Instrukcja obsługi Falcon Eye FE-12D

Falcon Eye FE-12D
8.1 · 1
PDF instrukcja
 · 1 strona
Polski
instrukcjaFalcon Eye FE-12D
Ljm[dZd\ZjlbjgZyi_j_]h\hjgZy
GZagZq_gb_
Ljm[dZ d\ZjlbjgZy i_j_]h\hjgZy ij_^gZagZq_gZ ^ey
bkihevah\Zgby \ khklZ\_ ^hfhnhgguo kbkl_f k
Z^j_kZpb_c
Z[hg_glh\
 mklZgZ\eb\Z_lky \
d\Zjlbj_
Z[hg_glZ
b bkihevam_lky ^ey a\mdh\h]h \uah\Z Z[hg_glZ
q_j_a
\uau\gh_
mkljhckl\h ^hfhnhgZ k\yab ihk_lbl_evZ[hg_gl b
^bklZgpbhggh]h
hldju\Zgby\oh^ghc^\_jbZ[hg_glhf
L_ogbq_kdb_iZjZf_lju
=Z[Zjblgu_jZaf_juffg_[he__
FZkkZ]g_[he__
>bZiZahgjZ[hqbol_fi_jZlmj«°K
Hlghkbl_evgZy\eZ`ghklv\ha^moZijb °Kg_[he__
Ihjy^hdmklZgh\db
khklhbl ba ljm[db b ih^klZ\db kh_^bg_gguo \bluf
ijh\h^hf Ih^klZ\dZ fhglbjm_lky \ \_jlbdZevghf iheh`_gbb ijb
ihfhsbdj_i_`gh]hdhfie_dlZ Ih^dexq_gb_debgbbk\yabk [ehdhf
\uah\Z ^hfhnhgZ ijhba\h^blky \ khhl\_lkl\bb k iZkihjlhf gZ
^Zgguc lbi [ehdZ \uah\Z <u\h^u ^ey ih^dexq_gby d ebgbb
jZkiheh`_gu gZ \gmlj_gg_c klhjhg_ ih^klZ\db ih^ ljm[dm Ijb
ih^dexq_gbbljm[dbdebgbbg_h[oh^bfhkh[ex^Zlviheyjghklv
Bkihevah\Zgb_ Z[hg_glhf
< ^_`mjghf j_`bf_ ljm[dZ ^he`gZ [ulv meh`_gZ gZ ih^klZ\dm
i_j_dexqZl_evghqgh]hhldexq_gbyljm[db^he`_g[ulvmklZgh\e_g\
iheh`_gb_³<dexq_gh´Ijbkgylhck ih^klZ\dbljm[d_\uah\k[ehdZ
\uah\Z g_ ijhoh^bl A\mdh\hc kb]gZe \uah\Z ihk_lbl_e_f Z[hg_glZ
khijh\h`^Z_lky k\_lh\uf kb]gZehf k\_lh^bh^Z jZkiheh`_ggh]h gZ
ih^klZ\d_Ihke_ihemq_gbykb]gZeZ\uah\Zljm[dmg_h[oh^bfhkgylv
k ih^klZ\db b ijh\_klb i_j_]h\hju k ihk_lbl_e_f >ey hldju\Zgby
\oh^ghc ^\_jb g_h[oh^bfh gZ`Zlv dghidm hldju\Zgby ^\_jb\hae_
kbf\heZ dexqZ jZkiheh`_ggmx gZ ih^klZ\d_ ljm[db >ey
h[_ki_q_gby <Zr_c [_ahiZkghklb i_j_^ hldju\Zgb_f ^\_jb
m[_^bl_kv \ ebqghklb ihk_lbl_ey >ey hldexq_gby \uau\guo
kb]gZeh\ i_j_dexqZl_ev ghqgh]h hldexq_gby ljm[db ^he`_g [ulv
mklZgh\e_g\iheh`_gb_³Hldexq_gh´
=ZjZglbbba]hlh\bl_ey
Ba]hlh\bl_ev ]ZjZglbjm_l khhl\_lkl\b_ ljm[db d\Zjlbjghc
i_j_]h\hjghc lj_[h\Zgbyf ijb
\uiheg_gbb
ihlj_[bl_e_f
ijZ\be bkihevah\Zgby ojZg_gby b
ljZgkihjlbjh\Zgby

=ZjZglbcguc kjhd wdkiemZlZpbb ba^_eby ±  f_kyp_\ kh ^gy
ijh^Z`bghg_[he__f_kyp_\kh^gyba]hlh\e_gby
=ZjZglbcguc j_fhgl ijhba\h^blky ba]hlh\bl_e_f beb
ij_^klZ\bl_e_f ba]hlh\bl_ey JZaj_r_gb_ kihjguo \hijhkh\ ih
jZ[hlhkihkh[ghklb ijhba\h^blky gZ h[hjm^h\Zgbb
ba]hlh\bl_ey
Ijb gZebqbb f_oZgbq_kdbo we_dljbq_kdbo beb bguo \b^h\
ih\j_`^_gbc \ua\Zgguo g_ijZ\bevghc ljZgkihjlbjh\dhc
ojZg_gb_f wdkiemZlZpb_c beb ^_ckl\byfb lj_lvbo ebp ij_l_gabb d
dZq_kl\mg_ijbgbfZxlkyb]ZjZglbcgucj_fhglg_ijhba\h^blky
Dhfie_dlghklvmiZdh\db
Lh\Z
j
k_
j
lb
n
bpb
j
h\Zg
FE-12D
FE-12D
FE-12D
FE-12D
FE-12D
213х81х45
FE-12D

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye

Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 (495) 788 38 00

ГА
РАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ
С условиями гарантии ознакомлен
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ
ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
/
Предназначена для использования с домофонами таких
Номер вызываемой квартиры устанавливается внутри трубки
Pbnjh\Zy
FE-12D
цифровой
с помощью перемычек, двоичным кодом (1.2.4.8.16.32.64.128) путем
установки перемычек и получения суммы равной номеру квартиры, или
h\Zg
как - Laskomex, Marshal, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keyman.
номеру набираемому с панели домофона.
Ljm[dZd\ZjlbjgZyi_j_]h\hjgZy
GZagZq_gb_
Ljm[dZ d\ZjlbjgZy i_j_]h\hjgZy ij_^gZagZq_gZ ^ey
bkihevah\Zgby \ khklZ\_ ^hfhnhgguo kbkl_f k
Z^j_kZpb_c
Z[hg_glh\
 mklZgZ\eb\Z_lky \
d\Zjlbj_
Z[hg_glZ
b bkihevam_lky ^ey a\mdh\h]h \uah\Z Z[hg_glZ
q_j_a
\uau\gh_
mkljhckl\h ^hfhnhgZ k\yab ihk_lbl_evZ[hg_gl b
^bklZgpbhggh]h
hldju\Zgby\oh^ghc^\_jbZ[hg_glhf
L_ogbq_kdb_iZjZf_lju
=Z[Zjblgu_jZaf_juffg_[he__
FZkkZ]g_[he__
>bZiZahgjZ[hqbol_fi_jZlmj«°K
Hlghkbl_evgZy\eZ`ghklv\ha^moZijb °Kg_[he__
Ihjy^hdmklZgh\db
khklhbl ba ljm[db b ih^klZ\db kh_^bg_gguo \bluf
ijh\h^hf Ih^klZ\dZ fhglbjm_lky \ \_jlbdZevghf iheh`_gbb ijb
ihfhsbdj_i_`gh]hdhfie_dlZ Ih^dexq_gb_debgbbk\yabk [ehdhf
\uah\Z ^hfhnhgZ ijhba\h^blky \ khhl\_lkl\bb k iZkihjlhf gZ
^Zgguc lbi [ehdZ \uah\Z <u\h^u ^ey ih^dexq_gby d ebgbb
jZkiheh`_gu gZ \gmlj_gg_c klhjhg_ ih^klZ\db ih^ ljm[dm Ijb
ih^dexq_gbbljm[dbdebgbbg_h[oh^bfhkh[ex^Zlviheyjghklv
Bkihevah\Zgb_ Z[hg_glhf
< ^_`mjghf j_`bf_ ljm[dZ ^he`gZ [ulv meh`_gZ gZ ih^klZ\dm
i_j_dexqZl_evghqgh]hhldexq_gbyljm[db^he`_g[ulvmklZgh\e_g\
iheh`_gb_³<dexq_gh´Ijbkgylhck ih^klZ\dbljm[d_\uah\k[ehdZ
\uah\Z g_ ijhoh^bl A\mdh\hc kb]gZe \uah\Z ihk_lbl_e_f Z[hg_glZ
khijh\h`^Z_lky k\_lh\uf kb]gZehf k\_lh^bh^Z jZkiheh`_ggh]h gZ
ih^klZ\d_Ihke_ihemq_gbykb]gZeZ\uah\Zljm[dmg_h[oh^bfhkgylv
k ih^klZ\db b ijh\_klb i_j_]h\hju k ihk_lbl_e_f >ey hldju\Zgby
\oh^ghc ^\_jb g_h[oh^bfh gZ`Zlv dghidm hldju\Zgby ^\_jb\hae_
kbf\heZ dexqZ jZkiheh`_ggmx gZ ih^klZ\d_ ljm[db >ey
h[_ki_q_gby <Zr_c [_ahiZkghklb i_j_^ hldju\Zgb_f ^\_jb
m[_^bl_kv \ ebqghklb ihk_lbl_ey >ey hldexq_gby \uau\guo
kb]gZeh\ i_j_dexqZl_ev ghqgh]h hldexq_gby ljm[db ^he`_g [ulv
mklZgh\e_g\iheh`_gb_³Hldexq_gh´
=ZjZglbbba]hlh\bl_ey
Ba]hlh\bl_ev ]ZjZglbjm_l khhl\_lkl\b_ ljm[db d\Zjlbjghc
i_j_]h\hjghc lj_[h\Zgbyf ijb
\uiheg_gbb
ihlj_[bl_e_f
ijZ\be bkihevah\Zgby ojZg_gby b
ljZgkihjlbjh\Zgby

=ZjZglbcguc kjhd wdkiemZlZpbb ba^_eby ±  f_kyp_\ kh ^gy
ijh^Z`bghg_[he__f_kyp_\kh^gyba]hlh\e_gby
=ZjZglbcguc j_fhgl ijhba\h^blky ba]hlh\bl_e_f beb
ij_^klZ\bl_e_f ba]hlh\bl_ey JZaj_r_gb_ kihjguo \hijhkh\ ih
jZ[hlhkihkh[ghklb ijhba\h^blky gZ h[hjm^h\Zgbb
ba]hlh\bl_ey
Ijb gZebqbb f_oZgbq_kdbo we_dljbq_kdbo beb bguo \b^h\
ih\j_`^_gbc \ua\Zgguo g_ijZ\bevghc ljZgkihjlbjh\dhc
ojZg_gb_f wdkiemZlZpb_c beb ^_ckl\byfb lj_lvbo ebp ij_l_gabb d
dZq_kl\mg_ijbgbfZxlkyb]ZjZglbcgucj_fhglg_ijhba\h^blky
Dhfie_dlghklvmiZdh\db
Lh\Z
j
k_
j
lb
n
bpb
j
h\Zg
FE-12D
FE-12D
FE-12D
FE-12D
FE-12D
213х81х45
FE-12D

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye

Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 (495) 788 38 00

ГА
РАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ
С условиями гарантии ознакомлен
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ
ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
/
Предназначена для использования с домофонами таких
Номер вызываемой квартиры устанавливается внутри трубки
Pbnjh\Zy
FE-12D
цифровой
с помощью перемычек, двоичным кодом (1.2.4.8.16.32.64.128) путем
установки перемычек и получения суммы равной номеру квартиры, или
h\Zg
как - Laskomex, Marshal, Proel, Raikman, Rainman, Filman,Keyman.
номеру набираемому с панели домофона.
FE-12DFE-12DFE-12DFE-12DFE-12DFE-12DFE-12DFE-12D
FE-12D
FE-12D

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Falcon Eye FE-12D. Ta instrukcja należy do kategorii domofony i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.1. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Falcon Eye FE-12D lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Falcon Eye , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Falcon Eye udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Ogólne
Falcon Eye
FE-12D | FE-12D
domofon
Polski
Instrukcja obsługi (PDF)
Cechy
Typ produktu-
Kolor produktuBiały
Kompatybilność markiFalcon
Waga i rozmiary
Szerokość produktu81 mm
Głębokość produktu45 mm
Wysokość produktu213 mm
pokaż więcej

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Falcon Eye FE-12Dmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2023 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.