Instrukcja obsługi Bosch GBH 2-28 DV

Bosch GBH 2-28 DV

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GBH 2-28 DV. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GBH 2-28 DV na tej stronie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 877 (2011.04) PS / 143 UNI
GBH Professional
2-28 D | 2-28 DV | 2-28 DFV
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1232-004.book Page 1 Wednesday, April 20, 2011 1:00 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GBH 2-28 DV innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GBH 2-28 DV udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GBH 2-28 DV
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140574068
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Arabski
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
Moc
Moc pobierana 850W
Źródło zasilania Prąd przemienny
Wydajność
Energia uderzenia 3.2J
Wskaźnik nacisku 4000bpm
Prędkość znamionowa 900RPM
Średnica wiertła w betonie (max) 28mm
Średnica wiertła w metalu (max) 13mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 30mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie 8 - 16mm
Cechy
Odwrócenie
Pozostałe funkcje
Waga (łącznie z baterią) 2900g
Waga i rozmiary
Długość urządzenia 379mm
Wysokość 216mm