Instrukcja obsługi Philips GC026

Philips GC026

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Philips GC026. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Philips GC026 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Philips
Model
GC026
Produkt
EAN
0692341073428, 0871010365828, 0871010366077, 0871010366672, 1871010373447, 1871010382160, 6871010373448, 6923410734287, 8710103658283, 8710103658887, 8710103660774, 8710103666721, 8710103667087
Język
Angielski, Polski, Rosyjski, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.philips.com/global
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu,
lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i
akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na
potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.
- Wskazówki dotyczące usuwania akumulatorów i/lub baterii (w zależności od
wyposażenia sprzętu), znajdują się w instrukcji obsługi.
- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia
i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste
środowisko naturalne.
Wyjmowanie baterii
Zawsze należy wyjmować zużyte baterie z urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich
niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas wyjmowania i utylizacji baterii.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
Uwaga: gwarancja nie obejmuje standardowego zużycia części tnącej.
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips
által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a
www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos
A készülék első használata előtt gyelmesen olvassa el a
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Veszély
- 2 db AA elemet használjon.
- A nem újratölthető elemeket ne töltse.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a
készülékből.
- A különféle típusú, illetve az új és használt elemeket/
akkumulátorokat nem szabad keverni.
- Az elemeket/akkumulátorokat polaritásuknak
megfelelően kell a hőmérőbe helyezni.
- Távolítsa el a lemerült elemeket/akkumulátorokat a
készülékből, és biztonságos módon dobja ki őket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja anélkül, hogy
használná, távolítsa el az elemeket/akkumulátorokat.
- A tápfeszültség csatlakozókat ne zárja rövidre.
- Tartsa szárazon a készüléket.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
zikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan
személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet
mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket,
és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Tartsa a készüléket biztonságos távolságban gyermekektől.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Használat közben ne nyissa ki vagy távolítsa el a
pengevédőt.
- Ne használja a készüléket, ha azon sérülések láthatók,
illetve ha a penge vagy a pengevédő eltört.
- Használat közben ne hagyja, hogy a pengék hegyes
tárgyakkal érintkezzenek.
- A tisztítás és karbantartás közben ne kapcsolja be a
készüléket.
- A tisztítás és karbantartás közben ne érjen a pengékhez.
Vigyázat
- A készülék kizárólag ruházathoz használható.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak
és előírásnak megfelel.
A készülék használata
Terítse ki a ruhát egy lapos felületen. Ne nyomja túl erősen a ruhára a készüléket.
Hímzéséken, cipzáron, gombokon és laza szálakon ne használja a készüléket.
Az elemek behelyezése és eltávolítása
Az elemek behelyezéséhez és eltávolításához nyissa fel a fedelet a készülék hátoldalán.
Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő polaritással vannak-e behelyezve.
Tisztítás és karbantartás
Mindig kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el az elemeket, mielőtt megkezdené a készülék
tisztítását.
Újrahasznosítás
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási
hulladékként (2012/19/EU). ( 12. ábra)
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékben található egyszer használatos elemek
nem kezelhetők normál háztartási hulladékként (2006/66/EK). ( 13. ábra)
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek és
elemek/akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő
hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos
negatív következmények megelőzésében.
Az egyszer használatos elemek eltávolítása
A lemerült egyszer használatos elemeket mindig távolítsa el a készülékből. Az elemek
leselejtezésekor tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.
Megjegyzés: A garancia a penge kopására nem vonatkozik.
EESTI
Tutvustus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.
Tähtis!
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
Oht
- Kasutage kahte AA-akut.
- Mittelaetavaid patareisid ei tohi laadida.
- Laetavad akud tuleb enne laadimist tootest eemaldada.
- Ei tohiks kasutada korraga eri tüüpi patareisid või uusi ja
vanu patareisid.
- Akud peab sisestama õige polaarsusega.
- Tühjaks saanud patareid tuleb seadmest eemaldada ja
ohutult kõrvaldada.
- Kui seade tuleb hoiule panna või seda ei kasutata pikka
aega, tuleb akud eemaldada.
- Toiteallika klemme ei tohi lühistada.
- Hoidke seadet kuivana.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast
ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud,
kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid
valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu
kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega
hooldada.
- Hoidke seade laste käeulatusest eemal.
- Ärge kunagi kastke seadet vette.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge avage ega eemaldage terakaitset seadme
kasutamise ajal.
- Ärge kasutage seadet, kui see on nähtavaid kahjustusi
või kui lõiketera või terakaitse on katki.
- Kasutamise ajal vältige teravate esemete kokkupuudet
lõiketeradega.
- Ärge lülitage seadet puhastamise ega hooldamise ajal sisse.
- Hoidke puhastamise ja hooldamise ajal sõrmed ja käed
lõiketeradest eemal.
Ettevaatust
- Seade on mõeldud ainult rõivaste puhul kasutamiseks.
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele
kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
Seadme kasutamine
Veenduge, et rõivaese oleks ühetasasel pinnal sirgelt. Ärge rakendage seadme rõivaesemele
surumiseks liigset jõudu. Ärge kasutage seadet tikanditel, lukkudel, nööpidel ega lahtistel niitidel.
Akude sisestamine ja eemaldamine
Akude sisestamiseks ja eemaldamiseks avage seadme tagaküljel olev kate. Veenduge, et
patareide poolused oleks sisestatud nii, nagu ette nähtud.
Puhastamine ja korrashoid
Lülitage seade alati välja ja eemaldage akud enne, kui seadet puhastate.
Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka
(2012/19/EL). (Joonis 12)
- See sümbol tähendab, et toode sisaldab ühekordseid patareisid, mida ei tohi visata
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka (2006/66/EÜ). (Joonis 13)
- Järgige oma riigi eeskirju seoses elektriliste ja elektrooniliste toodete ning patareide
eraldi kogumise kohta. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
Ühekordsete patareide eemaldamine
Tühjad ühekordsed patareid tuleb alati tootest eemaldada. Patareide kõrvaldamisel tuleb
alati rakendada vajalikke ohutusabinõusid.
Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi
üleilmne garantiileht.
Märkus: garantii ei laiene lõiketerade kulumisele.
LATVIEŠU
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā
atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
- Izmantojiet 2 x AA baterijas.
- Nelādējamas baterijas nav paredzētas lādēšanai.
- Akumulatoru baterijas jāizņem no ierīces pirms
uzlādēšanas.
- Nedrīkst vienlaikus izmantot dažādu tipu baterijas vai
jaunas un lietotas baterijas.
- Baterijām jābūt ievietotām ar pareizu polaritāti.
- Izlietotās baterijas jāizņem no ierīces un no tām
jāatbrīvojas videi drošā veidā.
- Ja ierīce tiks ilgāku laiku glabāta vai netiks izmantota,
baterijas ir jāizņem.
- Strāvas pārveidotājs nedrīkst radīt īssavienojumu.
- Glabājiet ierīci sausu.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām ziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek
nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Neatveriet un noņemiet asmeņu aizsargu lietošanas laikā.
- Nelietojiet ierīci, ja tai ir redzami bojājumi vai asmeņu
bloks vai asmeņu aizsargs ir bojāts.
- Lietošanas laikā neļaujiet asmeņiem saskarties ar
smailiem priekšmetiem.
- Neieslēdziet ierīci, veicot tīrīšanu un apkopi.
- Tīrīšanas un apkopes laikā turiet pirkstus un rokas
atstatus no asmeņiem.
Ievērībai
- Šī ierīce ir paredzēta tikai apģērbiem.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
Ierīces lietošana
Noteikti izlīdziniet apģērbu uz līdzenas virsmas. Nespiediet ierīci uz apģērba pārāk spēcīgi.
Nelietojiet ierīci izšuvumiem, rāvējslēdzējiem, pogām un vaļējiem pavedieniem.
Ievietošanas un bateriju izņemšana
Lai ievietotu un izņemtu baterijas, atveriet pārsegu ierīces aizmugurē. Pārbaudiet, vai baterijas
ir ievietotas atbilstoši norādītajai pareizajai polaritātei.
Tīrīšana un kopšana
Vienmēr izslēdziet ierīci un izņemiet baterijas pirms ierīces tīrīšanas.
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES). (22. 12.)
- Šis simbols nozīmē, ka šis produkts satur vienreizlietojamas baterijas, kuras nedrīkst
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). (22. 13.)
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu,
kā arī bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz
vidi un cilvēku veselību.
Vienreizlietojamo bateriju izņemšana
Vienmēr izņemiet tukšās vienreizlietojamās baterijas no ierīces. Atbrīvojoties no baterijām,
veiciet visus vajadzīgos piesardzības pasākumus.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support
vai izlasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
Piezīme. Garantija neattiecas uz asmeņu bloka nolietojumu un nodilumu.
LIETUVIŠKAI
Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
Pavojus
- Naudokite 2 AA baterijas.
- Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.
- Įkraunamas baterijas išimkite prietaiso prieš jas įkraudami.
- Nederėtų maišyti skirtingo tipo ir naujų bei jau
panaudotų baterijų.
- Įstatydami maitinimo elementus nesupainiokite teigiamo
ir neigiamo polių.
- Išsikrovusias baterijas išimkite prietaiso ir saugiai išmeskite.
- Jei prietaisą ilgai laikysite padėtą ar nenaudosite, baterijas
išimkite.
- Nesukelkite maitinimo gnybtų trumpojo jungimo.
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
asmenys, kurių ziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra
silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad
jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi
siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir
supažindinti su susijusiais pavojais.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Naudodami neatidarykite ir neišimkite peiliukų apsaugos.
- Nenaudokite prietaiso, jei matote akivaizdžius
pažeidimus arba jei peiliukų blokas ar peiliukų
apsauga sulūžusi.
- Neleiskite, kad naudojant smailūs daiktai liestųsi su
peiliukais.
- Neįjunkite prietaiso valydami ar atlikdami priežiūrą.
- Valydami ir atlikdami priežiūrą patraukite pirštus ir
ranką nuo peiliukų.
Atsargiai
- Prietaisas skirtas tik drabužiams.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų
poveikio.
Prietaiso naudojimas
Įsitikinkite, kad drabužis lygiai padėtas ant plokščio paviršiaus. Per stipriai nespauskite prietaiso
prie drabužio. Nenaudokite prietaiso ten, kur išsiuvinėta, yra užtrauktukų, sagų ir palaidų siūlų.
Baterijų įdėjimas ir išėmimas
Norėdami įdėti ir išimti baterijas, atidarykite kitoje prietaiso pusėje esantį dangtelį. Įsitikinkite,
kad baterijos įdėtos laikantis nurodyto poliškumo.
Valymas ir priežiūra
Visada išjunkite prietaisą ir išimkite baterijas prieš valydami prietaisą.
Perdirbimas
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis
atliekomis (2012/19/ES). ( 12 pav.)
- Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra vienkartinio naudojimo baterijų, kurių negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB). ( 13 pav.)
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros
ir elektronikos gaminių bei baterijų surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo
poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
Panaudotų baterijų išėmimas
Visada išimkite nebenaudojamas vienkartines baterijas iš gaminio. Imkitės visų reikiamų
atsargumo priemonių išmesdami baterijas.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba
perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.
Pastaba: garantija netaikoma peiliukų bloko nusidėvėjimui.
SLOVENSKY
Úvod
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete
naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na
webovej stránke www.philips.com/welcome.
Dôležité!
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
na použitie a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
Nebezpečenstvo
- Používajte 2 x batérie AA.
- Nedobíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
- Pred nabíjaním musíte zo zariadenia vybrať nabíjateľné
batérie.
- Nepoužívajte naraz staré a nové batérie alebo batérie
rôznych typov.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Vybité batérie musíte vybrať zo zariadenia a bezpečne
zlikvidovať.
- Ak chcete zariadenie odložiť alebo dlhší čas nepoužívať,
batérie je nutné vybrať.
- Neskratujte koncovky napájania.
- Zariadenie udržiavajte v suchu.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a
osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo
mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností
a znalostí, pokiaľ pod dozorom alebo im bolo
vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za
predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu
tohto zariadenia.
- Zariadenie odkladajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Počas používania neotvárajte ani neodoberajte
ochranný kryt čepelí.
- Zariadenie nepoužívajte, ak na ňom sú viditeľné
známky poškodenia alebo ak je poškodený nadstavec
s čepeľami alebo ochranný kryt čepelí.
- Počas používania zabráňte kontaktu špicatých
predmetov s čepeľami.
- Pri vykonávaní čistenia a údržby zariadenie nezapínajte.
- Pri vykonávaní čistenia a údržby majte prsty a ruku
v bezpečnej vzdialenosti od čepelí.
Výstraha
- Toto zariadenie je určené len na úpravu oblečenia.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam
týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Používanie zariadenia
Oblečenie vyrovnávajte na rovnom povrchu. Zariadenie nepritláčajte na oblečenie príliš
silno. Zariadenie nepoužívajte na výšivky, zipsy, gombíky ani voľné nitky.
Vloženie a vyberanie batérií
Pri vložení a vyberaní batérií otvorte kryt v zadnej časti zariadenia. Uistite sa, že sú vložené
batérie so správnou polaritou podľa znázornenia.
Čistenie a údržba
Pred čistením zariadenia ho vždy vypnite a vyberte batérie.
Recyklácia
- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym
odpadom (smernica 2012/19/EÚ). (Obr. 12)
- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje jednorazové batérie, ktoré sa
nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (2006/66/ES). (Obr. 13)
- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických
a elektronických výrobkov a batérií. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Vyberanie jednorazových batérií
Vybité jednorazové batérie vždy vyberte z výrobku. Pri likvidácii batérií vykonajte všetky
potrebné bezpečnostné opatrenia.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/
support alebo si prečítajte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
Poznámka: záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie nadstavca s čepeľami.
SRPSKI
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi
kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za buduće potrebe.
Opasnost
- Koristite 2 AA baterije.
- Baterije za jednokratnu upotrebu ne mogu da se pune.
- Punjive baterije bi trebalo da izvadite iz aparata pre
punjenja.
- Ne bi trebalo mešati različite tipove baterija niti nove i
korišćene baterije.
- Prilikom umetanja baterija treba paziti na njihov polaritet.
- Potrošene baterije trebalo bi ukloniti iz aparata i
bezbedno odložiti.
- Ako planirate da odložite aparat ili da ga ne koristite
duže vreme, trebalo bi da uklonite baterije.
- Ne sme se izazvati kratki spoj dovodnih terminala.
- Vodite računa da aparat bude suv.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva
i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su
dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da
razumeju moguće opasnosti.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala
sa aparatom.
- Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju
bez nadzora.
- Aparat čuvajte van domašaja dece.
- Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Nemojte da otvarate niti da uklanjate zaštitu za sečivo
tokom upotrebe.
- Nemojte da koristite aparat ako su na njemu vidljiva
oštećenja, odnosno ako je polomljena jedinica sa
sečivima ili zaštita za sečivo.
- Nemojte da dozvolite da špicasti predmeti dođu u
dodir sa sečivom tokom upotrebe.
- Nemojte da uključujete aparat tokom čišćenja i
održavanja.
- Prste i ruku držite dalje od sečiva tokom čišćenja i
održavanja.
Opomena
- Aparat je namenjen isključivo za odevne predmete.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa
elektromagnetnim poljima.
Upotreba aparata
Poravnajte odevni predmet na ravnoj površini. Nemojte prejako da pritiskate aparat na
odevni predmet. Nemojte da koristite aparat na vezovima, patent zatvaračima, dugmadi i
slobodnim vlaknima.
Umetanje i uklanjanje baterija
Da biste umetnuli ili uklonili baterije, otvorite poklopac sa zadnje strane aparata. Proverite da
li su baterije umetnute u skladu sa odgovarajućim polaritetom.
Čišćenje i održavanje
Uvek isključite aparat i uklonite baterije pre čišćenja aparata.
Recikliranje
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim
otpadom (2012/19/EU). (sl. 12)
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod sadrži baterije za jednokratnu upotrebu
koje ne smete da odlažete sa običnim kućnim otpadom (2006/66/EZ). (sl. 13)
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih
proizvoda i baterija. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po
životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Uklanjanje jednokratnih baterija
Uvek uklonite ispražnjene baterije za jednokratnu upotrebu iz proizvoda. Preduzmite sve
neophodne mere predostrožnosti prilikom odlaganja baterija.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pročitajte
odvojeni međunarodni garantni list.
Napomena: Garancija ne pokriva habanje jedinice sa sečivima.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
- Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες AA.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να
επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να
αφαιρούνται από τη συσκευή πριν τη φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικά είδη
μπαταριών ή παλιές και νέες μπαταρίες μαζί.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή
πολικότητα.
- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να
αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται
με ασφάλεια.
- Εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί ή δεν θα
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι
μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται.
- Τα σημεία παροχής δεν πρέπει να
βραχυκυκλώνονται.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να
συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα των
λεπίδων κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει
κάποια ορατή φθορά ή αν οι λεπίδες ή το κάλυμμα
των λεπίδων είναι σπασμένα.
- Μην αφήνετε κοφτερά αντικείμενα να έρχονται σε
επαφή με τις λεπίδες κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν την καθαρίζετε
και τη συντηρείτε.
- Κρατήστε τα δάχτυλα και τα χέρια σας μακριά από
τις λεπίδες όταν τις καθαρίζετε και τις συντηρείτε.
Προσοχή
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τα ρούχα.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και
τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Χρήση της συσκευής
Φροντίστε να απλώσετε το ρούχο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην πιέζετε τη συσκευή
πολύ δυνατά πάνω στο ρούχο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεντήματα,
φερμουάρ, κουμπιά και χαλαρά νήματα.
Τοποθέτηση και αφαίρεση μπαταριών
Για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των μπαταριών, ανοίξτε το κάλυμμα στο πίσω
μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή
πολικότητα, όπως υποδεικνύεται.
Καθαρισμός και συντήρηση
Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε πάντα από την πρίζα και να
αφαιρείτε τις μπαταρίες.
Άνακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ). (Εικ. 12)
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρίες μίας
χρήσης που δεν πρέπει να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα (2006/66/ΕΚ). (Εικ. 13)
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών. Η σωστή απόρριψη
συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση μπαταριών μίας χρήσης
Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες μίας χρήσης από το προϊόν. Λάβετε τις
απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά την απόρριψη των μπαταριών.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει και τις φθορές της μονάδας των λεπίδων.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan
destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinde ürün
kaydınızı yaptırın.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve
gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
- 2 adet AA pil kullanın.
- Şarj edilemeyen piller, şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller, cihazı şarj etmeden önce cihazdan
çıkarılmalıdır.
- Farklı türde piller ya da yeni ve eski piller bir arada
kullanılmamalıdır.
- Piller takılırken kutuplarına dikkat edilmelidir.
- Bitmiş piller cihazdan çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde
atılmalıdır.
- Cihaz depolanacaksa veya uzun süre kullanılmayacaksa
piller çıkarılmalıdır.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Cihazı kuru tutun.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve ziksel,
duygusal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve
tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması
veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı çocuklardan uzak tutun.
- Asla cihazı suya batırmayın.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Kullanım sırasında bıçak muhafazasını açmayın ve
çıkarmayın.
- Gözle görülür bir hasar varsa veya bıçak ünitesi ya da
bıçak muhafazası kırılmışsa cihazı kullanmayın.
- Kullanım sırasında bıçakların sivri nesnelere temas
etmesini önleyin.
- Temizlik ve bakım sırasında cihazı çalıştırmayın.
- Temizlik ve bakım sırasında parmaklarınızı ve elinizi
bıçaklardan uzak tutun.
Dikkat
- Cihaz sadece giysiler için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Cihazın kullanımı
Giysiyi düz bir yüzey üzerinde düzelttiğinizden emin olun. Cihazı, giysinin üzerine çok sert
bastırmayın. Cihazı süslemeler, fermuarlar, düğmeler ve gevşek iplikler üzerinde kullanmayın.
Pillerin takılması ve çıkarılması
Pilleri takmak ve çıkarmak için cihazın arkasındaki kapağı açın. Pillerin kutuplarının gösterildiği
şekilde doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
Temizlik ve bakım
Cihazı temizlemeden önce mutlaka kapatın ve pillerini çıkarın.
Geri dönüşüm
- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir
(2012/19/EU). (Şek. 12)
- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken tek kullanımlık piller
içerdiği anlamına gelir (2006/66/EC). (Şek. 13)
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin
kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
Tek kullanımlık boş pilleri mutlaka üründen çıkarın. Pilleri atarken gerekli güvenlik önlemlerini
alın.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen www.philips.com/support adresini
ziyaret edin veya ayrı olarak sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Not: Garanti, bıçak ünitesinin aşınmasını ve yıpranmasını kapsamaz.
GC026
©2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 000 89684
EN User manual
BG Ръководство за потребителя
CS Příručka pro uživatele
HR Korisnički priručnik
KK Пайдаланушы нұсқаулығы
RO Manual de utilizare
RU Руководство пользователя
SL Uporabniški priročnik
UK Посібник користувача
PL Instrukcja obsługi
HU Felhasználói kézikönyv
ET Kasutusjuhend
LV Lietotāja rokasgrāmata
LT Vartotojo vadovas
SK Príručka užívateľa
SR Korisnički priručnik
EL Εγχειρίδιο χρήσης
TR Kullanım kılavuzu

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Philips GC026, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Szczegóły Techniczne
Kolor produktu   Violet, White
Bateria
Technologia baterii   Alkaliczny
Liczba baterii   2
Waga i rozmiary
Szerokość produktu   123 mm
Długość urządzenia   58 mm
Wysokość urządzenia   80 mm
Waga produktu   134 g

Relaterade produkter: