Leifheit Air Board L

Instrukcja obsługi Leifheit Air Board L

(1)
 • 4
  5
  6
  7
  1
  Leifheit AG · Leifheitstr. 1 · 56377 Nassau/Germany
  Tel.: +49 26 04 97 70 · Fax: +49 26 04 97 73 99 · info@leifheit.com · www.leifheit.com
  k
  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per-
  sonen mit eingeschränkten physischen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/
  oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
  werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
  beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisung, wie das
  Gerät zu benutzen ist.
  This appliance is not intended for use by persons
  with limited physical, sensory or mental abilities or with
  a lack of experience and/or knowledge unless they are
  supervised by an individual with responsibility for their
  safety or have been instructed in advance how to operate
  the appliance.
  N
  Dit apparaat is niet bestemd om te worden ge-
  bruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische
  of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of
  kennis, tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijke
  persoon toezicht houdt of hen heeft geïnstrueerd hoe
  het apparaat moet worden gebruikt.
  C
  Questo articolo non è pensato per l’utilizzo da parte
  di soggetti con limitazioni  siche, sensoriali o mentali o
  privi di esperienza e/o competenza, fatta eccezione per
  i casi in cui questi vengano sorvegliati da una persona
  responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto da
  questa istruzioni sulla modalità d’uso del prodotto.
  m
  Esta tabla no deberá ser utilizada por personas con
  aptitudes físicas, sensoriales o psíquicas limitadas, ni por
  personas que no tengan los conocimientos o experiencia
  necesarios, excepto cuando lo hagan bajo la supervisión
  de una persona encargada de su seguridad, o cuando
  dicha persona les dé las instrucciones pertinentes sobre
  cómo utilizarla.
  U
  Denna produkt är inte avsedd att användas av per-
  soner med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
  eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte
  övervakas eller får instruktioner angående användnin-
  gen av apparaten utav en person som ansvarar för deras
  säkerhet.
  Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer
  med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale
  evner eller manglende erfaring eller viden, uden at de
  overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sik-
  kerhed, eller de har modtaget instruktioner fra en sådan
  person i, hvordan apparatet skal anvendes.
  T
  Данный прибор не предназначен для
  использования лицами с ограниченными
  физическими, сенсорными или умственными
  способностями или не имеющими опыта и/или
  достаточных знаний, за исключением случаев, когда
  такие люди используют прибор под присмотром
  лица, ответственного за их безопасность, или
  предварительно получили от такого лица инструкции
  по использованию прибора.
  Bu cihaz,  ziksel, duyusal ve zihinsel kısıtlı yetile-
  ri olan ve/veya deneyim ve bilgi açısından yetersiz olan
  kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmaya uygun
  değildir Bu kişiler ancak güvenliklerinden sorumlu bir
  kişinin gözetimi altında veya bu kişiden aldıkları talimat-
  lar doğrultusunda, cihazı kullanabilir.
  P
  Este aparelho não pode ser utilizado por indivíduos
  com capacidades físicas, mentais ou sensoriais limita-
  das, com pouca experiência ou falta dos conhecimentos
  necessários, excepto se forem supervisionadas por uma
  pessoa responsável pela sua segurança ou se forem inst-
  ruídas sobre o modo de utilização.
  H
  Ezt a terméket korlátozott testi, értelmi és vagy
  szellemi fogyatékos személyek illetve szükséges tapas-
  ztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek
  nem kezelhetik, kivéve biztonságukért felelős személy
  felügyelete alatt vagy ha kaptak a készülék kezelésére
  szóló utasítást.
  Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims su sut-
  rikusiais  ziniais, jutiminiais ar psichiniais gebėjimais bei
  asmenims, neturintiems pakankamos patirties ar žinių,
  nebent jie tai daro prižiūrimi už jų saugumą atsakingo
  asmens ar yra apmokyti naudoti prietaisą.
  Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar
  ierobežotām  ziskām, sensorām vai garīgām spējām vai
  personām bez pieredzes un/vai zināšanām, ja vien šīs
  personas neuzrauga par šo personu drošību atbildīgas
  personas vai iepriekš nav saņemta instruktāža, kā šī
  ierīce ir lietojama.
  Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste,
  sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ega isikud,
  kellel puudub vajalik kogemus ja/või teadmised, välja
  arvatud juhul, kui neid juhendab nende ohutuse eest
  vastutav isik või kui neile on õpetatud, kuidas seadet ka-
  sutada.
  Bedienungsanleitung · Instructions for use · Gebruiksaanwijzing · Istruzione per
  l’uso · Instrucciones para el uso · Bruksanvisning · Brugsanvisning · Руководство по
  эксплуатации · Kullanım Kılavuzu · Manual de instruções · Kezelési útmutató · Nau-
  dojimo instrukcijos · Lietošanas instrukcija · Kasutusjuhised
  max.
  25 kg
  max.
  1,5 kg
Leifheit Air Board L

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Leifheit Air Board L lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Leifheit Air Board L poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą . Ta instrukcja należy do kategorii i otrzymała oceny od osób ze średnią . Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: . Czy masz pytanie dotyczące lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Leifheit Air Board L

Marka Leifheit
Model Air Board L
Produkt Deska do prasowania
EAN 4006501725660
Język Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Turecki, Węgierski, Bułgarski
Typ pliku PDF

Powiązane instrukcje produktów

Deska do prasowania Leifheit

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej