Instrukcja obsługi Bosch PFS 65

Bosch PFS 65
(1)
  • Liczba stron: 181
  • Typ pliku: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y13 (2011.08) PS / 182 UNI

PFS 65

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-620-006.book Page 1 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM
Bosch PFS 65

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Bosch PFS 65 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Bosch PFS 65 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Bosch PFS 65. Ta instrukcja należy do kategorii Agregaty malarskie i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 9. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Bosch PFS 65 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Bosch PFS 65

Ogólne
Marka Bosch
Model PFS 65
Produkt Agregat malarski
EAN 3165140455152
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Wydajność
Wyjście kleju 130 g/min
Cechy
Kolor produktu Zielony
Miękki uchwyt Tak
Waga i rozmiary
Waga produktu 2800 g
Moc
Źródło zasilania Bateria
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Bosch PFS 65.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj