Instrukcja obsługi Hitachi CP-RX70WF

Hitachi CP-RX70WF

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Hitachi CP-RX70WF. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Hitachi CP-RX70WF prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Hitachi
Model
CP-RX70WF
Produkt
Język
Angielski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.hitachi.com/
1
Projector
CP-RX70
User's Manual (detailed)
Operating Guide
Thank you for purchasing this projector.
WARNING Ź%HIRUHXVLQJWKLVSURGXFWSOHDVHUHDGDOOPDQXDOVIRUWKLV
SURGXFW%HVXUHWRUHDG³6DIHW\*XLGH´¿UVW$IWHUUHDGLQJWKHPVWRUHWKHPLQ
DVDIHSODFHIRUIXWXUHUHIHUHQFH
$ERXWWKLVPDQXDO
9DULRXVV\PEROVDUHXVHGLQWKLVPDQXDO7KHPHDQLQJVRIWKHVHV\PEROVDUH
GHVFULEHGEHORZ
WARNING 7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUHYHQGHDWKGXHWRLQFRUUHFWKDQGOLQJ
CAUTION 7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUSK\VLFDOGDPDJHGXHWRLQFRUUHFW
KDQGOLQJ
 3OHDVHUHIHUWRWKHSDJHVZULWWHQIROORZLQJWKLVV\PERO
NOTE7KHLQIRUPDWLRQLQWKLVPDQXDOLVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
7KHPDQXIDFWXUHUDVVXPHVQRUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\HUURUVWKDWPD\DSSHDULQWKLVPDQXDO
7KHUHSURGXFWLRQWUDQVIHURUFRS\RIDOORUDQ\SDUWRIWKLVGRFXPHQWLVQRWSHUPLWWHG
ZLWKRXWH[SUHVVZULWWHQFRQVHQW
Trademark acknowledgment
0DFLVUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI$SSOH&RPSXWHU,QF
9(6$DQG69*$DUHWUDGHPDUNVRIWKH9LGHR(OHFWURQLFV6WDQGDUG$VVRFLDWLRQ
:LQGRZVLVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ
$OORWKHUWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUWLHVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUV

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Hitachi CP-RX70WF, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Relaterade produkter: