Instrukcja obsługi Neff S42N69N3EU

Neff S42N69N3EU

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Neff S42N69N3EU. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Neff S42N69N3EU prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Neff
Model
S42N69N3EU
Produkt
EAN
4242004164777
Język
Polski, Chorwacki
Typ pliku
PDF
6WDUW
5HVHWVHF
K
K PLQ
6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
.ODUVSOHUHLQIOOHQ
5HLQLJHUHLQIOOHQ
3URJUDPPZlKOHQ
.XU]XQGKDQGOLFK
DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
EUDXFKW
9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
GHQQRFK$XIVWHOOXQG
*HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
.XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
GH
*HUlWHLQVFKDOWHQ
*HUlWDXVVFKDOWHQ$OOHVNODU
3URJUDPPVWDUWHQ/RVJHKWV
9000 727 744 (9111) 640 MG
+lUWHZHUWEHLP
:DVVHUZHUNHUIUDJHQ
XQGHLQWUDJHQ
(QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
6FKQHOOHUOHGLJW
QXUYRUGHPHUVWHQ
6SOHQRGHUEHL
YHUlQGHUWHU
:DVVHUKlUWH
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
















:DVVHU
+lUWHZHUW
G+
+lUWH
EHUHLFK
PPROO
(LQVWHOO
ZHUW
XQGVRHLQVWHOOHQ
K PLQ
%$ &
(,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
%HLGH7DVWHQORVODVVHQ
'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
ZHLFK
ZHLFK
PLWWHO
PLWWHO
PLWWHO
KDUW
KDUW
KDUW
/|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
'HFNHO
DXIGUHKHQ
1XUYRUGHP
HUVWHQ6SOHQ
GHQ6DO]EHKlOWHU
PLW:DVVHU
IOOHQ
6SH]LDOVDO]
HLQIOOHQ
QLH5HLQLJHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
VFKOLHHQ
8PJHKHQG
VSOHQ
0DFKWEOLW]EODQN
0DUNLHUXQJ
GUFNHQ
'HFNHO
DQKHEHQ
.ODUVSOHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
VFKOLHHQ
./,&.
9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
(YHQWXHOO
'HFNHO|IIQHQ
7DVWHGUFNHQ
$FKWXQJ
.RPELSURGXNWH
QLFKWIUDOOH
3URJUDPPH
JHHLJQHW
+HUVWHOOHUKLQZHLVH
EHDFKWHQ
5HLQLJHUQXU
LQWURFNHQH
5HLQLJHUNDPPHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
]XVFKLHEHQ
GUFNHQ
3/233
PO
PO
PO
3URJUDPPEHUVLFKW
,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH
3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW
'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHV
HQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWH
QDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
$EZHLFKXQJHQLQGHU3UD[LVVLQGP|JOLFK
KDOEH1RUPEHODGXQJ
6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
9RUVSOHQ
6FKQHOO

6DQIW

(FR

$XWR

,QWHQVLY

6WURPYHUEUDXFKLQN:K
:DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
'DXHULQ6WG0LQ
¸
i
p
x
j
Í
Õ
r
2:40 - 1:10 0:29 * 0:15
1,30 - 0,76 0,80 0,05
18 - 7 10 4
=XVDW]IXQNWLRQHQ
0DFKHQIOH[LEHO
=HLWVSDUHQ
9DULR6SHHG
ZLUGGXUFKHUK|KWHQ
(QHUJLHHLQVDW]EHL
JOHLFKEOHLEHQGHU
5HLQLJXQJVOHLVWXQJHU]LHOW
+DOEH%HODGXQJ
EHLZHQLJ*HVFKLUU
VSDUW:DVVHU(QHUJLH
XQG=HLW
+\JLHQH
ZlKUHQGGHV
6SOYRUJDQJVZLUGGLH
7HPSHUDWXUHUK|KW
'DGXUFKZLUGHLQHUK|KWHU
+\JLHQHVWDWXVHUUHLFKW
,QWHQVLY=RQH
SHUIHNWIU
JHPLVFKWH%HODGXQJ
6SOGUXFNXQG
6SOWHPSHUDWXUZLUG
HWZDVHUK|KW
MHQDFK0RGHOO
½
²
w
*ODQ]WURFNQHQ
«YHUKLQGHUW)OHFNHQXQG
YHUEHVVHUWGDV
7URFNQXQJVHUJHEQLV
'LH=XJDEHYRQ
.ODUVSOHUZLUGKLHUEHL
HPSIRKOHQ

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Neff S42N69N3EU, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Design
Obudowa   Semi wbudowany
Kolor drzwiczek Nie dotyczy
Wbudowany wyświetlacz   yes
Wbudowany zmiękczacz wody yes
Długość przewodu   1.7 m
Długość węża dopływowego 1.4 m
Długość węża odpływowego 1.7 m
Rodzaj pojemnika na sztućce Kosz
Typ kontroli   Przyciski
Kolor panelu sterowania Black, Stainless steel
Praca
Liczba miejsc   14
Kategoria suszenia   A
Poziom hałasu Lc IEC   42 dB
Ilość programów piorących   6
Kategoria prania   A
Programy mycia Auto 45-65 ºC, Economy, Intensive, Pre-wash, Quick
Liczba ustawień temperatury 5
Czas cyklu 150 min
Opóźniony start czasomierza   yes
Opóźniony start   24 godz
Wbudowany zegar yes
Funkcja AquaStop   yes
funkcja AquaSensor yes
Ochrona szkła yes
Ergonomia
Asystent dozowania yes
Zabezpieczenie przed dziećmi   yes
Regulowane koszyki Lower, Upper
Wskaźnik pozostałego czasu yes
Wskaźnik soli yes
Wskaźnik konieczności płukania yes
Zarządzanie energią
Certyfikat EnergyStar   -
Klasa wydajności energetycznej   A+++
Pobór wody na cykl   10 L
Roczne zużycie energii   237 kWh
Roczne spożycie wody   2800 L
Obciążenie   2400 W
Napięcie wejściowe AC   220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
Prąd 10 A
Zużycie energii na cykl 0.82 kWh
Waga i rozmiary
Szerokość produktu   598 mm
Długość urządzenia   573 mm
Wysokość urządzenia   865 mm
Waga produktu   49000 g
Szerokość przedziału instalacji 600 mm
Głębokość przedziału instalacji 573 mm
Wysokość przedziału instalacji 925 mm
Waga wraz z opakowaniem   52000 g