Instrukcja obsługi Bosch GBH 2-24 D

Bosch GBH 2-24 D

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Bosch GBH 2-24 D. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Bosch GBH 2-24 D prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Bosch
Model
GBH 2-24 D
Produkt
EAN
3165140626910
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 E68 (2011.07) PS / 170 UNI
GBH Professional
2-24 D | 2-24 DF
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1426-001.book Page 1 Monday, July 25, 2011 12:44 PM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Bosch GBH 2-24 D, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Zarządzanie energią
Nominalna moc wejścia   790 W
Źródło zasilania   Prąd przemienny
Praca
Energia uderzenia   2.7 J
Wskaźnik nacisku   4700 bpm
Prędkość znamionowa 950 RPM
Średnica wiertła w betonie (max)   24 mm
Średnica wiertła w metalu (max) 13 mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 30 mm
Szczegóły Techniczne
Optymalny zakres wiercenia w betonie 6 - 14 mm
Opis ogólny
operacje Przód/Tył   yes
Rodzaj zacisku   SDS Plus
Pozostałe właściwości
Waga (łącznie z baterią) 2800 g