Instrukcja obsługi Bosch PPR 250

Bosch PPR 250
(2)
 • Liczba stron: 171
 • Typ pliku: PDF
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  2 609 005 736 (2012.01) PS / 172 UNI

  PPR 250

  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_BUCH-1513-003.book Page 1 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Bosch PPR 250

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Bosch PPR 250 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Bosch PPR 250 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Bosch PPR 250. Ta instrukcja należy do kategorii Agregaty malarskie i otrzymała oceny od 2 osób ze średnią 8.2. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Bosch PPR 250 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Bosch PPR 250

Ogólne
Marka Bosch
Model PPR 250
Produkt Agregat malarski
EAN 3165140630528
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Waga i rozmiary
Waga produktu 4700 g
Szczegóły Techniczne
Kolor produktu Green,Silver
Szerokość wałka 250 mm
Moc
Moc 35 W