Instrukcja obsługi Grundig CDP 5100 SPCD

Grundig CDP 5100 SPCD
7.2 · 1
PDF instrukcja
 · 2 str.
Polski
instrukcjaGrundig CDP 5100 SPCD
ǵ
PORTABLE
CD PLAYER
CDP 5100 SPCDNEDERLANDSPOLSKIDANSK
72011 405 7600
CDP 5100 SPCD________________________________________
8
EQ
8
MODE
DIR
x
ASP/DIR
c
5
IIIIIIsOPEN
VOLUME g
ON
BASS BOOST OFF
DC IN 4.5V
Ó
0
CD Een cd-da is geplaatst.
Er is een mp3-cd geplaatst.
04 01:24 Toont het totale aantal titels of de actuele titel (cd-da);
toont de totale speelduur of de verstreken speelduur van de titel (cd-da).
004 02:26 =2 Toont het totale aantal files of de actuele file (mp3);
toont het totale aantal albums, het actuele album en de verstreken
speelduur van de file (mp3).
1 Een file of een titel wordt herhaald.
ALL Alle files van de mp3-cd of alle titels van de cd-da worden herhaald.
DIR Alle files van het actuele album worden herhaald (mp3).
Een muziekprogramma wordt opgesteld of weergegeven.
SHUF Alle files of titels worden in een toevallige volgorde weergegeven.
INTRO Alle files of titels worden gedurende ca. 10 seconden afgespeeld.
Het anti-shock-systeem is actief.
UBS Het Bass-Boost-systeem is ingeschakeld.
POP Het geluidseffect “Pop” is gekozen.
Verschijnt als de batterijen zwak worden.
2
ASP
PGM
QW
QW
QW
MP3
CD Włożona jest płyta CD-DA.
Włożona jest płyta CD MP3.
04 01:24 Wskazuje całkowitą liczbę utworów lub bieżący utwór (CD-DA);
wskazuje całkowity czas odtwarzania lub upływający czas odtwarza-
nia utworu (CD-DA).
004 02:26 =2 Wskazuje całkowitą liczbę plików lub bieżący plik (MP3);
wskazuje całkowitą liczbę albumów, bieżący album i upływający czas
odtwarzania pliku (MP3).
1 Jeden plik lub jeden utwór jest powtarzany.
ALL Wszystkie pliki płyty CD MP3 lub wszystkie utwory płyty CD-DA są
powtarzane.
DIR Wszystkie pliki bieżącego albumu są powtórnie odtwarzane (MP3).
Program muzyczny jest tworzony lub odtwarzany.
SHUF Wszystkie pliki lub utwory są odtwarzane w przypadkowej kolejności
(odtwarzanie losowe).
INTRO Wszystkie pliki lub utwory są krótko odtwarzane przez ok. 10 sekund.
Aktywny jest system antywstrząsowy.
UBS Włączona jest funkcja Bass-Boost.
POP Wybrana jest opcja ustawień korektora dźwięku Pop.
Pojawia się, gdy baterie są słabe.
2
ASP
PGM
QW
QW
QW
MP3
CD Der er sat en cd-da i.
Der er sat en MP3-cd i.
04 01:24 Viser det samlede antal titler eller den aktuelle titel (cd-da);
viser titlens samlede spilletid eller forløbne spilletid (cd-da).
004 02:26 =2 Viser det samlede antal filer eller den aktuelle fil (MP3);
viser det samlede antal albummer, det aktuelle album og filens forløbne
spilletid (MP3).
1 En fil eller en titel gentages.
ALL Alle filer på MP3-cd’en eller alle titler på cd-da’en gentages.
DIR Alle filer i det aktuelle album gentages (MP3).
Et musikprogram oprettes eller afspilles.
SHUF Alle filer eller titler afspilles i vilkårlig rækkefølge.
INTRO Der spilles ca. 10 sekunder af starten på alle filer eller titler.
Anti-chok-systemet er aktivt.
UBS Bass Boost-systemet er aktiveret.
POP Klangeffekten pop er valgt.
Vises, når batterierne er ved at være brugt op.
2
ASP
PGM
QW
QW
QW
MP3
Het display/Wskaźniki na wyświetlaczu/Displayvisningerne
Grundig Multimedia B.V. De Boelelaan 7 • NL-1083 HJ Amsterdam • http://www.grundig.com

04 01

:
24
CD1 ALL
QW
CLASSIC ROCK
JAZZBBS SHUF INTRO
PGM POP
ASP

004 02

:
26 02
MP31 ALL
QW
CLASSIC ROCK
JAZZBBSDIR SHUF INTRO
PGM POP
ASP
2
2
Veiligheid
Dit apparaat is voor de weergave van geluidssignalen bestemd. Elk ander gebruik is
uitdrukkelijk verboden.
Bescherm het apparaat tegen vocht (druip- en spatwater), zonnestraling en hitte. Zet geen
met vloeistof gevulde voorwerpen (vazen of iets dergelijks) op het toestel. Zorg ervoor dat
de normale ventilatie behouden blijft.
Het toestel heeft zelfsmerende lagers die niet geolied of gesmeerd mogen worden.
Brengt u het toestel plots van een koude in een warme omgeving, dan kan de lens
beslaan. Er kan dan geen cd gespeeld worden.
Raak de lens van het toestel niet aan! Cd-deksel van het toestel altijd gesloten houden,
zodat er geen stof op de lens kan vallen.
U mag het apparaat niet openen. Voor schade die door ondeskundige ingrepen ontstaat,
verliest u elke aanspraak op garantie.
Onderhoud
Gebruik een standaard reinigings-cd om de laseroptiek te reinigen als het apparaat cd’s
niet probleemloos kan lezen. Andere reinigingsmethoden kunnen de laseroptiek onher-
stelbaar beschadigen. Reinig het apparaat met een schone, vochtige zeemleren lap.
Gebruik geen chemische reinigingsproducten!
AANWIJZINGEN EN VEILIGHEID __________________
NEDERLANDS
NEDERLANDS
Netvoeding (met adapter)
Aanwijzingen:
Controleer of de vermelde netspanning op het typeplaatje van de adapter overeen-
stemt met de plaatselijke netspanning. Het apparaat is alleen volledig van het stroom-
net afgesloten als u de adapter uit het stopcontact hebt gehaald. Trek de adapter altijd
uit het stopcontact als u het toestel niet gebruikt.
1 Steek het snoer van de adapter in de aansluiting »DC IN 4.5V
Ó
« van het
toestel en steek de stekker van de adapter in het stopcontact.
Gebruik met batterijen
Indien bij het door u in gebruik genomen apparaat batterijen of batterijpacks zijn
geleverd, geldt het volgende: Om te voorkomen dat er mogelijk schadelijke stoffen in
het milieu terechtkomen, dienen batterijen en batterijpacks, na het beëindigen van de
levenscyclus niet te worden weggegooid, maar te worden ingeleverd als klein che-
misch afval.
Wanneer batterijen leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.
1 Kabel van de adapter trekken, deksel van het batterijvak – aan de onderkant van het
toestel – openen.
2 Twee batterijen (2 x 1,5V, LR6/AM3/AA) plaatsen, hierbij op de in het batterijvak
gemarkeerde polen letten.
STROOMTOEVOER_____________________________________
3 Batterijvak zorgvuldig sluiten.
Aanwijzingen:
Op het toestel wordt de staat van de batterijen weergegeven. Als » « op het display
knippert, dan worden de batterijen zwak.
De batterijen worden uitgeschakeld bij gebruik van het stroomnet. Verwijder de batte-
rijen als ze leeg zijn of als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Voor schade die
ontstaat door lekke batterijen, stelt GRUNDIG zich niet aansprakelijk.
2
NEDERLANDS
Oortelefoon aansluiten
1 Oortelefoon aan de bus »0« (ø 3,5 mm) aansluiten.
Aanwijzingen:
Een te hoog volume kan uzelf en andere verkeersdeelnemers in gevaarlijke situaties
brengen. Stel het volume daarom zo in dat u geluiden uit de omgeving (zoals claxon-
neren, sirenes van ambulances en politiewagens etc.) nog kunt horen.
Voor optimaal luisterplezier stelt u het toestel het best op een gemiddeld volume in.
Permanent luisteren met hoog volume kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Volume veranderen
1 Volume met »VOLUME g« veranderen.
Ultra Bass System
1 Ultra Bass systeem met »ON BASS BOOST OFF« (onderkant toestel) in- en uitscha-
kelen.
Geluidseffecten
U kunt tijdens de weergave uit de geluidseffecten Flat, Pop, Jazz, Rock, Classic en
opnieuw Flat kiezen, hiervoor »EQ« meermaals indrukken.
ALGEMEEN _______________________________________________
NEDERLANDS
Digitaal anti-shock-systeem (ASP)
Het anti-shock-systeem van uw toestel leest de gegevens van een cd-da 40 seconden,
bij een mp3-cd 120 seconden van tevoren. ASP AAN = Geheugen dient voor het ver-
minderen van het batterijverbruik (cd blijft na een tijdje stilstaan). ASP UIT = Best moge-
lijke anti-shock-performance, geheugen wordt permanent geladen. In de mp3-modus kan
het anti-shock-systeem niet uitgeschakeld worden.
1 Anti-shock-systeem met »ASP« in- en uitschakelen (cd-da).
Laser
Het toestel voldoet aan de vereisten van een CLASS 1 LASER PRODUCT. Dit
betekent dat de laser op grond van zijn technische constructie van zichzelf vei-
lig is. Zo kan de maximaal toegestane uitstralingswaarde nooit overschreden
worden. Als andere dan de hier gespecificeerde bedieningsinrichtingen wor-
den gebruikt of andere methoden worden uitgevoerd, kunt u aan gevaarlijke
straling worden blootgesteld. Er treedt onzichtbare laserstraling naar buiten als het cd-
vak geopend wordt en als de veiligheidsvergrendeling overbrugd is. U mag niet blootge-
steld worden aan de laserstraling.
NEDERLANDS
Cd inleggen
Het toestel is geschikt voor muziek-cd’s met het hiernaast afgebeelde logo
(cd-da) en voor cd-r resp. cd-rw met audio- of mp3-gegevens. Naast de
traditionele cd’s van 12 cm, kunnen ook cd’s van 8 cm zonder adapter gebruikt
worden.
Bij het branden van cd-r’s met audio- of mp3-gegevens kunnen er verschillen-
de problemen optreden die een storingsvrije weergave onder bepaalde
omstandigheden in gevaar brengen. Oorzaak hiervoor zijn foute software- en
hardware-instellingen of fouten aan de gebruikte cd. Als er dergelijke fouten
optreden, dan moet u contact opnemen met de klantendienst van uw cd-bran-
der-/brandersoftwarefabrikant of de nodige informatie zoeken, b.v. op het
internet. Als u audio- of mp3-cd’s maakt, neem dan de wettelijke bepalingen in acht en
maak geen inbreuk op het copyright van derden.
Het sorteren van de files/albums kan soms door het brandprogramma beïnvloed worden.
De volgorde van de weergave is dan omgekeerd.
1 Schuifknop »IIIIII
sOPEN« naar rechts drukken en cd-deksel openen.
2 Cd met opdruk naar boven inleggen en met lichte druk (op het midden van de cd)
vastzetten.
3 Cd-deksel sluiten.
BASISFUNCTIES _________________________________________
NEDERLANDS
Cd verwijderen
Aanwijzing:
Voor het openen van het Cd-deksel eerst »
7
« indrukken.
1 Schuifknop »IIIIII
sOPEN« naar rechts drukken en cd-deksel openen.
2 Cd verwijderen.
3 Cd-deksel sluiten.
Cd weergeven
Het toestel herkent het type van de geplaatste cd (cd-da, cd-r, cd-rw, mp3-cd) auto-
matisch.
1 Toestel met »
ı
II« inschakelen.
De weergave van de geplaatste cd begint automatisch. De weergave begint altijd
met de eerste file of de eerste titel.
Display: Kort het totale aantal files, albums of titels en de totale speelduur (cd-da),
dan het nummer van de eerste file of titel en de verstreken speelduur.
2 In weergave-pauze met »
ı
II« schakelen.
– Display: De speelduur van de file of titel knippert.
Weergave met »
ı
II« voortzetten.
3 Weergave met »
7
« beëindigen.
NEDERLANDS
Aanwijzing:
De weergave stopt automatisch als het einde van de cd bereikt is, als het cd-deksel
geopend wordt of als de batterijen zwak worden.
4 Schakel het toestel uit door nog eens op »
7
« te drukken.
Aanwijzing:
Het toestel schakelt na het einde van de weergave automatisch uit, als ca. 30 seconden
lang op geen enkele toets gedrukt wordt.
Passage van een file of van een titel zoeken
1 Druk tijdens de weergave op »
8
« of »9« en houd ze ingedrukt tot u de gewenste
passage gevonden hebt.
– Tijdens het zoeken wordt het volume verminderd.
Andere file of andere titel kiezen
1 Druk tijdens de weergave zo vaak op »
8
« of »9« tot het nummer van de gewenste
file of titel op de display verschijnt.
– De weergave van de gekozen titel start automatisch.
Albums kiezen (mp3)
1 Tijdens de weergave »DIR
x
« of »DIR
c
« zo vaak indrukken tot het nummer van het
gewenste album op het display verschijnt.
– De weergave start met de eerste file van het gekozen album.
NEDERLANDSNEDERLANDS
Alle extra functies uitgezonderd » « verlaat u door »MODE« meermaals in te
drukken.
Een file of een titel herhalen
1 Tijdens de weergave »MODE« een keer indrukken.
– De file of de titel wordt herhaald.
Alle files of titels herhalen
1 Tijdens de weergave »MODE« zo vaak indrukken tot op het display » ALL«
verschijnt.
– Alle files of titels worden herhaald.
Alle files van een album herhalen (mp3)
1 Tijdens de weergave »MODE« zo vaak indrukken tot op het display » DIR«
verschijnt.
– Alle files van een album worden herhaald.
– Bij cd-da-weergave wordt de hele cd herhaald.
QW
QW
PGM
EXTRA FUNCTIES _______________________________________Files of titels van de cd kort afspelen (Intro)
1 Tijdens de weergave »MODE« zo vaak indrukken tot op het display »INTRO« knippert.
2 Om de functie te starten, dient u op »
ı
II« te drukken.
– Het begin van alle cd-titels wordt ca. 10 seconden gespeeld.
3 Om de actuele titel volledig weer te geven, opnieuw »
ı
II« indrukken.
Files of titels in een toevallige volgorde weergeven (shuffle)
1 Tijdens de weergave »MODE« zo vaak indrukken tot op het display »SHUF« knippert.
2 Om de functie te starten, dient u op »
ı
II« te drukken.
– Alle titels van de cd worden in een toevallige volgorde afgespeeld.
Muziekprogramma opstellen
Met deze functie kunt u maximaal 64 files of titels van de ingelegde cd in een bepaalde
volgorde bewaren en daarna weergeven. Dezelfde titel kan meerdere keren bewaard
worden.
1 Cd inleggen en na het starten van de weergave »
7
« indrukken.
2 Functie met »MODE« oproepen (display: » « knippert).
3 Gewenst album met »DIR
x
« of »DIR
c
« kiezen (alleen mp3).
PGM
NEDERLANDS
NEDERLANDS
4 Gewenste file of gewenste titel met »
8
« of »9« kiezen.
5 File of titel met »MODE« opslaan.
Aanwijzingen:
Om nog meer files of titels op te slaan, de stappen 3 resp. 4 tot 5 herhalen.
Worden er meer dan 64 files of titels opgeslagen, dan wordt opnieuw de eerste opge-
slagen titel weergegeven.
Muziekprogramma weergeven
1 Start de weergave van het muziekprogramma met »
ı
II«.
– Display: de weergave begint met de eerste geprogrammeerde file of titel.
2 Beëindig de weergave van het muziekprogramma met »
7
«.
3 Muziekprogramma opnieuw weergeven, hiervoor »MODE« en daarna »
ı
II« in-
drukken.
Muziekprogramma wissen
1 In de stand stop »
7
« indrukken of cd-deksel openen.
Aanwijzing:
Het muziekprogramma wordt eveneens gewist als de adapter uitgetrokken wordt of de
batterijen uit het toestel genomen worden.
Informatie
Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 89/336/EEC, 73/23/EEC en
93/68/EEC. Dit toestel voldoet aan de veiligheidsbepaling DIN EN 60065
(VDE 0860) en dus aan het internationale veiligheidsvoorschrift IEC 60065.
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het toestel.
Technische gegevens
Technische en optische wijzigingen voorbehouden!
INFORMATIE _____________________________________________
Spanningsvoorziening
AC-netadapter: DC 4,5 V ј , 600 mA
Ó
extern
Batterijen: 2 x 1.5 V (LR 6/AM3/ AA)
Uitgangsvermogen
oortelefoon: 2 x 15 mW
Cd-speler
Frequentiekarakteristiek: 20 Hz ... 20 kHz
Geluidsspanningsafstand: 80 dB
Afmetingen en gewicht
ø x h 143 x 28 mm
Gewicht (zonder batterijen) ca. 0,21 kg
NEDERLANDS
Bezpieczeństwo
Urządzenie to jest przeznaczone do odtwarzania sygnałów dźwiękowych. Wszelkie inne
stosowanie jest wykluczone.
Chronić urządzenie przed wilgocią (kroplami i bryzgami wody), promieniowaniem
słonecznym i wysoką temperaturą. Nie ustawiać na urządzeniu naczyń napełnionych
cieczą (wazony, itp.). Należy zapewnić dostateczną wentylację.
Urządzenie posiada samosmarujące łożyska, których nie wolno smarować.
Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia może dojść do
zaparowania soczewki. Odtwarzanie płyt CD jest wtedy niemożliwe.
Nie dotykać soczewki urządzenia! Pokrywa kieszeni na płyty CD odtwarzacza musi być
zawsze zamknięta, aby uniknąć gromadzenia się kurzu na soczewce.
Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku
nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
Czyszczenie
Jeżeli wystąpią zakłócenia w odtwarzaniu płyt CD, należy użyć dostępnej w handlu płyty
czyszczącej w celu wyczyszczenia czytnika laserowego. Inne metody czyszczenia mogą
uszkodzić czytnik laserowy. Czyścić urządzenie czystą nawilżoną ściereczką ze skóry.
Nie używać środków czyszczących!
WSKAZÓWKI I BEZPIECZEŃSTWO _______________
POLSKI
POLSKI
Zasilanie sieciowe (za pomocą zasilacza sieciowego)
Wskazówki:
Prosimy sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej
zasilacza sieciowego odpowiada stosowanemu na miejscu napięciu zasilania. Tylko
po wyciągnięciu zasilacza sieciowego urządzenie jest odłączone od sieci zasilania
elektrycznego. Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy zawsze wyciągnąć zasilacz
sieciowy z gniazda wtykowego.
1 Włożyć przewód zasilacza sieciowego w gniazdo »DC IN 4.5V
Ó
«, a wtyczkę
zasilacza sieciowego podłączyć do gniazda wtykowego.
Zasilanie bateryjne
Baterii – w tym również baterii nie zawierających metali ciężkich – nie wolno wyrzu-
cać do pojemników na odpady domowe. Prosimy przestrzegać ekologicznego recy-
klingu zużytych baterii, np. usuwać je w publicznych miejscach składowania surow-
ców wtórnych. Prosimy poinformować się na temat aktualnych przepisów prawnych.
1 Odłączyć przewód zasilacza sieciowego, otworzyć pokrywę schowka na baterie,
który znajduje się pod spodem urządzenia.
2 Włożyć dwie baterie (2 x 1,5 V, LR6/AM3/AA), zwracając uwagę na oznaczone
w schowku właściwe połączenie biegunów.
ZASILANIE________________________________________________
3 Dokładnie zamknąć schowek na baterie.
Wskazówki:
Wyświetlacz urządzenia informuje o stanie naładowania baterii. Jeżeli na wyświet-
laczu pojawi się symbol » «, oznacza to, że baterie są słabe.
Baterie są wyłączane przy zasilaniu sieciowym. Baterie należy usunąć, jeżeli są
wyczerpane lub urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
2
POLSKI
Podłączanie słuchawek
1 Podłączyć słuchawki do gniazda »0« (ø 3,5 mm).
Wskazówki:
Słuchanie muzyki o nadmiernej głośności może stanowić zagrożenie w ruchu drogo-
wym. Poziom głośności należy tak ustawić, aby zawsze słyszalne były też zewnętrzne
sygnały akustyczne (np. klakson, karetka pogotowia, pojazdy policyjne itd.).
Urządzenie gwarantuje optymalną jakość słuchania przy ustawieniu średniego
poziomu głośności. Ciągłe słuchanie głośnej muzyki może doprowadzić do uszko-
dzenia narządu słuchu.
Regulacja głośności
1 Wyregulować głośność regulatorem »VOLUME g«.
System wzmocnienia tonów niskich Ultra Bass
1 Włączyć lub wyłączyć funkcję Ultra Bass System przyciskiem »ON BASS BOOST
OFF« (pod spodem urządzenia).
Efekty dźwiękowe
Podczas odtwarzania można ustawić różne efekty dźwiękowe (korektor dźwięku):
Flat, Pop, Jazz, Rock, Classic i ponownie Flat, naciskając kolejno przycisk »EQ«.
INFORMACJE OGÓLNE _______________________________
POLSKI
Cyfrowy system antywstrząsowy (ASP)
System antywstrząsowy urządzenia odczytuje dane płyty CD-DA z 40-sekundowym
wyprzedzeniem (w przypadku płyt CD MP3 – 120 sekund). ASP ZAŁ. = mniejsze zużycie
baterii (płyta CD zatrzymuje się po pewnym czasie). ASP WYŁ. = optymalne odtwarza-
nie z funkcją antywstrząsową, pamięć jest ciągle ładowana. W trybie MP3 funkcja
antywstrząsowa nie daje się wyłączyć.
1 Włączyć lub wyłączyć system antywstrząsowy przyciskiem »ASP« (CD-DA).
Czytnik laserowy
Niniejszy odtwarzacz CD spełnia wymagania dotyczące urządzeń laserowych
CLASS 1 LASER PRODUCT. Oznacza to, że konstrukcja czytnika laserowego
zapewnia wymagane bezpieczeństwo. Maksymalnie dozwolona wartość pro-
mieniowania laserowego nie może zostać w żadnym wypadku przekroczona.
Jeżeli używane będą inne niż
wyspecyfikowane w niniejszej instrukcji obsługi przyrządy obsługowe lub jeżeli
stosowane będą inne niż opisane tu metody postępowania, może nastąpić niebezpieczna
emisja promieni laserowych. Niebezpieczne promieniowanie laserowe może wystąpić
w przypadku, gdy kieszeń na płyty CD będzie otwarta i nastąpi zmostkowanie blokady
bezpieczeństwa. Chronić przed promieniowaniem laserowym.
POLSKI
Wkładanie płyty CD
Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania muzycznych płyt CD, które
opatrzone są przedstawionym obok logo (CD-DA) oraz płyt CD-R lub CD-RW
z plikami audio lub MP3. Oprócz tradycyjnych płyt CD o średnicy 12 cm,
można też odtwarzać bez adaptera płyty CD o średnicy 8 cm.
Podczas nagrywania plików audio lub MP3 na nagrywalne płyty CD-R mogą
wystąpić różne zakłócenia, które wpływają negatywnie na jakość odtwarza-
nia. Przyczyną tego są niewłaściwe ustawienia w konfiguracji oprogramowa-
nia i sprzętu, lub stosowane płyty nagrywalne. Jeżeli wystąpią problemy tego
typu, należy skontaktować się z serwisem producenta nagrywarki CD lub
oprogramowania do nagrywania lub poszukać odpowiednich informacji na
ten temat, np. w Internecie. W przypadku nagrywania płyt CD Audio lub MP3 należy
przestrzegać obowiązujących ustaw o ochronie praw autorskich osób trzecich.
Sposób sortowania plików / albumów może niekiedy zależeć od stosowanego programu
do nagrywania. Odtwarzanie odbywa się wtedy w odwrotnej kolejności.
1 Przesunąć suwak »IIIIII
sOPEN« w prawo i otworzyć pokrywę kieszeni na płyty CD.
2 Włożyć płytę CD nadrukiem skierowanym do góry i zablokować ją, naciskając lekko
na środek płyty.
3 Zamknąć pokrywę kieszeni na płyty CD.
FUNKCJE PODSTAWOWE ____________________________
POLSKI
Wyjmowanie płyty CD
Wskazówka:
Przed otwarciem pokrywy nacisnąć najpierw przycisk »
7
«.
1 Przesunąć suwak »IIIIII
sOPEN« w prawo i otworzyć pokrywę kieszeni na płyty CD.
2 Wyjąć płytę CD.
3 Zamknąć pokrywę kieszeni na płyty CD.
Odtwarzanie płyt CD
Urządzenie rozpoznaje automatycznie rodzaj włożonej płyty kompaktowej (CD-DA,
CD-R, CD-RW, CD-MP3).
1 Włączyć urządzenie przyciskiem »
ı
II«.
– Odtwarzanie włożonej płyty CD rozpoczyna się automatycznie. Rozpoczyna się
ono zawsze od pierwszego pliku lub pierwszego utworu.
– Na wyświetlaczu: pojawia się krótko całkowita liczba plików, albumów lub utworów
i całkowity czas odtwarzania (CD-DA), następnie numer pierwszego pliku lub
utworu i upływający czas odtwarzania.
2 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem »
ı
II«.
– Na wyświetlaczu: pulsuje wskaźnik czasu odtwarzania pliku lub utworu.
Kontynuować odtwarzanie przyciskiem »
ı
II«.
3 Zakończyć odtwarzanie przyciskiem »
7
«.
POLSKI
Wskazówka:
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie po dotarciu do końca płyty CD,
gdy otworzona zostanie pokrywa kieszeni na płyty CD lub gdy baterie są słabe.
4 Wyłączyć urządzenie, naciskając ponownie przycisk »
7
«.
Wskazówka:
Urządzenie wyłącza się automatycznie po zakończeniu odtwarzania, jeżeli przez
30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Szukanie sekwencji w obrębie jednego pliku lub utworu
1 Podczas odtwarzania nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk »
8
« lub »9«,
aż znaleziona zostanie szukana sekwencja.
– Podczas przeszukiwania głośność jest zredukowana.
Wybór innego pliku lub utworu
1 Podczas odtwarzania naciskać kolejno przycisk »
8
« lub »9«, aż na wyświetlaczu
pojawi się numer żądanego pliku lub utworu.
– Odtwarzanie wybranego utworu uruchamia się automatycznie.
Wybór albumu (MP3)
1 Podczas odtwarzania naciskać kolejno przycisk »DIR
x
« lub »DIR
c
«, aż na
wyświetlaczu pojawi się numer żądanego albumu.
– Rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku wybranego albumu.
POLSKIPOLSKI
Wszystkie funkcje dodatkowe oprócz » « zamyka się przez kilkakrotne naciśnięcie
przycisku »MODE«.
Powtórzenie odtwarzania jednego pliku lub jednego utworu
1 Podczas odtwarzania nacisnąć jednokrotnie przycisk »MODE«.
– Plik lub utwór jest powtórnie odtwarzany.
Powtórzenie odtwarzania wszystkich plików lub utworów
1 Podczas odtwarzania naciskać kolejno przycisk »MODE«, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis »
ALL«.
Wszystkie pliki lub utwory są powtórnie odtwarzane.
Powtórzenie odtwarzania wszystkich plików albumu (MP3)
1 Podczas odtwarzania naciskać kolejno przycisk »MODE«, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis »
DIR«.
– Wszystkie pliki albumu są powtórnie odtwarzane.
– W przypadku płyty CD-DA odtwarzana jest powtórnie cała płyta.
QW
QW
PGM
FUNKCJE DODATKOWE ______________________________Krótkie odtwarzanie początku plików lub utworów płyty CD(Intro)
1 Podczas odtwarzania naciskać kolejno przycisk »MODE«, aż na wyświetlaczu
zacznie pulsować napis »
INTRO«.
2 Aby uruchomić funkcję, nacisnąć przycisk »
ı
II«.
– Początek wszystkich utworów płyty CD jest krótko odtwarzany przez ok. 10 sekund.
3 Aby aktualny utwór odtworzyć w całości, nacisnąć ponownie przycisk »
ı
II«.
Losowe odtwarzanie utworów lub plików (Shuffle)
1 Podczas odtwarzania naciskać kolejno przycisk »MODE«, aż na wyświetlaczu
zacznie pulsować napis »
SHUF«.
2 Aby uruchomić funkcję, nacisnąć przycisk »
ı
II«.
Wszystkie utwory płyty CD są odtwarzane w przypadkowej kolejności.
Tworzenie programu muzycznego
Funkcja ta umożliwia programowanie i odtwarzanie maksymalnie 64 plików lub
utworów włożonej płyty CD w zaprogramowanej kolejności. Ten sam utwór można
zaprogramować wielokrotnie.
1 Włożyć płytę CD i po uruchomieniu odtwarzania nacisnąć przycisk »
7
«.
2 Wywołać funkcję przyciskiem »MODE« (na wyświetlaczu: pulsuje napis » «).
3 Wybrać żądany album przyciskiem »DIR
x
« lub »DIR
c
« (tylka płyta MP3).
PGM
POLSKIPOLSKI
4 Wybrać plik, wzgl. utwór przyciskiem »
8
« lub »9«.
5 Zaprogramować plik lub utwór przyciskiem »MODE«.
Wskazówki:
Aby zaprogramować dalsze pliki lub utwory, powtórzyć czynności od 3, wzgl. 4 do 5.
W przypadku zaprogramowania więcej niż 64 plików lub utworów, wyświetlany jest
ponownie pierwszy zaprogramowany utwór.
Odtwarzanie programu muzycznego
1 Uruchomić odtwarzanie zaprogramowanej muzyki (programu muzycznego)
przyciskiem »
ı
II«.
– Na wyświetlaczu: rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego zaprogramowanego
pliku lub utworu.
2 Zakończyć odtwarzanie programu muzycznego przyciskiem »
7
«.
3 Aby ponownie odtworzyć program muzyczny, nacisnąć przycisk »MODE«,
a następnie przycisk »
ı
II«.
Kasowanie programu muzycznego
1 Przy zatrzymanej płycie (pozycja Stop) nacisnąć przycisk »
7
« lub otworzyć pokrywę
kieszeni na płyty CD.
Wskazówka:
Program muzyczny zostanie skasowany również wtedy, gdy wyciągnięty zostanie
zasilacz sieciowy lub wyjęte zostaną z urządzenia baterie.
Informacje
Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 89/336/EWG, 73/23/EWG i
93/68/EWG. Niniejsze urządzenie odpowiada normie bezpieczeństwa DIN EN
60065 (VDE 0860) i tym samym międzynarodowemu przepisowi bezpieczeństwa
IEC 60065.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
Dane techniczne
Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone!
INFORMACJE ____________________________________________
Zasilanie napięciowe
Zasilacz sieciowy prądu przemiennego:
prąd stały 4,5 V ј , 600 mA
Ó
zewnętrzny
Baterie: 2 x 1,5 V (LR 6/AM3/ AA)
Moc wyjściowa
Słuchawki: 2 x 15 mW
Odtwarzacz CD
Pasmo przenoszenia: 20 Hz ... 20 kHz
Odstęp od poziomu szumów: 80 dB
Wymiary gabarytowe i masa
ø x wys. 143 x 28 mm
Masa (bez baterii) ok. 0,21 kg
POLSKI
Sikkerhed
Dette apparat er beregnet til gengivelse af lydsignaler. Enhver anden anvendelse er
udtrykkeligt forbudt.
Beskyt apparatet mod fugt (dråber og vandstænk), direkte sollys og kraftig varme.
Stil ikke beholdere med væske (vaser eller lignende) oven på apparatet. Sørg for, at den
normale ventilation altid er sikret.
Apparatet er forsynet med selvsmørende lejer, som ikke må smøres med hverken olie eller
fedt.
Ved et hurtigt skift fra kolde til varme omgivelser kan linsen dugge til. I så fald er det ikke
muligt at afspille en cd.
Rør ikke ved apparatets linse! Hold altid apparatets cd-dæksel lukket, så der ikke samler
sig støv på linsen.
Apparatet må ikke åbnes. Garantien gælder ikke for skader, der er opstået som et
resultat af usagkyndige indgreb.
Vedligeholdelse
Hvis apparatet ikke kan læse cd’er fejlfrit, skal du bruge en almindelig rense-cd for at
rengøre laseroptikken. Andre rengøringsmetoder kan ødelægge laseroptikken. Rengør
apparatet med et rent, fugtigt vaskeskind. Der må ikke anvendes rengøringsmidler!
HENVISNINGER OG SIKKERHED___________________
DANSKDANSK
Netdrift (med netadapter)
Bemærk:
Kontrollér, om den netspænding, der er anført på typeskiltet på netadapteren, stemmer
overens med den lokale netspænding. Det er kun ved at trække netadapteren ud,
at apparatet kan adskilles fra lysnettet. Træk altid netadapteren ud af stikkontakten,
når du ikke bruger apparatet.
1 Sæt netadapterens ledning ind i bøsningen »DC IN 4.5V
Ó
«, og sæt net-
adapterens stik i stikkontakten.
Batterifunktion
Batterier hører ikke hjemme i almindeligt husholdningsaffald. Det gælder også for
batterier, der ikke indeholder tungmetaller. Bortskaf de brugte batterier miljømæssigt
korrekt ved f.eks. at aflevere dem i de dertil beregnede indsamlingsbeholdere.
Informér dig om de gældende lovbestemmelser.
1 Træk netadapterens ledning ud, og åbn dækslet til batterummet – i bunden af
apparatet.
2 Sæt to batterier i (2 x 1,5 V, LR6/AM3/AA), og overhold polariteten, som er markeret
i batterirummet.
STRØMFORSYNING ___________________________________
3 Luk batterirummet omhyggeligt.
Bemærk:
Apparatets display holder dig orienteret om batteriernes tilstand. Hvis » « vises på
displayet, er batterierne ved at være brugt op.
Under netdriften er batterierne slået fra. Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller
hvis du ikke bruger apparatet i længere tid. Der hæftes ikke for skader, der er opstået
som resultat af lækkende batterier.
2
DANSK
Tilslutning af øretelefoner
1 Tilslut øretelefonerne til bøsningen »0« (ø 3,5 mm).
Bemærk:
For høj lydstyrke kan være til fare for dig selv og andre i trafikken. Vælg derfor altid
en lydstyrke, så du stadig tydeligt kan høre lyde fra omgivelserne (horn, udryk-
ningskøretøjer osv.).
Dette apparats ydelse garanterer optimal lyd ved middel lydstyrke. Konstant an-
vendelse af øretelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader hos brugeren.
Regulering af lydstyrken
1 Reguler lydstyrken med »VOLUME g«.
Ultra Bass-system
1 Slå Ultra Bass-systemet til og fra med »ON BASS BOOST OFF« (i bunden af appa-
ratet).
Klangeffekter
Under afspilningen kan du vælge mellem klangeffekterne flat, pop, jazz, rock, classic og
igen flat ved at trykke på »EQ« flere gange.
GENERELT _________________________________________________
DANSK
Digitalt anti-chok-system (ASP)
Apparatets anti-chok-system læser dataene på en cd-da 40 sekunder og på en MP3-cd
120 sekunder forud. ASP TIL = hukommelsen reducerer batteriforbruget (cd’en stopper
efter et stykke tid). ASP FRA = den bedst mulige anti-chok-performance, hukommelsen
lades permament. I MP3-funktion kan anti-chok-systemet ikke slås fra.
1 Slå anti-chok-systemet til og fra med »ASP« (cd-da).
Laser
Dette apparat opfylder kravene til et CLASS 1 LASER PRODUCT. Det betyder,
at laseren på grund af sin tekniske konstruktion er sikret. Således kan den mak-
simalt tilladte udstrålingsværdi aldrig overskrides. Hvis der anvendes andre
betjeningsanordninger end specificeret her, eller der anvendes andre frem-
gangsmåder, kan der forekomme farlig eksponering af stråling. Der udsendes
usynlig laserstråling, når cd-holderen åbnes, og når sikkerhedslåsen er slået fra. Udsæt
ikke dig selv for strålingen.
DANSK
Isættelse af en cd
Apparatet er egnet til musik-cd’er, der er forsynet med logoet ved siden af
(cd-da), og til cd-r og cd-rw med audio- eller MP3-data. Ud over de alminde-
lige 12 cm cd’er kan der også spilles 8 cm cd’er uden brug af adapter.
Ved brænding af cd-r’er med audio- eller MP3-data kan der opstå forskellige
problemer, som under visse omstændigheder kan påvirke en fejlfri afspilning.
Årsagen hertil er forkerte software- og hardwareindstillinger eller den
anvendte disk. Såfremt der forekommer sådanne fejl, bør du kontakte kunde-
service for din cd-brænder-/brændersoftware-producent eller søge de nød-
vendige informationer, f.eks. på internettet. Hvis du fremstiller audio- eller
MP3-cd’er, er det vigtigt, at du overholder lovgrundlaget og ikke overtræder
tredje personers ophavsrettigheder.
Sorteringen af filerne/albummerne kan eventuelt påvirkes af brænderprogrammet.
Afspilningsrækkefølgen er så omvendt.
1 Tryk skydekontakten »IIIIII
sOPEN« mod højre, og åbn cd-dækslet.
2 Sæt cd’en i med teksten opad, og sæt den fast med et let tryk (på midten af cd’en).
3 Luk cd-dækslet.
GRUNDFUNKTIONER__________________________________
DANSK
Udtagning af en cd
Bemærk:
Tryk først på »
7
«, inden du åbner cd-dækslet.
1 Tryk skydekontakten »IIIIII
sOPEN« mod højre, og åbn cd-dækslet.
2 Tag cd’en ud.
3 Luk cd-dækslet.
Afspilning af en cd
Apparatet registrerer automatisk, hvilken type cd der er sat i (cd-da, cd-r, cd-rw,
MP3-cd).
1 Tænd for apparatet med »
ı
II«.
Afspilningen af den isatte cd begynder automatisk. Den begynder altid med den
første fil eller den første titel.
Display: Kort det samlede antal filer, albummer eller titler og den samlede spilletid
(cd-da), så nummeret på den første fil eller titel og den forløbne spilletid.
2 Skift til pause under afspilningen med »
ı
II«.
– Display: Filens eller titlens spilletid blinker.
Fortsæt afspilningen med »
ı
II«.
3 Afslut afspilningen med »
7
«.
DANSK
Bemærk:
Afspilningen stopper automatisk, når slutningen af cd’en er nået, hvis cd-dækslet
åbnes, eller batterierne er ved at være brugt op.
4 Sluk for apparatet ved at trykke på »
7
« en gang til.
Bemærk:
Apparatet slukkes automatisk, hvis der efter endt afspilning ikke trykkes på en tast i
30 sekunder.
Søgning efter en passage i en fil eller titel
1 Tryk under afspilningen på »
8
« eller »9«, og hold tasten inde, indtil den ønskede
passage er fundet.
– Under søgningen er lydstyrken reduceret.
Valg af anden fil eller anden titel
1 Tryk flere gange på »
8
« eller »9« under afspilningen, indtil nummeret på den
ønskede fil eller titel vises på displayet.
– Afspilningen af den valgte titel starter automatisk.
Valg af albummer (MP3)
1 Tryk under afspilningen på »DIR
x
« eller »DIR
c
« flere gange, indtil nummeret på
det ønskede album vises på displayet.
– Afspilningen starter med den første fil i det valgte album.
DANSK
DANSK
Alle ekstrafunktioner undtagen » « forlades ved at trykke på »MODE« flere gange.
Gentagelse af en fil eller en titel
1 Tryk på »MODE« én gang under afspilningen.
– Afspilningen af filen eller titlen gentages.
Gentagelse af alle filer eller titler
1 Tryk på »MODE« flere gange under afspilningen, indtil » ALL« vises på displayet.
– Afspilningen af alle filerne eller titlerne gentages.
Gentagelse af alle filer i et album (MP3)
1 Tryk på »MODE« flere gange under afspilningen, indtil » DIR« vises på displayet.
– Alle filer i et album gentages.
– Ved cd-da-afspilning gentages hele cd’en.
QW
QW
PGM
EKSTRAFUNKTIONER__________________________________Kort afspilning af starten på alle cd’ens filer eller titler (intro)
1 Tryk flere gange på »MODE« under afspilningen, indtil »INTRO« blinker på displayet.
2 Tryk på »
ı
II« for at starte funktionen.
– Der spilles ca. 10 sekunder af alle titler på cd’en.
3 Hvis der trykkes på »
ı
II« igen, afspilles hele den aktuelle titel.
Afspilning af filerne eller titlerne i vilkårlig rækkefølge (shuffle)
1 Tryk flere gange på »MODE« under afspilningen, indtil »SHUF« blinker på displayet.
2 Tryk på »
ı
II« for at starte funktionen.
– Alle titler på cd’en afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Oprettelse af et musikprogram
Med denne funktion kan du gemme op til 64 filer eller titler fra den isatte cd i en bestemt
rækkefølge og derefter afspille dem. Den samme titel kan gemmes flere gange.
1 Sæt en cd i, og tryk på »
7
«, når afspilningen er startet.
2 Hent funktionen med »MODE« (display: » « blinker).
3 Vælg det ønskede album med »DIR
x
« eller »DIR
c
« (kun MP3).
PGM
DANSKDANSK
4 Vælg den ønskede fil eller den ønskede titel med »
8
« eller »9«.
5 Gem filen eller titlen med »MODE«.
Bemærk:
Gentag trin 3 til 5 eller 4 til 5 for at gemme flere filer eller titler.
Hvis der gemmes flere end 64 filer eller titler, vises den først gemte titel igen.
Afspilning af musikprogrammet
1 Start afspilningen af musikprogrammet med »
ı
II«.
– Display: Afspilningen begynder med den første programmerede fil eller titel.
2 Afslut afspilningen af musikprogrammet med »
7
«.
3 Afspil musikprogrammet igen ved at trykke på »MODE« og derefter på »
ı
II«.
Sletning af musikprogrammet
1 Tryk på »
7
« i stillingen stop, eller åbn cd-dækslet.
Bemærk:
Musikprogrammet slettes også, hvis netadapteren trækkes ud, eller batterierne tages
ud af apparatet.
Informationer
Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 89/336/EØF, 73/23/EØF og
93/68/EØF. Dette apparat opfylder sikkerhedsbestemmelserne i DIN EN 60065
(VDE 0860) og dermed de internationale sikkerhedsforskrifter IEC 60065.
Typeskiltet er placeret i bunden af apparatet.
Tekniske data
Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer!
INFORMATIONER_______________________________________
Spændingsforsyning
AC netadapter: DC 4,5 V ј , 600 mA
Ó
ekstern
Batterier: 2 x 1.5 V (LR 6/AM3/ AA)
Udgangseffekt
Øretelefoner: 2 x 15 mW
Cd-afspiller
Frekvensgang: 20 Hz ... 20 kHz
Signal-/støjforhold: 80 dB
Mål og vægt
ø x H 143 x 28 mm
Vægt (uden batterier) ca. 0,21 kg
DANSK
CLASS 1
LASER PRODUCT
CLASS 1
LASER PRODUCT
CLASS 1
LASER PRODUCT

Instrukcja

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Grundig CDP 5100 SPCD. Ta instrukcja należy do kategorii Odtwarzacze CD i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.2. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Grundig CDP 5100 SPCD lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Grundig CDP 5100 SPCD, a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Grundig CDP 5100 SPCD udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

zenon • 26-12-2018 2 koment.

gdzie mogę znależć jnstrukcję w języku polskim

Ireneusz • 21-6-2020

gdzie znależć instrukcję w języku polskim?

Jerzy Brzózy • 17-4-2021

instrukcja w języku polskim

Odpowiedz na to pytanie
Bogusław • 22-5-2021 Bez komentarza

CDP 5100 nie odtwarza, wyświetla się : dl 5C. co z tym zrobić?

Odpowiedz na to pytanie
iRENEUSZ Krawczyk • 18-2-2021 Bez komentarza

Czy jest możliwość zatrzymania odtwarzania na danym pliku i po określonym czasie odtwarzanie dalej bez cofania do początku płyty. Jeżeli tak to którym przyciskiem i w jakiej kolejności należy wyłączyć i ponownie włączyć?

Odpowiedz na to pytanie
Małgorzata • 10-2-2020 Bez komentarza

Jak zwiekszyc glosnosc

Odpowiedz na to pytanie
henyka surmańska-urbaniak • 27-1-2020 Bez komentarza

co znaczą określenia na przełączniku np EQ i pozostałe ,który wyłancza odtwarzacz ale płyta pozostaje na swoim miejscu odtwarzania nie cofa się do początku znowu

Odpowiedz na to pytanie
Danuta • 5-7-2019 Bez komentarza

Dlaczego jest nieczytelny obraz z oznaczeniami klawiszy discmana grundig cdp5100 mp3

Odpowiedz na to pytanie
Halina Swędrak • 22-4-2018 Bez komentarza

Kupiłam discman i wszystko byłoby OK, ale nie potrafię regulować siły głosu. Jakiej użyć kombinacji żeby odsłuch był głośniejszy?

Odpowiedz na to pytanie

Liczba pytań: 7

Specyfikacje Grundig CDP 5100 SPCD

Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu Grundig CDP 5100 SPCD.

Ogólne
Marka Grundig
Model CDP 5100 SPCD
Produkt Odtwarzacz CD
Język Polski
Typ pliku Instrukcja obsługi (PDF)

Często zadawane pytania

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Grundig CDP 5100 SPCDmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników