Instrukcja obsługi Neff S42N69N3EU

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Neff S42N69N3EU. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Neff S42N69N3EU na tej stronie.

6WDUW
5HVHWVHF
K
K PLQ
6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
.ODUVSOHUHLQIOOHQ
5HLQLJHUHLQIOOHQ
3URJUDPPZlKOHQ
.XU]XQGKDQGOLFK
DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
EUDXFKW
9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
GHQQRFK$XIVWHOOXQG
*HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
.XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
GH
*HUlWHLQVFKDOWHQ
*HUlWDXVVFKDOWHQ$OOHVNODU
3URJUDPPVWDUWHQ/RVJHKWV
9000 727 744 (9111) 640 MG
+lUWHZHUWEHLP
:DVVHUZHUNHUIUDJHQ
XQGHLQWUDJHQ
(QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
6FKQHOOHUOHGLJW
QXUYRUGHPHUVWHQ
6SOHQRGHUEHL
YHUlQGHUWHU
:DVVHUKlUWH
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
















:DVVHU
+lUWHZHUW
G+
+lUWH
EHUHLFK
PPROO
(LQVWHOO
ZHUW
XQGVRHLQVWHOOHQ
K PLQ
%$ &
(,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
%HLGH7DVWHQORVODVVHQ
'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
ZHLFK
ZHLFK
PLWWHO
PLWWHO
PLWWHO
KDUW
KDUW
KDUW
/|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
'HFNHO
DXIGUHKHQ
1XUYRUGHP
HUVWHQ6SOHQ
GHQ6DO]EHKlOWHU
PLW:DVVHU
IOOHQ
6SH]LDOVDO]
HLQIOOHQ
QLH5HLQLJHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
VFKOLHHQ
8PJHKHQG
VSOHQ
0DFKWEOLW]EODQN
0DUNLHUXQJ
GUFNHQ
'HFNHO
DQKHEHQ
.ODUVSOHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
VFKOLHHQ
./,&.
9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
(YHQWXHOO
'HFNHO|IIQHQ
7DVWHGUFNHQ
$FKWXQJ
.RPELSURGXNWH
QLFKWIUDOOH
3URJUDPPH
JHHLJQHW
+HUVWHOOHUKLQZHLVH
EHDFKWHQ
5HLQLJHUQXU
LQWURFNHQH
5HLQLJHUNDPPHU
HLQIOOHQ
'HFNHO
]XVFKLHEHQ
GUFNHQ
3/233
PO
PO
PO
3URJUDPPEHUVLFKW
,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH
3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW
'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHV
HQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWH
QDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
$EZHLFKXQJHQLQGHU3UD[LVVLQGP|JOLFK
KDOEH1RUPEHODGXQJ
6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
9RUVSOHQ
6FKQHOO

6DQIW

(FR

$XWR

,QWHQVLY

6WURPYHUEUDXFKLQN:K
:DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
'DXHULQ6WG0LQ
¸
i
p
x
j
Í
Õ
r
2:40 - 1:10 0:29 * 0:15
1,30 - 0,76 0,80 0,05
18 - 7 10 4
=XVDW]IXQNWLRQHQ
0DFKHQIOH[LEHO
=HLWVSDUHQ
9DULR6SHHG
ZLUGGXUFKHUK|KWHQ
(QHUJLHHLQVDW]EHL
JOHLFKEOHLEHQGHU
5HLQLJXQJVOHLVWXQJHU]LHOW
+DOEH%HODGXQJ
EHLZHQLJ*HVFKLUU
VSDUW:DVVHU(QHUJLH
XQG=HLW
+\JLHQH
ZlKUHQGGHV
6SOYRUJDQJVZLUGGLH
7HPSHUDWXUHUK|KW
'DGXUFKZLUGHLQHUK|KWHU
+\JLHQHVWDWXVHUUHLFKW
,QWHQVLY=RQH
SHUIHNWIU
JHPLVFKWH%HODGXQJ
6SOGUXFNXQG
6SOWHPSHUDWXUZLUG
HWZDVHUK|KW
MHQDFK0RGHOO
½
²
w
*ODQ]WURFNQHQ
«YHUKLQGHUW)OHFNHQXQG
YHUEHVVHUWGDV
7URFNQXQJVHUJHEQLV
'LH=XJDEHYRQ
.ODUVSOHUZLUGKLHUEHL
HPSIRKOHQ

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Neff S42N69N3EU innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Neff S42N69N3EU udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Neff
Model S42N69N3EU
Produkt Zmywarka
EAN 4242004164777
Język Polski, Chorwacki
Grupa produktu Zmywarki
Typ pliku PDF
Design
Kolor drzwiczek Nie dotyczy
Wbudowany wyświetlacz
Wbudowany zmiękczacz wody
Długość przewodu 1.7m
Długość węża dopływowego 1.4m
Długość węża odpływowego 1.7m
Rodzaj pojemnika na sztućce Kosz
Typ kontroli Przyciski
Kolor panelu sterowania Black, Stainless steel
Praca
Liczba miejsc 14
Kategoria suszenia A
Poziom hałasu Lc IEC 42dB
Ilość programów piorących 6
Kategoria prania A
Programy mycia Auto 45-65 ºC, Eco✗my, Intensive, Pre-wash, Quick
Liczba ustawień temperatury 5
Czas cyklu 150min
Opóźniony start czasomierza
Opóźniony start 24godz
Wbudowany zegar
Funkcja AquaStop
funkcja AquaSensor
Ochrona szkła
Ergonomia
Asystent dozowania
Zabezpieczenie przed dziećmi
Regulowane koszyki Lower, Upper
Wskaźnik pozostałego czasu
Wskaźnik soli
Wskaźnik konieczności płukania
Zarządzanie energią
Certyfikat EnergyStar -
Klasa wydajności energetycznej A+++
Pobór wody na cykl 10L
Roczne zużycie energii 237kWh
Roczne spożycie wody 2800L
Obciążenie 2400W
Napięcie wejściowe AC 220 - 240V
Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60Hz
Prąd 10A
Zużycie energii na cykl 0.82kWh
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 598mm
Długość urządzenia 573mm
Wysokość urządzenia 865mm
Waga produktu 49000g
Szerokość przedziału instalacji 600mm
Głębokość przedziału instalacji 573mm
Wysokość przedziału instalacji 925mm
Waga wraz z opakowaniem 52000g