Instrukcja obsługi Panasonic KX-TS500PD

Panasonic KX-TS500PD

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Panasonic KX-TS500PD. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Panasonic KX-TS500PD prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Panasonic
Model
KX-TS500PD
Produkt
Język
Polski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.panasonic.com/
PQQX13860TA F0903NK60818
Karta zakupu
Numer fabryczny.
(umieszczony na spodniej øcianie telefonu)
Data zakupu
Nazwa i adres sprzedawcy
Zintegrowany system telefoniczny
Instrukcja obsìugi
Model KX-TS500PD
Wybieranie impulsowe lub tonowe
Przed uruchomieniem telefonu prosimy o
przeczytanie instrukcji oraz zachowanie jej
na przyszìoøã.
KX-TS500PDW
1 Wstèp
1-A Panel kontrolny 1-B Ustawienia
2
ABC
3
DEF
1
5
JKL
6
MNO
4
GHI
8
TUV
9
W
X
Y
Z
7
P
Q
R
S
0
T
O
N
FLASH
P
O
W
T
Ó
R
Z
GÌOØ
NO
ØÃ
Przycisk ($) (TON) (3-B)
Przycisk (FLASH)
(3-A)
Przeìàcznik RINGER
(Dzwonek) (1-B)
Przycisk (
POWTÓRZ
) (2-A)
Przeìàcznik DIALING MODE
(Sposób wybierania) (1-B)
GÌOØNOØÃ
(^), (_)
Przycisk (2-A)
1 Podìàcz przewód linii telefonicznej (1).
2 Podìàcz przewód sìuchawki (2), a
nastèpnie sprawdœ sygnaì w sìuchawce.
Do gniazdka telefonicznego
Przewód sìuchawki
Sìuchawka
Przewód telefoniczny
Przeìàcznik RINGER
(Dzwonek)
Przeìàcznik
DIALING MODE
(Sposób wybierania)
1
2
TONE PULSE
DIALING MODE
HIGH OFF
RINGER
3 Ustaw przeìàcznik DIALING MODE na
TONE (Ton).
Jeëeli aparat nie wybiera numerów, przestaw
przeìàcznik na PULSE (Impuls).
4 Ustaw przeìàcznik RINGER na wybranej
pozycji: HIGH (Gìoøno), LOW (Cicho) lub
OFF (Wyìàczony). (Np, wybrano “LOW”.)
Sìuchawka . . . jedna
Przewód sìuchawki
. . . . . . . . . . . . jeden
Przewód telefoniczny
. . . . . . . . . . . . jeden
Akcesoria (w komplecie)
Po ustawieniu przeìàcznika w pozycji OFF,
telefon nie bèdzie dzwoniì.
Producent moëe bez uprzedzenia zmieniã
zawartoøã niniejszej instrukcji.
Linia telefoniczna powinna byã wyposaëona w
dodatkowy bezpiecznik przepièciowy i
nadpràdowy. Odpowiedni bezpiecznik powinien
wybraã i zamontowaã instalator.
Uszkodzenia spowodowane wyìadowaniami
atmosferycznymi nie sà objète gwarancjà, nawet jeëeli
zainstalowany zostaì bezpiecznik przepièciowy.
2-A Uzyskiwanie poìàczeæ
1
Podnieø sìuchawkè.
2 Wybierz numer telefonu.
Jeëeli pomylisz siè, odìóë sìuchawkè i zacznij
od poczàtku.
3 Po zakoæczeniu rozmowy, odìóë sìuchawkè.
Jak powtórzyã wybieranie ostaniego
numeru
Podnieø sìuchawkè. Naciønij (POWTÓRZ).
Aby wyregulowaã gìoønoøã w sìuchawce
podczas rozmowy (4 poziomów):
Aby zgìoøniã, naciønij (^).
Aby øciszyã, naciønij (_).
Po odìoëeniu sìuchawki poziom gìoønoøci zostanie
zachowany.
2 Operacje 3 Funkcje specjalne
1 Kiedy telefon dzwoni, podnieø sìuchawkè.
2 Po zakoæczeniu rozmowy, odìóë sìuchawkè.
2-B Odbieranie poìàczeæ
3-B Tymczasowe przeìàczenie
na wybieranie tonowe
(Dla uëytkowników linii telefonicznych
z wybieraniem impulsowym)
Przed wprowadzeniem cyfr wymagajàcych
wybierania tonowego naciønij ($) (TON).
Tryb wybierania zmienia siè na tonowy. Moëesz
uzyskaã dostèp do systemów sterowanych
tonowo, do bankowych usìug elektronicznych, itp.
Po odìoëeniu sìuchawki aparat powróci do
impulsowego trybu wybierania.
3-A Przycisk FLASH
Przycisk (FLASH) umoëliwia uëytkownikowi
korzystanie z funkcji specjalnych, takich jak transfer
poìàczenia wewnètrznego, a takëe pozwala na
dostèp do usìug specjalnych (opcja) centrali, takich
jak, na przykìad, rozmowa oczekujàca.
http://www.panasonic.com

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Panasonic KX-TS500PD, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w