Panasonic CQ-C1303NE

Instrukcja obsługi Panasonic CQ-C1303NE

(1)
 • ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ
  CQ-1323/1313/1303NE 12-Rus1 YFM284C517CA
  YFM284C514CA PTW1205-2 OÚÚËcÍ ‚ KËÚaÈcÍËÈ (Y)
  Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
  Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
  AÍÒÂÒÒÛ‡˚
  àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
  (Polska : YFM284C515CA)
  (âe‰tina : YFM284C517CA)
  (Magyar : YFM284C516CA)
  (êÛÒÒÍËÈ : YFM284C514CA)
  äÓÎ-‚Ó: 1 燷Ó
  àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
  (YFM284C520CA)
  äÓÎ-‚Ó: 1
  ɇ‡ÌÚËÈ̇fl ͇ÚӘ͇
  äÓÎ-‚Ó: 1
  燷Ó ‰Îfl ÏÓÌڇʇ (ZZBISC1021N-J)
  è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl
  äÓÎ-‚Ó: 2
  åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ
  äÓÎ-‚Ó: 1
  åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡
  (FX0214C384ZA)
  äÓÎ-‚Ó: 1
  é·‡ÏÎÂÌËÂ
  (YFC054C079YA)
  äÓÎ-‚Ó: 1
  ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
  (YEAJ02874)
  äÓÎ-‚Ó: 1
  îÛÚÎfl Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË
  (YFC054C061ZB)
  äÓÎ-‚Ó: 1
  èËϘ‡ÌËÂ:
  ¡ Ç Í‡‚˚˜Í‡ı ÔÓ‰ ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÏ
  Í‡Ê‰Ó„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ
  Û͇Á‡Ì ÌÓÏÂ ‰ÂÚ‡ÎË ‰Îfl
  ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë ÂÏÓÌÚ‡.
  ¡ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ Ë Ëı
  ÌÓÏÂ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ
  Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl
  ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.
  ¡ é·‡ÏÎÂÌËÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡
  ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ ̇ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.
  ¡èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
  êÛÒÒÍËÈ
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
  è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
  èË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚ
  Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
  ÇÓ‰ËÚÂθ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ‰ËÒÔÎÂÈ ËÎË
  ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚.
  èÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÓÚ‚ÎÂ͇ÂÚ ‚ÌËχÌËÂ
  ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÓÚ ‰ÓÓ„Ë, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ‰ÓÓÊÌÓÈ ‡‚‡ËË.
  èË ÔÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ
  ̇‰Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ χ¯ËÌÛ ‚ ·ÂÁÓÔ‡Ò-ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ Ë ‚Íβ˜ËÚ¸
  ÒÚÓflÌÓ˜Ì˚È ÚÓÏÓÁ.
  ëΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl.
  ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÚÓÍÂ
  ̇ÔflÊÂÌËÂÏ 12 V {B} Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡
  ·‡Ú‡ÂË Ò Ï‡ÒÒÓÈ. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ËÌÛ˛
  ·‡Ú‡ÂÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒËÒÚÂÏÛ Ì‡
  ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÚÓÍ ̇ÔflÊÂÌËÂÏ 24 V {B}.
  ᇢˢ‡Ú¸ ÏÂı‡ÌËÁÏ ÔË‚Ó‰‡ ‰ËÒ͇.
  çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚.
  çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú.
  çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸, ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸, ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸
  ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏË ÒË·ÏË. åÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇ Í˚¯ÍÂ
  ÔÌ‚ÏÓÔÓ‰Û¯ÍË ËÎË ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÂÂ
  Ò‡·‡Ú˚‚‡Ì˲, Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl.
  çÂθÁfl ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÒÚÓfl.
  äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÒÚÓfl (ÌÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl, ÌÂÚ Á‚Û͇), ÎË·Ó ÓÌ
  ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË (‚ ÌÂÏ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl
  ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚, ÓÌ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ÔÓ‰‡ÂÚÒfl
  ‰˚Ï ËÎË Á‡Ô‡ı), ̇‰Ó ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ Â„Ó Ë Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í
  ‰ËÎÂÛ.
  á‡ÏÂÌÛ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
  Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇ΠÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
  èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌË‚ Ô˘ËÌÛ,
  ‰‡˛Ú Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ËÌÊÂÌÂÛ ÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲
  Á‡ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÏ, ÌÓχÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó
  ‡ÔÔ‡‡Ú‡. èÓËÁ‚‰ÂÌË Á‡ÏÂÌ˚ ÌÂ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏÓÊÂÚ
  ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ‰˚χ, ÔÓʇÛ Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲
  ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
  èË ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Òӷβ‰‡Ú¸
  ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
  èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÓÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ
  ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó () ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.
  èÓÍ·‰Í‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê ·ÂÁ ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰‡
  ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó () ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
  ÍÓÓÚÍÓ Á‡Ï˚͇ÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Û‰‡
  ÚÓÍÓÏ Ë Ú‡‚Ï˚.
  Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇ ÒËÒÚÂχ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ
  ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰Îfl ÍÓÚÓÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÒÔˆˇθÌ˚È ÔÓfl‰ÓÍ
  ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·‡Ú‡ÂË.
  çÖëéÅãûÑÖçàÖ èéêüÑäÄ åéÜÖí èêàÇÖëíà ä
  çÖéÜàÑÄççéåì ëêÄÅÄíõÇÄçàû ëàëíÖåõ
  ùãÖäíêàóÖëäéâ ÅÖáéèÄëçéëíà, åéÉìôÖåì ÇõáÇÄíú
  èéÇêÖÜÑÖçàÖ ÄÇíéåéÅàãü, íêÄÇåõ àãà ÑÄÜÖ ÉàÅÖãú
  ãûÑÖâ.
  çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚,
  Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰Îfl ÏÓÌڇʇ,
  Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ËÎË ‰Û„Ëı ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ̇Á̇˜ÂÌËÈ.
  çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ Ò
  Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÚÓÔÎË‚Ì˚È ·‡Í, ÚÓÏÓÁ, ÔÓ‰‚ÂÒ͇,
  Û΂ӠÍÓÎÂÒÓ, Ô‰‡ÎË, ÔÌ‚ÏÓÔӉۯ͇ Ë ‰.), ‰Îfl ÔÓÍ·‰ÍË
  ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ËÎË ÔËÍÂÔÎÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË Â„Ó ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚.
  åÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇ Í˚¯Í ÔÌ‚ÏÓ‰Û¯ÍË ËÎË ‚ ÏÂÒÚÂ,
  „‰Â ÓÌ Ï¯‡ÂÚ Ò‡·‡Ú˚‚‡Ì˲ ÔÌ‚ÏÓ‰Û¯ÍË,
  Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl.
  èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÓ‚Âfl˛Ú ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰,
  ·ÂÌÁÓ·‡Í Ë ‰Û„Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ˚.
  èË Ó·‡·ÓÚÍ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ¯‡ÒÒË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‰Îfl ÔËÍÂÔÎÂÌËfl
  ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îfl ÌÂ„Ó Ì‡‰Ó Á‡‡ÌÂÂ
  ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, „‰Â ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÛ˜ÓÍ ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ·ÂÌÁÓ·‡Í Ë
  ˝ÎÂÍÚÓÔӂӉ͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl. ì·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,
  Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ÓÚ‚ÂÒÚËÂ Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.
  çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ Ó„‡Ì˘˂‡ÂÚ
  ÔÓÎÂ ÁÂÌËfl.
  çÂθÁfl ‡Á‚ÂÚ‚ÎflÚ¸ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl Ò̇·ÊÂÌËfl
  ‰Û„Ó„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔËÚ‡ÌËÂÏ.
  èÓÒΠÏÓÌڇʇ Ë ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÒΉÛÂÚ
  ÔÓ‚ÂflÚ¸ ÌÓχθÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‰Û„Ëı ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı
  ÛÒÚÓÈÒÚ‚.
  èÓ‰ÓÎÊÂÌË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÚËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏ
  ÒÓÒÚÓflÌËË ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÓʇ, Û‰‡ ÚÓÍÓÏ ËÎË
  ‰ÓÓÊÌÛ˛ ‡‚‡˲.
  Ç ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÌڇʇ ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ, Ò̇·ÊÂÌÌÓÏ
  ÔÌ‚ÏÓÔÓ‰Û¯ÍÓÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‡Ì ۷‰ËÚ¸Òfl ‚
  Òӷβ‰ÂÌËË Ô‰ÛÔ‰ËÚÂθÌ˚ı Û͇Á‡ÌËÈ
  ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÚÓËÚÂÎfl.
  ì·Âʉ‡˛ÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‚Ó‰˚ ̠ϯ‡˛Ú
  ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ËÎË ‚ıÓ‰Û/‚˚ıÓ‰Û ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë
  Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚.
  àÁÓÎËÛ˛Ú ‚Ò ÓÚÍ˚Ú˚ ÔÓ‚Ó‰˚ ‰Îfl
  Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚͇ÌËfl.
  чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl
  ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËı
  Û͇Á‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï ËÎË
  „Ë·ÂÎË.
  èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ‚ÒÂı ‰Û„Ëı
  ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ LJ¯ÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ÔÓÒËÏ ‚ÌËχÚÂθÌÓ
  ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. éÌË ÒÓ‰ÂʇÚ
  Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ.
  «Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚Â
  ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂÏ Û͇Á‡ÌËÈ, Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË.
  Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ˚ Ò ˆÂθ˛ Û͇Á‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ·
  ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ë Ô‰ÛÔ‰ËÚ¸ Ç‡Ò Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı
  ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflı, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ı ӯ˷͇ÏË ‚ ÒÓ‰ËÌÂÌËflı Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. çËÊÂ
  Ô˂‰ÂÌÓ ÔÓflÒÌÂÌËÂ Í ÔËÍÚÓ„‡ÏχÏ. ÑÎfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ
  ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ì‡‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ç˚
  ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÌËχÎË Á̇˜ÂÌËfl ˝ÚËı ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ.
  è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
  чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ
  ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËı Û͇Á‡ÌËÈ
  ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚Ï ËÎË Ï‡ÚÂˇθÌÓÏÛ
  ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲.
  ÇÌËχÌËÂ
  ÇÌËχÌËÂ
  èË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚ
  Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
  èÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÏ
  ÛÓ‚ÌÂ.
  ÇÓ ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
  ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì ÓÚ‚ÎÂ͇ڸÒfl ÓÚ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl.
  чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl
  ‡·ÓÚ˚ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ.
  çÂθÁfl ‰‡‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl
  ÔË ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ.
  ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔË
  ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂΠ‡ÁflʇÂÚ ·‡Ú‡².
  çÂθÁfl ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ÔflÏ˚ı
  ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÚÂÔ·.
  ÇÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÌÛÚË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl,
  ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË ‰˚χ, ÔÓʇ ËÎË
  ‰Û„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
  çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ
  ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ‚·„Ë ËÎË Ô˚ÎË.
  èÓ‰‚Â„‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Úa ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ‚·„Ë ËÎË Ô˚ÎË ÏÓÊÂÚ
  ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ‰˚χ, ÔÓʇÛ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲
  ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ëΉÛÂÚ Ò·Â„‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
  ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÓÈÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ‚ ‰ÓʉÎË‚˚ ‰ÌË.
  èË ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Òӷβ‰‡Ú¸
  ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
  èÓÍ·‰ÍÛ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡
  ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇ΠÔÓ
  ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
  ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÚÂ·Û˛ÚÒfl ÒÔˆˇθÌ˚ ̇‚˚ÍË Ë
  ÓÔ˚Ú. ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ
  ÔÓÛ˜ËÚ¸ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ‡·ÓÚ˚ LJ¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ. «Panasonic» ÌÂ
  Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚ ‚ÓÁÌË͇˛Ú ‚ ÂÁÛθڇÚ ÏÓÌڇʇ
  ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.
  ëӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔË ÏÓÌÚ‡ÊÂ Ë ÔÓÍ·‰ÍË
  ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
  çÂÒӷβ‰ÂÌË Û͇Á‡ÌËÈ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë ÔÓÍ·‰Í ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË
  ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛ ËÎË ÔÓʇÛ.
  èÓfl‚ÎflÚ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸
  ÔÓ‚Ó‰˚.
  èË ÔÓÍ·‰Í ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÒΉÛÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸,
  ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰˚. ç‡‰Ó ËÁ·Âʇڸ Ëı Á‡ˆÂÔÎÂÌËfl Á‡
  ¯‡ÒÒË, ‚ËÌÚ˚ Ë ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒfl ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, Ú‡ÍËÂ, Í‡Í Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÂ
  ÒˉÂ̸fl. çÂθÁfl ˆ‡‡Ô‡Ú¸, ÒËθÌÓ ÚflÌÛÚ¸, „ÌÛÚ¸ ËÎË ÒÍۘ˂‡Ú¸
  ÔÓ‚Ó‰˚. çÂθÁfl ÔÓÍ·‰˚‚‡Ú¸ Ëı fl‰ÓÏ Ò ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÚÂÔ· ËÎË
  ÔÓ‰ ÚflÊÂÎ˚Ï Ô‰ÏÂÚÓÏ. èË ÔÓÍ·‰Í ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ̇ ÓÒÚ˚ı
  ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ÍÓÏ͇ı ÒΉÛÂÚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ëı ÔÛÚÂÏ Ì‡ÏÓÚÍË Ì‡
  ÌËı ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ ÎÂÌÚÓÈ ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ.
  ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó
  ‰ÂÚ‡ÎË Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚.
  ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÓÒÓ·Ó
  ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ËÎË Ì‡Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÚ‡ÎË Ë ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ
  ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚
  ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
  çÂ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÌÚ‡Ê ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È
  ÒÎÛ˜‡È, ÓÚ͇Á ËÎË ÔÓʇ.
  çÂθÁfl Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ËÎË
  Óı·ʉ‡˛˘Û˛ ÔÎËÚÛ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
  á‡Í˚‚‡ÌË ˝ÚËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‚ΘÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÂ„‚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡,
  ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓʇ ËÎË ‰Û„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂ.
  çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ ÏÓÊÂÚ
  ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËθÌ˚ı ‚Ë·‡ˆËÈ ËÎË ‚
  ÌÂÒÚ‡·ËθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.
  çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ̇ ̇ÍÎÓÌÌÛ˛ ËÎË ÒËθÌÓ
  ËÒÍË‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. èË ÌÂÛÒÚÓȘ˂ÓÏ ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú
  ÏÓÊÂÚ ÓÚÔ‡ÒÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸
  ‡‚‡˲ ËÎË Ú‡‚Ï˚.
  ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ
  чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì „ÓËÁÓÌڇθÌÓ
  ÔÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı ÔÓ‰ Û‰Ó·Ì˚Ï Û„ÎÓÏ, ÌÓ Ì ·ÓΠ30
  „‡‰ÛÒÓ‚.
  èÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı „ËÓ̇ı
  ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ̇ ÒÔÓÒÓ· Ë ÏÂÒÚÓ ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
  ëΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚflÏË.
  ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ëΉÛÂÚ
  ۷‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó
  ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
  ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì ÒΉÛÂÚ
  ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl
  ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.
  çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚Ó-ËÚÂÎfl Í
  Ó‰ÌÓÏÛ Ì‡·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl.
  (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í Ú‚ËÚÂÛ)
  èË ÔËÏÂÌÂÌËË AUX ̇ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒΉÛÂÚ
  Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
  ëÌËʇ˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ ‰Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ‰Ó
  Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl AUX.
  çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
  ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ÒËθÌÓ„Ó ¯Ûχ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸
  „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ë ÒÎÛı.
  çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ Îˈ‚ÓÈ AUX ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Í
  ‚˚ıÓ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl/̇ۯÌË͇. çÂÒӷβ‰ÂÌËÂ
  ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ ËÒ͇ʇڸ Á‚Û˜‡ÌËÂ Ë ÔÓ‚‰ËÚ¸
  ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÛÒËÎËÚÂθ.
  CQ-C1303NECQ-C1313NECQ-C1323NE
  “ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ ÔÓfl‰Í Ô.2 ÒÚ.5 î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó á‡ÍÓ̇ êî “é Á‡˘ËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ”
  ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚ÂÌ 7 „Ó‰‡Ï Ò ‰‡Ú˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎË ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚
  ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÔËÏÂÌËÏ˚ÏË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË Òڇ̉‡Ú‡ÏË.”
  èÂ‰ ˜ÚÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË
  «Panasonic» ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ç‡Ò Á‡ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË ‚Ó ‚Ò ·ÓΠ‡ÒÚÛ˘Û˛ «ÒÂϸ˛» ‚·‰ÂθˆÂ‚  ÔÓ‰Û͈ËË.
  å˚ ÒÚ‡‡ÂÏÒfl ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı
  ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë ÒÓ·‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÌË͇ÏË, „Ó‰fl˘ËÏËÒfl ÂÔÛÚ‡ˆËÂÈ, Á‡‚Ó‚‡ÌÌÓÈ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ·Î‡„Ó‰‡fl Ëı ‡·ÓÚ‡Ï. å˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ
  ‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ç‡Ï Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl, Ë ‡Á ۷‰˂¯ËÒ¸ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â, ˆÂÌÌÓÒÚË Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ Ï˚ ÔÓÎÓÊËÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û
  ‡ÔÔ‡‡Ú‡, Ç˚ ·Û‰ÂÚ „Ó‰ËÚ¸Òfl ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÏ ‚ «ÒÂϸ» ‚·‰ÂθˆÂ‚ ÔÓ‰Û͈ËË Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË.
  ê‡ÁÌˈ˚ ÏÂÊ‰Û 6 ÏÓ‰ÂÎflÏË
  ã‡ÁÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ
  퇷΢ÍË Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ Ë Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
  ÇçàåÄçàÖ:
  ãÄáÖêçéÖ àáãìóÖçàÖ èêà éíäêõíàà.
  çÖ ëåéíêÖíú èêüåé çÄ ãìó.
  ÇÌËχÌËÂ
  Ç ‰‡ÌÌÓÏ ËÁ‰ÂÎËË ÔËÏÂÌfl˛Ú ·ÁÂ.
  ê„ÛÎËӂ͇, ̇ÒÚÓÈ͇ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
  ÓÔÂ‡ˆËÈ ËÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ˜ÂÏ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ
  ËÌÒÚÛ͈ËË, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÔ‡ÒÌÓÏÛ
  ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ Ó·ÎÛ˜ÂÌ˲.
  çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl
  ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏË ÒË·ÏË.
  чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ,
  Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ÂÈ Ò˜ËÚ˚‚‡ÌË ËÌÙÓχˆËË Ò
  ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÁÂÌÓ„Ó ÎÛ˜‡.
  ã‡ÁÂÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÒÍ˚Ú Ì‡‰ÂÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜Ë ÌÂ
  ‚˚ıÓ‰ËÎË Á‡ Ô‰ÂÎ˚ ÍÓÔÛÒ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÌÂθÁfl
  ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ‡ÁÓ·‡Ú¸ ÔÎÂÂ ËÎË ÔÂ‰Â·ڸ β·Û˛ „Ó
  ˜‡ÒÚ¸. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‚Â-„‡Ú¸Òfl
  ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ·ÁÂÌ˚ı ÎÛ˜ÂÈ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl.
  è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl Ú‡·Î˘͇:
  ÑËÒÍÓ‚Ó‰ ‚ Ò·ÓÂ
  (‚ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, ‚ÂıÌflfl ÒÚÓÓ̇)
  èÓ‰„ÓÚӂ͇
  1
  ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl
  LJ¯Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Äëë ËÎË ON.
  2
  ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] (PWR: ÔËÚ‡ÌËÂ).
  ÇÍβ˜ÂÌËÂ
  ÔÂ‚˚È ‡Á
  ó‡Ò˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÓ ÔË̈ËÔÛ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
  èËϘ‡ÌËfl:
  ¡ ç‡ÒÚÓÈÍÛ ˜‡ÒÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ, ÍÓ„‰‡ Ë̉Ë͇ˆËfl “NO
  CT” ÔÓ͇Á‡Ì‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
  ¡ èË ÔËÂÏ ÔÂ‰‡˜Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË ÔÓ
  óå ˜‡Ò˚ ̇ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
  ÙÛÌ͈ËË Ì‡ÒÚÓÈÍË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË.
  ¡ ÑÎfl ·˚ÒÚÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ˆËÙ Û‰ÂÊË‚‡˛Ú []] ËÎË
  [[] ̇ʇÚÓÈ.
  1
  Ç˚·Ë‡˛Ú ÂÊËÏ Äå-‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇.(a
  “ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ (AM [LW/MW]/óM )”)
  2
  ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].
  (Ë̉Ë͇ˆËfl ˜‡ÒÓ‚)
  3
  ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ
  ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
  4
  ê„ÛÎËÛ˛Ú ˜‡Ò.
  ó‡Ò ‚‚‰ÂÌ
  [[]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ˜‡Ò‡ ‚ÔÂ‰
  []]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ˜‡Ò‡ ̇Á‡‰
  5
  ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].
  6
  ê„ÛÎËÛ˛Ú ÏËÌÛÚÛ.
  åËÌÛÚ‡ ‚‚‰Â̇
  [[]:‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ ‚ÔÂ‰
  []]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ ̇Á‡‰
  7
  ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].
  äÓ̈ „ÛÎËÓ‚ÍË
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ˜‡ÒÓ‚
  ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1
  åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡,
  ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ˜‡Ò
  åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡,
  ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ÏËÌÛÚÛ
  ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË
  ä‡Í ‰Âʇڸ ÛÍÓÈ ‰ËÒÍ
  ¡ çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ‡·Ó˜Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ËÒ͇.
  ¡ çÂθÁfl ˆ‡‡Ô‡Ú¸ ‰ËÒÍ.
  ¡ çÂθÁfl Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡„Ë·‡Ú¸ ‰ËÒÍ.
  ¡ çÂËÒÔÓθÁÛÂÏ˚È ‰ËÒÍ ÒΉÛÂÚ ı‡ÌËÚ¸ ‚ ÙÛÚÎflÂ.
  çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈ ÙÓÏ˚.
  çÂθÁfl ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰ËÒÍË ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÏÂÒÚ‡ı:
  ¡ èÓ‰ ÔflÏ˚ÏË ÒÓÎ̘Ì˚ÏË ÎÛ˜‡ÏË
  ¡ ÅÎËÁÍÓ Í Ó·Ó„‚‡ÚÂβ Ò‡ÎÓ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
  ¡ ÉflÁÌÓÂ, Ô˚θÌÓÂ Ë ‚·ÊÌÓ ÏÂÒÚÓ
  ¡ ç‡ ÒˉÂÌ¸Â Ë ÔË·ÓÌÓÏ ˘ËÚÍÂ
  é˜ËÒÚ͇ ‰ËÒ͇
  Ç˚ÚË‡˛Ú ÒÛıÓÈ Ë Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡˛.
  çÂθÁfl ̇ÍÎÂË‚‡Ú¸ ̇ ‰ËÒÍË Ì‡ÍÎÂÈÍË ËÎË ˝ÚËÍÂÚÍË.
  çÂθÁfl ÔËÒ‡Ú¸ ̇ ÒÚÓÓÌÂ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË ¯‡ËÍÓ‚ÓÈ
  ‡‚ÚÓÛ˜ÍÓÈ ËÎË ‰Û„ËÏ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ Ò
  Ú‚Â‰˚Ï ÔÂÓÏ
  äÓÏÏÂ˜ÂÒÍË CD ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ β·Û˛ ËÁ ‰‚Ûı ̇‰ÔËÒÂÈ, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ı ÒÔ‡‚‡.
  çÂÍÓÚÓ˚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ CD Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ ÌÂ
  ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ̇ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.
  ¡ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‰ËÒÍË CD-R/RW, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚
  ‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡ı ÚËÔ‡ CD-R/RW ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌË͇ڸ ÔÓ·ÎÂχ ‚
  Ò‚flÁË Ò Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Á‡ÔËÒË, ̇΢ËÂÏ „flÁË,
  ÔflÚ̇ÏË ÓÚ Ô‡Î¸ˆ‡, ˆ‡‡ÔË̇ÏË Ë ‰. ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
  ¡ ÑËÒÍË CD-R/RW ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÛÁ˚͇θÌ˚Ï CD
  ÔÓ ÒÚÓÈÍÓÒÚË Í ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ËÎË ‚·ÊÌÓÒÚË.
  éÒÚ‡‚ÎÂÌË Ëı ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó
  ‚ÂÏÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ëı ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲, ˜ÚÓ Ò‰Â·ÂÚ
  ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.
  ¡ çÂÍÓÚÓ˚ CD-R/RW ÏÓ„ÛÚ Ì ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÌÓχθÌÓ
  ËÁ-Á‡ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ‰Îfl Á‡ÔËÒË, CD-
  ÂÍÓ‰ÂÓÏ (‰ËÒÍÓ‚Ó‰ÓÏ CD-R/RW) Ë ‰ËÒ͇ÏË.
  ¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË CD-R/RW
  ÒÌÂÁ‡Í˚ÚÓÈ ÒÂÒÒËÂÈ.
  ¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË CD-R/RW,
  ÒÓ‰Âʇ˘Ë ‰‡ÌÌ˚ ËÌÓ„Ó ÙÓχڇ, ˜ÂÏ CD-DA ËÎË MP3.
  ¡ ëΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË CD-
  R/RW.
  á‡ÔËÒ¸ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ̇ CD
  ¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ·Âʇڸ Á‡ÔËÒË
  Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë MP3 ̇ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍÂ.
  ¡ èË Ì‡Î˘ËË Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ̇ Ó‰ÌÓÏ
  ‰ËÒÍ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÂÌ ËÎË
  ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇Û¯Â̇,
  ÎË·Ó ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı ÏÓ„ÛÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ
  ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl.
  ¡ çÂθÁfl Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎ˚, ËÌ˚ ˜ÂÏ MP3, Ë ÌÂÌÛÊÌ˚È
  ÙÓΉÂ ̇ ‰ËÒÍÂ.
  ¡ ç‡Á‚‡ÌË هÈ· MP3 ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇ÔËÒ‡ÌÓ ‚
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‚Ë·ÏË Ë Ô‡‚Ë·ÏË,
  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ‰Îfl ͇ʉÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
  ¡ î‡ÈÎ˚ MP3 , Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı
  ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ËÎË CD-ÂÍÓ‰ÂÓ‚, ÏÓ„ÛÚ
  Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ËÎË
  Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ËÌÙÓχˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.
  ¡ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÙÓχڇ هȷ ‡Ò¯ËÂÌË “.mp3”
  ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÒ‚ÓÂÌÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ Ù‡ÈÎÛ.
  ¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÓÒ̇˘ÂÌ ÙÛÌ͈ËÂÈ ÒÔËÒ͇ Ù‡ÈÎÓ‚ ‰Îfl
  ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl.
  ¡ ïÓÚfl ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÏÌÓ„ÓÒ‡ÌÒÓ‚Û˛ (Multi-session)
  Á‡ÔËÒ¸, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌflÚ¸ ÂÊËÏ Disc-at-once (‰ËÒÍ
  Á‡ Ó‰ËÌ ‡Á) ÔË Á‡ÔËÒË.
  èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ هÈÎÓ‚˚ ÒËÒÚÂÏ˚
  ISO 9660 ìÓ‚Â̸ 1/ìÓ‚Â̸ 2, ê‡Ò¯ËÂÌË Apple ÔÓ ISO 9660,
  Joliet, Romeo
  èËϘ‡ÌËÂ: Apple HFS, UDF 1,50, MIX mode CD Ë CD Extra ÌÂ
  ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl.
  îÓχÚ˚ ÒʇÚËfl
  (êÂÍÓÏẨ‡ˆËfl: äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚
  MP3” ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ)
  ¡ MPEG 1 audio layer 3
  ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚: 32 Í -320 kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ}
  VBR: ч
  ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl:
  32, 44,1, 48 kHz {ÍɈ}
  ¡ MPEG 2 audio layer 3
  ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚:8Í-160kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ}
  VBR: ч
  ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl:
  16, 22,05, 24 kHz {ÍɈ}
  èËϘ‡ÌËfl Í CD/CD-ÌÓÒËÚÂÎflÏ
  (CD-R, CD-RW, CD-ROM)
  èËϘ‡ÌËfl Í CD-R/RW
  èËϘ‡ÌËfl Í MP3
  èËϘ‡ÌËÂ: Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ
  Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ‰Îfl ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl MP3 Ë Á‡ÔËÒË ‚ CD.
  äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ MP3
  MP3
  ¡ ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl
  ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‚˚ÒÓ͇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡
  ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl.
  ¡ Ç˚·Ó VBR (ÔÂÂÏÂÌ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚) ÌÂ
  ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ·Û‰ÂÚ
  ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ Ë Á‚ÛÍ ÏÓÊÂÚ
  ÔÓÔÛÒ͇ڸÒfl.
  ¡ 䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ÍÓηÎÂÚÒfl ‚
  Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl. èÓ‰Ó·Ì ӷ ˝ÚÓÏ
  ÒÏ. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl
  ‰Îfl ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl Ë Á‡ÔËÒË.
  ¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇ÒÚÓËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ ̇ “128
  kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ} ËÎË ·ÓΔ Ë “ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛”.
  àÌÙÓχˆËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
  à̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
  é„‡Ì˘ÂÌË ̇ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ˉ Á̇ÍÓ‚
  ¡ ç‡Á‚‡ÌË هÈ· Ë ÙÓΉÂ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇ÔËÒ‡ÌÓ ‚
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓÏ Í‡Ê‰ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
  èÓ‰Ó·Ì ӷ ˝ÚÓÏ ÒÏ. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
  ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‰Îfl Á‡ÔËÒË.
  ¡ ç‡ ‰ËÒÔΠÏÓÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Á̇ÍË ASCII Ë
  ÒÔˆˇθÌ˚ ·ÛÍ‚˚ Í‡Ê‰Ó„Ó flÁ˚͇.
  ¡ Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú ÌÂÍÓÚÓ˚ ÛÒÒÍË ·ÛÍ‚˚ ‚ Unicode
  ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ͇Á‡Ì˚.
  èËϘ‡ÌËÂ:
  ¡ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ÔËÏÂÌÂÌÌ˚ı
  ÔË ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ ÙÓχÚÓ‚ MP3, ̇ ‰ËÒÔΠÏÓÊÂÚ
  ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ÌÂÔ‡‚Ëθ̇fl Ë̉Ë͇ˆËfl.
  ¡ ÇÏÂÒÚÓ ÌÂ‡Á¯ÂÌÌÓ„Ó Á͇̇ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Á‚ÂÁ‰˜Í‡ ( ).
  èÓfl‰ÓÍ ‚˚·Ó‡ ÙÓΉÂÓ‚/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚
  å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚/ÙÓΉÂÓ‚
  ¡ å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚: 999
  ¡ å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÙÓΉÂÂ: 255
  ¡ å‡ÍÒ. „ÎÛ·ËÌ˚ ‰‚ӂˉÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚: 8
  ¡ å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ ÙÓΉÂÓ‚: 255 (‚Íβ˜‡fl ÍÓÌ‚ÓÈ ÙÓΉÂ)
  èËϘ‡ÌËfl:
  ¡ ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˜ËÒÎÓ ÙÓΉÂÓ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
  ÚÓ„Ó, ËÏÂÂÚÒfl ÎË Ù‡ÈÎ MP3.
  ¡ ÖÒÎË ‚˚·‡ÌÌ˚È ÙÓΉÂ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ Ù‡È· MP3, ÚÓ
  ·ÎËʇȯË ÔÓ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
  Ù‡ÈÎ˚ MP3 ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl.
  ¡ èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ
  ‰ËÒ͇ ÏÓÊÂÚ ÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ÔÎÂÂ‡ MP3.
  ¡ à̉Ë͇ˆËfl “ROOT” ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‚‡ÌËfl
  ÍÓÌÂ‚Ó„Ó Ù‡È·.
  Ä‚ÚÓÒÍÓ Ô‡‚Ó
  á‡ÍÓ̇ÏË Ó· ‡‚ÚÓÒÍÓÏ Ô‡‚ ‚ÓÒÔ¢ÂÌ˚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂ,
  ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÔÓÒÚ‡‚͇ χÚÂˇÎÓ‚, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı
  ‡‚ÚÓÒÍËÏ Ô‡‚ÓÏ, Ú‡ÍËı, Í‡Í ÏÛÁ˚͇θÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ, ·ÂÁ
  ‡Á¯ÂÌËfl ‚·‰Âθˆ‡ ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
  ÒÎÛ˜‡fl Ë̉˂ˉۇθÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
  çÂÚ „‡‡ÌÚËË
  Ç˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Ì‡¯Ëı
  ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌ˲ ̇ ëÂÌÚfl·¸ 2005 „. éÌÓ Ì ‰‡ÂÚ
  „‡‡ÌÚ˲ ̇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 Ë
  Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ̇ ‰ËÒÔΠÒÓ‰ÂÊËÏÓÈ ‚ ÌËı ËÌÙÓχˆËË.
  Root Folder
  (Root Directory)
  Folder Selection
  File Selection
  Tree 1 Tree 2 Tree 3 Tree 4 Tree 8
  (Max.)
  2
  1
  3
  4
  5
  6
  8
  18
  7
  In the order
  In the order
  ÇÌËχÌËÂ
  ¡ çÂθÁfl ÔËÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎÛ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÛ˛ ·ÂÁ
  ÙÓχڇ MP3, ‡Ò¯ËÂÌË “.mp3”. çÂÒӷβ‰ÂÌËÂ
  ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Ì ÚÓθÍÓ Í
  Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓÏÂı ËÁ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ, ÌÓ Ë
  Í ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ LJ¯Â„Ó ÒÎÛı‡.
  ¡ CD-TEXT
  ç‡Á‚‡ÌË ‰ËÒ͇
  ç‡Á‚‡ÌË ÚÂ͇
  ¡ MP3
  ç‡Á‚‡ÌË ÙÓΉÂ‡
  ç‡Á‚‡ÌË هÈ·
  ¡ MP3 (ID3 Ú„)
  ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ
  ç‡Á‚‡ÌË ÔÂÒÌË (ÏÛÁ.
  ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl) /ËÏfl
  ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl
  èËϘ‡ÌËfl Í MP3
  äÓÌ‚ÓÈ ÙÓΉÂ
  (äÓÌ‚ÓÈ Í‡Ú‡ÎÓ„)
  Ç˚·Ó ÙÓΉÂ‡
  ÑÂÂ‚Ó 8
  (χÍÒ.)
  ÑÂÂ‚Ó 1 ÑÂÂ‚Ó 2 ÑÂÂ‚Ó 3 ÑÂÂ‚Ó 4
  Ç ÔÓfl‰ÍÂ
  Ç ÔÓfl‰ÍÂ
  Ç˚·Ó هȷ
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
  èËϘ‡ÌËfl:
  ¡ íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.
  ¡ çÂÍÓÚÓ˚ ËÒÛÌÍË Ë ËÎβÒÚ‡ˆËË ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ ‡θÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
  íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
  чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÂÒÚË Ó·˙ÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Í
  ÏËÌËÏÛÏÛ. ÑÎfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ó˜ËÒÚÍË ‚̯ÌÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔËÏÂÌfl˛Ú Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ÔËÏÂÌflÚ¸
  ·ÂÌÁËÌ, ‡Á·‡‚ËÚÂθ ËÎË ‰Û„Ë ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË.
  é˜ËÒÚ͇
  ‡ÔÔ‡‡Ú‡
  è·‚ÍËÂ
  Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË
  ëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË
  чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂθ˛. èË ÒÌflÚËË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ.
  ëÌflÚËÂ
  1
  éÚÍβ˜‡˛Ú ÔËÚ‡ÌËÂ.
  2
  ç‡ÊËχ˛Ú []. ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl.
  3
  èÂÂÏ¢‡˛Ú  ̇ Ò·fl.
  4
  èÓÏ¢‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‚ ÙÛÚÎfl.
  åÓÌÚ‡Ê
  1
  îËÍÒËÛ˛Ú Î‚˚È ÍÓ̈ Ô‡ÌÂÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ.
  2
  èËÊËχ˛Ú Ô‡‚˚È ÍÓ̈ Ô‡ÌÂÎË Í ÍÓÔÛÒÛ
  ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰Ó ˘ÂΘ͇.
  ÇÌËχÌËÂ
  ¡ чÌ̇fl Îˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ Ì ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ ‚
  ‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌˈ‡ÂÏÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË. çÂθÁfl ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ ÂÂ
  ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚ ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓÈ ‚·„Ë.
  ¡ ëÌflÚË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÌÂθÁfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl
  ‚ÓʉÂÌËfl.
  ¡ çÂθÁfl ÔÓÏ¢‡Ú¸ ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ̇ ÔË·ÓÌ˚È ˘ËÚÓÍ
  ËÎË ÏÂÒÚÓ ÓÍÓÎÓ Ì„Ó, „‰Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ‰ÌËχÂÚÒfl ‰Ó
  ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl.
  ¡ çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ̇ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ËÎË
  ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
  ÛıÛ‰¯ÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
  ¡ é˜Ë˘‡˛Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ˜ËÒÚÓÈ Ë ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ „flÁË ËÎË
  ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ‚¢ÂÒÚ‚, ÔÓÔ‡‚¯Ë ̇ ÌËı.
  ëÌflÚËÂ/ÏÓÌÚ‡Ê Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË
  (ëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË)
  èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È
  ˆÂÌÚ «Panasonic».
  è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
  ¡ ç‡‰Ó ÔËÏÂÌflÚ¸ Ô·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÌÓÏË̇· (15 Ä). èËÏÂÌÂÌË Á‡ÏÂÌËÚÂÎÂÈ ËÎË
  Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ·Óθ¯Â„Ó ÌÓÏË̇·, ÎË·Ó ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓ‰ËÌÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ·ÂÁ Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË
  Í ÔÓʇÛ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ÖÒÎË ÌÓ‚˚È Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ Ò‡ÁÛ ÔÂ„ÓËÚ, ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚
  ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic».
  MP3 CD – ÔÎeep / pecË‚Âp
  åÓ‰Âθ: CQ-C1323NE/C1313NE/C1303NE
  CD – ÔÎeep / pecË‚Âp
  åÓ‰Âθ: CQ-C1123NE/C1113NE/C1103NE
  àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
  (CQ-C1323NE)
  TEXT
  (íÓθÍÓ ‰Îfl
  CQ-C1323NE/
  C1313NE/
  C1303NE)
  (íÓθÍÓ ‰Îfl
  CQ-C1323NE/
  C1313NE/
  C1303NE)
  àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ÓÚıÓ‰‡ÏË ‰Îfl ÒÚ‡Ì, Ì ‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á
  ÑÂÈÒÚ‚Ë ˝ÚÓ„Ó ÒËÏ‚Ó· ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ Ì‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á.
  ÖÒÎË Ç˚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ‚˚·ÓÒËÚ¸ ‰‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ÛÁ̇ÈÚ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı ‚·ÒÚË ËÎË Û ‰ËÎÂ‡, Í‡Í ÒΉÛÂÚ
  ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ Ò ÓÚıÓ‰‡ÏË Ú‡ÍÓ„Ó ÚËÔ‡.
  чÌ̇fl ËÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ó·˘‡fl ‰Îfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı 6 ÏÓ‰ÂÎÂÈ CQ-C1323NE/C1313NE/C1303NE Ë CQ-C1123NE/C1113NE/
  C1103NE. ç‡ ‚ÒÂı ËÎβÒÚ‡ˆËflı ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁÓ·‡ÊÂ̇ ÏÓ‰Âθ CQ-C1323NE, ÂÒÎË ËÌÓ ÓÒÓ·Ó Ì ӄӂÓÂÌÓ. çËÊ ‚ Ú‡·ÎˈÂ
  Ô˂‰ÂÌ˚ ‡ÁÌˈ˚ ÏÂÊ‰Û 6 ÏÓ‰ÂÎflÏË.
  éÚ΢ËÚÂθÌ˚ ˜ÂÚ˚
  åÓ‰ÂÎË
  CQ-C1323NE CQ-C1313NE CQ-C1303NE
  ê‡Á˙ÂÏ Ô‰‚˚ıÓ‰‡ 1 (ᇉÌ.) 1 (ᇉÌ.) 1 (ᇉÌ.)
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
  è
  Ó ÓÔˆËË
  è
  Ó ÓÔˆËË
  è
  Ó ÓÔˆËË
  AUX-‚ıÓ‰ ч ч ч
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË MP3 ч ч ч
  ñ‚ÂÚ Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
  ëËÌËÈ óÂÌ˚È óÂÌ˚È
  ñ‚ÂÚ ÔÓ‰Ò‚ÂÚ‡ ÍÌÓÔÓÍ ä‡ÒÌ˚È ä‡ÒÌ˚È áÂÎÂÌ˚È
  éÚ΢ËÚÂθÌ˚ ˜ÂÚ˚
  åÓ‰ÂÎË
  CQ-C1123NE CQ-C1113NE CQ-C1103NE
  ê‡Á˙ÂÏ Ô‰‚˚ıÓ‰‡ çÂÚ çÂÚ çÂÚ
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
  ç ËÏÂÂÚÒfl ç ËÏÂÂÚÒfl ç ËÏÂÂÚÒfl
  AUX-‚ıÓ‰ çÂÚ çÂÚ çÂÚ
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË MP3 çÂÚ çÂÚ çÂÚ
  ñ‚ÂÚ Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
  ëËÌËÈ óÂÌ˚È óÂÌ˚È
  ñ‚ÂÚ ÔÓ‰Ò‚ÂÚ‡ ÍÌÓÔÓÍ ä‡ÒÌ˚È ä‡ÒÌ˚È áÂÎÂÌ˚È
  ACC
  ON
  CQ-C1323NE CQ-C1313NE CQ-C1303NE
  èÛθÚ
  ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
  ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
  (ÔÓ ÓÔˆËË)
  ¡Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÔËÒ‡Ì ÔÓfl‰ÓÍ
  ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
  ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.
  (çÂÍÓÚÓ˚ ÓÔÂ‡ˆËË ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚
  Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
  ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.)
  èËϘ‡ÌËÂ: Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔËÓ·ÂÒÚË
  ÓÔˆËÓÌÌ˚È ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
  ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Û Ç‡¯Â„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÎÂ‡.
  (CA-RC80N)
  (CA-RC80N)
  MUTEMUTE
  PWRPWR
  MODEMODE
  VOLVOL
  CAR AUDIO
  MUTE
  PWR
  MODE
  BAND
  BANDBAND
  VOL
  TUNE
  TRACK
  POWER
  [PWR] (ÔËÚ‡ÌËÂ)
  ‰Îfl ‚ÍÎ./ÓÚÍÎ. ÔËÚ‡ÌËfl.
  [MODE]
  ‚˚·Ë‡ÂÚ ÂÊËÏ (àÒÚÓ˜ÌËÍ).
  [BAND]
  ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÎÓÒ ÔË
  ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‡‰ËÓ, ‰Îfl
  Ô‡ÛÁ˚/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ ÂÊËÏÂ
  ÔÎÂÂ‡”, ‰Îfl ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Äêå
  ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‡‰ËÓ.
  (ì‰ÂÊË‚‡˛Ú  ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.)
  [MUTE]
  ‰Îfl ‚ÍÎ./ÓÚÍÎ.
  [VOL}] [VOL{]
  ‰Îfl „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË.
  [TUNE ]] [TUNE []
  Û‚Â΢ÂÌËÂ/ÛÏÂ̸¯ÂÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚
  (‰Îfl ÔÓËÒÍÓ‚ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË
  Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2
  ÒÂÍÛ̉ Ë ÓÚÔÛÒ͇˛Ú.)
  [TRACK s] [TRACK d]
  ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í
  Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ/ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÚÂÍÛ
  ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‰ËÒ͇.
  ÑÎfl ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË
  ‚ÔÂ‰/̇Á‡‰ Û‰ÂÊË‚‡˛Ú Ëı
  ̇ʇÚÓÈ.
  ëÚÓÓ̇ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË
  çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
  ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈ
  ÙÓÏ˚.
  çÂθÁfl ̇ÍÎÂË‚‡Ú¸ ̇
  ‰ËÒÍË Ì‡ÍÎÂÈÍË ËÎË
  ˝ÚËÍÂÚÍË.
  <ïÓÓ¯Ó> <èÎÓıÓ>
  TEXT
  (íÓθÍÓ ‰Îfl
  CQ-C1323NE/
  C1313NE/
  C1303NE)
  CQ-C1323NE CQ-C1313NE CQ-C1303NE
  []
  鷢ˠ҂‰ÂÌËfl
  ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl 8-Í‡Ú̇fl
  ñÄè 1 DAC ÒËÒÚÂχ
  íËÔ Á‚ÛÍÓÒÌËχÚÂÎfl Astigma 3-Îۘ‚ÓÈ
  àÒÚÓ˜ÌËÍ ËÁÎÛ˜ÂÌËfl ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚È Î‡ÁÂ
  ÑÎË̇ ‚ÓÎÌ 790 nm {ÌÏ}
  ó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ 20 Hz {Ɉ} 20 kHz {ÍɈ} (±1 dB {‰Å})
  éÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 96 dB {‰Å}
  鷢 ÌÂÎËÌÂÈÌÓ ËÒ͇ÊÂÌË 0,01%(1kHz {ÍɈ})
  äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ‰ÂÚÓ̇ˆËË ÌËÊ Ô‰Â· ËÁÏÂÌÂÌËfl
  ê‡ÁÌÓÒ Í‡Î‡ÌÓ‚ 75 dB {‰Å}
  óM
  ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ 87,5 MHz {MɈ} – 108 MHz {MɈ}
  ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ 6 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 30 dB {‰Å})
  èÂÂıÓ‰ÌÓ Á‡ÚÛı‡ÌË ÏÂÊ‰Û ÒÚÂÂÓ͇̇·ÏË
  35 dB {‰Å} (ÔË1kHz {ÍɈ})
  AM (MW)
  ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ 531 kHz {ÍɈ} – 1 602 kHz {ÍɈ}
  ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ 28 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 20 dB {‰Å})
  AM (LW)
  ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ 153 kHz {ÍɈ} – 279 kHz {ÍɈ}
  ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ 32 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 20 dB {‰Å})
  èÎÂÂ
  èËÚ‡ÌË 12 V {B} (11 V {B} –16V{B}) ÔÓÒÚ. Ú., ËÒÔ˚Ú‡ÚÂθÌÓ ̇ÔflÊÂÌË 14,4 V {B}, Ò
  Á‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚Ï ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï ÔÓβÒÓÏ
  èÓÚ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ Ì ·ÓΠ2,2 Ä (‚ ÂÊËÏ CD, Ò 4 „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË 0,5 W {ÇÚ})
  ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÓ̇ çËÊ.˜‡ÒÚÓÚ˚: ±12 dB {‰Å} ÔË 100 Hz {Ɉ}, ‚Âı. ˜‡ÒÚÓÚ˚: ±12 dB {‰Å} ÔË 10 kHz {ÍɈ}
  ê‡ÁÏÂ˚ (¯Ë. ı ‚˚Ò. ı „Î.)
  178x50x155 („Î.) mm {ÏÏ}
  å‡ÒÒ‡ 1,3 kg {Í„}
  å‡ÍÒËχθ̇fl ‚˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
  50 W {ÇÚ} ı 4 (ÔË 1 kHz {ÍɈ}) ÔË Ï‡ÍÒ. ÛÓ‚Ì „ÓÏÍÓÒÚË
  22 W {ÇÚ} ı 4 (DIN 45 324, ÔË 4 {éÏ})
  45 W {ÇÚ} ı 4 (ÔË 1 kHz {ÍɈ}) ÔË Ï‡ÍÒ. ÛÓ‚Ì „ÓÏÍÓÒÚË
  20 W {ÇÚ} ı 4 (DIN 45 324, ÔË 4 {éÏ})
  ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ͇ÚÛ¯ÍË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl
  4–8 {éÏ}
  Ç˚ıÓ‰ÌÓ ̇ÔflÊÂÌË Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl 2,5 V {B} (‚ ÂÊËÏ CD, 1 kHz {ÍɈ}, 0 dB {‰Å})
  Ç˚ıÓ‰ÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl
  200 {éÏ}
  ÇıÓ‰ ÎËˆÂ‚Ó„Ó AUX
  ÇıÓ‰ÌÓ ÔÓÎÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË 10 k {éÏ}
  ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚̯ÌËÈ ‚ıÓ‰ 2,0 V {Ç}
  ê‡Á˙ÂÏ 3,5mm{ÏÏ}φ ÒÚÂÂÓ ÏËÌË-¯Ú˚¸
  CQ-C1123NE CQ-C1113NE CQ-C1103NE
  CQ-C1323NE CQ-C1313NE CQ-C1303NE
  CQ-C1323NE
  CQ-C1313NE
  CQ-C1303NE
  CQ-C1323NE CQ-C1313NE CQ-C1303NE
Panasonic CQ-C1303NE

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Panasonic CQ-C1303NE lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Panasonic CQ-C1303NE poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Panasonic CQ-C1303NE. Ta instrukcja należy do kategorii Radia samochodowe i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 9.1. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Słowacki, Węgierski. Czy masz pytanie dotyczące Panasonic CQ-C1303NE lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Panasonic CQ-C1303NE

Marka Panasonic
Model CQ-C1303NE
Produkt Radio samochodowe
Język Polski, Słowacki, Węgierski
Typ pliku PDF

Powiązane instrukcje produktów

Radio samochodowe Panasonic

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: PanasonicCQ-C1303NE.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej