Instrukcja obsługi Makita HP2051FH

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Makita HP2051FH. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Makita HP2051FH na tej stronie.

G B
2 -S pe e d Ha m m e r Drill I ns t r uc t i o n Ma nu a l
F
P e r c e u s e à pe rc us s io n à 2 v i t es s e s M a n u e l d in s t r u c tio n s
D
2 -G a ng S chla gbo hr m a s c h in e B e tr ie bs a nle it u n g
I
2 v e lo c it à tr a pa no a pe rc u s s io ne I s tr uz io n i p e r l u s o
N L
2 s ne lh e d e n s la gbo orm a c hi n e G e br ui k s a a nw ijz in g
E
2 v e l o c i da d ta la dro p e rc ut o r M a n u a l d e in s t r uc c i o n e s
P
B e r b e q u im p e rc u t o r c o m 2 v e l o c i da d e s M a n u a l d e i n s t r u çõe s
DK
2 -ge a r s s l a gbo re m a s k ine B r ug s a nv i s nin g
G R

 2       
H P 2 0 5 0
H P 2 0 5 0 F
H P 2 0 5 1 (H )
H P 2 0 5 1 F (H )

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Makita HP2051FH innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Makita HP2051FH udzielić ci dobrej odpowiedzi.