Instrukcja obsługi Panasonic TY-UPK42HV7

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Panasonic TY-UPK42HV7. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Panasonic TY-UPK42HV7 na tej stronie.

プラズマディスプレイ 縦用ファンキット
取り付け設置説明書
TY-UPK42HV7
TY-UPK50HV7
このたびはパナソニックプラズマディスプレイ縦用ファンキットをお買い上げいただき、まことにありがと
うございました。
専門業者以外の方は、絶対にこの作業をしないでください。機器の内部には、高圧部分があり危険です。
また、間違った工事及び調整をされると故障の原因になります。
取り付け設置工事前に、この説明書と壁掛け金具(垂直取り付け型)の工事説明書及びプラズマディスプレイ取
扱説明書をよくお読みのうえ、正しい取り付け工事を行ってください。
品番
TQZH612
TY_UPK42_50HV7J_0922re 04.9.24 15:16 ページ 1

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Panasonic TY-UPK42HV7 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Panasonic TY-UPK42HV7 udzielić ci dobrej odpowiedzi.

BM Housing Szafka pod telewizor TYGO 150
BM Housing Szafka pod telewizor TYGO 150
PLN 1599 - designtown
BM Housing Szafka pod telewizor SILAS jesionowa
BM Housing Szafka pod telewizor SILAS jesionowa
PLN 2899 - designtown
BM Housing Szafka pod telewizor TYGO 100
BM Housing Szafka pod telewizor TYGO 100
PLN 1299 - designtown
BM Housing Szafka pod telewizor CODY Zuiver
BM Housing Szafka pod telewizor CODY Zuiver
PLN 2699 - designtown