Instrukcja obsługi DeLonghi Pinguino PAC N82 ECO

DeLonghi Pinguino PAC N82 ECO
8.4 · 13
PDF instrukcja
 · 12 str.
Polski
instrukcjaDeLonghi Pinguino PAC N82 ECO
172

UWAGI

Ostrzeenia wane dla bezpieczestwa
Uywa klimatyzator lokalny zgodnie z zalece-
niami podanymi w niniejszej instrukcji obsugi.
N
iniejsze instrukcje nie obejmuj wszystkich
moliwych warunków i sytuacji, które mog
wystpi. Naley zawsze kierowa si zdrowym
rozsdkiem i dziaa z uwag podczas instalacji,
funkcjonowania i konserwacji kadego urzd-
zenia AGD. Urzdzenie zostao wyprodukowa-
ne do klimatyzacji pomieszcze domowych i
nie naley go uywa do innych celów.
OSTRZEENIA WANE DLA BEZPIECZESTWA
Urzdzenie nie jest przeznaczone

do uytku przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych moliwo-

ciach fizycznych, sensorycznych,

psychicznych i dzieci jak równie

osoby bez dowiadczenia lub

wiedzy, chyba e dziaaj pod nad-

zorem osoby odpowiedzialnej za

ich bezpieczestwo.

Dzieci naley nadzorowa, aby nie

bawiy si urzdzeniem.

Nie ka cikich lub gorcych przedmiotów
na urzdzeniu.
Poniewa urzdzenie dziaa na prd elektryczny
naley si zastosowa do nastpujcych ostrzee
bezpieczestwa:
Wszelkie zmiany lub naruszenia charak-
terystyki produktu s niebezpieczne.
Urzdzenie naley zainstalowa zgodnie z
krajowymi przepisami dotyczcymi insta-
lacji elektrycznych.
W razie koniecznoci naprawy naley si
zwróci wycznie do autoryzowanego
Serwisu Technicznego Producenta.
Naprawy wykonywane przez niewykwali-
fikowany personel mog by niebezpiecz-
ne.
Urzdzenie musi by podczone do skutecz-
nej instalacji uziomowej. Zleci sprawdze-
nie instalacji elektrycznej wykwalifikowa-
nemu elektrykowi.
Unika stosowania przeduacza kabla zasi-
lajcego.
Przed przystpieniem do czyszczenia lub
konserwacji naley zawsze wyj wtyczk z
gniazdka.
Nie cign za kabel zasilajcy w celu przesu-
nicia urzdzenia.
Nie instalowa urzdzenia w pomieszcze-
niach, w których powietrze zawiera gazy,
o
lej, siark lub w pobliu róde ciepa.
Jeli kabel zasilajcy ulegnie
uszkodzeniu, musi zosta

wymieniony przez producenta

lub dzia Obsugi Klienta produ-

centa, by unikn ryzyka.

TYLKO DLA RYNKU EUROPEJSKIEGO:
Z niniejszego urzdzenia mog
korzysta dzieci powyej 8 r.. oraz

osoby o ograniczonych zdolno-

ciach fizycznych, sensorycznych

i psychicznych lub bez dowiadc-

zenia i wiedzy, o ile znajduj si
pod nadzorem lub wskazano im

sposób bezpiecznego korzysta-

nia z urzdzenia i zrozumiay zwi-

zane z tym ryzyko. Dzieci nie

powinny bawi si urzdzeniem.
Czyszczenia i konserwacji nie
mog dokona dzieci poniej 8 r.. i

bez nadzoru.

Z
Z
w
w
r
r
ó
ó
u
u
w
w
a
a
g
g
:
:
Czyci filtr powietrza przynajmniej raz w tygod-
niu.
Podczas przewoenia urzdzenie musi pozostawa
w pozycji pionowej lub pooone na boku. Przed
transportowaniem cakowicie usun wod znaj-
dujc si w urzdzeniu. Po przewiezieniu, poczeka
przynajmniej 1 godzin przed uruchomieniem
urzdzenia.
Nie przykrywa urzdzenia plastikowymi workami
po ustawieniu.
Materiay uyte do opakowania nadaj si do recyk-
lingu. Dlatego te zaleca si ich wyrzucenie do
odpowiednich pojemników wyznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów.
Po zakoczeniu eksploatacji przekaza klimatyza-
tor lokalny do odpowiedniego centrum zbiórki
odpadów.
O
STRZEENIA DOTYCZCE URZDZE NA GAZ CHODZCY
R290
Uwanie przeczyta ostrzeenia.
Do procesu odszraniania i czyszczenia

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą DeLonghi Pinguino PAC N82 ECO. Ta instrukcja należy do kategorii Klimatyzacja i otrzymała oceny od 13 osób ze średnią 8.4. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące DeLonghi Pinguino PAC N82 ECO lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu DeLonghi , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom DeLonghi udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Tomasz • 26-7-2022Bez komentarza

ile zużywa energii elektrycznej

Odpowiedz na to pytanie

Liczba pytań: 1

Wygoda w zasięgu ręki z pilotem, dzięki któremu sterowanie wyświetlaczem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Ogólne
DeLonghi
Pinguino PAC N82 ECO | 0151400002
Klimatyzacja
Polski
Instrukcja obsługi (PDF), Arkusz danych (PDF)
Szczegóły Techniczne
ModelPrzenośny klimatyzator powietrza
Maksymalna wydajność chłodzenia9400 BTU/h
Maksymalna wydajność chłodzenia w watach2400 W
Odpowiedni dla pomieszczeń o powierzchni do80 m³
Funkcje wentylacjiCooling, Dehumidifying, Fan
Funkcja osuszania sorpcyjnegoTak
Zdolność osuszania32 l/h
Wbudowany wentylatorTak
MinutnikTak
Rodzaj timeraCyfrowy
Licznik timera (maksymalny)12 h
Poziom hałasu63 dB
Przepływ powietrza (niska prędkość)250 m³/h
Przepływ powietrza (średnia prędkość)310 m³/h
Przepływ powietrza (wysoka prędkość)250 m³/h
Urządzenie rozmrażająceR290
Enegretyczna wydajność chłodzenia2.6
Uchwyt(y)Tak
Zdalnie sterowanyTak
Wydajność chłodzenia w watach (nominalna)- W
Moc grzewcza w watach (nominalna)- W
Maksymalna wydajność ogrzewania w watach- W
Enegretyczna wydajność ogrzewania-
Waga i rozmiary
Szerokość produktu449 mm
Głębokość produktu395 mm
Wysokość produktu750 mm
Waga produktu30000 g
Moc
Napięcie wejściowe AC220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC50 Hz
Obciążenie900 W
Klasa energetyczna (chłodzenie)A
Godzinne zużycie energii (chłodzenie)0.9 kWh
Roczne zużycie energii (chłodzenie)- kWh
Godzinne zużycie energii (ogrzewanie)- kWh
Klasa efektywności energetycznej (ogrzewanie)Nie
Skala efektywności energetycznejA +++ do D
Konstrukcja
Kolor produktuBiały
Zawartość opakowania
W zestawie pilot zdalnego sterowaniaTak
pokaż więcej

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu DeLonghi Pinguino PAC N82 ECOmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2023 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.