Instrukcja obsługi Bosch PFS 105 E

Bosch PFS 105 E
(2)
  • Liczba stron: 193
  • Typ pliku: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y14 (2011.08) PS / 194 UNI

PFS 105 E

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-420-002.book Page 1 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM
Bosch PFS 105 E

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Bosch PFS 105 E lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Bosch PFS 105 E poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Bosch PFS 105 E. Ta instrukcja należy do kategorii Agregaty malarskie i otrzymała oceny od 2 osób ze średnią 8.9. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Bosch PFS 105 E lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Bosch PFS 105 E

Ogólne
Marka Bosch
Model PFS 105 E
Produkt Agregat malarski
EAN 3165140651097
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Wydajność
Wyjście kleju 150 g/min
Cechy
Kolor produktu Green,Transparent
Miękki uchwyt Tak
Waga i rozmiary
Waga produktu 5500 g
Moc
Źródło zasilania Bateria
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Bosch PFS 105 E.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj