Instrukcja obsługi 3M X30

3M X30

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi 3M X30. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej 3M X30 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
3M
Model
X30
Produkt
Język
Angielski, Indonezyjski
Typ pliku
PDF
1
Thank you for purchasing this projector.
Ź%HIRUHXVLQJWKLVSURGXFWSOHDVHUHDGDOOPDQXDOVIRUWKLV
SURGXFW%HVXUHWRUHDG³Product Warranty and Safety Guide´¿UVW$IWHU
UHDGLQJWKHPVWRUHWKHPLQDVDIHSODFHIRUIXWXUHUHIHUHQFH
WARNING
7KHLQIRUPDWLRQLQWKLVPDQXDOLVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
7KHPDQXIDFWXUHUDVVXPHVQRUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\HUURUVWKDWPD\DSSHDULQ
WKLVPDQXDO
7KHUHSURGXFWLRQWUDQVIHURUFRS\RIDOORUDQ\SDUWRIWKLVGRFXPHQWLVQRW
SHUPLWWHGZLWKRXWH[SUHVVZULWWHQFRQVHQW
NOTE
Trademark acknowledgment
9DULRXVV\PEROVDUHXVHGLQWKLVPDQXDO7KHPHDQLQJVRIWKHVHV\PEROVDUH
GHVFULEHGEHORZ
$ERXWWKLVPDQXDO
WARNING
CAUTION
7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUHYHQGHDWKGXHWRLQFRUUHFWKDQGOLQJ
7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUSK\VLFDOGDPDJHGXHWRLQFRUUHFW
KDQGOLQJ
3OHDVHUHIHUWRWKHSDJHVZULWWHQIROORZLQJWKLVV\PERO
0DF
®
LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI$SSOH,QF
:LQGRZV
®
LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI0LFURVRIW&RUSRUDWLRQLQWKH86DQGRU
RWKHUFRXQWULHV
9(6$DQG''&DUHWUDGHPDUNVRIWKH9LGHR(OHFWURQLFV6WDQGDUG$VVRFLDWLRQ
$OORWKHUWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUWLHVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUV
NOTICE 7KLVHQWU\QRWLFHVRIIHDURIFDXVLQJWURXEOH
Digital Projector
X30
Operator's Guide

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi 3M X30, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Projektor
Jasność projektora 2600 ANSI lumeny
Technologia projekcji -
Naturalna rozdzielczość projektora XGA (1024x768)
Współczynnik kontrastu (typowy)   2000:1
Odległość projekcji   0 m
Kompatybilność rozmiaru ekranu   0
System obiektywów
Stosunek padania 1.5 - 1.8:1
Długość ogniskowa   0 mm
Lampy
Żywotność lamp   3000 godz
Lampy   0 W
Żywotność lampy (tryb ekonomiczny) 6000 godz
Multimedia
Wbudowane głośniki   yes
Moc wyjściowa (RMS)   16 W
Pozostałe właściwości
Technologia łączności Przewodowy
Wymiary produktu (SxGxW)   317 x 98 x 288 mm
Łączność
Wejście S-Video   1
Złożone wejście wideo   0
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)   1
Wejscie Audio (L,P)   0
Wyjście audio (prawe/lewe)   1
Liczba portów USB 2.0   0
Port DVI   no
Port RS-232   0
Ilość portów HDMI   0
Liczba portów VGA (D-Sub)   1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)   0
Zawartość opakowania
Pilot zdalnego sterowania   no
Waga i rozmiary
Waga produktu   3600 g
Zarządzanie energią
Pobór mocy   0 W
Pobór mocy w trybie czuwania   0 W
Opis ogólny
Poziom hałasu Lc IEC   0 dB
Sieć komputerowa
Przewodowa sieć lan   no
Wi-Fi   -

Relaterade produkter: