Instrukcja obsługi 3M WX20

3M WX20

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi 3M WX20. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej 3M WX20 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
3M
Model
WX20
Produkt
Język
Angielski
Typ pliku
PDF
1
Digital Projector
WX20
Operator's Guide
Thank you for purchasing this projector.
WARNING Ź%HIRUHXVLQJWKLVSURGXFWSOHDVHUHDGDOOPDQXDOVIRUWKLV
SURGXFW%HVXUHWRUHDG³3URGXFW6DIHW\*XLGH´¿UVW$IWHUUHDGLQJWKHPVWRUH
WKHPLQDVDIHSODFHIRUIXWXUHUHIHUHQFH
$ERXWWKLVPDQXDO
9DULRXVV\PEROVDUHXVHGLQWKLVPDQXDO7KHPHDQLQJVRIWKHVHV\PEROVDUH
GHVFULEHGEHORZ
WARNING 7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUHYHQGHDWKGXHWRLQFRUUHFWKDQGOLQJ
CAUTION 7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUSK\VLFDOGDPDJHGXHWRLQFRUUHFW
KDQGOLQJ
 3OHDVHUHIHUWRWKHSDJHVIROORZLQJWKLVV\PERO
NOTE7KHLQIRUPDWLRQLQWKLVPDQXDOLVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
7KHPDQXIDFWXUHUDVVXPHVQRUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\HUURUVWKDWPD\DSSHDULQWKLVPDQXDO
7KHUHSURGXFWLRQWUDQVIHURUFRS\RIDOORUDQ\SDUWRIWKLVGRFXPHQWLVQRWSHUPLWWHG
ZLWKRXWH[SUHVVZULWWHQFRQVHQW
Trademark acknowledgment
0DFLVUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI$SSOH,QF
9(6$DQG69*$DUHWUDGHPDUNVRIWKH9LGHR(OHFWURQLFV6WDQGDUG$VVRFLDWLRQ
:LQGRZVLVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ
+'0,WKH+'0,ORJRDQG+LJK'H¿QLWLRQ0XOWLPHGLD,QWHUIDFHDUHWUDGHPDUNVRU
UHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI+'0,/LFHQVLQJ//&
$OORWKHUWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUWLHVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUV
© 3M 2008. All Rights Reserved.

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi 3M WX20, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Projektor
Jasność projektora 2000 ANSI lumeny
Technologia projekcji LCD
Naturalna rozdzielczość projektora WXGA (1280x800)
Współczynnik kontrastu (typowy)   500:1
Ilość kolorów 16.78 millionów kolorów
Pozostałe właściwości
Format obrazu   16:10
Wymiary produktu (SxGxW)   274 x 205 x 59 mm
Lampy
Żywotność lamp   2000 godz
Lampy   190 W
Typ lamp UHB
Żywotność lampy (tryb ekonomiczny) 3000 godz
Multimedia
Ilość wbudowanych glosników 1
Moc wyjściowa (RMS)   1 W
Łączność
Wyjścia słuchawkowe   2
Wejście S-Video   1
Złożone wejście wideo   1
Liczba portów USB 2.0   1
Ilość portów HDMI   1
Liczba portów VGA (D-Sub)   2
Waga i rozmiary
Waga produktu   1800 g
Zarządzanie energią
Pobór mocy   310 W
Design
Pozycjonowanie na rynku Prezentacja