
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÓÍ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
„ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë ÓÔÂ‡ˆËÈ, Ì ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‰‡ÌÌÓÏ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲
ÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË ËÎË ‰Û„ËÏ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflÏ.
èàíÄçàÖ
èÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ ÒÂÚË,
ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
·‡Ú‡ÂÈ. èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·‡Ú‡ÂË,
ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌ ÎË ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË.
ŇڇÂÈ (èé éèñàà)
éÚÍÓÈÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ
¯ÂÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ R-14, UM-2 ËÎË C-cells, (ÔÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â), Òӷ≇fl Ô‡‚ËθÌÛ˛
ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËflÏË
ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ (ÒÏ. 7)
чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÚÓθÍÓ
‰Îfl ÏÓ‰ÂÎË AZ1505) éÚÍÓÈÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl
·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰‚ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ AAA, R03
ËÎË UM4 (ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â). (ÒÏ. 9)
ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü!
çÂÔ‡‚ËθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·‡Ú‡ÂÈ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í Ûژ͠˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡ Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl, ËÎË ÊÂ Í ‚Á˚‚Û ·‡Ú‡ÂÈ.
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ·‡Ú‡ÂflÏË
‡Á΢Ì˚ı ÚËÔÓ‚: ̇ÔËÏÂ, ˘ÂÎÓ˜Ì˚ÏË Ë
ˆËÌÍÓ‚Ó-͇·Ó̇ÚÌ˚ÏË. ÑÎfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒΉÛÂÚ
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ·‡Ú‡ÂflÏË Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡.
èË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÌÓ‚˚ı ·‡Ú‡ÂÈ Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸
Òϯ˂‡Ú¸ ÒÚ‡˚ ·‡Ú‡ÂË Ò ÌÓ‚˚ÏË.
ŇڇÂË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ëı
ÒΉÛÂÚ ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔËÚ‡ÌËfl AC (ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇)
1. èÓ‚Â¸ÚÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Ì‡ÔflÊÂÌËÂ
ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË Á̇˜ÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡
ÚËÔÓ‚ÓÈ Ú‡·ÎˈÂ, ̇ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl ̇
Á‡‰ÌÂÈÒÚÓÓÌ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ÖÒÎË ˝ÚÓ
Á̇˜ÂÌË Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ,
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË
ÂÏÓÌÚÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.
2. èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ
ÓÁÂÚÍÂ; Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó „ÓÚÓ‚Ó Í
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲.
3. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍβ˜ËÚ¸
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÒÂÚÂ‚Û˛
‚ËÎÍÛ ÓÚ Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË.
íËÔÓ‚‡fl Ú‡·Îˈ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
éëçéÇçõÖ îìçäñàà
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ˚Íβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚·Óp ÙÛÌ͈ËË
1. ÑÎfl ‚Íβ˜ÌËfl ÓÚp„ÛÎËpÛÈÚ POWER ÔÓÎÁÛÌÓÍ
‰Îfl ‚˚·Óp‡ ÙÛÌ͈ËË CD, RADIO ËÎË TAPE Ë
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÓÓÚ‚ÚÒÚ‚Û˛˘Ë ‰‚˚·p‡ÌÌÓÈ
ÙÛÌ͈ËË ÍÌÓÔÍË.
2. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚˚Íβ˜ÂÌÓ, ÂÒÎË ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
POWER ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËË TAPE/OFF Ë ÌË
Ӊ̇ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ Í‡ÒÒÂÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËflÌ Â Ì‡Ê‡Ú‡.
èËϘ‡ÌË : ÉÓÏÍÓÒÚ¸, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚Û͇ Ë
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇
ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl Ô‡ÏflÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË Ë Á‚Û͇ (ÒÏ. 2)
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
VOLUME 3 ËÎË 4 „ÛÎËӂ͇
ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚË
.
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ DBB ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‚Íβ˜ËÚ¸ ËÎË ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÓÂ
·‡ÒÓ‚ÓÂ ÛÒËÎÂÌËÂ.
ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË
1. Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇ RADIO.
tu ÔÓfl‚ÎflÚÒfl ̇ ÍÓpÓÚÍËÈ ÏÓÏÌÚ, Á‡ÚÏ
˜‡ÒÚÓÚ‡ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË, ÔÓÎÓÒ‡ Ë, ÒÎË
Á‡ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌÓ, Á‡‰‡ÌÌÓ ˜ËÒÎÓ. (ÒÏ. 3)
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ BAND Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ
‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH
ËÎË
§
Ë
ÓÚÔÛÒÚËÚ ÂÂ, ÍÓ„‰‡ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
̇˜ÌÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl.
ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl
̇ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒËÎÓÈ Ò˄̇·.
ÇÓ ‚ÂÏfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Srch.
4. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„ 3 ‰Ó ÚÂı ÔÓ,
ÔÓ͇ ‚˚ Ì ̇ȉÂÚ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸Òfl ̇ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ ÒÓ
Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
§
Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á, ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇
Ì ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÓÔÚËχθÌ˚È ÔËÂÏ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ‡‰ËÓÔËÂÏ:
ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM ‚˚ÚflÌËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛
‡ÌÚÂÌÌÛ. ç‡ÍÎÓÌËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ.
ìÏÂ̸¯ËÚ ‰ÎËÌÛ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
Ò˄̇ΠÒÎ˯ÍÓÏ ÒËθÌ˚È.
ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ MW (AM ËÎË LW) ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ò̇·ÊÂÌÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓȇÌÚÂÌÌÓÈ, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ,
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒ͇fl ‡ÌÚÂÌ̇ Ì ÌÛÊ̇. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÓÎÓÊÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‚ÓÓÚ‡
‚Ò„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ
Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË Ô‡ÏflÚ¸ ‚ÒÂ„Ó Ì ·ÓΠ40
‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ, ÒÚËp‡˛ÚÒfl ËÎË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
(Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË).
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÒÚËp‡˛ÚÒfl
1. ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ ̇ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛
(ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ «ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË»).
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‚Íβ˜ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ.
ÑËÒÔÎÂÈ: ÏË„‡ÂÚ Ì‡‰ÔËÒ¸ Pr -- ËÎË PROG.
DOSTARCZANE WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
1 x Kabel zasilania
1 x Pilot zdalnego sterowania (tylko w modelu AZ1505)
GÓRA I PRZÓD OBUDOWY (Patrz 1)
1 VOLUME 3 , 4 - regulacja si¬y g¬osu.
2 DBB (Dynamic Bass Boost) - wzmocnienie
dŸwiêków niskich.
3 Klawisz POWER - wybór Ÿród¬a dŸwiêku TAPE/RADIO
/CD wŒczenie/wyŒczenie zasilania (TAPE/ OFF).
4 BAND - wybór pasma radiowego.
5 0-9: - panel cyfr
CD: - wybór utworu z plyty CD i bezposrednie
odtwarzanie;
RADIO: -
wybór stacji radiowej z pamiêci.
6 PROGRAM
CD: -
programowanie utworów oraz przeglåd programu;
Tuner: -
programowanie stacji radiowych w pamiêci.
7 SEARCH , §
CD: - przeszukiwanie do przodu/do ty¬u w obrêbie
utworu;
- przeskok do poczåtku aktualnego/poprzedniego
lub kolejnego utworu.
RADIO: -
(góra, dó¬) dostrojenie do stacji radiowych.
8 MODE - wybór ró¿nych trybów odtwarzania:
REPEAT lub SHUFFLE (w przypadkowej kolejnoœci).
9 2; - rozpoczêcie odtwarzaniap¬yty CD lub pauza.
0 9 - zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD;
- kasowanie programu CD.
! Wyœwietlacz - wskazuje dzia¬anie urzådzenia.
@ LIFT TO OPEN - tu uniesc w celu otwarcia drzwiczek
CD-tasmy.
# REMOTE SENSOR - (tylko w modelu AZ1505)
czujnik podczerwieni dla pilota zdalnego sterowania.
$ Klawisze MAGNETOFONU:
RECORD 0 - rozpoczêcie nagrywania.
PLAY 2 - rozpoczêcie odtwarzania.
SEARCH 5 / 6 - przewijanie taœmy doprzodu/do ty¬u.
STOP 9 - kasowanie programu CD.
PAUSE ; - rozpoczêcie odtwarzaniap¬yty CD lub pauza.
TY£ OBUDOWY
% Antena teleskopowa - poprawia warunki
odbioru fal FM.
^
p
- gniazdko s¬uchawek 3,5 mm.
Uwaga: Pod¬åczenie s¬uchawek spowoduje wy¬åczenie
kolumn g¬oœnikowych.
& AC MAINS - gniazdko kabla zasilania.
* Kieszeñ bateryjna - 6 na osiem baterii typu R-
14, UM2 lub C-cells.
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (tylko w
modelu AZ1505)
1 VOLUME 3 , 4 - regulacja si¬y g¬osu.
2 SHUFFLE - odtwarzanie utworów na p¬ycie CD w
przypadkowej kolejnoœci.
3 2; - rozpoczêcie odtwarzaniap¬yty CD lub pauza.
4 SEARCH 5 , 6 - przeszukiwanie do przodu lub do
ty¬u w obrêbie utworu/p¬yty CD.
5 PRESET
+,-(góra, dó¬) - wybór stacji radiowej z
pamiêci.
6 TUNING , § (góra, dó¬) - dostrojenie do stacji
radiowych.
7 9 - zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD;
- kasowanie programu CD.
8 ¡ , - przeskok do poczåtku aktualnego/poprzed-
niego lub kolejnego utworu.
9 REPEAT - powtarzanie utworu/programu CD/ca¬ej
p¬yty CD.
Niniejszy produkt spe¬nia wymogi Unii
Europejskiej dotyczåce zak¬óceñ radiowych.
UWAGA
Wykorzystywanie klawiszy lub pokrête¬, oraz realizacja
procedur w sposób odbiegajåcy od opisanego w
niniejszej instrukcji grozi nara¿eniem na niebezpieczne
promieniowanie lub inne niebezpieczeñstwa.
ZASILANIE
W miarê mo¿liwoœci nale¿y korzystaæ z zasilania
sieciowego dla przed¬u¿enia trwa¬oœci baterii. Przed
w¬o¿eniem baterii nale¿y upewniæ siê, ¿e wyjêliœmy
wtyczkê kabla zasilania z gniazdka.
Baterie (nie dotyczy)
Otworzyæ kieszeñ bateryjnå i w¬o¿yæ szeœæ baterii typu
R-14, UM-2 lub C-cells, (zalecane baterie alkaliczne)
zachowujåc w¬aœciwe bieguny baterii. (Patrz 7)
Pilot zdalnego sterowania (tylko w modelu
AZ1505) Otworzyæ kieszeñ bateryjnå pilota i w¬o¿yæ
dwie baterie typu AAA, R03 lub UM4 (zalecane
baterie alkaliczne). (Patrz 9)
êÛÒÒÍËÈ äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü
3. àÒÔÓθÁÛÈÚ ˆËÙpÓ‚Û˛ Ô‡Ìθ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl
‚‚Ó‰‡ ÌÓÏpÓ‚ ÓÚ 1 ‰Ó 40 ‰Îfl ‚˚·Óp‡ Á‡‰‡ÌÌÓÈ
Òڇ̈ËË. ç‡Ôp., ̇ÊÏËÚ 1,ÒÎË ÌÛÊÌÓ
ÒÓxp‡ÌËÚ¸ ÒÚ‡ÌˆË˛ Í‡Í Á‡‰‡ÌÌÛ˛ 11. (ÒÏ. 4)
чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÚÓθÍÓ
‰Îfl ÏÓ‰ÂÎË AZ1505): ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
PRESET
+/ -
Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.
4. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM ¢ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ.
5. èÓ‚ÚÓËÚ ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ¯‡„Ë ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ Á‡ÌÂÒÚË Ô‡ÏflÚ¸ ‰Û„Ë ‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
èËϘ‡ÌË : Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛, Á‡ÌÂÒfl ̇
 ÏÂÒÚÓ ‰Û„Û˛ ˜‡ÒÚÓÚÛ.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË
Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÒÍË Ì‡˜Ë̇Ú
ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡Ú¸ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË Ò Á‡‰‡ÌÌÓÈ 1.
àÏ˛˘ËÒfl Òڇ̈ËË ÔpÓ„p‡ÏÏËpÛ˛ÚÒfl ÔÓpfl‰Í
ÔÓÎÓÒ Ë ÒËÎ˚ ÔpËfiχ: FM, Á‡ÚÏ MW (AM) Ë LW
(ÚÓθÍÓ ÌÍÓÚÓp˚ ‚‡pˇÌÚ˚). ÇÒ Ôp‰˚‰Û˘Ë
ÔpÓ„p‡ÏÏ˚, ̇Ôp., pÛ˜ÌÓ ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌË
ÒÚËp‡˛ÚÒfl.
ç‡ÊÏËÚ PROGRAM Ú˜ÌË 4 ËÎË ·Óθ¯ ÒÍ ‰Îfl
‚Íβ˜ÌËfl ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌËfl ‡‚ÚÓÒÓxp‡ÌÌËfl.
ç‡ ‰ËÒÔÎÈ ‚˚‰‡fiÚÒfl AUtO, PROG ÏË„‡Ú,
Á‡ÚÏ ‚˚‰‡fiÚÒfl ËÌÙÓpχˆËfl Ó Òڇ̈ËË.
èÓÒÎ ÒÓxp‡ÌÌËfl ‚Òx Òڇ̈ËÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÒÍË
̇˜Ë̇ÚÒfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌË Ôp‚ÓÈ Á‡‰‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË.
Ç˚·Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË
èpflÏÓÈ ‰ÓÒÚÛÔ: àÒÔÓθÁÛÈÚ ˆËÙpÓ‚Û˛ Ô‡Ìθ
ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl ‚‚Ó‰‡ ÌÓÏpÓ‚ ÓÚ 1 ‰Ó 40 ‰Îfl
‚˚·Óp‡ Á‡‰‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË. ç‡Ôp., ̇ÊÏËÚ 1,ÒÎË
ÌÛÊÌÓ ÒÓxp‡ÌËÚ¸ ÒÚ‡ÌˆË˛ Í‡Í Á‡‰‡ÌÌÛ˛ 11
чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÚÓθÍÓ
‰Îfl ÏÓ‰ÂÎË AZ1505): ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
PRESET
+,-
Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.
èêéàÉêõÇÄíÖãú CD
èÓË„˚‚‡ÌË CD
чÌÌ•È Ô•ÓË„˚‚‡ÚÂθ CD Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ‰ËÒÍÓ‚ ‡Û‰ËÓ, ‚Íβ˜‡fl CD-
á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â Ë CD-èÂÂÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â.
1. Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ CD.
2. ÇÒÚ‡‚¸Ú CD ËÎË CD-R(W) Ô˜‡ÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı
Ë ‰ÎflÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡Í˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD.
noCd ÒÎË ‰ËÒÍ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÌ/
CD ÒËθÌÓ
ÔÓˆ‡‡Ô‡Ì ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ/ CD
‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ
Ìe
Ô‡‚ËθÌÓ.
ÑËÒÔÎÂÈ: ÂÒÎË CD R(W) Ì Á‡‚Â¯ÂÌ, ÚÓ Ì‡
‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ nFCd.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
2;
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
dAtA ÒÎË ‰ËÒÍ Ì Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ, Ò Ù‡È·ÏË
‰‡ÌÌ˚x.
4. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
2;
. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, ÒΉÛÂÚ Ì‡Ê‡Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ
2;
¢ ‡Á.
ÑËÒÔÎÂÈ: ÏË„‡ÂÚ Ì‡‰ÔËÒ¸
2
.
5. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
9
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸
ÔÓË„˚‚‡ÌË CD.
èËϘ‡ÌË : ÔÓË„˚‚‡ÌË CD ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl
Ú‡ÍÊÂ Ë ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı:
- ÂÒÎË ‚˚ ÓÚÍÓÂÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD
- ÂÒÎË CD ÔÓË„‡Ì ‰Ó ÍÓ̈‡
- ÂÒÎË ˚ ‚˚·‡ÎË ‰Û„ÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ TAPE ËÎË RADIO.
Ç˚·Ó ‰Û„ÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
àÏ˛ÚÒfl 2 ÒÔÓÒÓ·‡:
èpflÏÓÈ ‰ÓÒÚÛÔ
àÒÔÓθÁÛÈÚ ˆËÙpÓ‚Û˛ Ô‡Ìθ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl
‚˚·ÂËÚÂÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ÌÓÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
SEARCH
ËÎË
§
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH
ËÎË
§
Ó‰ËÌ ËÎË
ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚ËÚÒfl ÌÓÏÂ ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
èÓËÒÍ Ô‡Ò҇ʇ Ô‰Â·ı ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH
ËÎË
§
.
èË ˝ÚÓÏ CD ÔÓË„˚‚‡ÂÚÒfl ̇ ·Óθ¯ÂÈ
ÒÍÓÓÒÚË Ë Ò ÏÂ̸¯ÂÈ „ÓÏÍÓÒÚ¸˛.
2. ÖÒÎË ‚˚ ̇¯ÎË ÌÛÊÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê, ÓÚÔÛÒÚËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
§
.
èËϘ‡ÌË : ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚ CD ËÎË ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚Íβ˜Â̇
ÙÛÌ͈Ëfl SHUFFLE/REPEAT, ÔÓËÒÍ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ
ÚÓθÍÓ Ô‰Â·ı ‰‡ÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
ê‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: SHUFFLE Ë
REPEAT
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ ‡Á΢Ì˚Â
ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ËÎË ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. êÂÊËÏ˚
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ¸ Ú‡ÍÊÂÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò
ÂÊËÏÓÏ PROGRAM. (ÒÏ. 5)
SHUFFLE - Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË ‚Ò„Ó
CD/ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓË„˚‚‡˛ÚÒfl ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË
SHUFFLE REPEAT ALL - ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓflÌÓ
ÔÓ‚ÚÓflÚ¸ ‚ÂÒ¸ CD/ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË
REPEAT ALL - ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ‚ÂÒ¸
CD/ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË
REPEAT - ‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌÓÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
1. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ÂÊËÏ
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE Ó‰ËÌ
ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á Îfl ÚÓ„Ó.
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
2;
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸
ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÓÎÓÊÂÌËË STOP.
3. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ
ÔÓË„˚‚‡Ì˲, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE ‰Ó ÚÂı ÔÓ,
ÔÓ͇ Ò ‰ËÒÔÎÂfl Ì ËÒ˜ÂÁÌÛÚ ‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ‚‡¯ ÂÊËÏ
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ڇÍÊÂ̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ
9
.
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÌÓÏÂÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ
Ç˚ÔÓÎÌËÚ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÂÊËÏ STOP
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë Á‡ÌÂÒÚË Ô‡ÏflÚ¸
ÌÛÊÌ˚ ‡Ï Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË CD ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. èË Ê·ÌËË Î˛·‡fl ËÁ
Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÌÂÒÂ̇ Ô‡ÏflÚ¸
·ÓΠӉÌÓ„Ó ‡Á‡. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË Ô‡ÏflÚ¸
ÌÂ ·ÓÎÂÂ 20 Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ,
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH
ËÎË
§
‚˚·ÂËÚÂÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ÌÓÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM.
ÑËÒÔÎÂÈ: ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ PROG, Pr Ë
ÌÓÏÂ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
(ÒÏ.6)
ÖÒÎË ˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ, Ì Á‡ÌÂÒfl
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÌÓÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË, ÚÓ
̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ noSE.
3. èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë 1-2 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë
Á‡ÌÂÒÚË Ô‡ÏflÚ¸ ‚Ò ÌÛÊÌ˚ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚˚Â
‰ÓÓÊÍË.
ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸
·ÓΠ20 Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ FULL.
èÓÒÏÓÚÔÓ„‡ÏÏ˚
Ç ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ËÎË ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM Ë
‰ÂÊËڠ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇
̇ ‰ËÒÔΠ̠·Û‰ÛÚ ÔÓ͇Á‡Ì˚ ÌÓÏÂ‡ ‚ÒÂı
Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚‡ÏË Ô‡ÏflÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.
ëÚË‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÚÂÂÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË
9
‰‚‡ ‡Á‡ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
ç‡ ‰ËÒÔΠÍ‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl
̇‰ÔËÒ¸ CLr Ë Ì‡‰ÔËÒ¸ PROG ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ.
ÔË ‚˚·Ó ‰Û„Ó„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Á‚Û͇: TAPE ËÎË
RADIO.
åÄÉçàíéîéç
èÓË„˚‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ
1. Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ TAPE.
2. ÇÒÚ‡‚¸Ú ͇ÒÒÂÚÛ Ò Á‡ÔËÒ¸˛ Ë Á‡ÍÓÈÚÂ
͇ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
2
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ χ„ÌËÚÓÙÓ̇ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ tAPE.
4. ÑÎfl ÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ PAUSE
;
. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, ̇ÊÏËÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â˘Â ‡Á.
5. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH
5
ËÎË
6
̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‚ÓÁÏÓÊ̇ ·˚ÒÚ‡fl ÔÂÂÏÓÚ͇
͇ÒÒÂÚ˚ Ó·ÂËı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı.
6. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ͇ÒÒÂÚÛ, ÒΉÛÂÚ
̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ STOP
9
.
Ç ÍÓ̈ ͇ÒÒÂÚ˚ ÍÌÓÔÍË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÔÛÒ͇˛ÚÒfl, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÍÌÓÔÍË PAUSE
;
ÂÒÎË Ó̇ ·˚· ̇ʇڇ.
é·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl Ó Á‡ÔËÒË
á‡ÔËÒ¸ ‡Á¯‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
˝ÚËÏ Ì ̇Û¯‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓÒÍË ËÎË ‰Û„ËÂ
Ô‡‚‡ ÚÂÚ¸ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚.
ÑÎfl Á‡ÔËÒË Ì‡ ˝ÚÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÒΉÛÂÚ
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ͇ÒÒÂÚ‡ÏË ÚËÔ‡ (IEC I) , Á‡˘ËÚÌ˚Â
Û¯ÍË ÍÓÚÓ˚ı Ì ÒÎÓχÌ˚. чÌÌ˚È Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌ
Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì ‰Îfl Á‡ÔËÒË Ì‡
͇ÒÒÂÚ˚ ÚËÔ‡ CHROME (IEC II) ËÎË METAL (IEC IV).
ç‡ËÎÛ˜¯ËÈ ÛÓ‚Â̸ Á‡ÔËÒË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. àÁÏÂÌÂÌË ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÌÓÔÓÍ
VOLUME ËÎË DBB Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ıÓ‰ Á‡ÔËÒË.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ͇ÒÒÂÚÛ ÓÚ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó ÒÚË‡ÌËfl, ‰ÂÊËÚ ͇ÒÒÂÚÛ
Á‡˘Ë˘‡ÂÏÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ Í ÒÂ·Â Ë Û‰‡ÎËڠ΂ÓÂ
Û¯ÍÓ. èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Á‡ÔËÒ¸ ̇ ˝ÚÓÈ ÒÚÓÓÌÂ
Ì‚ÓÁÏÓÊ̇. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÌÓ‚‡ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
Á‡ÔËÒ¸ ̇ ˝ÚÓÈ ÒÚÓÓÌ ͇ÒÒÂÚ˚, Á‡ÍÎÂÈÚÂ
ÓÚ‚ÂÒÚË ÍÛÒÓ˜ÍÓÏ ÍÎÂÈÍÓÈ ÎÂÌÚ˚.
ëËÌıÓÌÌÓ ̇˜Ì‡ÎÓ Á‡ÔËÒË CD
1. Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ CD.
2. ÇÒÚ‡‚¸Ú CD Ë, ÔË Ê·ÌËË,
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÛÈÚ ÌÓÏÂ‡ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ.
3. ÇÒÚ‡‚¸Ú ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ͇ÒÒÂÚÛ Ë Á‡ÍÓÈÚÂ
͇ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.
ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä
2. Nacisnåæ PROGRAM dla rozpoczêcia pro-
gramowania.
Wyœwietlacz: Pr -- i PROG miga.
3. Wybrac numer dla programowanej stacji,
wprowadzajac z klawiatury numerycznej zestawu
liczbe od 1 do 40. Np. jesli stacja ma byc zapami-
etana pod numerem 11, nalezy wcisnac 1,1. (Patrz
4)
Pilot zdalnego sterowania (tylko w modelu
AZ1505): Nacisnåæ kilka razy
PRESET + / -
.
4. Nacisnåæ ponownie PROGRAM dla potwierdzenia
wyboru.
5. Powtórzyæ powy¿sze kroki dla umieszczenia w
pamiêci innych stacji radiowych.
Uwaga : Stacjê mo¿na skasowaæ przez zapisanie
innej stacji w to samo miejsce.
Zapamietywanie automatyczne
Funkcja Autostore uruchamia automatyczne
programowanie stacji radiowych, poczynajac od 1.
Dostepne stacje sa programowane w kolejnosci
odpowiadajacej natezeniu sygnalu, najpierw FM,
nastepnie MW (AM) i LW (tylko w niektórych
wersjach). Wszelkie poprzednie przypisania, np.
wprowadzone recznie, zostana skasowane.
Uaktywnic programowanie automatyczne,
wciskajac PROGRAM na co najmniej 4 sekundy.
Wyswietlacz pokazuje AUtO, miga PROG , a
po zapamietaniu widoczne sa szczególowe
informacje o stacji.
Po zaprogramowaniu wszystkich stacji, automatycznie
uruchamia sie odtwarzanie pierwszej zaprogramowanej.
Wybór stacji radiowej z pamiêci
Latwy Dostep Bezposredni: Wybrac numer dla
programowanej stacji, wprowadzajac z klawiatury
numerycznej zestawu liczbe od 1 do 40. Np. jesli
stacja ma byc zapamietana pod numerem 11,
nalezy wcisnac 1,1.
Pilot zdalnego sterowania (tylko w modelu
AZ1505): Nacisnåæ kilka razy
PRESET + ,-
.
ODTWARZACZ CD
Odtwarzanie p¬yt CD
Urzådzenie pozwala na odtwarzanie wszystkich
rodzajów p¬yt CD audio, równie¿ CD-Recordable i CD-
Rewritable.
1. Wybraæ Ÿród¬o dŸwiêku CD.
2. W¬o¿yæ p¬ytê CD lub CD-R(W), stronå zadrukowanå
ku górze, zamknåæ kieseñ.
noCd jesli brak plyty/
p¬yta CD zarysowana lub
brudna
./
Ÿle w¬o¿one
Wyœwietlacz: Je¿eli pojawi siê nFCd, p¬yta
CD R(W) nie zosta¬a sfinalizowana.
3. Rozpoczåæ odtwarzanie klawiszem
2;
.
dAtA jesli CD zawiera tresc niemuzyczna,
czyli pliki danych.
4. Aby wstrzymaæ odtwarzanie na chwilê nale¿y
nacisnåæ
2;
. Po ponownym naciœniêciu
2;
us¬yszymy znowu muzykê.
Wyœwietlacz:
2
miga.
5. Nacisnåæ
9
dla zakoñczenia odtwarzania p¬yty CD.
Uwaga : Odtwarzacz zatrzyma siê równie¿ wtedy, gdy:
- pokrywa odtwarzacza zostanie otwarta;
- odtwarzanie p¬yty CD dobiegnie koñca
- zostanie wybrane inne Ÿród¬o dŸwiêku
TAPE lub RADIO.
Wybór innego utworu
Istnieja 2 sposoby:
Latwy Dostep Bezposredni
Nalezy wcisnac
panel cyfr:
Wybrac numer dla
kolejnoœæ utworów.
SEARCH
lub §
Naciskaæ klawisz SEARCH
lub §
a¿ numer
szukanego utworu pojawi siê na wyœwietlaczu.
Szukanie fragmentu utworu
1. Nacisnåæ i przytrzymaæ SEARCH
lub §
.
P¬yta CD jest odtwarzana z du¿å prêdkoœciå przy
zmniejszonej sile g¬osu.
2. Po rozpoznaniu szukanego fragmentu zwolniæ
klawisz
lub §
Uwaga : Podczas odtwarzania programu z p¬yty CD
lub w trybie SHUFFLE/REPEAT, przeszukiwanie jest
mo¿liwe jedynie w obrêbie aktualnego utworu.
Ró¿ne tryby odtwarzania: SHUFFLE i REPEAT
Specjalne tryby odtwarzania mo¿na wybieraæ i ¬åczyæ
ze sobå przed rozpoczêciem lub podczas odtwarzania.
ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä åÄÉçàíéîéç
TUNER CYFROWY ODTWARZACZ CD
åÄÉçàíéîéç èé ÅÖáéèÄëçéëíà à
éÅôàâ ìïéÑ
ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
MAGNETOFON
BEZPIECZEÑSTWO
U¯YTKOWANIA I
KONSERWACJA
èàíÄçàÖ ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä
Polski OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW
Meet Philips at the Internet
http://www.audio.philips.com
AZ1500
AZ1505
CD Soundmachine

Audio

Audio

Printed in Hong Kong

W

CLASS 1LASER PRODUCT
AZ 1500AZ 15053140 115 2928.1РусскийPolskiČeskySlovensky
àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
ìÔ‡Íӂ͇ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÁÎ˯ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚. å˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ ҉·ڸ ‚ÒÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Î„ÍÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ Ì‡ ÚË Ï‡ÚÂˇ·: ͇ÚÓÌ
Óӷ͇), ‡Ò¯Ëfl˛˘ËÈÒfl ÔÓÎËÒÚËÓÎ (·ÛÙÂ) Ë ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ (ϯÍË, Á‡˘ËÚ̇fl ÔÂ̇).
LJ¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÚÓ˘ÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‡Á·Ó͇ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï
Ô‰ÔËflÚËÂÏ. èÓÒËÏ ‚‡Ò Òӷβ‰‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏÂÒÚÌ˚ı ‚·ÒÚÂÈ
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚, ‡Áfl‰Ë‚¯ËıÒfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë
‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛, ÔÓ‚Â¸ÚÂ
Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ÒÓ‚ÂÚ˚. ÖÒÎË ‚‡Ï Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò
‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË ÂÏÓÌÚÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: ç ÓÚÍ˚‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. Û‰‡Û ÁÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ. çË ÍÓÂÏÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË.
Remote Control forAZ1505 model only
Magyar
VOL
UME
S
EARCH
PR
ESET
T
UNING
RE
PEA
T
SHUFFL
E
SEAR
CH
+
-
4
0
PRES
E
T
DIGI
T
AL TUNER
198672435&%^*2134
9!@#$ 0
65 7
8
Remote Control for
AZ1505 model only1
A AB
C
X
DBB
2
MW
38
FM
PROG
4
DBB
PROG
SHUFFLE
5
PROG
679
чÌÌ˚Â Ó ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ÂÏÓÌÚ:_________________________________
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: ___________________________________
Í‚Ëڇ̈ËË: _____________________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË:________________________________________
_________________________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ÂÏÓÌÚ:_________________________________
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: ___________________________________
Í‚Ëڇ̈ËË: _____________________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË:________________________________________
_________________________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡
Ú‡ÎÓ̇ (Card #)
êéëëàü
ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ
ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç (warranty card)
àáÑÖãàÖ (item) ______________ åéÑÖãú (type/version) _______ / __
ëÖêàâçõâ (serial #)______________________________________
ÑÄíÄ èêéÑÄÜà
(date of purchase)______________________________
îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ (seller) __________________________________
èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ
(seller’s signature) _________________________
èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ
(seller’s stamp)_____________________________
ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓθÍÓ ÔË Ì‡Î˘ËË
Ô˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â „‡Ù.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)
èéäìèÄíÖãú (buyer) _______________________________________
ÄÑêÖë
(address) ____________________________________________
íÖãÖîéç (telephone) ________________________________________

W przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê. Je¿eli pomimo
poni¿szych wskazówek usterki nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym sprzedawcå
lub serwisem.
OSTRZE¯ENIE: Nie wolno otwieraæ obudowy, gdy¿ grozi to pora¿eniem
elektrycznym. W ¿adnym wypadku nie wolno naprawiaæ zestawu
we w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji.
Informacje ekologiczne
Nie u¿ywamy ¿adnych zbêdnych opakowañ. Uczyniliœmy wszystko, aby opakowanie mo¿na by¬o
¬atwo rozdzielna trzy odrêbne materia¬y: karton (pude¬ko), styropian (zabezpieczenia), oraz
polietylen (torebki, pianka ochronna).
Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå zostaæ poddane procesowi odzysku, o ile
przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy stosowaæ siê do przepisów lokalnych
dotyczåcych sk¬adowania opakowañ, zu¿ytych baterii oraz przestarza¬ych urzådzeñ.
AZ1500/14 12/14/01 8:31 Page 1

Instrukcja

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Philips PX5112TX. Ta instrukcja należy do kategorii Systemy Hi-Fi i otrzymała oceny od 4 osób ze średnią 6.8. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Philips PX5112TX lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Philips PX5112TX, a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Philips PX5112TX udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Specyfikacje Philips PX5112TX

Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu Philips PX5112TX.

Ogólne
Marka Philips
Model PX5112TX
Produkt System Hi-Fi
EAN 4895185617558
Język Polski
Typ pliku Instrukcja obsługi (PDF)
Waga i rozmiary
Waga produktu 3000 g
Waga produktu 3000 g
Waga wraz z opakowaniem 4000 g
Głębokość produktu 258 mm
Szerokość produktu 390 mm
Wysokość produktu 162 mm
Głębokość opakowania 309 mm
Szerokość opakowania 446 mm
Wysokość opakowania 198 mm
Pozostałe funkcje
Wymiary produktu (SxGxW) 390 x 258 x 162 mm
Ilość wbudowanych glosników 2
Tryby bezpośredniego połączenia USB Fast Forward,Fast Backward,Play/Pause,Previous/Next,Program Play,Repeat,Shuffle
Profile Bluetooth A2DP,AVRCP
Przewód zasilający dołączony Tak
Moc
Liczba baterii 6
Liczba baterii 6
Napięcie baterii 1.5 V
Źródło zasilania AC/Bateria
Rodzaj baterii D
Głośniki
Moc wyjściowa (RMS) 2 W
Ilość wbudowanych glosników 2
Dane opakowania
Wymiary opakowania (SxGxW) 446 x 309 x 198 mm
Waga wraz z opakowaniem 4000 g
Bateria
Napięcie baterii 1.5 V
Multimedia
Moc wyjściowa (RMS) 2 W
Ilość głośników 2
Typ głośnika 2-drożny
Konstrukcja
Kolor produktu Black,Gold
Model -
Odtwarzacz płyt Tak
Obudowa kasety Nie
Mechanizm ładujący Górą
Radio
Zakresy tunera AM,FM,MW
Ilość stacji 20
Porty i interfejsy
Port USB Tak
Dokowanie Apple Nie
Wtyk słuchawek 3,5 mm
Wydajność
Odtwarzacz mp3 Tak
Zintegrowany czytnik kart Nie
Obsługa typów dysków CD,CD-R,CD-RW
Odtwarzane formaty płyt CD audio
Obsługiwane formaty audio MP3
Tryb odtwarzania Fast backward,Fast forward,Next,Previous,Program,Random,Repeat
Ergonomia
Liczba utworów do zaprogramowania 20
Regulacja głośności obrotowy
Sieć
Bluetooth Tak
Wi-Fi Nie
Zawartość opakowania
Antena zakresu UKF Tak
Karta gwarancyjna Tak
Podręcznik użytkownika Tak
Wyświetlacz
Typ wyświetlacza LCD
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Philips PX5112TXmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników